COV NKAUJ TSIAB PEB CAUG

1. Cav txog xyoo tshiab

Lub suab hu.

1) Lub xyoo tshiab no tuaj txog lawm, peb Hmoob sawv daws tuav tes mus tos lub xyoo tshiab no.
Yog txheej laus coj noj coj ua, coj tej hlob cov yau, coj sawv daws koom ua ib pab.
2) Tam tsav paj tawg mus puv hav, sib hlub thiaj li yuav koom tau ua ib pab ib pawg.
Zoo li cov Tshiab nyob saum Ntuj, sib nyiam sib hlub sib pab ua Tswv Ntuj txoj kev kaj lug.
3) Muaj txoj kev txoj cai los nres, Hmoob thiaj coj lub neej raws li Ntuj tsim teb raug.
Peb Hmoob lub neej txawv txheej laus, txheej thaud ntau ntau, yog vim txheej tshiab no kawm txuj kawm ci.
4) Tab peb txawj nte npaum li cas, ntshai yuav tsis cuag peb poj yawm txwv koob txheej thaud.
Tej koob hmoov uas peb tau txais no, nco ntsuj ntsoov tuaj nraub siab, hais rau peb tsoom Hmoob sawv daws.

2. Mus zoo xyoo laus

Lub suab hu.

1)  Mus zoo xyoo laus mam mus koj mog. Thov koj tuaj nrog sau suab dub doog,
kev ploj kev tuag piam sij puas ntsoog, ntawm peb tsoom Hmoob mus poob zaj qhov.
Kom ntsej tsis hnov, kom qhov muag txhob pom.
(Txais) Ib xyoo ntuj zeeg kaum ob lub hlis, xyoo laus xaus xis, xyoo tshiab ncig yees.
            Tas peb haiv Hmoob txhua peb txhua xeem, zoo siab dhia rhees nquam paj nquam ruas.
2)  Nyob zoo xyoo tshiab, peb thov hawm koj. Txais koj tuaj nrog coj kev thaj yeeb,
noj qab haus huv nyob mus vam meej. Ua neej haum xeeb, tsim noob huam vam.
Nyob mus ciaj vaj, zoo tsis txawj tas. (Txais)

3. Nyob kaj lug hauv lub xyoo tshiab

1) Nyob kaj lug hauv lub xyoo tshiab, kom nyob ntshiab zoo li dej huv,
muaj lub neej nyob kaj siab lug, nyob ntshiab huv mus tas ib sim.
2) Thov Tswv Ntuj pub lo lus zoo, kom tsoom Hmoob nyob kaj nyob huv,
muaj lub siab nyob tiaj nyob tus, ua yam twg zoo li siab xav.
3) Kom tsoom Hmoob nyob mus kaj siab, niaj hnub niaj hmo nej nyob hauv kev kaj lug,
nyob vam meej hauv lub xyoo tshiab, kom nyob ntshiab zoo li dej huv.
4) Tas lub xyoo nyob mus zoo siab, zoo mus li ib txhiab ib txhim,
tsis raug mob zoo mus li ib sim, zoo mus li huav lub xyoo tshiab.
Translate »
Scroll to Top