HUAB TAIS YES XUS LUB HWJ HUAM LOJ DUA DAB (MK 1: 21-28)

Hnub 2 lub Lis Piam 1 caij Nyob Nruab Xyoo.

Tus sau: Txiv Plig Nyiaj Pov (28.04.1997)

21Yes Xus lawv mus hauv Kas Fas Naus. Hnub Xas Npas Tos, Yes Xus mus hauv lub tsev txoos, nws qhia sawv daws tam sim ntawd. 22Zeej tsoom qhuas nws cov lus qhia, vim nws qhia lawv xws li neeg muaj peev xwm, tsis zoo li cov kws Ntawv Ntshiab.
23Nyob hauv lawv lub tsev txoos, tam sim ntawd, muaj ib tug neeg raug ib tug dab tsis huv nthe nthe tias 24“Yes Xus Nas Xas Les, koj xav ua dab tsis rau wb? Puas yog koj tuaj rhuav wb? Kuv paub koj yog leej twg: koj yog Tswv Ntuj tus Ntshiab.”
25Yes Xus cem nws tias “Ua twj ywm, koj cia li tawm hauv tus neeg no mus.”
26Dab tsis huv siv zog muab tus neeg ntawd co heev heev, nws nthe ib suab nrov nrov ces nws tawm hauv tus neeg mus. 27Tas sawv daws ntshai, lawv sib nug zom zaws tias qhov ntawd yog dab tsi? Puas yog ib txog kev qhuab qhia tshiab muaj peev xwm? Tab yog dab tsis huv, los nws tswj lawv, ces lawv mloog nws lus. 28Ces ib sij huam, Yes Xus lub moo nto lug rau txhua qhov, mus thoob ib cheeb tsam hauv xeev Nkas Lis Lais.

Yes Xus kho tus neeg raug dab tsis huv nyob hauv lub tsev txoos nyob Kas Fas Naus.

Kwv tij sawv daws, yav sawv ntxov hauv lub tsev txoos. Huab Tais Yes Xus ntiab tus dab tsis huv. Tus dab tsis huv ntshai Huab Tais Yes Xus, nws nthe tias “Kuv paub koj yog leej twg! Koj yog tus ntshiab tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj! Koj tuaj ua kom peb ploj ntais!”

Cov neeg zim txwv peb nyob no coob leej tsis kam ntseeg tias muaj dab, luag tsis kam ntseeg tias yus raug mob yog vim dab ua kom yus mob, luag hais tias neeg raug mob vim muaj ib co kab mob nkag hauv neeg lub cev, yuav tsum nrhiav cov tshuaj tua cov kab mob ces yus tus mob thiaj yuav zoo. Luag hais li ntawd, tab sis peb tsoom Hmoog ntseeg hais tias yus muaj mob yog vim ib tug dab ntxias yus tej ntsuj plig, ces Hmoob hu cov txiv dab txiv muam los kho cov neeg mob.

Puas yog Hmoob thiaj hais qhov yog, los puas yog cov neeg tso siab rau tshuaj xwb thiaj hais qhov yog? Ntshai ntiaj teb neeg tseem yuav sib cav txog ob zag ntawd mus txog hnub ntiaj teb neeg dua ntais tas lawm.

Ntawm Huab Tais Yes Xus, nws tsis nrog luag sib cav txog qhov tias neeg raug mob puas vim dab los tsis yog vim dab. Yog zoo li Huab Tais Yes Xus xav tias muaj ntau zaus hauj sim neeg raug mob yog vim raug dab. Huab Tais Yes Xus tsis piav tias dab ua zoo li cas ces dab thiaj ua kom neeg raug mob. Huab Tais Yes Xus tsuas muab siab rau ua tib qho xwb: luag coj ib tug neeg mob tuaj rau Huab Tais Yes Xus, luag hais tias tus neeg ntawd raug dab, Huab Tais Yes Xus thiaj ntiab tus dab, ces tus neeg rov zoo lawm. Huab Tais Yes Xus ua li ntawd ntau zaus.

Ntawm peb mas peb yuav xav li cas? Peb xav tias Huab Tais Yes Xus muaj peev xwm ntiab dab, muaj peev xwm ntiab tas puas tsav yam dab. Dab ntshai Huab Tais Yes Xus, tsis muaj ib tug dab yuav tiv tau Huab Tais Yes Xus ntiab nws. Li ntawd peb tso siab rau Yes Xus.

Peb muaj mob, puas yog vim dab los puas yog vim raug ib co kab mob? Peb tsis sib cav txog qhov ntawd.

Peb ib txhij noj tshuaj thiab vam txog Huab Tais Yes Xus pab peb kom peb yeej tus mob. Peb tsis vam txog cov txiv dab txiv muam, vim cov txiv dab txiv muam tsuas muaj peev xwm vam txog lawv cov dab pab ntiab lwm tus dab; hos peb tso siab ti txha rau Huab Tais Yes Xus pab peb, vim Huab Tais Yes Xus lub peev xwm thiab lub hwj huam loj dua tas ib tsoom dab. Tsis muaj ib tug dab yuav tiv tau Huab Tais Yes Xus.

Kwv tij Hmoob, thaum nej raug mob, tab txawm nej xav tias yog raug dab, mas nej kawg ‘tso siab ti txha rau Huab Tais Yes Xus’ lub hwj huam, tso siab ti txha tias Huab Tais Yes xus hlub nej, nws yuav pub lub txiaj ntsim zoo tshaj rau nej, mas yeej muaj ib hnub Huab Tais Yes Xus yuav kho nej kom zoo, los nws yuav pub ib lub txiaj ntsim loj dua qhov ntawd rau nej ua lub neej mus ntxiv.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top