HNUB UA HMOOV LEEJ NTSHIAB POB ZEB TUS COJ YES XUS PAB YAJ (CHAIR OF SAINT PETER)

Ib txwm los mas cov neeg Los Mas muaj ib txoj kab ke hwm tus tuag: thaum lawv noj mov tom toj ntxas mas lawv yuav tshwj ib lub tog zaum cia ua piv txwv tias tus tuag los nrog lawv noj pluas mov ua ke.

Tiam 4 cov ntseeg thiaj txais txoj kab ke no los siv, lawv hais tias yog cia nco txog Leej Ntshiab Pob Zeb lub tog zaum ua Vaj Qhia.

Lub ntsiab tiag hauv cov ntseeg txoj kab ke no mas yog nco tias Huab Tais Yes Xus tau tsa Leej Ntshiab Pob Zeb ua tus Zov Yaj, Leej Ntshiab Pob Zeb yog tus tuav Ntuj Ceeb Tsheej tus yawm sij nyob hauv ntiaj teb no, yog tus tau lus tso cai ntawm Huab Tais Yes Xus kom tswj lub Koom Txoos, mas Leej Ntshiab Pob Zeb lub tog Vaj Qhia thiaj yog sawv cev tsoom Vaj Qhia chaw tiam dhau tiam. Cov ntseeg sib koom ua ib tug nyob hauv lub Koom Txoos tau mas vim muaj tsoom Vaj Qhia ua tus taw ntsa.

Thaum cov ntseeg nco txog Leej Ntshiab Pob Zeb lub tog Vaj Qhia, mas lawv thiaj ras tau tias Vaj Qhia yog tus nres lub Koom Txoos, sawv daws tsum hwm Vaj Qhia ua sawv daws tus coj, sawv daws tsum mloog Vaj Qhia cov lus ntuas. Yog Vaj Qhia zeem tseeb txog nqe lus ntseeg twg mas cov ntseeg yuav coj raws li Vaj Qhia tau tshaj tawm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top