COV NKAUJ AS LES LUS YAS

1. AS LES LUS YAS, KOJ MUAJ TXOJ KEV ZAM

As Les Lus Yas!
Koj muab txoj kev zam rau peb pom yuad, Tswv Ntuj siab zoo.
Koj pub txoj kev cawm neeg rau peb taug yuad!
As Les Lus Yas.

2. AS LES LUS YAS, KUV COV YAJ

Lub suab hu.

As Les Lus Yas! Kuv cov yaj mloog kuv lub suab.
Kuv paub kuv cov yaj, kuv cov yaj paub kuv.
Lawv raws li nraim kuv tus duab.
As Les Lus Yas! Kuv cov yaj mloog kuv lo lus.
Kuv paub kuv cov yaj, kuv cov yaj paub kuv.
Lawv raws li nraim kuv mus. As Les Lus Yas.

3. AS LES LUS YAS, LEEJ NTUJ PLIG

Lub suab hu.

As Les Lus Yas! Leej Ntuj Plig koj los mas.
Koj los nyob hauv cov neeg ntseeg txog koj.
Koj ua lawv lub siab kub li hluav taws.
Koj xa koj lub tswv yim los mas,
mas tas lub ntiaj teb yuav tshiab tuaj.
As Les Lus Yas! As Les Lus Yas!

4. AS LES LUS YAS, THOV PEB MLOOG 

Thov peb mloog Tswv Ntuj lo lus uas cawm txoj sia,
thov caw peb txhua leej txhua tus cav txog Tswv Ntuj lus.
(Txais) As Les Lus Yas, As Les Lus Yas.
As Les Lus Yas, As Les Lus Yas.
As Les Lus Yas, As Les Lus Yas.
As Les Lus Yas, As Les Lus Yas.
Leej Pleev yog txoj kev, Leej Pleev yog qhov tseeb tiag.
Leej Pleev yog txoj sia los cawm peb dim nkawm kev txhaum. (Txais)

5. AS LES LUS YAS, TXHUA HAIV NEEG

Lub suab hu.

Txhua haiv neeg cav txog Tswv Ntuj,
lawv xyiv fab thiab dhia hom khaj.
Ntuj lo lus yog muab txoj sia,
yuav tshaj mus thoob qab ntuj.
As Les Lus Yas, As Les Lus Yas.
As Les Lus Yas, As Les Lus Yas.

6. AS LES LUS YAS, YES XUS SAWV ROV LOS (CAIJ HLA)

Lub suab hu.

(Txais) As Les Lus Yas! Yes Xus sawv rov los.
Ae Les Lus Yas! Nws yeej txoj kev tuag.
As Les Lus Yas.
Peb yuav tshaj rau txhia haiv neeg hais tias
peb tus Huab Tais lub theej kiab yog nws tus Ntoo Cuam.
Leej Pleev sawv hauv yeeb ceeb los
tas lub qab ntuj neeg rov zoo siab. (Txais)

7. AS LES LUS YAS, YES XUS YOG TXOJ KEV

(Txais) As Les Lus Yas! As Les Lus Yas!
As Les Lus Yas! As Les Lus Yas!
1) Yes Xus hais tias ‘nej sawv daws
uas raug txoj kev iab thiab kev khwv,
nej tuaj cuag kuv mas, nej yuav tau so los siav.
2) Kuv yog cov mov muaj txoj sia.
Tus twg ntseeg thiab noj kuv lub cev,
txog hnub kawg kuv yuav tsa nws sawv rov qab los.
3) Kuv yog nej txoj kev mus cuag
Leej Txiv muaj hwj huam nyob saum ntuj.
Tus twg taug ntawm kuv, nws yuav mus txog Leej Txiv.”

8. HU AS LES LUS YAS RAU TSWV NTUJ

Hu As Les Lus Yas Rau Tswv Ntuj,
Hu As Les Lus Yas Rau Tswv Ntuj.
Hu As Les Lus Yas, hu As Les Lus Yas.
Hu As Les Lus Yas rau Tswv Ntuj.
(Hu As Les Lus Yas rau Tswv Ntuj)

9. YES XUS SAWV LOS LAWM  (CAIJ HLA)

Lub suab hu.
(Txais)  As Les Lus Yas, As Les Lus Yas,
  As Les Lus Yas, As Les Lus Yas
1) Thaum Huab Tais Yes Xus sawv rov los,
coj txoj kev pom kev rau peb
muab kev hlub tag nrho tsis tseg
zoo li tus dej nyob mus ib txhis. (Txais)
2) Thaum lub hnub ci ntsa tim npoo ntuj
zoo li Yes Xus txoj kev hlub
tuaj mus txog thoob lub qab ntuj
sawv daws txhua tus nyob kaj siab lug. (Txais)
 

10. YES XUS PLEEV, PEB CAV TXOG KOJ (CAIJ PLAUB CAUG)

Yes Xus Pleev, peb cav txog koj, koj yog tus vaj muaj koob meej nto moo lug.

11. AS LES LUS YAS. LEEJ PLEEV YOG TXOJ KEV

Lub suab hu.
Translate »
Scroll to Top