KOOM TXOOS LIV XWM ZAJ 5 : PAJ LUG THIAB NPAS NAS NPES MUS TSHAJ LUB MOO ZOO

Kwv tij, txij li Huab Tais Yes Xus mus saum ntuj lawm, mas cov nom tswv Yus Das hiam cov neeg ntseeg thiab hiam cov thwj tim heev kawg, ces cov neeg ntseeg ntau leej tsiv mus nyob lwm lub nroog, xws li Das Mas thiab As Nthias Kias, uas nyob Xis Lias teb.

Xyoo tim 36 Xauv nrog cov Leej Choj Yus Das pom zoo kom luag muab pob zeb txawj tus Tub Tsob Hwb Tes Fas Nos tuag.Ces xyoo 37 Xauv mus cuag tus Thawj Leej Choj, nws thov ntawv tso cai mus ntes cov neeg ntseeg. ThaumXauv tab tom mus yuav txog lub nroog Das Mas, ib sij huam txawm muaj ib qho pom kev dawb vog tuaj saum ntuj tuaj ncig nws. Nws vau hauv av, nws hnov ib lub suab hais rau nws tias “Xauv, Xauv, tim li cas koj hiam kuv?”

Xauv teb tias “Huab Tais, koj yog leej twg?”

Lub suab ntawd teb tias “Kuv yog Yes Xus, tus uas koj hiam. Koj sawv, koj mus hauv lub nroog. Yuav muaj neeg qhia kom koj ua dab tsi.”

Cov nrog Xauv mus kev sawv daws theem, lawv ntshai, lawv tsis hais ib lo lus. Vim lawv hnov lub suab, tiam sis lawv tsis pom leej twg. Xauv sawv hauv av los, nws rua muag pliav, tab sis nws tsis pom kev lawm. Lawv thiaj tuav nws, coj mus hauv lub nroog Das Mas. Xauv nyob ntawd tau 3 hnub, nws tsis pom kev li, nws kuj tsis noj mov thiab tsis haus dej.

Nyob Das Mas, muaj ib tug thwj tim hu ua As Nas Nias, nws yees pom Huab Tais hu nws tias “As Nas Nias!”

As Nas Nias teb tias “Huab Tais, kuv nyob ntawm no.”

Huab Tais hais ntxiv tias “Koj mus, koj taug txoj kev ncaj mus txog Yus Das tsev. Koj nug txog ib tug hu ua Xauv, nyob Tas Xis tuaj. Tam sim no nws tseem tab tom teev Ntuj. Nws pom ib tug txiv neej hu ua As Nas Nias chaws los tsa tes rau saum nws kom nws rov pom kev tuaj.”

As Nas Nias teb tias “Huab Tais, kuv tau hnov ntau leej hais tias tus neeg ntawd ua phem kawg rau cov neeg ntseeg nyob Yes Lus Xas Les. Nws tuaj ntawm no, mas yog cov Leej Choj twb muab cai rau nws khi cov neeg ntseeg txog koj.”

Huab Tais hais rau As Nas Nias tias “Tus neeg ntawd yog ib yam twj kuv xaiv kom nws coj kuv lub npe mus txog cov neeg teev dab, cov vaj, thiab cov His Xas Lais. Kuv yuav qhia nws tias nws yuav tsum raug txom nyem npaum li cas vim kuv lub npe.”

As Nas Nias thiaj mus, nws chaws hauv lub tsev ntawd, nws tsa tes rau saum Xauv, nws hais tias “Xauv, kuv tus kwv, yog Huab Tais xa kuv tuaj, yog Yes Xus uas nws tau tawm tuaj rau koj pom nyob ntawm txoj kev koj tuaj. Nws xa kuv tuaj cuag koj, kom koj rov qab pom kev thiab txais Leej Ntuj Plig Ntshiab puv koj.”

Tam sis ntawd muaj tej daim zoo li nplai ntses poob ntawm Xauv qhov muag los, nws rov qab pom kev. Tam sis ntawd nws txais lub Cim Ntxuav, ces nws noj mov, nws rov qab muaj zog tuaj.

Xauv nrog cov thwj tim nyob ob peb hnub hauv Das Mas, ces nws cia li mus nyob hauv cov tsev Txoos uas cov Yus Das sib txoos teev Ntuj. Xauv qhia tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Tas tsoom sid tau hnov nws, lawv poob siab, lawv hais tias “Tus no, tsis yog tus uas nyob Yes Lus Xas Les nws hiam cov neeg ntseeg lod?”

Xauv nrog cov Yus Das nyob hauv lub nroog Das Mas, nws cav tias Yes Xus yog Leej Pleev tiag. Xauv ua li ntawd tau ib ntus, ces cov Yus Das sab laj yuav muab Xauv tua. Tiam sis Xauv xub hnov tias lawv npaj muab nws tua, lawv zov lub tsheej cov qhov rooj nruab hnub hmo ntuj huv si. Ces hmo ntuj cov thwj tim muab Xauv rau hauv ib lub tawb, lawv tso nws nqes ntawm lub ntsa zeb xov lub tsheej mus sab nraud.

Thaum Xauv tuaj txog Yes Lus Xas Les lawm, nws xav mus nrog cov thwj tim nyob, tab sis sawv daws ntshai nws, lawv tsis ntseeg tias nws yog ib tug thwj tim tiag. Muaj ib tug ntseeg hu ua Npas Nas Npes thiaj coj Xauv mus cuag cov Hauv Pauv Xa Lus, nws piav rau lawv txog qhov Xauv tau pom Huab Tais Yes Xus hais lus rau nws ntawm kev, thiab piav tias Xauv tau tshaj Yes Xus lub npe nyob Das Mas, nws tsis ntshai. Txij hnub ntawd los Xauv nrog cov Hauv Paus Xa Lus nyob hauv Yes Lus Xas Les, nws ua siab loj tshaj Ntuj lus thiab tuav txog Huab Tais lub npe. Nws kuj nrog cov Hes Las tham, nws nrog lawv sib cav, tiam sis lawv nrhiav kev muab nws tua.

Cov kwv tij ntseeg Ntuj hnov li ntawd mas lawv coj Xauv mus rau Xes Ntxas Les, thiab lawv tso nws mus rau Tas Xis uas yog lub nroog nws yug los. Ces Xauv nyob Tas Xis 3 xyoo. Tas Xis, nyob tsis deb ntawm lub nroog As Nthias Kias.

Thaum Tes Fas Nos raug luag muab tua tas, muaj ib co neeg ntseeg raug luag hiam, ces lawv thiaj khiav mus txog Fes Nis Xias teb, txog lub pov txwv Kws Plos, thiab txog lub nroog As Nthias Kias. Lawv tsuas tshaj Ntuj lus rau cov Yus Das xwb. Tsis kav nyob hauv lawv muaj tus puav yog cov neeg tuaj ntawm Kws Plos thiab Xis Les Nas tuaj txog As Nthias Kias, lawv tshaj Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo rau cov neeg uas hais lus Hes Las. Ces cov neeg tig los txais kev ntseeg coob kawg.

Lub Koom Txoos nyob Yes Lus Xas Les hnov lub moo ntawd, lawv thiaj xa Npas Nas Npes mus nyob As Nthias Kias.

Thaum Npas Nas Npes tuaj txog, nws pom Tswv Ntuj pub txiaj ntsim rau cov neeg ntawd mas nws zoo siab hlo, nws pab lawv ua siab loj siab tawv, kom lawv nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg txog Huab Tais Yes Xus.

Npas Nas Npes yog ib tug neeg zoo, Leej Ntuj Plig Ntshiab Ntshiab nyob hauv nws thiab nws ntseeg ruaj. Muaj ib pab neeg coob kawg ntseeg txog Huab Tais ntxiv. Ces Npas Nas Npes mus nrhiav Xauv nyob Tas Xis.

Thaum nws nrhiav tau Xauv lawm, nws coj Xauv los nyob As Nthias Kias. Nkawd nyob li ntawd ib xyoo, nkawd qhia ib pab neeg coob kawg.

Nyob As Nthias Kias mas luag hu cov neeg ntseeg Yes Xus ua cov Pleev, yog thawj zaug.

Nyob As Nthias Kias muaj 3 tug xib hwb nrog Npas Nas Npes thiab Xauv nkawd qhia Yes Xus cov lus rau cov neeg ntseeg Yes Xus.

Muaj ib hnub cov neeg qhia Yes Xus lub Moo Zoo coj cov kab ke yoo tshaib, thiab lawv tab tom ua lub txoos teev Ntuj, ces Leej Ntuj Plig Ntshiab hais rau lawv tias “Nej qee Npas Nas Npes thiab Xauv nkawd, vim kuv hu nkawd mus ua dua ib txog hauj lwm.”

Thaum lawv ua cov kab ke yoo tshaib tag, thiab ua lub txoos teev Ntuj tag, mas lawv tsa tes rau saum Npas Nas Npes thiab Xauv nkawd, lawv tso nkawd mus tshaj Ntuj lus rau cov pej kum haiv neeg.

Npas Nas Npes thiab Xauv mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo nyob hauv lub pov txwv Kws Plos. Nkawd xub mus Kws Plos, vim Npas Nas Npes yug los nyob Kws Plos.

Npas Nas Npes thiab Xauv nkawd caij nkoj mus rau lub pov txwv Kws Plos, nkawd xub tuaj txog lub nroog Xas Las Mis, nkawd pib tshaj Tswv Ntuj Lo Lus nyob hauv cov Yus Das tej tsev txoos. Ces nkawd hla thoob lub pov txwv Kws Plos mus txog rau lub zos Pas Fos. Nyob Pas Fos, muaj ib tug hu ua Es Lis Mas, nws yog ib tug yaj saub cuav. Es Lis Mas yog tus vaj Xes Zus Paj Lug uas nyob Los Mas ib tug tub ncig. Tus Vaj Txheeb Xes Zus Paj Lug yog ib tug neeg thoob tsib thiab xyuam xim, nws tso neeg tuaj hu Npas Nas Npes thiab Xauv nkawd mus cuag nws, vim nws xav hnov Tswv Ntuj Lo Lus.

Tus yaj saub cuav Es Lis Mas tiv cov lus uas Npas Nas Npes thiab Xauv nkawd tshaj, nws xav kom tus Vaj Txheeb tsis txhob txais txoj kev ntseeg txog Yes Xus. Ces Xauv uas yav tom ntej yuav  hu ua Paj Lug, tau ntsia ntsoov tus yaj saub cuav Es Lis Mas. Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv hauv Xauv, ces Xauv hais rau Es Lis Mas tias “Neeg dab tsi! Koj lub tswv yim tsuas kawg nrhiav kev dag luag tej xwb. Koj ua yam twg mas koj ua lim hiam thiab ua zais ntshis. Koj yog dab phem tus tub. Koj yog tus yeeb ncuab ntxub txoj kev ncaj. Thaum twg koj thiaj yuav tseg tsis ua kom Huab Tais txoj kev ncaj nkhaus tuaj? Tam sim no Huab Tais txhais tes yuav ntaus koj, koj yuav dig muag tsis pom lub hnub ib ntus.”

Ces tam sim ntawd Es Lis Mas tsis pom kev. Tus Vaj Txheeb Los Mas pom li ntawd mas nws raws txoj kev ntseeg txog Yes Xus.

Txij hnub ntawd los Xauv tau lub npe Los Mas hu ua ‘Paj Lug’.

Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd nyob txwm ib hlis hauv lub pov txwv  Kws Plos, ces nkawd thiaj caij nkoj hla dej ntuj mus txog lub nroog Pes Zes uas nyob tsis deb ntawm lub pov txwv Kws Plos.

Nkawd nyob Pes Zes tsis ntev, ces nkawd mus ko taw txog lub nroog hu ua As Nthias Kias. Yog lub nroog As Nthias Kias uas nyob Pis Xis Dias teb. Zim txwv no cov teb chaws ntawd hu ua Tws Kis teb.

Kwv tij, tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd mus txog lub nroog As Nthias Kias, mas nkawd tos kom txog hnub Xas Npas Tos uas cov Yus Das sib sau teev Ntuj nyob hauv cov tsev txoos, ces Paj Lug piav Yes Xus lub Moo Zoo rau lawv mloog, nws hais zoo li no “Tswv Ntuj tsa Yes Xus ua tus cawm neeg, los pab cov His Xas Lais. Tab sis lawv muab nws tua. Lawv nrhiav tsis tau ib yam dab tsi nyob hauv Yes Xus kom txaus muab nws tua, tab sis lawv txiav txim rau nws thiab lawv thov kom tus nom Los Mas hu ua Pis Las Tos muab Yes Xus tua. Lawv tso nws lub cev rau hauv ntxa, tab sis Tswv Ntuj tsa Yes Xus sawv rov los lawm. Kwv tij, Yes Xus yog tus tuaj qhia txoj kev daws txhaum rau nej. Mais Xes txoj cai ua tsis tau kom nej ncaj tuaj raws li nej thov. Yog Yes Xus thiaj yuav ua tau. Leej twg ntseeg txog Yes Xus mas leej twg yuav ncaj tuaj.”

Thaum sawv daws tawm mus, muaj coob leej tig los hwm Tswv Ntuj raws  li Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd. Lwm hnub xya, mas cov neeg yuav luag tas lub tsheej tuaj mloog Tswv Ntuj lo lus. Cov Yus Das pom neeg tuaj coob coob, cov Yus Das txawm khib. Thaum Paj Lug hais lus mas lawv teb tej lo lus thuam Ntuj, ces cov Yus Das pib hiam Paj Lug nkawd, kom nkawd tawm hauv As Nthias Kias mus.

Paj Lug nkawd mus txog Is Kos Nias, nkawd kuj chaws mus hauv cov Yus Das lub tsev txoos thiab. Nkawd hais lus zoo, ces ib pab neeg coob uas muaj cov Yus Das thiab cov Hes Las huv tib si, lawv txais txoj kev ntseeg Yes Xus. Tiam sis cov Yus Das uas tsis kam ntseeg, lawv mus cob cov teev dab kom nrhiav lus rau cov kwv tij ntseeg.

Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd tseem nyob ntxiv ntev hauj sim, nkawd ua siab loj nyob hauv Huab Tais. Huab Tais pub kom nkawd ua tau hwj huam yees ntxwv pab nkawd txoj hauj lwm tshaj Ntuj lus thiab tshaj txog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim. Vim tej no ces Lub nroog Is Kos Nias thiaj faib ua ob tog, ib tog nrog cov Yus Das tiv Paj Lug thiab Npas Nas Npes. Hos ib tog nrog nkawd. Cov Yus Das nrog lawv cov nom tswv npaj yuav ua phem rau Paj Lug thiab Npas Nas Npes nkawd, lawv npaj xuas pob zeb los tua nkawd. Tab sis nkawd xub paub, ces nkawd khiav mus nkaum nyob hauv cov nroog, nyob Lis Kos Nias teb, yam li lub nroog Lis Ros thiab Des Npes, thiab nyob ib ncig ntawd. Nkawd tshaj Yes Xus lub Moo Zoo nyob ntawd.

Kwv tij, cov neeg ntseeg Yes Xus yim raug txom nyem mas lawv txoj kev ntseeg yim loj hlob thiab ri mus deb.

Xyoo 45 muaj tej tus neeg txhob txwm mus tshaj Tswv Ntuj lo lus nyob pej kum teb, tus coj lawv mus yog tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug.

Xyoo 45 txog xyoo 47 Paj Lug mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo thawj lwm nyob hauv lub teb chaws uas nyem no hu ua Tws Kis teb.

Xyoo 50 txog xyoo 52 Paj Lug  rov mus tshaj Tswv Ntuj lo lus zaum ob. Zaum ob ntawd Paj Lug tshaj Yes Xus lub Moo Zoo mus txog Hes Las teb, uas nyob hauv Aws Los Pas Toob Fab. Lub nroog uas Paj Lug nyob ib xyoo thiab 6 hli yog lub nroog Kos Lis Nthos. Paj Lug tsim ib lub Koom Txoos muaj zog nyob Kos Lis Nthos. Xyoo 53 Paj Lug rov mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo zaum 3. Lub nroog uas nws nyob 3 xyoo yog Es Fes Xos.

Xyoo 53 Paj Lug nyob As Nthias Kias, hauv Xis Lias teb tsis ntev, ces nws npaj mus tshaj Ntuj Lus nyob hauv lub nroog Es Fes Xos. Tab sis nws xav xub mus xyuas thawj cov Koom Txoos uas nws xub tsim 8 xyoo tas los lawd. Paj Lug mus ko taw ib lub hlis tej, nws xub hla cov roob siab nyob Tws Kis qab teb, ces nws mus txog cov nroog xws li Lws Ros, Des Npes, Es Kos Nias, uas nyob hauv Nkas Las Tias teb, thiab Fis Zias teb, nws pab cov neeg ntseeg kom sawv daws ua siab loj.

Thaum Paj Lug tuaj txog Es Fes Xos, nws rov pom ob niam txiv As Kis Las thiab Plis Xis Las, uas nkawd ua luam muag tsev tsam phooj. Tsaib no, nkawd tau pab Paj Lug nyob Kos Lis Nthos.

Nyob Es Fes Xos, Paj Lug kuj ntsib ib tug neeg tshaj Tswv Ntuj Lo Lus hu ua As Pos Los. Lub caij ntawd As Pos Los twb yuav mus tshaj Ntuj Lus nyob Kos Lis Nthos.

Lub nroog Es Fes Xos uas Paj Lug yuav nyob 3 xyoo, yog ib lub nroog zoo li cas?

Es Fes Xos, yog ib lub nroog loj nyob ntawm ntug hiav txwv Mes Dis Tes Las Nes. Yog ib lub nroog nto moo loj nyob tas suam teb As Xias me, vim tias nyob Es Fes Xos muaj ib lub tuam tsev zoo nkauj cia teev tus poj dab As Tes Mis.

Cov pej xeem uas nyob txawm hauv lub nroog Es Fes Xos muaj txog ob puas txhiab los peb puas txhiab leej. Feem coob yog cov haiv neeg nyob As Xias me, kuj muaj cov neeg Los Mas coob thiab. Cov Yus Das tuaj ua luam nyob Es Fes Xos coob hauj sim, lawv muaj lawv lub tsev sib txoos ua ke los teev Tswv Ntuj raws li Mais Xes txoj cai.

Paj Lug tuaj txog Es Fes Xos, nws yuav tshaj txoj kev teev Yes Xus, mas nws mus tom cov Yus Das lub tsev Txoos. Tas 3 lub hlis nws ua siab ruaj nreb qhia sawv daws, nws tham txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej rau cov tuaj mloog nws, nws nrhiav cov lus yuav ua kom sawv daws ntseeg. Tab sis, muaj qee leej lawv lub siab tawv dhau, lawv tsis xav ntseeg, lawv txhob txwm hais lus phem txog Yes Xus txoj kev rau sawv daws hnov. Paj Lug thiaj tso cov neeg ntawd pov tseg. Paj Lug tsuas qhia cov zoo siab ua thwj tim mloog Yes Xus lub Moo Zoo, nws niaj hnub qhia kev ntseeg txog Yes Xus nyob hauv Tws Las Nos lub tsev qhia cov txuj Hes Las.

Paj Lug qhia kev ntseeg tau ob xyoos, mas tas cov neeg nyob As Xias teb, tsis hais cov Yus Das los cov Hes Las, sawv daws puav leej tau kev hnov Huab Tais lo lus. Paj Lug ua li ntawd 2 xyoos ntau, ces muaj neeg coob tso kev teev dab pov tseg, lawv xaiv Yes Xus ua lawv tus Huab Tais.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top