COV NEEG YUAV UA DAB TSI?

Lub caij Huab Tais Yes Xus raug txom nyem nws kwv ntoo cuam hnyav. Muaj ib tug pab Huab Tais kwv tus ntoo cuam uas hnyav heev.

Huab Tais Yes Xus tau qhia tias: Peb koom ua ib pa bib pawg. Ua dab tsi peb yuav sib pab ua. Cov ntseeg thiab Huab Tais Yes Xus koom ua ib yam hauj lwm. Tus tsis koom tsis ua raws nws tsis yog tus nrog Huab Tais.

Peb puav leej muaj peev xwm, yog peb tsis ua tsis muaj leej twg ua, peb yuav hliv peb txoj kev muaj peev xwm, kom tau ua tas txhia yam muaj nqis nyob hauv peb lub neej, peb txoj sia raws li Tswv Ntuj tau hlub thiab tsim cia.

Cov ntseeg yog cov paub Tswv Ntuj txoj kev nyiam, peb kuj yuav pab lwm tus kom paub Tswv Ntuj kev nyiam neeg ib yam li peb paub.

Huab Tais Yes Xus tseem ua rau peb. Kuj ua rau lwm tus neeg ib yam li peb. Cov ntseeg yog cov nthuav txog lub Moo Zoo. Tswv Ntuj lus mus thoob lub qab ntuj khwb. Ntawm yus yuav tau qhia Huab Tais Yes Xus lus, xa kev nyiam, tsim kev sib koom, kev ncaj ncees; txawm luag tsis ua los yus ua yus rau.

Tswv Ntuj xub ua tas txhia yam ua ntej lawm. Cov ntseeg yuav tau ua. Vim peb yog tsoom neeg tij, peb ua tus ntaus thawj ua lub hauv paus. Pab txhawb nqa tus tsis tau paub, kom paub kev koom raws li Tswv Ntuj tau qhia rau peb paub. Peb yuav ua kom kev nyiam nthuav mus puv lub ntiaj teb. Pab Tswv Ntuj tsim lub ntiaj teb.

Peb yuav nrhiav yam twg ua ntej? Nrhiav yam kom tau txhawb nqa lwm tus sawv tau yam li: sib pab sib koom, txhob nrhiav lub koob meej thiab nyiam ua neeg me.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top