HWM LUB CIM YUG (XYOO A)

TP. Nyiaj Pov & XH. Yaj Nom Thoob

Kwv tij, Nyob Kas Fas Naus , Yes Xus hais tias “Kuv yog cov mov muaj txoj sia nqes saum ntuj los. Leej twg noj cov mov no leej twg muaj txoj sia nyob mus li. Cov mov uas kuv muab rau noj, kom lub sim ceeb muaj txoj sia yog kuv lub cev. Kuv hais tseeb tseeb rau nej. Yog nej tsis noj Leej Neeg tus Tub lub cev thiab tsis haus nws cov ntshav mas nej yuav tsis muaj txoj sia nyob hauv nej. Tus noj kuv lub cev thiab haus kuv cov ntshav, nws yuav muaj txoj sia nyob mus li, thiab hnub kawg kuv yuav tsa nws sawv rov los. Vim tias kuv lub cev yog ib yam txhiam xws tiag, thiab kub cov ntshav yog ib yam zoo haus tiag. Tus noj kuv lub cev thiab haus kuv cov ntshav, nws nyob txawm hauv kuv, thiab kuv nyob txawm hauv nws. Leej Txiv, uas yog tus muaj txoj sia, nws xa kuv tuaj, ces kuv thiaj muaj txoj sia tuaj ntawm Leej Txiv tuaj, ces tus noj kuv nws kuj yuav muaj txoj sia tuaj ntawm kuv tuaj thiab. Saib cov mov ntawm no, yog cov mov nqes saum ntuj los. Tsis zoo li cov mov uas peb cov poj yawm txwv koob tau noj. Lawv sawv daws tuag lawm. Hos tus noj cov mov no, nws yuav muaj txoj sia nyob mus li.”

Kwv tij Hmoob, hnub no Yes Xus qhia tias nws yog cov mov pub txoj sia. Yes Xus hais zoo li no “Tus noj kuv lub cev thiab haus kuv cov ntshav, nws yuav muaj txoj sia nyob mus li.”

Kwv tij, thaum twg Yes Xus thiaj li hais tias Yes Xus yog cov mov pub txoj sia?

Yes Xus hais cov lus no, yog tom qab thaum Yes Xus muab 5 lub ncuav mov los foom hmoov zoo rau, thiab muab faib pub 5,000 leej noj. Hnub ntawd Yes Xus ua hwj huam yees ntxwv kom 5 lub ncuav mov ntau tuaj, thiab muab faib txaus 5,000 leej neeg noj seem. Lawv tseem khawv cov mov seem tau 12 tawb.

Hnub ntawd tsoom pej xeem sib tham tias lawv xav muab Yes Xus tsa ua lawv tus vaj. Yes Xus thiaj kom cov thwj tim caij nkoj hla lub hiav txwv Nkas Lis Lais rov mus lawm tim lub nroog Kas Fas Naus uas nyob ti ntug hiav txwv sab tim ub. Yes Xus kuj hais kom tsoom pej xeem nyias rov qab mus nyias zos.  Hos Yes Xus txav mus nyob ib qho chaw xu kev, saum lub hauv toj. Yes Xus teev Ntuj, nws nrog Leej Txiv Tswv Ntuj sib tham.

Thaum ib tag hmo, Yes Xus mus ko taw saum nplaim dej, mus txog Kas Fas Naus qhov chaw uas cov thwj tim xub caij nkoj ua ntej mus txog. Cov neeg uas nag hmo lawv tau noj Yes Xus cov mov, mas muaj coob leej xav raws Yes Xus ntxiv. Zam ntawv Moo Zoo piav tias thaum tsoom sid pom tias Yes Xus thiab cov thwj tim tsis nyob lawm. Mas lawv caij nkoj mus tim Kas Fas Naus, lawv nrhiav Yes Xus. Lawv tuaj txog qhov chaw Yes Xus nyob, lawv hais rau Yes Xus tias “Xib Hwb, koj tuaj txog ntawm no thaum twg lawm?”

Ces Yes Xus teb ib co lus zoo li no rau lawv.

Yes Xus hais tias “Kuv hais tseeb rau nej. Nej nrhiav kuv, tsis yog vim nej tau pom hwj huam yees ntxwv ntau. Tab sis yog vim nej tau noj mov tsau plab. Nej txhob nrhiav cov txhiam xws yuav ploj mus. Nej nrhiav cov txhiam xws pub txoj sia nyob mus li, cov txhiam xws Leej Neeg tus Tub pub rau nej yog cov ntawd.”

Lawv thiaj hais rau Yes Xus tias “Peb yuav ua dab tsi thiaj ua Tswv Ntuj cov hauj lwm?” Ces Yes Xus qhia lawv tias “Ua Tswv Ntuj cov hauj lwm, yog ntseeg txog tus Tswv Ntuj xa tuaj.”

Thaum Yes Xus hais li no, mas Yes Xus rov qab hais txog nws ntag, vim Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub uas Tswv Ntuj xa tuaj cawm ntiaj teb neeg.

Yes Xus rov hais txog nws tus kheej, Yes Xus qhia tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Yes Xus hu nws ua “Leej Neeg tus Tub” vim nws yog Tswv Ntuj Leej Tub nqes los ua neeg. Yes Xus yug ntawm Mas Liab los, ces nws hu nws ua Leej Neeg tus Tub. Yes Xus hais rau cov neeg nyob ntawm nws xub ntiag tias “Thawj txoj hauj lwm uas Tswv Ntuj nyiam, yog kom nej ntseeg tus uas Tswv Ntuj xa tuaj. Tus ntawd yog kuv ntag.”

Lawv teb rau Yes Xus tias “Koj yuav ua hwj huam yees ntxwv rau peb pom tso, mas peb thiaj ntseeg koj.”

Cov neeg ntawd hais li no rau Yes Xus, tab sis nag hmo lawv twb nyuam qhuav tau noj cov mov uas Yes Xus ua kom ntau tuaj. Lawv tau noj tsau, tsis kav lawv tseem xav kom Yes Xus niaj hnub pub mov rau lawv noj zoo li lawv cov pog kooj yawg koob tau noj cov mov Mas Nas nyob hauv tej chaws Suab Puam. Cov mov Mas Nas yog ib co dawb dawb zoo li mov, poob saum ntuj los rau saum npoo av. Ces cov His Xas Lais khaws coj los ua noj nyob hauv lub teb chaws suab puam. 

Cov neeg nyob ntawm Yes Xus xub ntiag, tseem tsis tau ntseeg tias Yes Xus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj.

Yes Xus hais rau cov neeg tuaj ntsauv nws tias “Saib, cov mov ntawm no, yog cov mov nqes saum ntuj los. Tsis zoo li cov mov uas peb cov poj yawm txwv koob tau noj, nyem no lawv sawv daws tuag lawm.”

Yes Xus muab ob txhais tes rau ntawm nws xub ntiag, nws  hais tias “Tus noj cov mov no, nws yuav muaj txoj sia nyob mus li.”

Tab sis, cov neeg ntsauv Yes Xus yws yws. Lawv hais tias “Nws tsis yog tus Yes Xus uas yog Yos Xes tus tub lod? Peb twb paub nws niam nws txiv. Cas nyem no nws hais tias nws nqes saum Ntuj los?”

Kwv tij, cov neeg ntsauv Yes Xus mas lawv xav yuam kev, lawv tsis paub tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub nqes saum ntuj los tiag. Lawv kuj tsis to tau tias Yes Xus lub cev yog mov pub txoj sia zoo li cas tiag. Ces lawv hais tias “Tus neeg ntawd yuav ua zoo li cas muab tau nws tej nqaij rau peb noj?”

Yes Xus teb rau lawv tias “Kuv hais tseeb tseeb rau nej, yog nej tsis noj Leej Neeg tus Tub lub cev thiab tsis haus nws cov ntshav, mas nej yuav tsis muaj txoj sia nyob mus li.”

Ib tsoom kwv tij Hmoob, cov neeg ntsauv Yes Xus tsis to taub tias Yes Xus lub cev yog cov mov pub txoj sia zoo li cas? Lawv lub tswv yim tsawg dhau, ces lawv tsis to taub tias Yes Xus yuav muab nws lub cev rau lawv noj zoo li cas. Hos Tswv Ntuj muaj peev xwm ua tau tej yam zoo li Yes Xus hais ntawd tiag. Tej yam Yes Xus hais rau lawv hnub no, mas yog ib yam tseeb tiag.

Yes Xus hais tias “Kuv hais tseeb tseeb rau nej tias, tus ntseeg kuv nws muaj txoj sia nyob mus li. Kuv yog cov mov pub txoj sia.”

Yes Xus kuj hais ntxiv tias “Nej cov poj yawm txwv koob tau noj cov mov Mas Nas nyob teb chaws suab puam, tsis kav lawv tuag lawm. Hos cov mov no yog cov mov nqes saum Ntuj los kom xwv tus twg noj, mas tus ntawd tsis tuag. Kuv yog cov mov muaj txoj sia nqes saum Ntuj los. Leej twg noj cov mov no yuav muaj txoj sia nyob mus li. Cov mov uas kuv yuav muab rau noj kom xwv ntiaj teb neeg muaj txoj sia, yog kuv lub cev.”

Kwv tij sawv daws, lo lus Yes Xus nyuam qhuav hais no, yog ib co lus meej kawg, ua kom peb paub tias Yes Xus lub cev yog cov txhiam xws yug neeg tus ntsuj plig, ua kom tau txoj siab nyob mus li. Thaum Yes Xus hais li no rau peb, mas peb txhob xav ntiav ntiav xws li tsoom pej xeem ntsauv Yes Xus, uas lawv tsuas xav txog cov mov niaj hnub noj yug lub cev xwb. Ntawm peb, mas peb ntseeg Yes Xus cov lus uas hnub no Yes Xus qhia rau peb, peb ntseeg tias lub Cim Yug uas peb cov neeg ntseeg niaj hnub txais hauv lub thaj txi Ntuj, mas yog Yes Xus lub cev tiag. Yog Yes Xus lub cev uas Yes Xub pub kom yug neeg txoj sia. Leej twg txais Yes Xus lub cev, mas Yes Xus yuav pub nws tau txoj sia nyob mus li.

Kwv tij, Yes Xus tseem hais rau tsoom sid kom lawv txhob ua xyem xyav tias “Kuv hais tseeb tseeb tau nej. Yog nej tsis noj Leej Neeg tus Tub lub cev thiab tsis haus nws cov ntshav, mas nej yuav tsis muaj txoj sia nyob hauv nej. Tus noj kuv lub cev thiab haus kuv cov ntshav mas nws txoj sia nyob mus li, thiab hnub kawg kuv yuav tsa nws sawv rov los. Vim tias kuv lub cev yog ib yam txhiam xws tiag, thiab kub cov ntshav yog ib yam zoo haus tiag. Tus noj kuv lub cev thiab haus kuv cov ntshav nws nyob txawm hauv kuv, thiab kuv nyob txawm hauv nws. Leej Txiv uas yog tus muaj txoj sia xa kuv tuaj, ces kuv thiaj muaj txoj sia yog vim Leej Txiv. Ces tus noj kuv lub cev nws yuav muaj txoj sia thiab.”

Kwv tij Hmoob, yog hmo Yes Xus nrog nws cov thwj tim noj pluas mov kawg, mas Yes Xus tuav ib lub ncuav mov mog ntawm tes, nws foom hmoov zoo rau. Yes Xus hais tias “Qhov no, yog kuv lub cev raug puas kom tau pab nej. Nej txais, nej noj, qhov no yog kuv lub cev.”

Yes Xus kuj tuav lub ntim cawv, nws foom hmoov zoo rau. Yes Xus hais tias “Nej sawv daws haus, yog kuv cov ntshav uas yuav ntws kom daws nej cov txhaum.” Yes Xus tseem hais ob lo lus ntxiv tias “Nej yuav rov ua li ntawd kom nej tau nco txog kuv.”

Kwv tij Hmoob, hmo Yes Xus nrog cov thwj tim noj pluas mov kawg, Yes Xus tau ua hwj huam kom cov mov txia ua Yes Xus lub cev, thiab kom cov cawv txia ua Yes Xus cov ntshav. Tom qab no, Yes Xus cov thwj tim rov ua raws li Yes Xus qhia rau lawv ua, mas Yes Xus lub hwj huam tau ua kom cov mov txia ua Yes Xus lub cev, thiab cov cawv txia ua Yes Xus cov ntshav tiag. Yes Xus lub hwj huam tseem ua li ntawd los txog niaj hnub nyem no. Ces thaum Leej Choj foom hmoov zoo rau lub ncuav mov hauv lub thaj txi Ntuj, thiab foom lus zoo rau cov cawv thaum ua thaj txi Ntuj, mas Yes Xus tseem ua hwj huam li qub. Ces peb thiaj ntseeg ruaj nreb tias lub Cim Yug, uas peb cov neeg ntseeg txais mas yog Yes Xus lub cev tiag, thiab cov cawv ntshaib kuj yog Yes Xus cov ntshav tiag. Yes Xus zoo siab muab nws lub cev pub rau peb noj, kom yug peb txoj sia. Yog tias peb txais Yes Xus lub cev mas Yes Xus pub txoj sia nyob mus li rau peb, zoo li cov lus uas hnub no Yes Xus hais rau tsoom sid tias “Kuv lub cev yog cov mov pub txoj sia. Tus noj kuv lub cev thiab haus kuv cov ntshav nws yuav sawv rov los.”

Kwv tij, thaum peb txais Yes Xus lub cev, mas peb  nco ntsoov tias peb yauv coj nraim Yes Xus cov lus qhia, yam li peb yuav nyiam Tswv Ntuj tas siab, tas ntsws, tas tswv yim. Peb yuav nyiam thiab hlub luag tej ib yam li peb nyiam peb. Tsis tas li ntawd xwb, cov uas yuav txais lub Cim Yug, yuav tsum yog tus neeg ntseeg uas tau txais lub Cim Ntxuav, thiab nws tau Daws Txhaum lawm mas thiaj yauv txais lub Cim Yug tau xwb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top