KEV NYIAM YUS TUS KHEEJ

Txawj Tsav Meej Mom Lauj (8 Feb 2022)

Huab Tais Yes Xus qhia peb tias “Koj yuav muab tas koj lub siab, tas koj tus ntsuj plig, tas koj lub tswv yim los nyiam koj tus Huab Tais Tswv Ntuj. Koj yuav nyiam tus nyob ze koj ib yam nkaus li koj nyiam koj.” (MT 22: 37-39)

Peb yuav nyiam Tswv Ntuj tus peb tsis pom tau li cas, yog peb tsis nyiam tus neeg peb ob lub qhov muag pom. (1Z 4: 20) Peb yuav nyiam lwm tus tau li cas, yog peb tsis nyiam peb tus kheej.

Kwv tij Hmoob, kev nyiam yus tus kheej yog yam ib txwm muaj nyob hauv txhua tus neeg, nyob hauv neeg tus plig thiab neeg lub tswv yim. Kev nyiam yus tus kheej yuav pab peb kom ua neeg tsim txiaj txawj nyiam lwm tus, vim tias thaum peb nyiam peb tus kheej lawm, peb lub siab yuav muaj kev nyiam phwj yaws, ces peb yuav zoo siab coj kev nyiam mus faib rau lwm tus. Kev nyiam peb tus kheej tsis yog ‘kev cuaj khaum’, tsis yog ‘ua neeg qia dub’.

Tus neeg cuaj khaum qias duab mas yog tus neeg nws tsis txawj nyiam nws, vim lub txiv nws yuav tau txais yog kev saib tsis taus, tsis muaj phooj ywg.

Yog peb tsis txawj nyiam peb tus kheej, mas peb yuav nyiam lwm tus tau li cas. Thaum peb tsis nyiam tus kheej mas yog peb tab tom txo peb kom qis, ces thaum ntawd peb yuav saib luag tej tsis muaj nuj nqes xws li peb thiab.

Yog li kev nyiam tus kheej yog zoo li cas?

Kev nyiam tus kheej yog yus rov ncaj ncees rau yus, yus rov pub ib lub sij hawm rau yus, yus tsis txiv txim rau yus, txhob muab yus tus kheej saib hlob.

Kwv tij Hmoob, hais li no mas tej zaum nej yuav tsis to taub. Yog li peb yuav nthuav ib qib zuj zus.

Kev nyiam tus kheej yog yus rov ncaj ncees rau yus.

Peb lub neej zoo li cas, lub cev zoo li cas, peb muaj los pluag, mas peb txhob rov qab dag rau peb, peb yuav lees yam peb yog, yus tsis hais lus thuam yus. Piv txwv li peb yug los dab dab tuag txom nyem tsis zoo xws li luag, mas peb yuav zoo siab thiab txaus siab tias peb yug los zoo li ntawd, peb yuav tsis yws tsis nroo tias ua cas kuv tsis zoo xws li luag tej.

Kev nyiam tus kheej yog yus rov pub ib lub sij hawm rau yus.

Peb yuav tsum qee ib lub caij los saib xyuas peb lub cev tus plig, los ntxiv zog rau peb, tsis yog muab tag nrho lub sij hawm mus ua yam ub yam no. Piv txwv tias peb yog neeg ua liaj ua teb, mas peb tsum paub faib caij nyoog tias peb yuav ua teb rau lub caij twg, lub caij twg peb yuav tsum tau so, thaum muaj sij hawm peb yuav nrhiav kev nplij siab kom lub siab rov kaj, mas peb mam rov qab mus ua liaj ua teb raws peb txoj kab xwm.

Kev nyiam tus kheej yog txhob txiav txim rau tus kheej.

Muaj tej zaus peb tau ua txhaum los ua yam tsis tsim nyog, mas peb txhob huas tej kev tu siab ntawd los ris, los ua lub txim rau peb ris, peb yuav mus cuag Txiv Plig, hais peb cov txim rau Txiv Plig paub, kom Txiv Plig thov Tswv Ntuj zam peb cov txhaum ntawd. Piv txwv tias peb yog ib tug yawg nrauj los poj nrauj, mas peb txhob txiav tias kuv tau ua txhaum Tswv Ntuj txoj cai, Tswv Ntuj tsis zam txim rau kuv, kuv tsis tsim nyog yuav nyiam lwm tus lawm. Kom peb nco ntsoov tias Huab Tais Yes Xus lo lus tias “Kuv tsis tuaj hu cov neeg ncaj, kuv tuaj hu cov neeg txhaum kom tig los yuav lub siab tshiab.” (LK 5: 32)

Kev nyiam tus kheej yog txhob muab yus tus kheej saib hlob.

Huab Tais Yes Xus hais tias “Tus tsis kwv nws tus ntoo cuam thiab tsis raws kuv qab, mas nws tsis tsim nyog nrog kuv.” (MT 10: 38) Txhais tias kom yus nrauj tus kheej tab sis yus txhob ntxub yus. Peb txhob xav tias peb yog tus neeg tseem ceeb, peb txhob xav tias peb yuav ua txhua yam kom haum rau peb txoj sia lub neej xwb. Peb yuav tso siab rau Tswv Ntuj coj peb kev thiab yeem ua raws Tswv Ntuj pom zoo.

Cov kwv tij, ua cas peb thiaj yuav tsum nyiam peb tus kheej? Vim peb yog Tswv Ntuj tus duab, (HP 1: 26) vim Tswv Ntuj twb xub tau nyiam peb ua ntej, (1Z 4: 19) vim peb yog Leej Ntuj Plig Ntshiab lub tsev, (1KLN 6: 19) thiab vim peb yog Leej Pleev lub cev. (1KLN 13: 27)

Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum peb paub li no lawm, peb yuav pib nyiam tus kheej tau li cas?

  1. Peb yuav hwm, yuav saib taus peb tus kheej. Thaum peb txawj hwm txawj lees paub peb lawm,  ces yog peb tab tom txaus siab txais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim ntag. Li ntawd, txij no mus peb txhob ua ib tug neeg nkaum nyob hauv qhov tsaus ntuj nti, tsis kam txais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim pub dawb rau peb. Peb txhob xav ub xav no tias kuv tsis muaj cuab kav, tsis muaj peev xwm txaus, yog peb xav li no ces peb lub zog yuav me zuj zus zoo li lub teeb qauj lias, thaum kawg yuav tsis ci pom kev rau lwm tus.
  2. Peb yuav nco tias hnub peb txais lub Cim Ntxuav thiab Cim Txhab Zog, Tswv Ntuj tau tso Leej Ntuj Plig Ntshiab los nyob saum peb, los roos peb. Peb tau Leej Ntuj Plig Ntshiab ua peb lub zog, los ua tus coj peb kev. Li ntawd, peb yuav tsis nyob deb ntawm Tswv Ntuj lawm, peb nyob npuab Tswv Ntuj peb tus Huab Tais muaj ib lub siab nyiam siab hlub.
  • Peb yuav soj ntsuam saib muaj yam twg peb zoo tsis txaus, mas peb yuav nquag thov Ntuj ntxiv rau peb.
  • Peb xyaum ua siab mos, xyaum zam txim pub rau tus kheej, xyaum xav qhov zoo rau yus.
  • Peb xyaum coj ib lub siab ncaj rau tus kheej. Tus kws sau kwv huam Xes Xas Pias tau hais tias “Yog koj txawj ua siab ncaj rau koj, mas koj tsis yuam kev ib zaug li. Koj yuav ua neej xwm yeem tsis muaj chaw khuam. Koj txoj sia yuav muaj txiaj ntsim rau lwm tus.”
  • Thaum ua ib yam dab tsi yuam kev, txhob coj los xav ntau, yuav tsum paub tso pov tseg, yuav xav tias kav liam mam rov ua dua tshiab.

Cov kwv tij, thaum nej txawj nyiam nej tus kheej lawm, mas nej yuav nyob hauv kev zoo siab xyiv fab, nej xav nthuav nej kev xyiv fab kom dav, nej xav kom luag tej tau koom nrog nej zoo siab, nej xav kom luag tej txhob ntxhov siab xws li nej, ces nej thiaj yuav txawj nyiam lwm tus.

Kwv tij sawv daws, hnub no nej yuav rov hais ib lo lus rau nej tias “Txij no mus kuv yuav nyiam tus kheej kom ntau dua qub, mas kuv thiaj yuav txawj nyiam cov neeg nyob ib ncig kuv.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top