KOOM TXOOS KWV HUAM ZAJ 10 TUAM TEB LOS MAS

Thaum peb hais txog tiam 1 los hais txog tiam 2 mas yuav tsum to taub tias ib tiam no yog ib lub caij ntev li 100 xyoo. Li ntawd, tiam 1 yog hais txog lub sij hawm txij li xyoo tim 1 mus txog xyoo tim 100. Thiab tiam 2, mas yog lub sij hawm txij xyoo 100 mus txog xyoo 200. Vim ib tiam twg yog ib lub sij hawm ntev li 100 xyoo.

Kwv tij, 2000 xyoo ua ntej no mas lub Tuam Teb Los Mas nto koob meej npaum li lub tuam teb Suav. Cov kws txuj sau ntawv tseg hais tias yog xyoo tim 753 ua Yes Xus ntej, mas lub nroog Los Mas pib muaj nom muaj tswv. Tsuas yog nyob hauv tiam 1 ua Yes Xus ntej, ces lub nroog Los Mas thiaj muaj tej pab tub rog zoo heev mus ntaus tsam, thiab txeeb tau cov teb chaws nyob ib ncig ntawm lub hiav txwv Mes Dis Tes Las Nes, lawv kuj txeeb tau tej teb chaws dav nyob hauv Aws Los Pas xib fab.

Yog xyoo tim 27 ua Yes Xus ntej, mas tus vaj kav lub nroog Los Mas thiaj tau tsim tej txoj cai tshiab zoo, kav tas huv si cov teb chaws nyob Aws Los Pas xib fab nrog cov teb chaws nyob ncig lub hiav txwv Mes Dis Tes Las Nes. Tus vaj Los Mas uas tsim txoj cai tswj cov teb chaws zwm rau lub Tuam Tsheej Los Mas hu ua Xes Ntxas Aus Nkus. Nws tau ua tuam vaj kav Los Mas tuam teb 41 xyoo. Lub caij uas Yes Xus yug los mas Xes Ntxas Aus Nkus yog tus vaj kav cov teb chaws zwm rau Los Mas. Li ntawd, Xes Ntxas Aus Nkus kuj kav Yus Das teb thiab kav Nkas Lis Lais teb, yog ob lub xeev uas Yes Xus loj hlob nyob ntawd.

Thaum tus nom Los Mas hu ua Pis Las Tos txiav txim rau Yes Xus tias Yes Xus yuav tsum tuag nyob saum ntoo cuam mas yog xyoo tim 30.

Xyoo tim 30 ntawd, tus vaj Xes Ntxas Aus Nkus twb tuag tau 13 xyoo lawm. Cov vaj Los Mas kav cov teb chaws zwm rau Los Mas ib ntus ntev li 300 tawm xyoo, lawv kav cov teb chaws zwm rau Los Mas zoo hauj sim. Lawv sau 20 tawm lub teb chaws los ua tib lub Tuam Teb. Lawv kav ib puas tawm haiv neeg, hais tej xeem lus sib txawv. Ib ntus ntev tshaj 300 xyoo, Los Mas Tuam Teb nyob thaj yeeb, tsis muaj tsov rog loj li. Zeej tsoom hu lub caij ntawd ua “Kev thaj yeeb Los Mas.”

Kwv tij, yog vim Yes Xus lub Koom Txoos hlob mus 300 tawm xyoo nyob hauv cov teb chaws zwm rau cov vaj Los Mas, mas peb thiaj yuav piav me ntsis tias Los Mas Tuam Teb zoo li cas.

Xyoo 30 uas yog lub caij Yes Xus tuag, muaj cov teb chaws zwm rau tseem hwv Los Mas dav li 3 plhom kis los mev xwm fab ntawm lub nroog Los Mas.

Muaj cov pej xeem zwm rau tseem hwv Los Mas hais qhov tsawg ntshai muaj 60 plhom leej neeg. Nyob tas cov teb chaws ncig ntug dej hiav txwv Mes Dis Tes Las Nes, sawv daws puav leej zwm rau tus vaj Los Mas. Nyob Los Mas sab hnub poob, lub hiav txwv As Laas Tiv ua ciam teb. Nyob sab hnub tuaj, cov teb chaws suab puam nyob As Las Npias teb thiab nyob Pes Xis teb ua ciam teb. Nyob pej fab, muaj tus dej Lees thiab tus dej Das Nws ua ciam teb. Nyob naj fab, tus ciam teb yog cov teb chaws suab puam As Fis Kas. Cov haiv neeg nyob ncig Los Mas ciam teb, yog tej haiv neeg tsis muaj zog thiab tsis vam meej. Li ntawd, cov tseem hwv Los Mas tsis ntshai leej twg. Tau ib ntus ntev li 300 txog 400 xyoo, cov Los Mas mus ntaus rog nyob lub teb chaws twg mas lawv kuj yeej lub teb chaws ntawd. Tas cov haiv neeg uas cov Los Mas paub, haiv twg los kuj zwm rau tseem hwv Los Mas, haiv neeg twg los kuj tuaj thov tseem hwv Los Mas pov hwm lawv. Haiv neeg twg kuj xa nyiaj xa kub, xa tej tub txib, xa tej tus qhev tuaj pub rau tseem hwv Los Mas kom lawv nrog tswj fwm thiab nrog saib xyuas.

Cov neeg nyob hauv cov teb chaws zwm rau tus vaj Los Mas, mas lawv kuj txaus siab hauj sim. Vim tias cov teb chaws zwm rau Los Mas tsis muaj tsov rog, tsis muaj tub sab. Tseem hwv Los Mas txawj kav teb chaws, txawj txuag teb chaws. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav ntxeev siab ua rog, los ua tub sab. Cov teb chaws ntawd tsis tau nyob twj lij, tiam sis lawv tau nyob thaj yeeb dua.

Cov teb chaws nyob ib ncig ntawm lub hiav txwv Mes Dis Tes Las Nes tau nyob thaj yeeb zoo, Tswv Ntuj Lo Lus tau kev ncha mus tas qhov txhia chaw. Cov nom tswv tsis ua rog, lawv thiaj khoom zov teb chaws thiab saib cov pej xeem zoo, lawv muab siab rau kom tau ua raws li txoj cai lij choj. Lawv txoj cai tsis pub neeg ua tub sab, tsis pub neeg sib tua, tsis pub cov nom tswv me txiav txim tsis ncaj.

Yog vim li ntawd, tus hauv paus xa lus Paj Lug thiaj li tau kev tshaj Ntuj lus ntev xyoo hauj sim. Yog tsis txhob muaj cov nom tswv Los Mas saib cov nroog kom neeg tsis txhob sib tua, mas ntshai cov Yus Das twb muab Paj Lug tua pov tseg puag ntxov lawm. Nyob Yes Lus Xas Les, nyob Es Fes Xos, nyob Kos Lis Nthos thiab nyob Xes Ntxas Les, yog cov nom tswv Los Mas txuag Paj Lug xwb.

Tsis yog vim Paj Lug coj kev ntseeg lawv thiaj txuag nws, tab sis yog vim Paj Lug yog ib tug pej xeem Los Mas nyob hauv lub Tuam Teb Los Mas, ces lawv thiaj txuag Paj Lug xws li lawv tau txuag txhua tus pej xeem Los Mas.

Cov nom tswv Los Mas ua li ntawd, mas cov neeg mus tshaj Ntuj Lus thiaj li tsis ntshai cov neeg ntxub lawv, tsis ntshai cov xav liam ub liam no rau lawv. Lawv paub tias cov nom tswv yuav ua ncaj rau Yes Xus cov tub tshaj Ntuj Lus. Tab yog lawv mus txog qhov twg, los lawv yeej nyob hauv cov teb chaws uas zwm rau Los Mas, cov tub tshaj Ntuj Lus tsuas pom ib co nom yuav ua ncaj rau lawv, kom cov neeg teev dab ua tsis tau dab tsi rau lawv.

Tseem hwv Los Mas tsim tej txoj kev zoo, mas cov tub tshaj Ntuj Lus thiaj tau kev tawm rooj mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau qhov ub qhov no.

Cov vaj Los Mas ua tej txoj kev dav dav, hla tas cov teb chaws zwm rau lawv. Cov tub tshaj Ntuj Lus thiaj tau kev zoo mus qhia sawv daws. Cov kev ntawd hla Is Tas Lias teb, Xyis Pas Yas teb, Fab Kis teb, Mas Xes Dos Nias teb, thiab As Xias teb.

Cov kev ntawd yog ib cov kev dav dav, ncaj ncaj, meem txiag zeb zoo zoo. Cov neeg xav mus kev deb deb lawv tsis ntshai, lawv tau tej txoj kev zoo mus. Lawv tsis ntsib tub sab ntawm tej kev. Vim cov tub rog Los Mas niaj hnub taug tej txoj kev ntawd mus los.

Tseem hwv Los Mas kuj muaj nkoj mus txog tas qhov txhia chaw. Cov tub tshaj Ntuj Lus thiaj tau nkoj caij. Nyob saum dej hiav txwv cov nkoj mus los tsis tseg. Tus twg xav mus txog lub teb chaws uas nyob ncig ntug dej hiav txwv kuj tau tas. Cov Los Mas muaj tej lub nkoj ntim tau 600 leej. Ib lub teb chaws twg kuj muaj tej lub nroog rau cov nkoj tuaj so. Nyob hauv cov nroog ntawd kuj muaj tej tus los pav thiab tej tus tswv uas lawv muaj ntau pua lub nkoj sawv kev mus tas txhia lub teb chaws. Yog vim li ntawd, Tswv Ntuj Lo Lus thiaj xub mus txog cov nroog nyob ze ntawm ntug hiav txwv.

Tseem hwv Los Mas tau sau tas cov teb chaws uas zwm rau lawv los ua ib lub teb chaws. Nyob tas hauv cov teb chaws nyob ncig lub hiav txwv Me Dis Tes Las Nes, kuj yog tib cov nom tswv xwb, siv ib co nyiaj, hais ib xeem lus uas sawv daws paub: yog lus Hes Las. Cov tub tshaj Ntuj lus mus txog qhov twg, mas lawv hais lus Hes Las kuj tau. Nyob teb chaws twg kuj muaj ntau leej paub lus Hes Las.

Tseem hwv Los Mas npaj ib haiv neeg paub txuj ci, qhov ntawd yog ib yam zoo rau lub Koom Txoos. Cov nom tswv Los Mas paub ntau lub teb chaws, lawv xav kav txog ntau lub teb chaws. Cov pej xeem kuj paub ntau haiv neeg. Ua li, mas Tswv Ntuj Lo Lus tau ntsib ib co nom paub txuj ci thiab paub lub ntiaj teb zoo. Tswv Ntuj Lo Lus tau hlob nyob hauv ib haiv neeg paub txuj ci. Yog vim tseem hwv Los Mas tau npaj ib co neeg zoo li ntawd, mas zoo li cov tseem hwv Los Mas tau npaj ib co neeg ntse rau lub Koom Txoos.

Nyob hauv Los Mas txoj kev cai thiab nyob hauv lawv teb chaws, muaj ntau yam zoo pab lub Koom Txoos raws li nyuam qhuav piav tas los no. Tab sis cov Los Mas muaj tej txoj cai thiab ib tug cwj pwm yuav ua kom tseem hwv Los Mas thiab lub Koom Txoos ua yeeb ncuab tsis sib haum.

Tseem hwv Los Mas teev tus vaj Los Mas xws li yog ib tug Tswv Ntuj. Lawv tsis hwm tus vaj xws li ib tug neeg kav teb chaws xwb. Lawv muab tus vaj piv rau Tswv Ntuj kiag, thiab lawv saib tus vaj yog zoo li ib tug Tswv Ntuj uas yug los nyob hauv lub ntiaj teb no kom tau kav lub ntiaj teb. Tseem hwv Los Mas kom cov pej xeem teev tus vaj xws li teev Tswv Ntuj. Lawv ua tej lub tsev teev tus vaj, lawv ua tej lub thaj txi tus vaj, lawv muaj ib co Leej Choj teev tus vaj. Thaum tseem hwv pib teev tus vaj zoo li ntawd, mas muaj tej tus vaj tsis tshua nyiam. Tsis ntev mas ntau leej tsis xav teev tus vaj xws li yog Tswv Ntuj. Cov nom tswv Los Mas pom cov neeg tsis teev tus vaj, mas lawv hais tias  tus ntawd ntxub tus vaj. Ua li mas cov neeg teev Tswv Ntuj tiag, lawv ua tsis tau li ntawd. Lawv tsis ntseeg tias tus vaj yog Tswv Ntuj. Lawv tsis xav muab tus vaj los piv rau Tswv Ntuj. Lawv tsis xav txi dab tsi nyob saum lub thaj txi tus vaj Los Mas.

Cov tseem hwv Los Mas saib ntau tus pej xeem zoo li tsis yog neeg. Nyob Los Mas teb lawv muaj ntau plhom tus qhev, lawv saib cov qhev ntawd xws li ib co tsiaj txhu. Lawv muag neeg nyob tom khw ib yam li luag muag nyuj muag nees. Tswv Ntuj Lo Lus tsis kheev ua li ntawd. Qhov ntawd yog ib qho ua kom tseem hwv Los Mas thiab lub Koom Txoos tsis sib haum. Cov nom Los Mas muaj lub tswv yim txawv Yes Xus lub tswv yim tiag.

Qhov loj tshaj yog qhov tias cov nom Los Mas tau zoo nyob dhau, lawv muaj nyiaj muaj kub ntau dhau. Thaum lawv ua rog yeej mas lawv tau kev nqus nyiaj nqus kub nyob tas ntiaj teb los ua lawv tug. Niaj xyoo, tas cov teb chaws zwm rau Los Mas tso neeg nqa nyiaj tuaj xiab tseem hwv thiab xiab cov vaj. Li ntawd, nyob Los Mas teb muaj ib co nom tswv muaj nyiaj txiag ntau, lawv ua si ntau, lawv tsis ua hauj lwm, lawv twv txiaj, lawv tsis paub hlub cov neeg me, lawv tsis hwm cov poj niam, lawv tsis hlub lawv yim neeg. Lawv ua li ntawd mas tsis haum Tswv Ntuj  10 los lus qhia.

Tseem hwv Los Mas tau pab lub Koom Txoos ntau hauj sim. Tiam sis, yog tus twg txawj xav tswv yim, mas tus ntawd yeej xub paub tias tshuav tsis ntev ntshai txoj kev ntseeg Yes Xus yuav tsis haum ntau yam nyob hauv cov kev cai Los Mas. Yeej yuav muaj ib hnub uas cov vaj Los Mas yuav hiam cov neeg ntseeg Yes Xus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top