KOOM TXOOS LIV XWM ZAJ 4: FIS LIS POS TSHAJ NTUJ LUS

Cov neeg ntseeg uas lawv tau tawg ncaim mus rau txhia qhov chaw, mas lawv tau tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau sawv daws hnov. Yog vim li ntawd, Fis Lis Pos thiaj tau mus nram ib lub nroog nyob Xas Mas Lias teb, nws tshaj lus txog Yes Xus nyob ntawd. Tas tsoom sid sawv daws zoo siab ntseeg qhov Fis Lis Pos tau qhia. Nyob hauv lub nroog ntawd sawv daws zoo siab tas nrho.

Tswv Ntuj tus Tshiab hais rau Fis Lis Pos tias “Thaum tav su, koj mus tos ntawm txoj kev uas nqes ntawm Yes Lus Xas Les, mus nram Nkas Xas.”

Fis Lis Pos mus tos ntawm txoj kev ntawd. Thaum ntawd ib tug Es Thias Pias los txog ntawd, nws mus teev Ntuj pem Yes Lus Xas Les rov qab los. Nws caij ib lub tsheb rov qab mus nws teb chaws. Nws tab tom nyeem tus yaj saub His Xais cov ntawv. Leej Ntuj Plig Ntshiab hais qhia rau Fis Lis Pos tias “Koj khiav mus caum lub tsheb ntawd.”

Fis Lis Pos thiaj khiav ntsuj mus caum, nws hnov tus nom Es Thias Pias nyeem tus yaj saub His Xais cov ntawv hais tias: Nws zoo li ib tug yaj uas luag cab mus rau hauv tsev tua tsiaj. Nws tsis qhib ncauj. Nws zoo li ib tug me nyuam yaj tsis hais lus rau tus muab nws cov plaub chais, nws poob ua tus tsis muaj tsim, luag tsis xav ua ncaj rau nws. Lawv rhuav nws txoj sia kom txhob nyob ntiaj teb no ntxiv.

Fis Lis Pos nug nws tias “Koj puas to taub qhov koj nyeem?”

Tus nom teb tias “Yog tsis muaj neeg qhia kuv mas kuv yuav ua cas paub?”

Ces tus nom caw kom Fis Lis Pos nce los zaum ntawm nws ib sab. Tus nom thiaj nug Fis Lis Pos tias “Thov koj qhia kuv saib, tus yaj saub hais txog leej twg zoo li ntawd?”

Fis Lis Pos muab tus yaj saub cov lus ntawd los piav txog Yes Xus rau tus nom Es Thias Pias mloog. Thaum nkawd taug kev los txog ib qho chaw muaj dej, tus nomkom lub tsheb nres. Nkawd ob leeg nqes mus hauv dej. Fis Lis Pos thiaj ua lub Cim Ntxuav rau nws. Thaum nkawd tawm hauv dej los, Leej Ntuj Plig Ntshiab coj Fis Lis Pos mus lawm, ces tus nom Es Thias Pias tsis pom Fis Lis Pos ntxiv.

Ntawm Fis Lis Pos mas nws tshwm nyob hauv lub zos As Ntxos, nws hla lub tsheej twg nws tshaj lub Moo Zoo rau lub zos ntawd. Nws ua li ntawd mus txog Xes Ntxas Les.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top