KEV TXHAUM UA KOM PEB TIV KEV NCAJ

Kwv tij ntuj hlub peb tas zog. Vim peb yog nws me nyuam tiag. Nws tsis tau cais peb los tso peb tseg. Tiam sis ntau zaus peb neeg tsis xav xws li nws me nyuam. Peb nrauj Tswv Ntuj, peb xav raw sli peb lub siab nyiam tias yus ib leeg paub thiab txawj lawm. Tswv Ntuj tau tsim peb ua nws me nyuam, tus ua txhaum kuj yog nws tsis muaj kev nyiam Tswv Ntuj thiab neeg, nyob hauv lub ntiaj teb neeg, tsim muaj txoj cai, muaj paus muaj ntsis. Tus neeg ua raws txoj cai nws tsis ua txhaum, vim li cas ho hais li no. tus coj txoj cai, yog tus neeg muaj kev nyiam phooj ywg. Tus tsis coj yog tus ntxub phooj ywg. Huab Tais Yes Xus hais li no “Tsis yog tej yam nkag mus hauv neeg lub ncauj ua kom neeg tsis huv tuaj. tab sis yog tej yam tawm ntawm neeg lub ncauj los. Tej ntawd ua kom neeg tsis huv tuaj.” (MT 15: 11)

Kev ua txhaum txhawv hauv peb lub siab tuaj, thiaj ua kom peb tiv kev ncaj. Peb yuav ua li cas thiaj tsa rog yeej txoj kev ua txhaum. Peb yuav ua tej yam no : Nco ntsoov lees txhaum nyob hauv Tswv Ntuj, tsis hais lub caij twg; Yuav Huab Tais Yes Xus rau hauv yus lub siab, kom yus zam tau rau lwm tus kwv tij; Kev teev ntuj, mloog Ntuj Lus thiab ntseeg ruaj.

Peb yam no yog yam pab tiv kev ua txhaum zoo li yog cov twj pab ntaus kev phem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top