HUAB TAIS, THOV KOJ QHIB KUV QHOV MUAG

Peb neeg ib txwm nyob huv txoj kev kaj. Tiam sis vim neeg tsis kam mus hauv txoj kev kaj, ces neeg yeem nrhiav txoj kev tsaus, mus nyob hauv qhov tsaus ntuj. Yam li, neeg yuav dab phem txoj kev tsaus los coj neeg tiam sis dab pab tsis tau. Dab tsuas tias vam neeg nrhiav rau dab noj xwb. Ces dab tau thaiv neeg lub qhov muag kom xwv neeg tsis txhob pom txoj kev kaj tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, kom neeg tsuas nyob hauv txoj kev tsaus ntuj nti xwb, ces neeg tsis paub neeg pheej ua tas zog pub rau dab kom neeg tau kev tso siab, neeg yeej hwm dab zoo kawg.

Tiam sis Tswv Ntuj tseem hlub neeg, nws xav pab kom neeg dim ntawm txoj kev tsaus los mus tshwm rau qhov kaj, kom neeg qhov muag qhib, neeg txawj ua ib tug neeg pom kev tiag. Mas Tswv Ntuj thiaj tso nws Leej Tub tuaj cawm cov neeg dig muag kom lawv rov pom kev tuaj. Kom nws Leej Tub Yes Xus qhib neeg lub tswv yim lub qhov muag, qhib neeg lub siab, kom txawj pom kev thiab txais tau Tswv Ntuj txoj kev kaj.

Mas Huab Tais Yes Xus hais tias “Kuv tuaj ua ib txog hauj lwm txiav txim nyob hauv lub sim ceeb no, kom xwv cov neeg tsis pom kev rov pom kev tuaj thiab kom xwv cov pom rov dig muag.”

Cov kwv tij sawv daws, Huab Tais Yes Xus qhia tias yog koj lees tias koj dig muag, mas koj tsis muaj txhaum. Tiam sis yog koj khav tias koj pom kev lawm, koj cov txhaum nyob li qub. Koj yog ib tug neeg ntseeg Ntuj koj yuav ua zoo li nram no:

1. Koj ua neeg nquag teev Ntuj zoo, thiab mloog Ntuj Lus.
2. Koj ua raws Tswv Ntuj siab uas nws tau hlub koj.
3. Koj yuav ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus, kom nws pab koj.
4. Koj ua neeg nco ntsoov lees txhaum ntawm Tswv Ntuj xub ntiag.
5. Tso tas txhia yam phem pov tseg, los mloog HUab Tais Yes Xus cov lus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top