HUAB TAIS YES XUS UA HWJ HUAM KOM SAWV DAWS NTSEEG (MT 8: 1-4)

HNUB RAU LUB LIS PIAM 12 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

1Thaum Yes Xus nqes saum roob los, ib pab neeg coob raws nws. 2Ces ib tug neeg mob ruas txav los ze, nws pe ntawm Yes Xus xub ntiag, nws hais tias “Huab Tais, yog koj xav, mas koj ua tau kom kuv rov huv tuaj.”  3Yes Xus cev tes kov tus mob ruas, nws hais tias “Kuv xav kom koj lub cev rov huv tuaj.” Nws tus mob ruas zoo hlo tam sis ntawd.i 4Yes Xus hais rau nws tias “Koj tsis txhob qhia qhov ntawd rau leeg twg; koj mus thws koj lub cev rau leej choj saib, thiab koj mus cev paj tshab raws li Mais Xes qhia ua puav pheej rau lawv.”

Mas Tais tau xaiv cov hwj huam yees ntxwv Huab Tais Yes Xus ua 10 zaj los sau nyob hauv nws phau Ntawv Moo Zoo kom cov nyeem tau nco yooj yim; yam li: Yes Xus kho ib tug neeg mob ruas, Yes Xus kho ib tug xab txheeb tus tub txib, Yes Xus kho Pob Zeb niam tais, Yes Xus ua kom cua daj cua dub tu, Yes Xus pab ob tug neeg raug dab, Yes Xus kho ib tug neeg tuag ceg, Yes Xus kho ib tug poj niam tsob ntshav, Yes Xus tsa ib tug ntxhais tuag kom sawv, Yes Xus kho ob tug neeg dig muag, thiab Yes Xus kho ib tug neeg raug dab nplaig txhav.
Cov neeg His Xas Lais saib ‘tus mob ruas’ (Leprosy) yog tus phem tshaj plaws, mas lawv ntiab cov neeg mob ruas (Lepers) kom txhob nyob xyaw luag tej.
Tus mob ruas hauv zaj no, nws paub thiab tso siab tias Huab Tais Yes Xus muaj hwj huam kho tau nws, ces nws ua siab loj txeem kom tau tuaj nyob ze Huab Tais Yes Xus, nws pe Huab Tais Yes Xus thiab thov tias “Huab Tais, yog koj xav, mas koj ua tau kom kuv rov huv tuaj.” Huab Tais Yes Xus cev tes tuav tus mob ruas ces nws lub txiaj ntsim hliv mus ntxuav tus mob ruas kom huv.
Mas Tais sau ntxiv tias Huab Tais Yes Xus txwv tsis pub nws qhia rau leej twg paub. Vim li cas? Yog vim 2 yam no:
1) Huab Tais Yes Xus xav kom sawv daws saib tias txoj kev ua ‘Leej Pleev’ (Christ/ Messiah) thiab ua ‘Tswv Ntuj Leej Tub’ (the Son of God) yog ib txog kev mloog lus, kev khwv, raug txom nyem. Yog thaum yuav txog lub caij nws raug txom nyem, nws thiaj yuav tab meeg hais rau sawv daws.
2) Huab Tais Yes Xus xav kom sawv daws ntseeg tias nws yog Tswv Ntuj Leej Tub vim nws ua tau hwj huam ntau, tsis yog tej tus neeg yuav mus tshaj ntau yam txawv hais txog nws. Li ntawd, Huab Tais Yes Xus thiaj ua hwj huam ntau kom sawv daws ntseeg, tab sis nws tsis pub hais ntau ntau txog tej hwj huam ntawd. Huab Tais Yes Xus yog ib tug neeg ua hwj huam, tsis yog ib tug neeg khav.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top