COV COJ LWM TXOJ KEV TEEV HAWM PUAS YUAV TAU MUS PEM NTUJ

Cov kwv tij, txhua txoj kev teev hawm, mas qhia kom neeg mus saj kev xyiv fab hom khaj nyob rau lub ntuj tiam tom ntej. Piv txwv li peb Hmoob ntseeg tias thaum muaj ib tug neeg twg tuag lawm, nws tus nplij yuav mus cuag poj cuag yawm nyob rau yeeb ceeb; cov teev hawm Phus Thas los yog cov hauj sam hais tias lawv lub hom phiaj yog mus saj kev xyiv fab thiab txais txoj sia nyob mus li saum qaum ntuj; cov Suav hais tias lawv tuag tas mas lawv yuav mus nyob saum lub nras lom zem; ntawm peb cov neeg ntseeg txog Yes Xus, mas peb hais tias rov tau mus nyob koom nrog Tswv Ntuj saum Ntuj Ceeb Tsheej.

Qhov no, mas peb tsis tau hais txog cov neeg yuav mus nyob rau dab teb thiab teb chaws them txim.

Txhua txoj kev teeb hawm qhia zoo xws tib yam tias ‘tus neeg ua zoo thiaj yuav yog tus tau mus saj kev xyiv fab nyob saum Ntuj.’

Hais txog tus neeg ua zoo, mas nyias txoj kev teev hawm kuj yuav qhia mus nyias ib yam. Tab sis yuav tsum nyob hauv txoj kev ua neeg tsim txiaj hlub lwm tus.

Huab Tais Yes Xus hais txog kev txiav txim lub zim txwv kawg tias “Neeg Leej Tub yuav zaum ntawm nws lub theej kiab, tas ib tsoom haiv neeg yuav sib sau nyob ntawm nws xub ntiag. Nws yuav cais tsoom neeg xws li tus zov yaj cais cov yaj ntawm cov tshis. Nws yuav hais rau cov sab xis tias ‘nej los mog! Nej yog cov uas kuv Txiv pub txoj hmoov zoo rau. Nej txais lub Ceeb Tsheej uas Ntuj npaj tseg rau nej txij puag thaum pib tsim lub sim ceeb los ua nej tug. Vim tias kuv tshaib plab, nej pub rau kuv noj; kuv nqhis dej, nej pub rau kuv haus; kuv yog ib tug pej kum neeg, nej txais kuv; kuv liab qab, nej muab rau kuv hnav; kuv mob, nej tuaj xyuas kuv; kuv nyob hauv tsev loj faj, nej tuaj tsham kuv. Kuv hais tseeb rau nej, nej tau ua npaum li cas rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv, mas yog nej ua rau kuv.’

Tus vaj hais rau cov nyob sab laug tias ‘nej txoj hmoov phem! Nej khiav mus deb kuv, mus nyob hauv cov hluav taws kub tsis txawj tuag. Vim thaum kuv tshaib plab, nej tsis pub rau kuv noj; kuv nqhis dej, nej tsis pub rau kuv haus; kuv yog ib tug pej kum neeg, nej tsis txais kuv; kuv liab qab, nej tsis pub rau kuv hnav; kuv mob thiab nyob hauv tsev loj faj, nej tsis tuaj xyuas kuv. Kuv hais tseeb rau nej, nej tsis tau ua rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv npaum li cas, mas yog nej tsis tau ua rau kuv.’

Ces cov no yuav mus raug txim ib txhiab ib txhis, hos cov siab ncaj yuav mus txais txoj sia nyob mus li.” (MT 25: 31-46)

Kwv tij Hmoob zoo nyiam, Huab Tais Yes Xus cov lus no yog Huab Tais Yes Xus tab tom qhia rau peb to taub tias tus neeg yuav tau mus txais txoj sia nyob mus li pem Ntuj Ceeb Tsheej, yog tus neeg khuv leej lwm tus, hlub cov neeg txom nyem, thiab nyiam cov neeg nyob puag ncig.

Kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus hais ntxiv tias “Kuv yog txoj kev, yog qhov tseeb, thiab yog txoj sia.” (Zm 14: 6) Txhais tias Huab Tais Yes Xus nqes los xeeb ua neeg kom tau ua ib tug qauv rau sawv daws taug, Huab Tais Yes Xus tsis yog los cawm neeg hauv kev txhaum xwb, nws tseem los qhuab qhia thiab ntuas neeg ua neej mus raws qhov tseeb thiab.

Kwv tij Hmoob, muaj ib zaug Huab Tais Yes Xus hais rau cov neeg raws nws qab tias “Tsis yog cov hu kuv ua ‘Huab Tais’, yuav tau mus saum Ntuj Ceeb Tsheej. Yog cov ua raws li kuv Txiv nyob saum Ntuj lub siab nyiam. Hnub txiav txim, yuav muaj coob leej hais rau kuv tias ‘Huab Tais, thaud, tsis yog peb tuav koj lub npe ua yaj saub lod? Tsis yog peb tuav koj lub npe ntiab dab lod? Peb ua hwj huam yees ntxwv ntau zaus, tsis yog peb tuav koj lub npe los ua lod?’ kuv yuav ncaj qha teb rau lawv tias ‘kuv tsis paub nej, nej cov tau ua phem, nej txav mus deb kuv!’” (MT 7: 21-23)

Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus tsis xaiv tus paub nws, tab sis Huab Tais Yes Xus xaiv tus coj tus yam ntxwv xws li Huab Tais Yes Xus tus piv txwv; yog muaj lub siab hlub, khuv leej, pab lwm tus, tsis thuam lwm tus, thiab nyiam lwm tus tshaj nws txoj sia.

Yog tus neeg twg kuj xij, nws ua raws nraim Huab Tais Yes Xus tus piv txwv, ces Huab Tais Yes Xus kev cawm yuav los txog nws nyob hauv hnub txiav txim.

Li ntawd, Huab Tais Yes Xus thiaj tsis yog tus piv txwv rau cov neeg ntseeg txog nws xwb, Huab Tais Yes Xus ua tus piv txwv rau tas ntiaj teb neeg. Nws ua tus qauv rau sawv daws.

Kwv tij, lo lus tias ‘Tswv Ntuj’ mas yog lo lus cov neeg ntseeg hais txog ‘tus tsim ntuj tsim teb, tsim lub sim ceeb, yog tus Tswv kav tas txhua yam nyob hauv lub sim ceeb’. Hos tus Hauv Paus Xa Lus Zam hais tias Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam. Nws hais li no “Tus tsis txawj nyiam mas nws tsis paub Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam. Peb paub Tswv Ntuj txoj kev nyiam peb lawm, ces peb ntseeeg. Tswv Ntuj yog txoj kev nyiam; tus twg nyob hauv txoj kev nyiam, mas nws kuj nyob hauv Tswv Ntuj, thiab Tswv Ntuj nyob hauv nws.” (1Zm 4: 8, 11)

Kwv tij Hmoob sawv daws, txhua tus neeg yug los nyob rau lub ntiaj teb no yeej ntshaw ‘kev nyiam’ los yog ‘kev hlub’. Tsis hais xav kom lwm tus nyiam yus los yog yus muaj lub siab ntshaw nyiam ntshaw hlub lwm tus. Yog li, txhua tus neeg thiaj vam txog Tswv Ntuj, ntshaw Tswv Ntuj vim Tswv Ntuj yog kev nyiam.

Vim Tswv Ntuj yog kev nyiam, mas txhua tus neeg thiaj yog tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Tswv Ntuj hais tias “Peb yuav ua tib neeg raws li peb tus duab, kom zoo li peb me ntsis”, (HP 1: 26) yog kom neeg zoo li txoj kev nyiam.

Cov kwv tij, txawm muaj peb coob leej tsis tau paub Tswv Ntuj, tab sis lawv yuav plam kev nyiam nyob hauv lawv txoj sia tsis tau.

Kev ntseeg txog Yes Xus yog kom ua raws li Huab Tais Yes Xus tus piv txwv, tsis yog kom paub Huab Tais Yes Xus xwb. Vim tias dab phem ntxias neeg, mas nws paub Tswv Ntuj zoo dua peb, tab sis nws tsis yeem ua raws Tswv Ntuj ces nws thiaj poob hauv lub teb chaws muaj cov hluav taws kub tsis txawj tuag mus tas ib txhis.

Li ntawd mas kwv tij Hmoob sawv daws, txawm tus neeg twg los xij, nws yuav coj txoj kev teev hawm dab tsi, tsuas yog nws txawj ua neeg zoo: yog txawj nyiam txawj hlub lwm tus, muaj lub siab khuv leej hlub lwm tus, kub siab ua cov hauj lwm pab lwm tus kom txhob poob hauv kev txom nyem; mas txog hnub nws tus plig tso nws lub cev tseg, nws yuav mus raws txoj kab txoj ke nws teev hawm, txog hnub ntiaj teb kawg, Huab Tais Yes Xus rov los txiav txim rau tas ntiaj teb neeg, mas nws yuav sawv rov los txais txoj hmoov zoo, yog tau txoj sia mus li nyob pem Ntuj Ceeb Tsheej.

Nws yuav tau mus nyob hauv Tswv Ntuj xws li Ntuj cov Tshiab thiab tas tsoom Leej Ntshiab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top