CAIJ PLAUB CAUG LUB NTSIAB LUS

Ua ntej Huab Tais Yes Xus yuav leg nws Txiv txoj hauj lwm cawm ntiaj teb neeg, Huab Tais Yes Xus tau muab 40 hnub sib law los ua tej yam zoo li nram no:

1. Huab Tais Yes Xus npaj muab nws ua cov txim txi rau Tswv Ntuj kom tau txhiv tas qab ntuj neeg.

2. Huab Tais Yes Xus teev Ntuj kom tau nrog Leej Txiv tham txog nws lub luag hauj lwm zaum no.

3. Huab Tais Yes Xus yoo mov ua ib yam zeem tseeb tias tsis muaj dab tsi yuav tseem ceeb tshaj Leej Txiv Tswv Ntuj tus tsim ntuj tsim teb lawm.

Huab Tais Yes Xus 3 yam saum no muab xaus tau zoo li no: qee koj tus kheej pub rau lwm tus, teev Ntuj nrog Tswv Ntuj tham, thiab yoo nqaij yoo mov kom tau txuag yam Tswv Ntuj tsim.

Peb yam tau hais los no, yog tus qauv cia rau cov ntseeg sawv daws yoog raws nyob hauv caij Plaub Caug no, mas sawv daws thiaj yuav tig los yuav tau lub siab tshiab thiab hloov tau lawv lub neej.

Huab Tais Yes Xus tau ntuas cov thwj tim kom ua tib zoo xav txog 3 yam ntawd raws li tus Hauv Paus Xa Lus Mas Tais khaws tseg cia hauv nws phau ntawv Moo Zoo tias “Nej ceev faj, nej txhob ua ncaj nyob ntawm neeg xub ntiag xwb, kom luag qhuas nej. Thaum koj teev Ntuj, koj mus nyob twj ywm hauv koj kem txaj, kaw koj qhov rooj ces koj teev koj Txiv uas nws nyob hauv qhov chaw nraim. Thaum nej yoo mov, nej txhob ua ntsej muag ntshaus xws li cov neeg zoo sab nraud, hos koj, mas thaum koj yoo mov, koj yuav pleev tshuaj tsw qab saum taub hau, koj ntxuav muag kom txhob muaj neeg paub tias koj yoo mov, tsuas kawg koj Txiv uas nws nyob hauv qhov chaw nraim tib leeg paub xwb. (MT 6: 1, 6, 16-18)

Huab Tais Yes Xus cov lus ntuas no muab nthuav tau zoo li no:

Thaum koj pub yam koj muaj rau lwm tus neeg, koj tsis yuav qhia rau sawv daws paub tias koj tau pub rau lawv kom sawv daws qhuas koj; koj txhob xav tias koj pub rau lwm tus kom cov txiaj ntsim ntawd rov poob rau saum koj tib tug xwb; tsis yog yam koj pub ntawd, koj tau nyiag tau txeeb luag lwm tus los ces koj tu siab koj thiaj muab pub rau lwm tus mus; thiab koj txhob pub yam koj tsis yuav lawd rau lawv, koj tsum pub yam koj muaj mas thiaj yog.

Thaum koj teev Ntuj, mas koj txhob ua kom luag qhuas tias koj yog tus neeg ntseeg zoo ntseeg ruaj; koj txhob lam teev Ntuj kom tau laug lub sij hawm los yog vim luag tej hais kom koj teev; thaum koj teev Ntuj koj yuav tau qhib siab luag txais Tswv Ntuj, mloog Tswv Ntuj lo lus hais rau koj nruab siab, thiab koj yuav tau coj mus ua nyob hauv koj lub neej.

Thaum koj yoo mov yoo nqaij txhob ua niag ntshau ntshau kom lug paub tias koj tab tom coj kab ke yoo; koj yoo mov tsis yog vim koj xav txuag nyiaj txuag txiaj los yog vim koj xav tau lub cev zoo nkauj ntxim sawv daws ntsia xwb.

Nyob hauv lub caij Plaub Caug no, Tswv Ntuj xav kom peb sib thooj siab koom ntsws, sib pab sib nres, tsob hwb cov neeg txom nyem, kub siab teev Ntuj mloog Ntuj lus, tshaj lub Moo Zoo rau cov nyob ib puag ncig, thiab coj lub neej tus, ua neeg pluag hauv nruab siab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top