HUAB TAIS YES XUS PUAS YOG TSWV NTUJ?

Tom qab ntawm Yes Xus tau sawv hauv txoj kev tuag rov los, nws tau qhia cov Thwj Tim kom lawv paub ib yam zoo, kom lawv muaj peev xwm ua tau lub luag hauj lwm mus lawv yav tom ntej. Nyob hauv 40 hnub, lawv tau pom Huab Tais Yes Xus pab lawv txoj hauj lwm. Peb paub thiab nkag siab tias nws yeej muaj txoj sia nyob mus li, tiam sis peb qhov muag tsis pom xwb, yog peb lub siab muaj kev nyiam lawm peb kuj yuav pom nws txoj kev ncaj nyob puv hauv peb lub siab, ib yam tseeb tshaj uas peb yuav pom Huab Tais Yes Xus, yog lub sij hawm peb nyob ruaj chaw lawm, yam li nyob pev ntuj peb yuav pom Huab Tais Yes Xus nyob tiag. Niaj hnub Huab Tais Yes Xus tsis ua ib tug duab tias nws nyob tiam sis Huab Tais Yes Xus qhia tias nws nyob hauv txhua txhia leej neeg. Ntsib txhua leej kuj yog ntsib Huab Tais Yes Xus, nyiam txhua leej kuj yog nyiam Huab Tais Yes Xus. Huab Tais Yes Xus tau hais tseg tias “Nej tau ua npaum li cas rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv, mas nej tau ua rau kuv lawm.” (MT 25: 40)

Huab Tais Yes Xus tau hais rau nws cov Thwj Tim tias “Nej tau txais npaum li cas ntawm kuv los, nej kuj yuav xa rau lwm tus paub ib yam li ntawd.”

Kwv tij ntseeg, peb yuav sib pab xa lub Moo Zoo rau lwm tus tias tswv Yes Xus nrog peb nyob mus txog lub ntiaj teb kawg. Raws li nws tau qhia rau peb paub, peb tsis ntshai dab phem vim Huab Tais Yes Xus yeej dab phem lawm, nws tau nce mus cuag Leej Txiv, nws zaug ntawm Leej Txiv sab xis muaj hwj chim tas nrho. Peb sawv daws zoo siab thiab tso siab.

Yog li peb yuav ua dab tsi nyob hauv peb lub neej?

1. Peb sib pab ris lub Moo Zoo, xa lub Moo Zoo rau lwm tus kom lawv tau txais kev cawm lawv txoj sia zaum ob.
2. Coj lwm tus kom nyob hauv Huab Tais Yes Xus txoj kev nyiam thiab coj lub neej raws li Tswv Ntuj kev qhia ua neeg.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top