HUAB TAIS YES XUS PAB PEB NYOB QHOV TWG?

Huab Tais Yes Xus lub neej, nws tau ua ntau yam hauj lwm pab neeg. Peb hais tias hauj lwm yees ntxwv, tiam sis yuav tsum to taub kom zoo tias Huab Tais Yes Xus tau ua txhua yam no kom muaj txiaj ntsim rau nkag siab tias:

1. Huab Tais Yes Xus xav pab peb lub siab lub cev kom muaj kev nyiam kev hlub hauv txhua tus neeg kom ruaj, kom khov.
2. Huab Tais Yes Xus ua tej yam peb ua tsis tau.
3. Tej yam Huab Tais Yes Xus ua sab nraud, kuj zoo li tej yam nws ua nyob hauv peb, zoo li thaum Huab Tais Yes Xus kho tus dig muag kuj ib yam li Huab Tais Yes Xus tau kho peb thiab.
4. Tos Huab Tais Yes Xus ua tau txhua yam, kuj vim yog nws muaj txoj kev ntseeg khov, nws yeej ncaj thiab ntshiab tiag, yog tias ua kuj tsis muaj txiaj ntsim, nyob hauv 7 lub Cim Ntshiab yog tej yam hauj lwm zoo li no:

  • Huab Tais Yes Xus ua kom peb muaj txoj sia tshiab nyob hauv lub Cim Ntxuav.
  • Huab Tais Yes Xus ua kom peb muaj Leej Ntuj Plig lub zog nyob hauv lub Cim Txhab Zog.
  • Huab Tais Yes Xus ua kom peb rov hloov siab tshiab tau, nyob hauv lub Cim Daws Txhaum.
  • Huab Tais Yes Xus ua kom peb nrog nws nyob hauv lub Cim Yug.
  • Huab Tais Yes Xus pab peb dim ntawm kev ntshai, kev mob, kev ua siab loj nyob hauv lub Cim Pleev.
  • Huab Tais Yes Xus pab peb kev sib yuav nyob hauv lub Cim Cog Lus.
  • Huab Tais Yes Xus xaiv ib tug ua tus coj yog nyob hauv lub Cim Tiag Tes.

Yog li ntawd, peb yuav ntseeg tias cov Cim Ntshiab yog Huab Tais Yes Xus txoj sia nyob hauv peb ziag no, tseem ceeb tshaj yog peb ntseeg tias Huab Tais Yes Xus ua tus pab rau peb tau. Yog li no lub koom txoos thiaj ua raws li Huab Tais Yes Xus tau ua los lawm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top