COV NKAUJ XAUS LUB TXOOS

2. KAJ LUG HAUV NTUJ KEV HLUB

Lub suab hu nkauj.
1)  Peb lub siab tiaj tus kaj lug nyob hauv Tswv Ntuj. Niaj hnub Ntuj foom hmoov rau peb  
kom peb coj nraim nws lus. Mus ua Ntuj tim khawv muab peb lub neej tib si
mus tshaj Ntuj txoj kev hlub neeg kom thoob txhia haiv neeg nyob ntiaj teb.
(Txais)  Kub siab, hlub txhua txhia yam.  Txhob lam khiav ncaim ntawm Tswv Ntuj.
  Thov Ntuj ntxiv lub zog rau peb kom ruaj nreb hauv kev hlub.
2)  Peb yog ib cuab yim yuav nyob sib rub sib nres. Yes Xus lub cev thiab cov ntshav yuav nrog peb nyob ib txhis.
Peb yog ib tsoom Hmoob yuav koom sib hlub sib roos los nraim hauv Yes Xus tus ntxoo
koom nrog Yes Xus mus Ntuj Ceeb Tsheej.

5. NYOB HAUV YES XUS

Lub suab hu nkauj.
(Txais) Nyob hauv Yes Xus lub npe peb yuav tsis ntshai, peb yuav tso siab rau tus Huab Tais muaj zog,
  peb thiaj tsis yuam kev thiab tsis ntog. Vim tias nws tuaj tuav peb thiab hwj peb, coj peb txoj hauv kev mus.
1) Thaum peb ntxhov siab nyob hauv txoj kev txhawj xeeb, peb yuav tso siab rau tus Huab Tais tseem ceeb.
Yog tias peb ntseeg thiab peb tso siab, nws yeej yuav los pab peb kom tau muaj yeej. Peb yuav tau nyob kaj siab. (Txais)
2) Thaum uas peb raug dab phem txoj kev haub ntxias, peb yuav nquag teev Ntuj thiab thov Ntuj tiag tiag.
Yes Xus uas hnov peb lub suab hu, nws yeej yuav nqes los pab kom peb muaj yeej. Peb yuav tau nyob kaj lug. (Txais)

6. PEB MUS TSHAJ NTUJ LUS

Lub suab hu nkauj.
(Txais) Kwv tij peb mus tshaj txog Tswv Ntuj lub npe
 yog tus tseem kev hlub rau neeg ib sim.
 Kwv tij peb mus tshaj txog Yes Xus lus qhia
mus ua tim khawv zeem tseeb txog txoj kev hlub.
1) Ntuj Lo Lus qhuab qhia peb txhob lam muab nrom tseg, yuav coj mus tseb kom thoob ntiaj teb,
kom tas tsoom neeg (kom tas tsoom neeg) tau txais kev cawm. (tau txais kev cawm)
Ntuj kev zoo siab yog qhov peb ua tim khawv. (Txais)
2) Yes Xus Pleev lub cev thiab cov ntshav yog cov txim, pab peb ntsuj plig kom muaj siab ntev,
ntxiv kev ntseeg ruaj. (ntxiv kev ntseeg ruaj) los tiv ntxwj nyoog. (los tiv ntxwj nyoog)
Kom peb ua zoo mus raws kev ntseeg tseem tseeb. (Txais)

7. PEB SAWV DAWS YOG IB TSEV NEEG

1) Peb sawv daws yog ib tsev neeg, peb sib hlub hauv Leej Pleev. Peb sawv daws yog ib tsev neeg,
peb sib sau hauv Leej Ntuj Plig, thiab peb thov kom sawv daws sib koom mus tas ib txhiab ib txhis.
(Txais) Luag thiaj paub peb yog cov ntseeg hauv kev hlub,  hauv kev pab, kom luag paub peb yog cov ntseeg muaj kev sib hlub.
2) Peb yuav mus nyob ua ib ke, peb yuav sib tuav tes rawv. Peb yuav mus nyob ua ke.
Peb yuav sib tuav tes rawv mus ua ke. Peb mus qhia txoj hmoov zoo Tswv Ntuj nrog peb nyob. (Txais)
3) Peb yuav sib cog ua hauj lwm, peb yuav sib pab sib nres. Peb yuav sib cog ua hauj lwm,
peb yuav sib pab sib nres. Peb yuav saib ib leeg rau ib leeg, ua kom muaj kev nyob thaj yeeb. (Txais)
4) Peb sawv daws thov hawm Leej Txiv tus pub tas puas tsav yam, thiab peb thov txog nws Leej Tub,
Yes Xus Pleev, tus Cawm Seej. Peb tseem hawm txog Leej Ntuj Plig, los nrog peb nyob tas mus li. (Txais)

9. TAUG TSWV NTUJ TXOJ KEV

Lub suab hu nkauj.
1) Peb ua lub siab loj                       muaj lub siab tawv khawv
taug Tswv Ntuj txoj kev              mus kom kawg ntsis.
Tab yog txoj kev no                     txawm ua qhov khaub khis
muaj tus phem nyas ntshis         xav ntxias kom tau yus.
(Txais) Lo lus (Lo lus)  coj neeg lub neej (coj neeg lub neej)
 peb zoo siab txais (peb zoo siab txais)  yoog raws koj qhia (yoog raws koj qhia)
 Tseem yuav (tseem yuav)  tshaj koj lub npe (tshaj koj lub npe)
 rau txhua haiv neeg (rau txhua haiv neeg)  mus thoob qab ntuj.
2) Peb thov ua koj tsaug                  vim koj khuv leej peb
thiab nres peb txoj sia                kom ntev mus ntxiv.
Peb khaws koj lus qhia                nrog peb mus tas ib txhim
tsis muaj hnub tso tseg               peb thov cog lus. (Txais)

10. THOV UA TSAUG

(Txais) Thov ua tsaug, Tswv Ntuj tus tau pub txoj hmoov zoo rau sawv daws.
1)  Moo Zoo uas peb tau mloog hnub no zoo siab hlo coj mus tsim kho ua raws. (Txais)
2)  Yes Xus Pleev tus txuag peb tus plig kom peb nyob kaj siab lug. (Txais)

11. TSIM NEEJ TSHIAB

Lub suab hu nkauj.
1) Peb tuaj tsim kho lub neej tshiab, lub neej tshiab uas mloog Ntuj lus,
kev tsis zoo muab tso pov tseg, rov los nrhiav Huab Tais Tswv Ntuj.
2) Peb los tsim ib lub neej tshiab, yog lub neej muaj kev ncaj ncees.
Kev tsis zoo yuav tso pov tseg, peb lub neej thiaj nyob ruaj nreb.
(Txais) Tswv Ntuj kev hlub los txog, peb sawv daws tso siab rau nws.
  Yuav los mloog Tswv Ntuj lus qhia, peb lub neej thiaj nyob kaj siab.
3)  Peb los tsim ib lub neej tshiab, lub neej qub peb tsis tig ntsia,
kev ntxhov siab yuav ploj ntais mus, peb lub neej thiaj nyob kaj lug.

12. TSWV NTUJ TSEEB TIAG

Lub suab hu nkauj.
1) Muaj ntau xwm txheej kuv no tsis paub. Muaj ntau qhov chaw kuv mus tsis tau. 
Los kuv tso siab tias muaj Tswv Ntuj. Huab Tais Tswv Ntuj tseeb tiag tib leeg hauv kuv txoj sia.
(Txais) Tswv Ntuj tseeb tiag (Tswv Ntuj tseeb tiag), tseeb tiag tib leeg (Tseeb tiag tib leeg). 
Tswv Ntuj tseeb tiag cawm kuv dim hauv kev tuag rov los
Tswv Ntuj kev hlub (Tswv Ntuj kev hlub), tsim kev zoo siab (tsim kev zoo siab). 
Tswv Ntuj tseeb tiag, tseeb tiag hauv kuv txoj sia mus li.
2)  Koj tu siab rau tej tus tib neeg, tag kev vam khom vim txoj kev qaug. 
Tswv Ntuj yuav pab daws kev tu siab, ntxiv zog rau koj kom muaj kev vam zoo siab xyiv fab. (Txais)
Translate »
Scroll to Top