TIM 6 LUB 1 HLIS – LEEJ NTSHIAB AS NRES NPES XES TES (ST. ANDRE BESSETTE)

 Leej Ntshiab As Nres Npes Xes Tes muaj lub npe tias ‘As Fes’ (Alfred) yug xyoo 1845 thiab tuag xyoo 1937 thaum muaj 91 xyoos. As Nres yog tus me nyuam tim 8 hauv ib yim neeg pluag txom nyem nyob Kas Nas Das teb.

As Fes muaj 12 xyoos ces nws niam thiab txiv tuag tas, tseg lawv sawv daws ua ntsuag nos. As Fes siv lub sij hawm no mus ua zog nyob hauv cov tuam txhab thiab zov tsiaj raws ib puag ncig hauv As Mes Lis Kas sab toob pej.

As Fes muaj 25 xyoos, nws rov los tsev, nws pib ua cov hauj lwm khuv leej lwm tus thiab kub siab rau txoj kev ntseeg, ces Txiv Plig As Nres hauv nws lub zos xav kom As Fes ua Leej Choj. Txiv Plig As Nres thiaj xa nws mus nyob hauv lub haum xeeb Ntoo Cuam Ntshiab (The Congregation of the Holy Cross), Txiv Plig sau tsab ntawv xa mus rau lub haum xeeb tias ‘Kuv tab tom xa ib tug Leej Ntshiab tuaj rau nej.’

As Fes mus nyob hauv lub haum xeeb, nws tau xaiv lub npe hu ua ‘As Nres’ raws li nws tus Txiv Plig. Cov hlob faib txoj hauj lwm rau Leej Tij As Nres zos qhov rooj. Nws niaj hnub sawv nyob ntawd tos txais sawv daws, pab xa cov tsab ntawv thiab ua tej hauj lwm me me raws li cov loj kom nws ua.

Muaj ib hnub, Leej Tij As Nres tau txais ib tug neeg mob, nws tsa tes thiab thov Ntuj rau tus neeg mob ntawd, ua ciav tus mob cia li zoo rov los. Txij ntawd los As Nres thiaj pib ua nws txoj hauj lwm thov Ntuj kho cov neeg muaj mob nyob hauv Kas Nas Das. As Nres hais tias lub hwj huam no tsis yog nws li, yog Huab Tais Tswv Ntuj thiab Leej Ntshiab Yos Xes li.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top