HUAB TAIS SIAB NTEV, NWS HLUB NEEG, NWS TSIS MUAB TXIM RAU PEB

TP. Txhiaj Foom

Kwv tij, muaj ib zaug Huab Tais Yes Xus hais ib zaj paj lug txog leej txiv siab zoo thiab tus tub loj leeb, zaj no nyob hauv Lus Kas Ntawv Moo Zoo (LK 15: 11-24): Yes Xus hais zaj paj lug rau tsoom sid mloog tias “Ib tug neeg muaj ob tug tub. Tus tub ntxawg hais rau nws txiv tias ‘Txiv, koj muab koj lub cuab tam feem uas yog kuv tug faib rau kuv.’ Ces leej txiv thiaj muab nws lub cuab tam faib rau nws ob tug tub.

Ob peb hnub tom qab, tus tub ntxawg sau feem uas yog nws tug tas huv si, nws khiav mus ib lub teb chaws deb. Nyob ntawd nws muab nws lub cuab tam phob vim nws coj ib lub neej tsis tsim txiaj.

Thaum nws muab nws lub cuab tam phob tas huv si lawm, ces lub teb chaws tshaib plab loj. Nws pib paub txoj kev yoo tshaib yoo nqhis. Nws thiaj mus ua zog hauv ib tug neeg nyob txawm lub teb chaws ntawd. Luag kom nws mus zov npua tom teb. Tus tub ntxawg ntshaw noj cov qos uas npua noj kom tsau nws plab, tab sis tsis muaj neeg pub rau nws noj. Nws lub siab mam li ras dheev tias pes tsawg leej tub zog nyob hauv kuv txiv tsev tau mov noj seem noj so, hos kuv nyob tuag tshaib ntuas ntawm no. Kuv xav mus cuag kuv txiv, kuv yuav hais rau nws tias ‘Txiv, kuv ua txhaum rau Ntuj thiab rau koj. Kuv tsis tsim nyog koj hu kuv ua koj tus tub ntxiv. Thov koj saib kuv ib yam li koj ib tug tub zog.’

Tus tub ntxawg thiaj sawv kev rov los cuag nws txiv. Thaum tus tub tseem los txog deb, nws txiv twb pom nws. Leej txiv hlub kawg, nws khiav mus puag tus tub caj dab, thiab nwj nws tub tub ntev loo. Tus tub hais rau leej txiv tias ‘Txiv, kuv ua txhaum rau Ntuj thiab rau koj. Kuv tsis tsim nyog koj hu kuv ua koj tus tub ntxiv.’

Tab sis leej txiv hais rau cov tub txib tias ‘Nej tsuag tsuag mus nqa lub tsho zoo nkauj tshaj los ntawm no, nej muab rau nws hnav, nej muab ib nti nplhaib los ntxig nws ntiv tes, thiab ib nkawg khau los ntxig nws ko taw. Nej cab tus xyuas nyuj rog los tua. Peb noj, peb ua lom zem. Vim tias kuv tus tub no tuag lawm, nyem no nws ciaj rov los. Nws ploj lawm, nyem no rov nrhiav tau nws.’ Ces lawv sawv daws noj haus lom zem.

Cov kwv tij nkauj muam sawv daws, tus tub ntxawg lub txhaum yog qhov tias nws tsis kam nrog nws txiv nyob ua ke. Tos tus tub ntxawg taij kom nws txiv faib lub cuab tam feem yog nws tug rau nws, vim tias nws tsis kam nrog nws txiv thiab tus tij laug nyob ua ke, nws ib siab ua nws lub neej ywj nws siab, ces yuav tsis muaj leej twg qhuab qhia nws; los zaum puav nws txiv txib nws zoo li no tias “Me tub, koj ua txoj hauj lwm zoo li no, kom tau pab kuv los mas”, mas tej lo lus ntawd tus tub ntxawg tsis kam hnov ntxiv mus lawm yav tom ntej, zoo li nws tsis kam pom nws txiv lub ntsej muag ib hnub ntxiv lawm. Nws txiv yug nws tab sis nws ib siab tsis hu nws txiv ua ‘Txiv’.

Tus tub ntxawg ua txhaum loj kawg!

 Leej txiv tau saib nws tus tub tau pes tsawg xyoo los lawm, tsis muaj ib qho me me uas leej txiv tsis nco qab ua los pab nws tus tub li, nws tau ua tas ib puas tsav yam, tab sis tus tub tseem mom nws txheej nws ntsig. Nws lub siab dub siab ntshav.

Qhov tias nws txiv hlub nws mas tus tub ntxawg tsis quav ntsej rau, piv xwm li nws muab nws txiv txoj kev hlub los tsuj pov tseg. Tus tub ntxawg lub hwj chim mas yog zoo li no: nws yog tus ntawd tus tub, tab sis tus tub tsis nco qab txog qhov ntawd tas lawm, piv xam tias nws poob tswv yim lawm.

Nyob hauv tsab ntawv tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug sau mus ntuas cov ntseeg nyob Los Mas, mas Paj Lug ntuas tias “tus nqi uas tawm ntawm kev txhaum los, yog txoj kev tuag” (LM 6: 23), txhais tias ‘txoj kev txhaum lub txiv yog txoj kev tuag’.

Leej txiv tu siab, tsis kav nws faib nws lub cuab tam rau tus tub hlob thiab tus tub ntxawg, ces tus tub ntxawg sau nws tej cuab yeej tib si, nws khiav mus ib lub teb chaws nyob deb. Nyob ntawd, nws coj ib lub neej tsis tsim txiaj, nws muab nws lub cuab tam phob tas. Thaum nws phob nws cov nyiaj txiag tas, lub teb chaws ntawd raug kev tshaib ces nws poob kev tshaib kev nqhis. Nws mus ntiav zog ntawm ib tug neeg nyob ntawm teb chaws ntawd. Tus tswv xa nws mus zov npua nyob nruab teb. Tus tub ntxawg ntshaw noj qos kom tsau nws plab xws li cov npua, tab sis tsis muaj leej twg pub qos rau nws noj, ces nws xav hauv nruab siab tias pes tsawg tus tub zog nyob hauv kuv txiv tsev, lawv puav leej tau txaus noj, hos kuv nyob ntawm no mas kuv yuav tuag tshaib!

Nyem no tsis muaj leej twg pab nws li, nws nyob nws ib leeg. Thaum i nws ib siab tsis zwm rau leej twg, nws xav ua lub neej ywj nws siab tab sis qhov kawg, nws raug txom nyem ntau dua nws txiv cov tub zog. Thaum i nws ib siab tsis mloog nws txiv lo lus qhua qhia, qhov kawg nws kuj zwm rau ib tug tswv uas tsis nyiam nws. Nws yuav tsum ua tej txoj hauj lwm tsis huv.

Tam sim no nyob hauv nws lub neej tsis tau muaj ib qho me me muaj nqe li, piv xam tias nws ua nws txoj sia pua, ces tuag zoo dua!

Nws xav mus xav los, nws ib siab rov los cuag nws txiv, nws hais tias “Kuv yuav sawv mus cuag kuv txiv, kuv yuav hais rau kuv txiv tias ‘Txiv, kuv ua txhaum rau Ntuj thiab rau koj. Kuv tsis tsim nyog koj hu kuv ua koj tus tub ntxiv. Thov koj yuav kuv los ua koj ib tug tub zog.’

Nws ib siab hais peb lo lus no rau qhov tias nws ‘TU SIAB’ rau nws tej txhaum tias nws tau tso nws txiv pov tseg, mas nws paub tias yog ib qho txhaum loj, ces lwm hnub tuaj, cia li yuav mus ‘LEES TXHAUM’ ntawm nws txiv.

Nws kuj xav tias ‘nyaj kuv txiv yuav tsis ua raws li lo lus tias muag pauv muag, hniav pauv hniav.’

Kwv tij nkauj muam, qhov tseeb mas peb ib txwm paub tias thaum cov me nyuam ua txhaum, mas cov yog niam yog txiv yeej yuav tsis pauj rau lawv tej me nyuam, cov ua niam ua txiv zoo siab zam rau lawv cov me nyuam, yog tias cov me nyuam rov qab los thov txhaum vim tias cov yog niam yog txiv mas lawv hlub lawv cov me nyuam.

Tus tub ntxawg xav li ntawd, ces nws mam li sawv kev rov mus cuag nws txiv. Thaum nws tseem nyob deb, nws txiv ntsia pom nws, mas nws txiv zoo siab heev, nws txiv khuv leej nws, ces nws txiv khiav tuaj puag nkaus nws ncaj dab, nws txiv nwj nws. Nws hais lus rau nws txiv raws li cov lus nws xav, nws hais tau ob lo lus xwb, nws txiv hlub nws kawg, nws txiv tsis ntiab nws tus tub mus. Nws txiv zam lub txim rau nws, nws txiv rov nyiam nws ib yam nkaus li qhov qub uas nws tsis tau ua txhaum.

Kwv tij nkauj muam sawv daws, leej txiv hais ob peb lo lus rau cov tub txib tias “Nej kav tsij nqa lub tsho zoo nkauj tshaj tuaj rau kuv tus tub hnav. Nej muab nti nplhaib los ntxig nws ntiv tes. Nej muab ib nkawg khau rau nws rau. Nej cab tus xyuas nyuj rog los tua ua ib rooj qav noj tos txais kuv tus tub. Vim tias kuv tus tub no tuag lawm, nyem no nws ciaj rov los. Nws ploj lawm, nyem no rov nrhiav tau nws.

Leej txiv puas cem tus tub tias “Niag tub tsis tsim txiaj thiab tsis mloog lus. Kuv yuav tsis rov hu koj ua kuv tub ntxiv. Thaud, koj tig nraub qaum rau kuv, koj tso kuv pov tseg, koj ua neeg fav xeeb rau kuv. Nyem no koj puas txaj muag rov los cuag kuv. Ib qho me me uas kuv yuav ua kom tau pab koj tsuas yog qhov tias koj yuav ua kuv tus tub txib xwb!”

Leej txiv puas hais lus zoo li ntawd rau tus tub? Nws tsis hais li, vim tias leej txiv ib siab zam rau tus tub. Tus tub hloov siab rov los thov txhaum, ces leej txiv cia li zam txhaum rau tus tub tam sid.

Leej txiv yeej tsis hais lus hnyo nws tus tub, vim tias leej txiv siab ntev, nws tsis muab txim rau tus tub raws li tus tub ua txhaum. Leej txiv ib siab zam rau tus tub zoo cuag li nws rov muaj ib tug tub yug los tshiab lawm.

Leej txiv tso tsis tau nws txoj kev nyiam tus tub ntawd pov tseg. Leej txiv pom tias nws tus tub tu siab rau nws tej txhaum, ces leej txiv zoo siab zam lub txim rau nws tus tub. Nws txais tus tub rov qab los zoo li nws tus kiag, zoo li qhov qub lawm.

Zaj no muab txhais zoo li no hais tias: Thaum lub hauv paus, Tswv Ntuj tsim neeg, Tswv Ntuj pub lub ntiaj teb lub cuab tam rau neeg, pub rau peb. Tab sis neeg tsis nco qab hais tias yog Tswv Ntuj muab. Peb lub siab daig rau lub ntiaj teb lub cuab tam ntawd, peb tsis nco qab txog Tswv Ntuj. Tab sis Tswv Ntuj tsis tso peb pov tseg, Tswv Ntuj yeej yuav tos saib peb puas rov los cuag nws ib hnub, rov los hu Tswv Ntuj ua ‘TXIV’.

Cov kwv tij thiab nkauj muam, Tswv Ntuj yog peb txiv yog li mas tab txawm peb ua tsis ncaj rau Tswv Ntuj, tsis kav Tswv Ntuj ua siab ncaj rau peb tag mus li (2TMT 2: 13).

Peb tsoom Hmoob, mas ntau txhiab ntau puas xyoo los, Hmoob yeej paub tias muaj Tswv Ntuj tab sis peb tsis paub tias Tswv Ntuj yog leej twg, vim tias peb yeej coj dab coj qhua ib txwm los. Peb tau yuam kev ces hnub no peb cia li rov los ntsib Tswv Ntuj, peb yuav paub tseeb tias Tswv Ntuj siab ntev, nws hlub neeg, nws tsis muab txim rau peb raws li peb ua txhaum.

Tab yog ntau txhiab ntau puas, peb tsis nco txog Leej Txiv tsis paub txog Tswv Ntuj, tab sis hnub no peb los mus ntsib Tswv Ntuj, ces Tswv Ntuj zam lub txim pov tseg rau peb. Tswv Ntuj zoo siab hlo txais peb nrog nws nyob. Tswv Ntuj zam peb tej txhaum yav tag peb tau ua los pov tseg.

Tab sis tus tub uas nws tau ncaim ntawm nws txiv mus deb ua rau nws txiv tsis pom nws, yog hais tias tus tub tsis hloov siab, nws tsis txiav txim siab rov los cuag nws txiv, mas nws txiv yuav ua li cas los cawm tau nws, nws txiv yuav ua li cas los txais nws los nrog nws txiv nyob hauv lub tsev zoo li qhov qub lawm?

Hnub no, nej rov qab hnov txog Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj tos thiab hu nej rov los cuag nws.

Tswv Ntuj yog zoo li tus txiv hauv zaj paj lug no, nws tos tus tub rov los cuag nws. Tswv Ntuj tos peb sawv daws rov los nrog nws nyob, rov los ua nws cov me nyuam, rov los paub nws. Yog li mas peb yuav hloov siab tshiab, tso tseg txoj kev teev Dab tig los teev Ntuj tus yog peb niam peb txiv zoo li tus tub tau muab nws lub cuab tam phob tag, ces nws txiav txim siab muab nws kev txhaum uas nws ua rau nws txiv tso pov tseg, nws rov los lees rau nws txiv.

Kwv tij nkauj muam, peb yuav yuav tus tub no tus piv txwv thiab, peb rov los lees rau ntawm Tswv Ntuj xub ntiag thiab peb xav rov los ua Tswv Ntuj cov me nyuam.

Tswv Ntuj niaj hnub tos peb zoo li leej txiv tos tus tub nyob tim ncauj ken tag. Tswv Ntuj tsis tso peb pov tseg. Peb cia li rov ib peb lub siab rau Tswv Ntuj, ces Tswv Ntuj yuav zam txim rau peb xwb. Tswv Ntuj yuav txais peb zoo nkaus li leej txiv txais nws tus tub rov los tsev.

Tus tub no thov rov los ua nws txiv tus tub zog xwb, qhov kawg, nws txiv tau txais tus tub rov los ua nws tub zoo li qhov qub, tsis yog los ua tus tub zog.

Nyob hauv peb sawv daws mas ntev mus, peb lub siab yuav kaj, peb yuav zoo siab coj lub neej nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, peb thiaj li yuav tsis ntxhov siab nyob hauv peb lub neej.

Peb yuav tsis yuam kev vim hais tias peb rov qab taug txoj kev tseem ceeb tiag tiag ntawm peb tus Tswv Ntuj lawm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top