HNUB CHIV NQAUM NPLOOJ (MT 21: 1-11)

Cov kwv tij thiab nkauj muam sawv daws, hnub no yog Hnub Xya lub Lis Piam 5 caij Plaub Caug. Tag kis peb cov neeg ntseeg yuav ua ib yam ka ke loj. Peb hais tias ua “Kab Ke Nqaum Nplooj.” Peb nco txog hnub cov Yus Das txais Yes Xus los hauv lub nroog Yes Lus Xas Les zoo li ib tug vaj.

Txij tag kis mus peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv pib ua cov kab kev tseem ceeb cav txog Yes Xus raug txom nyem thiab yeej txoj kev tuag, nws hla txoj kev tuag thiab sawv rov los. Lub Koom Txoos Kav Tos Liv hu lub lis piam tom ntej no tias “Lub Lis Piam Ntshiab.” Yog ib lub lis piam uas peb cov neeg teev Yes Xus ua cov kab ke tseem ceeb yam li cov kab ke Yes Xus tsim Lub Cim Yug. Yes Xus ntxuav cov thwj tim ko taw.

Yes Xus ua cov kab ke zoo li no vim nws hlub sawv daws tiag, thiab nws xav kom sawv daws sib nyiam sib hlub tiag. Yes Xus ua lub cim qhia txog txoj kev sib nyiam sib hlub rau nws cov thwj tim thiab rau peb, nws xav kom peb ua raws li nws.

Lub Lis Piam Ntshiab, kuj yog ib lub lis piam peb ua cov kab ke hwm Yes Xus raug cov Yus Das muab nws ntes, thiab muab nws tua nyob saum nto cuam. Kuj yog lub Lis Piam uas Yes Xus lub cev raug zwm av tau 3 hnub, ces Yes Xus sawv rov los muaj txoj sia nyob mus li.

Kwv tij, hnub no peb yuav hnov Ntawv Moo Zoo piav tias Yes Xus caij ib tug luj mus hauv lub nroog Yes Lus Xas Les, tsoom pej xeem hu nkauj, nqaum nplooj cav txog Yes Xus ua Vaj.

Ua ntej no peb xub thov Leej Ntuj Plig Ntshiab kom nws qhib peb lub siab thiab qhib peb lub tswv yim, ces peb thiaj yuav paub Yes Xus zoo dua. Nej nrog kuv hais zaj thov Leej Ntuj Plig ua ke: Leej Ntuj Ntuj Plig, koj los mas!

Ib tsoom kwv tij Hmoob hmov tshua, nyem no peb yuav mloog ib zag nyob hauv Mas Tais phau Ntawv Moo Zoo.

Mas Tais Ntawv Moo Zoo hais tias: Thaum Yes Xus lawv tuaj yuav txog Yes Lus Xas Les, thiab pom Npes Fas Zes uas nyob ze lub roob Txiv Ntoo Roj lawm, ces Yes Xus xa ob tug thwj tim mus. Nws hais rau nkawd tias “Neb mus txog lub zos nyob tom hauv ntej tod, neb yuav pom ib tug maum luj khi rawv nrog nws tus me nyuam. Neb daws tus me nyuam luj ntawd thiab neb cab ob niam tub luj los rau kuv. Yog muaj neeg hais dab tsi rau neb, neb yuav hais tias yog Huab Tais qiv, ib me ntsis nws yuav xa rov qab los.”

Tau muaj li no kom xwv tshwm raws li tus Yaj Saub lo lus tias ‘Tsheej Xis Yoos, koj saib ! Koj tus Vaj tuaj cuag koj. Nws tsis muab hlob, nws caij ib tug maum luj nrog ib tug me nyuam luj uas yog ib tug me nyuam tsiaj nyeg.’

Ces ob tug thwj tim mus, nkawd ua raws li Yes Xus kom ua. Nkawd cab ob niam tub luj los, nkawd muab nkawd ob lub tsho tshaj sab los pua tus luj rau Yes Xus caij. Thiaj muaj coob leej lawv muab lawv tej tsho los pua kev, cov pab neeg ua Yes Xus ntej thiab lawv Yes Xus qab, lawv qw ntsuag qees tias “Das Vis Leej Tub, tus Cawm Seej! Tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj nws nto koob meej! Tus cawm seej nyob txheej ntuj saud!”

Thaum Yes Xus los hauv lub nroog Yes Lus Xas Les lawm, tas lub tsheej hais zom zaws tias “Yog leej twg?”

Tsoom sid teb tias “Yog tus Yaj Saub Yes Xus, uas nws tuaj ntawm Nas Xas Les nyob Nkas Lis Lais teb tuaj.”

Kwv tij, lub caij uas Yes Xus tuaj txog ze ze ntawm Yes Lus Xas Les, mas yog lub caij cov Yus Das ua lub ntees Hla. Lawv niaj xyoo ua lub ntees Hla tau 1,000 xyoo los lawm. Cov Yus Das cav txog Tswv Ntuj tau cawm lawv cov pog koob, yawg koob yav thaum ub, kom dim ntawm txoj kev ua qhev rau cov Hais Nkws Tos. Tswv Ntuj pab tsoom His Xas Lais hla lub Hiav Txwv Liab, Tswv Ntuj tseem pab lawv 40 xyoo ntxiv kom lawv hla cov teb chaws suab zeb suab puam, uas yog toj roob hauv pes do. Tswv Ntuj pab cov His Xas Lais kom hla dhau tej lub caij nyuaj tas nrho, ces cov Yus Das xav ua Tswv Ntuj tsaug. Lawv niaj xyoo ua lub ntees Hla nyob hauv lub nroog Yes Lus Xas Les.

Lub ntees Hla yog kav ib lis piam, 7 hnub xwb. Tab sis tsoom pej xeem Yus Das coob leej tuaj deb deb tuaj, ib txhia tuaj ntawm lub xeev Nkas Lis Lais tuaj, ib txhiab tuaj pej kum teb tuaj, vim cov Yus Das tsiv mus ua luam coob heev nyob Hais Nkws Tos teb. Nyob Los Mas teb. Nyob Hes Las teb. Nyob Xis Lias teb thiab nyob Pes Xis teb. Ib sim neej cov Yus Das tuaj ob peb zaug kom tau ua lub ntees Hla nyob Yes Lus Xas Les.

Zaum no, Yes Xus kuj nrog nws cov thwj tim tuaj ua lub Ntees Hla nyob Yes Lus Xas Les. Yes Xus lawv tuaj txog lub zos Npes Fas Zes uas nyob saum ib lub roob siab, ntsia ntsoov lub nroog Yes Lus Xas Les. Yes Xus thiab cov thwj tim lawv pom cov Yus Das ntau leej tuaj ua lub Ntees Hla. Yes Xus thiaj txiav siab tias yuav ua ib yam hauj lwm ua lub cim qhia tias Yes Xus yog ib tug Vaj tiag, thiab qhia tias nws yog Tswv Ntuj Leej Tub. Lub Tuam Tsev Teev Ntuj hauv Yes Lus Xas Les yog nws tsev.

Ces hnub no Yes Xus los hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, hauv lub nroog Yes Lus Xas Les zoo li ib tug Vaj. Yes Xus paub tias nyem no tsoom pej xeem txais nws zoo li ib tug Vaj, hos tsis ntev cov Thawj Coj hauv lub nroog Yes Lus Xas Les yuav muab nws tua.

Yes Xus ua ib lub cim qhia tsoom sid tias nws yog ib tug Huab Tais tiag. Ces Yes Xus thiaj hais rau nws ob tug thwj tim tias “Neb mus txog lub zos nyob tom hauv ntej tod, neb yuav pom ib tug maum luj khi rawv nrog nws tus me nyuam. Neb yuav daws tus maum luj ntawd, thiab nej cab ob niam tub luj los rau kuv. Ces thiaj muaj raws li tus Yaj Saub lo lus tias koj tus vaj tuaj cuag koj, nws tsis muab hlob, nws caij ib tug maum luj nrog ib tug me nyuam luj.

Ib tsoom kwv tij Hmoob, Yes Xus yog ib tug Vaj. Nws yog ib tug Vaj tsis muab hlob. Yes Xus tsis caij nees xws li cov vaj muaj hwj chim hauv lub ntiaj teb no. Hos Yes Xus caij ib tug me nyuam luj, yog ua lub cim tias nws ua Vaj siab zoo, nws tsis muab hlob, thiab tsis ntshaw lub hwj chim xws li cov vaj nyob ntiaj teb no. Yes Xus yog ib tug Vaj tiag, tsoom pej xeem hu nkauj thiab qw tej lo lus zoo cav txog Yes Xus, lawv nyiam Yes Xus tiag. Tiam sis tshuav ob peb hnub xwb cov nom, thiab cov hlob nyob hauv Yes Lus Xas Les yuav muab Yes Xus tua. Cov pej xeem tsis muaj zog tiv cov hlob uas ntxub Yes Xus, ces luag muab Yes Xus tua. Tiam sis ib lub hlis tom qab, thaum lawv hnov Yes Xus cov thwj tim tshaj tias Yes Xus sawv rov qab los lawm, mas cov pej xeem xub ntseeg. Lawv xub txais lub Cim Ntxuav, lawv txais Yes Xus ua lawv tus Vaj tiag.

Kwv tij, Mas Tais sau ib co lus zoo li no tias: Thaum Yes Xus los hauv lub nroog Yes Lus Xas Les, tas lub tsheej hais zom zaws tias “Yog leej twg”

Tsoom sid hais tias “Yog tus Yaj Saub Yes Xus, tuaj ntawm Nas Xas Les, nyob Nkas Lis Lais teb tuaj.”

Kwv tij Hmoob, cov thawj coj thiab cov ua hau uas nyob txawm hauv lub nroog Yes Lus Xas Les tsis lees tias Yes Xus yog Vaj tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Lawv thuam tias, Yes Xus yog ib tug neeg loj hlob nyob hauv lub zos me me hu ua “Nas Xas Les” uas nyob hauv lub xeev Nkas Lis Lais. Hos Tsoom pej xeem hais tias Yes Xus yog ib tug Yaj Saub tuaj ntawm Tswv Ntuj xub ntiag tuaj. Lawv qhuas tias Yes Xus yog ib tug Vaj.

Cov Yus Das txheej siab nyob hauv Yes Lus Xas Les tsis kam txais Yes Xus ua lawv tus Vaj. Hos lawv pom tsoom pej xeem txheej qis zoo siab txais Yes Xus ua Vaj mas lawv tsis zoo siab, tshuav tsis ntev lawv yuav muab Yes Xus tua. Yog thaum Yes Xus los hauv lub tsheej Yes Lus Xas Les zoo li ib tug Vaj, mas lawv txiav siab meej tias lawv yuav tsum muab Yes Xus tua sai. Tsis li ntawd, mas tsoom pej xeem yuav mloog Yes Xus tas. Ces cov nom tswv thiaj nrhiav ib lub sij hawm zoo muab Yes Xus ntes, thiab muab Yes Xus tua. Tiam sis 3 hnub xwb, Yes Xus sawv rov los muaj txoj sia nyob mus li.

Kwv tij, tag kis lub Koom Txoos Kav Tos Liv ua cov kab ke nqaum nplooj txais Huab Tais Yes Xus, mas peb kuj nrog lub Koom Txoos txais Huab Tais Yes Xus ua peb tus Vaj, tuaj kaj peb lub siab. Peb mloog nws lus thiab peb ua raws li nws qhia, peb nyiam Tswv Ntuj thiab sib nyiam sib hlub.

Kwv tij, hais qhia nej paub tias txij tag kis, mus txog hnub Hnub Chiv tom ntej, yog lub Lis Piam Ntshiab, mas lub Koom Txoos Kav Tos Liv ua cov kab ke tseem ceeb zoo li no:

Hnub 5, Yes Xus tsim lub Cim Yug. Hnub 6, Yes Xus tuag. Hnub 7, Yes Xus sawv hauv cov tub tuag rov los, nws muaj txoj sia nyob mus li.

Yog li mas cov kwv tij sawv daws, txij tag kis mus Lub Koom Txoos Kav Tos Liv yuav pib ua lub Lis Piam Ntshiab. Peb vam tias lub Lis Piam Ntshiab no sawv daws yuav xyiv fab mus teev Ntuj ua ke thiab mus ua cov kab ke tseem ceeb nyob hauv lub tsev teev Ntuj. Lub lis piam no peb lub tshaj xo Zoo Tswv Zov Yaj yuav tshaj ib co lus hais txog Yes Xus txoj kev raug tsim txom, raug tuag, thiab sawv rov qab los.

Kwv tij, peb txhob muab peb lub siab kaw nti cia. Lub lis piam tom ntej no peb nquag mus teev Ntuj, peb mus txais Yes Xus cov txiaj ntsim nyob hauv lub caij ua Hmoov Hla no.

Kuj thov ceeb toom rau nej tsoom ntseeg tias lub caij ua Hmoov Hla yog ib lub caij tseem ceeb, ces niaj xyoo peb yuav tsis nruam txoj kev ua Hmoov Hla li. Ib xyoos cov neeg ntseeg yuav tsum nrhiav kev mus ua Hmoov Hla kom tau.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top