HWM PEB LEEG HUAB TAIS (XYOO A)

Kwv tij phooj ywg Hmoob sawv daws, ob peb lub lis piam tas los peb tau mloog tej zaj hais txog Yes Xus tuag, sawv rov los, thiab mus saum ntuj. Lub lis piam dhau los no peb mloog zaj hais txog Yes Xus tawm tuaj xyuas cov thwj tim. Yes Xus foom kev kaj lug rau cov thwj tim, nws tshuab pa pub Leej Ntuj Plig rau cov thwj tim, thiab Yes Xus pub kom cov thwj tim muaj peev xwm daws txhaum tau. Hnub no lub Koom Txoos Kav Tos Liv yuav ua lub ntees hwm Peb Leeg Huab Tais, yog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig Ntshiab. Ces hnub no peb thiaj yuav nthuav zaj tseem ceeb hais tias ‘nyob hauv Tswv Ntuj muaj peb leeg Huab Tais sib koom ua ib ke’.

Cov kwv tij, Yes Xus qhia rau peb tias Huab Tais Leej Txiv yog ib tug Tswv Ntuj hlub ntiaj teb neeg, nws tso nws Leej Tub tuaj pab ntiaj teb neeg. Ib pliag saum no peb yuav mloog Zam Ntawv Moo Zoo piav txog zaj tseem ceeb ntawd.

Ua ntej no peb xub hais zaj thov Leej Ntuj Plig tuaj kaj peb lub siab.

As Les Lus Yas, Leej Ntuj Plig koj los mas!
Koj los nyob hauv cov neeg ntseeg txog koj.
Koj ua lawv lub siab kub li hluav taws.
Koj xa koj lub tswv yim los mas. Mas tas lub ntiaj teb yuav tshiab tuaj.
As Les Lus Yas, As Les Lus Yas.

Kwv tij, Yes Xus hais tias “Tswv Ntuj nyiam lub ntiaj teb tas npaud, nws thiaj tau muab nws Leej Tub rau lub ntiaj teb, kom xwv tus ntseeg Leej Tub tsis tuag, kom nws muaj txoj sia nyob mus li. Vim Tswv Ntuj tsis xa nws Leej Tub tuaj nyob hauv lub sim ceeb kom tau txiav txim rau lub sim ceeb. Tab sis, nws xa nws Leej Tub tuaj kom tau cawm lub ntiaj teb. Tus ntseeg txog Leej Tub, nws tsis raug txim. Tus twg tsis ntseeg, mas nws twb raug txim, vim nws tsis ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub twm zeej lub npe. (Z 3: 16-18)

Kwv tij, zaj peb nyuam qhuav mloog tas los no, yog cov lus uas Yes Xus nrog tus Txwj Laus Nis Kos Des Mos sib tham.

Nis Kos Des Mos yog ib tug txwj laus Fas Lis Xais nyob hauv cov Yus Das. Ntuj tag hmo nws maub dub tuaj cuag Yes Xus, nws hais rau Yes Xus tias “Xib Hwb peb paub tias koj yog ib tug tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj.” Ces Yes Xus hais rau Nis Kos Des Mos tias “Kuv hais tseeb tseeb rau koj, tus tsis tau yug nyob hauv dej thiab nyob hauv Leej Ntuj Pig Ntshiab, mas nws kuj yuav mus tsis tau hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.”

Yes Xus hais meej kawg txog Huab Tais Leej Ntuj Plig Ntshiab tias tus uas yug los tshiab nyob hauv Leej Ntuj Plig mas yuav tau txais kev cawm. Peb ntseeg rauj nreb tias tus txais ‘Cim Ntxuav’, nws tau yug los tshiab nyob hauv Leej Ntuj Plig, nws tau txais Leej Ntuj Plig lawm ces nws yuav tau txais kev cawm. 

Hos ntawm Huab Tais Yes Xus mas nws yog Huab Tais Leej Tub tuaj cawm ntiaj teb neeg. Yes Xus hais tias “Tswv Ntuj nyiam lub ntiaj teb tas nrho, nws thiaj tau muab nws Leej Tub rau lub ntiaj teb kom xwv tus ntseeg Leej Tub tsis tuag, kom nws muaj txoj sia nyob mus li. Vim Tswv Ntuj xa nws Leej Tub tuaj kom tau cawm lub ntiaj teb.”

Kwv tij, Tswv Ntuj nyiam peb tas npaud, ces nws muab nws Leej Tub rau lub ntiaj teb kom xwv tus ntseeg Leej Tub tsis tuag, kom nws muaj txoj sia nyob mus li, vim tias Yes Xus txoj kev tuag coj ib txog sia tshiab tuaj rau cov neeg ntseeg txog Yes Xus. 

Huab Tais Leej Tub muab nws txoj sia los ua nqe txhiv neeg, kom neeg dim txoj kev tuag. Huab Tais  Leej Tub ev peb cov txhaum nws pub txoj sia rau peb, ces peb yuav sib nyiam sib hlub zoo li Tswv Ntuj Leej Tub tau nyiam thiab hlub peb.

Tswv Ntuj xa nws Leej Tub tuaj, tsis yog tuaj muab txim rau ntiaj teb neeg. Hos Leej Tub tuaj ua kom ntiaj teb neeg tau txais kev cawm. Tus txais Leej Tub, thiab mloog Leej Tub cov lus qhia, mas yuav tau txais kev cawm.

Kwv tij, tau muaj 3,000 tawm xyoo tas los no, Leej Txiv Tswv Ntuj yees ua ib co npliam taws cig ntawm ib tsob pos rau Mais Xes pom. Tswv Ntuj txib Mais Xes kom Mais Xes coj cov His Xas Lais tawm ntawm Hais Nkws Tos teb mus. Leej Txiv Tswv Ntuj hais li no rau Mais Xes tias “Mais Xes, koj txiv tus Tswv Ntuj, Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, His Xas Has tus Tswv Ntuj, Yas Kos tus Tswv Ntuj, yog kuv. Kuv pom kuv haiv neeg nyob Hais Nkws Tos teb raug txom nyem. Kuv tau mloog lawv lub suab quaj, vim ib cov tswj hiam lawv. Kuv paub lawv txoj kev txhawj xeeb. Kuv xa koj mus cuag Fas Las Oos, kom koj tau pab kuv tsoom pej xeem His Xas Lais tawm ntawm Hais Nkws Tos teb mus.”

Tseem muaj dua lwm zaus uas Mais Xes rov ntsib Leej Txiv Tswv Ntuj, yog thaum Mais Xes coj tsoom His Xas Lais tawm ntawm Hais Nkws Tos teb mus txog ntawm lub taw roob Xis Nais, Mais Xes nce mus cuag Tswv Ntuj saum lub ncov roob. Tswv Ntuj ua zoo li ib tw huab nqes los nrog Mais Xes nyob. Tswv Ntuj hais rau Mais Xes tias “Kuv yog Vas Ves, tus Tswv Ntuj siab zoo thiab khuv leej neeg. Yog tus Tswv Ntuj npau taws qeeb. Yog tus Tswv Ntuj pub pab tshaj ntau. Yog tus Tswv Ntuj tsis fav xeeb. Yog tus Tswv Ntuj hlub neeg mos nyoos. Yog tus Tswv Ntuj zam txhaum rau cov neeg txhaum.” Ces Mais Xes txhos caug peb ti hauv av. Nws hais tias “Huab Tais, yog koj saib kuv yog neeg zoo, mas kuv thov kom koj nrog peb nyob nraim. Thov koj zam txhaum rau peb. Thov koj muab peb los ua koj tug.” (KT 34: 4-9)

Kwv tij, Tswv Ntuj xub qhia tias nws yog Yas Ves Tswv Ntuj siab zoo, mas peb thiaj paub tias Tswv Ntuj yog tus loj tshaj. Nws yog Tswv Ntuj siab zoo.

 Peb paub tias nyob hauv Tswv Ntuj muaj 3 leeg Huab Tais sib koom ua ke. Huab Tais Yes Xus yog tus qhia rau peb; Yes Xus hais tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, Yes Xus tseem hais tias Yes Xus yog txoj kev mus cuag Leej Txiv, Yes Xus kuj hais tias Yes Xus yog qhov tseeb tiag, thiab yog txoj sia.

Thaum Yes Xus tseem nyob, Yes Xus tau ua ntau yam hwj huam pab kho cov neeg mob nkeeg, thiab Yes Xus ua ntau yam hwj huam ntxiv. Niaj zaus uas Yes Xus ua cov hauj lwm tseem ceeb li ntawd, mas nws tsa muag ntsia saum ntuj, nws thov Leej Txiv Tswv Ntuj nrog nws ua cov hwj huam loj ntawd. Yog thaum Yes Xus nrog cov thwj tim noj pluas mov kawg, mas Yes Xus hais tias “Leej twg pom kuv, nws kuj pom Leej Txiv. Kuv nyob hauv Leej Txiv thiab Leej Txiv nyob hauv kuv. Yes Xus hais tias cov lus kuv hais rau nej, tsis yog kuv hais kuv. Leej Txiv nyob hauv kuv nws ua cov hauj lwm. Nej ntseeg kuv mog! Kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv.” (Z14:11)

Kwv tij, Yes Xus hu Tswv Ntuj ua Txiv, vim Yes Xus yeej yog Leej Tub ntag. Yav tom hauv ntej Leej Txiv yuav xav Leej Ntuj Plig tuaj nrog cov thwj tim nyob ntxiv mus.

Hmo Yes Xus yuav raug luag ntes, Yes Xus hais rau nws cov thwj tim tias Leej Txiv yuav xa Leej Ntuj Plig tuaj rau cov thwj tim. Yes Xus hais zoo li no “Kuv yuav thov Leej Txiv; Leej Txiv yuav xa Leej Ntuj Plig rau nej, nrog nej nyob mus li. Hnub ntawd, nej yuav to taub tias kuv nyob hauv kuv Txiv.” (Z 14: 16, 20)

Kwv tij, Yes Xus cov lus uas peb nyuam qhuav mloog tas no, qhia peb tias dua li Leej Txiv, thiab Leej Tub lawm mas tseem muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab uas tsis ntev tom hauv ntej yuav nqes los nrog cov thwj tim nyob.

Yog thaum Yes Xus sawv rov los thiab nws nce mus saum ntuj lawm, mas Yes Xus cov thwj tim sib sau nyob ua ke, Leej Ntuj Plig nqes los rau saum cov thwj tim, lawv pom ib co nplaim, zoo li nplaim taws. Cov nplaim ntawd poob ua ntau tus tuaj txhua saum cov thwj tim taub hau. (HL 2: 1-3)

Kwv tij, tseem mauj ib zaug uas Ntawv Ntshiab qhia peb meej kawm txog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig Ntshiab. Ntawv Ntshiab hais tias hnub Yes Xus mus txais kab ke ntxuav ntawm Zam Ntxuav Plig, ntawm tus dej Yos Las Das, mas lub ntuj qhib plho, Leej Ntuj Plig yees ua ib tug nquab nqes los rau saum Yes Xus.

Kwv tij, Ntawv Ntshiab qhia peb meej kawg tias muaj Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig.  Peb leeg ua ib tug Tswv Ntuj.

Ib tsoom kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus thiab Ntawv Ntshiab qhia peb tias Tswv Ntuj yog ib tug Huab Tais muaj 3 leeg ua ib ke. 3 leej ntawd yog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig. Tab txawm Yes Xus tau qhia peb tias nyob hauv ib tug Tswv Ntuj muaj 3 leeg Huab Tais, tsis kav peb lub tswv yim me dhau, peb lub tswv yim duav tsis tau tej yam tseeb uas Yes Xus qhia rau peb ntawd. Ces peb paub tsis meej tias 3 leeg Huab Tais sib koom ua ib tug Tswv Ntuj yog zoo li cas tiag.

Kwv tij, peb yog tib neeg xwb, peb tsuas txawj xav tswv yim xws li neeg xav, ces peb to taub Tswv Ntuj tsis tas. Tiam sis peb ntseeg tias nyob hauv Tswv Ntuj yeej muaj 3 leeg Huab Tais sib koom ua ib tug Tswv Ntuj. Zoo li Yes Xus qhia rau peb.

Kwv tij sawv daws, hnub no peb paub Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig lawm, lawv yog ib tug Tswv Ntuj. Ces thaum peb raug kev txom nyem los peb raug xwv txheej mas peb thov Tswv Ntuj pab peb. Peb rau siab ntso ua neeg zoo tiav tas, thiab peb tso siab rau Tswv Ntuj.  Tab yog peb raug kev nyuaj, raug kev txom nyem, mas peb tseem xav tias qhov ntawd yuav ua kom peb nyob ze Tswv Ntuj dua. Peb kuj vam txog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig ua kom peb tiv taus peb txoj kev txom nyem, thiab tiv tau txoj kev haub ntxias uas pheej rub peb mus ua txhaum. Peb tseem thov Leej Ntuj Plig pab peb, kom peb muaj kev ntseeg ruaj khov. Peb nquag teev Ntuj thiab ua Tswv Ntuj tsaug mus li.

Kwv tij, hnub no peb yuav khaws ib co lus zoo li no cia :

Lo lus khaws cia Ib: Peb ntseeg tias nyob hauv Tswv Ntuj muaj 3 leej Huab Tais sib koom ua ib ke; yog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig.

Lo lus khaws cia Ob: Huab Tais Leej Txiv tsim ntuj tsim teb, tsim neeg thiab tsim tas ib puas tsav yam. Huab Tais Leej Tub tuaj cawm ntiaj teb neeg, nws yeem tuag kom tau them peb tej txhaum. Huab Tais Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj nrog peb nyob ua peb lub zog, thiab kaj peb lub tswv yim.

Kwv tij, peb sawv daws yog Tswv Ntuj cov me nyuam mas peb muab siab rau ua neeg zoo, sib nyiam sib hlub, ua ib lub siab ib lub ntsws. Peb tso siab rau Tswv Ntuj tas mus li, muaj ib hnub thaum peb txoj sia tu nrho peb yuav tau nrog Tswv Ntuj nyob.

Lo lus kawg uas peb yuav khaws cia yog lo lus tias “Nyob hauv Tswv Ntuj muaj 3 leeg Huab Tais sib koom ua ke, yog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top