KOOM TXOOS LIV XWM ZAJ 7: XA PAJ LUG MUS LOS MAS

Vim li cas Paj Lug thiaj taij kom cov nom nyob Xes Ntxas Les xa nws mus txog lub tsev txiav txim nyob hauv lub Tuam Tsheej Los Mas?

Yog vim tias tau ob peb xyoos los nws yeej xav mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo nyob Los Mas.

Paj Lug yog ib tug neeg Yus Das tab sis nws muaj ntaub ntawv ua neeg Los Mas, cov nom Los Mas thiaj yuav tsum xa nws mus txiav txim nyob Los Mas teb, raws li nws taij ntawm lawv.

Thaum cov nom nyob Xes Ntxas Les nrhiav tau ib lub nkoj thauj neeg thiab thauj toob xib yuav hla hiav txwv mus txog Los Mas, mas Paj Lug thiaj caij lub nkoj ntawd. Nws tus phooj ywg Lus Kas ua nws luag mus. Lus Kas sau ntawv tseg piav zoo kawg tias lawv mus zoo li cas. Thaum Paj Lug mus kuj muaj ib co neeg Los Mas raug xa mus txiav txim tim lub nroog Los Mas xws li Paj Lug thiab. Tas huv tib si cov neeg nyob hauv lub nkoj muaj 200 leej. Lawv caij nkoj mus, lawv nphav xwv txheej loj. Lus Kas piav zoo li no:

Peb tuaj tau ntev hnub lawm, zaum no mas tsis zoo caij nkoj ntxiv, vim txaus ntshai lawm. Ces Paj Lug thiaj hais lawv tias “Cov npawg, tam li kuv pom mas peb mus ntxiv yuav raug sav tsam xwb, ntshai tej toob xib puaj yam thiab lub nkoj yuav puas, tab yog cov neeg mas ntshai yuav puas xwm thiab.”

Tab sis tus Lwm Txheeb tub rog tsis mloog Paj Lug, nws tso siab rau tus tswv nkoj thiab tus los pav. Muaj ib hnub cua hlob hlob tim ntug pov txwv tuaj nplawm lub nkoj. Lub nkoj tiv tsis taus cua ces cua pus lub nkoj mus lawm. Thaum lub nkoj mus ncaj ib lub me nyuam pov txwv hu ua Kaus Das Pes, mam li tsav tau nkoj. Tag kis cov cua daj cua dub ntsawj heev kawg, lawv thiaj thau ib co toob xib pov tseg huv si, kom nkoj sib.

Hnub peb, cov tswv nkoj muab cov ncej dai ntaub daws pov tseg huv si. Tau ob peb hnub peb tsis pom lub hnub, tsis pom lub hli, thiab tsis pom hnub qub ci li, cua ntsawj tas zog, tsis ntaug li. Mas peb yeej tsis vam tias peb yuav dim. Sawv daws kuj tsis noj mov tau ntev hnub lawm. Paj Lug thiaj sawv ntsug hais rau sawv daws tias “Cov npawg, khuv xim nej tsis mloog kuv hais kom peb nyob Khes Tas tos. Yog nej mloog, mas peb tsis tau raug xwv txheej zoo li no. Tiam sis ua tau li no lawm los xij. Kuv hais rau nej tias nej yuav ua siab loj mog. Nej tsis muaj ib tug yuav ploj, tsuas yog lub nkoj thiaj yuav puas xwb. Hmo no, kuv tau pom Tswv Ntuj ib tug Tshiab, yog tus Tswv Ntuj uas kuv tsob hwb nws ib tug Tshiab. Nws hais rau kuv tias Paj Lug, koj tsis txhob txhawj, koj yuav tsum mus kom txog tus vaj Xes Ntxas lub rooj txiav txim. Ua li mas Tswv Ntuj pub kom pab neeg nrog koj tsis muaj ib tug puas xwm. Cov npawg, ua li mas peb ua siab loj. Kuv tso siab rau Tswv Ntuj, yuav zoo li nws hais rau kuv xwb. Tiam sis peb lub nkaj yuav mus raug ib lub pov txwv.”

Cua nplawm tau kaum plaub hmo, hmo kaum plaub ntawd, peb ntab saum ntug hiav txwv As Nrias Tis. Thaum ib tag hmo, cov tswv nkoj mem tau tias peb txog ze av lawm, lawv tso tus ntsuas mus ntsuas dej, dej tseem tob li nees nkaum daj. Mus deb me ntsis, lawv rov ntsuas dua dej tob li kaum tsib dag. Lawv ntshai tsam peb mus tsoo pob zeb, ces lawv tso plaub tug nqe lauj nqes mus rau tom hauv nkoj. Ces sawv daws laj tos kom kaj ntug. Tiam sis cov tub tswj nkoj xav khiav, tso lub nkoj pov tseg. Lawv yuav tso lub nkoj me nqes mus hauv dej, lawv dag tias lawv xav mus rub cov nqe lauj tom hauv nkoj. Paj Lug hais rau tus lwm txheeb thiab cov tub rog tias “Yog cov neeg ntawd tsis nyob hauv nkoj mas nej yuav tsis dim kiag.”

Ces tam sim ntawd cov tub rog txiav cov hlua khi lub nkoj me kom poob lawm hauv dej. Sawv daws tos kom kaj ntug xwb. Paj Lug ntuas kom sawv daws noj mov, nws hais tais “Nej nyob zoo li no tau kaum plaub hnub lawm, nej yoo mov tsis noj dab tsi li. Kuv hais rau nej tias nej yuav tsum noj mov nyem no, yog nej xav dim mas nej yuav tsum noj. Nej  yeej tsis muaj ib txog plaub hau yuav hle li.”

Paj Lug hais li no tas nws muab mov los, nws ua Tswv Ntuj tsaug nyob ntawm sawv daws xub ntiag, ces nws ntais mov noj. Sawv daws rov tso siab, ces sawv daws noj mov. Thaum sawv daws noj tsau tas, mas lawv muab cov nplej pov tseg hauv hiav txwv. Thaum kaj ntug cov neeg tswj lub nkoj zeem tsis tau tias lawv nyob qhov twg, lawv tsuas pom zem zuag ib thaj av suab puam nyob ntawm ntug dej xwb. Lawv xav sim saib puas yuav coj tau lub nkoj mus txog lub tshav ntawd. Lawv daws cov nqe lauj, lawv tso cov nqe lauj pov tseg hauv tiv txwv dej, lawv kuj daws cov hlua khi cov duav tswj nkoj. Lawv tsa daim ntaub pem hauv nkoj, ces lawv cia cua pus lub nkoj mus lawm tim ntug dej. Tiam sis lub nkoj mus raug ib lub pob zeb loj nyob hauv qab thu dej. Lub hau nkoj mus khuam nyob ntawd, ua tsis taus zog, dej nphau tej niam nthwv ntsawj tw nkoj, lub nkoj ua qob qis thiab tawg tas. Ces cov tub rog xav tias cia muab cov neeg nyob txim tua, ho ntshai tsam lam muaj tus puav ua luam dej khiav. Tiam sis tus Lwm Txheeb tub rog xav txuag Paj Lug, mas nws tsis kheev lawv tua cov neeg nyob txim, nws hais kom leej twg txawj ua luam dej dhia ua ntej mus txog av. Sawv daws ua li ntawd mas sawv daws mus txog av tib si tsis muaj ib tug ploj.

Lus Kas sau piav ntxiv tias: Thaum peb dim tas, peb thiaj paub tias lub pov txwv ntawd hu ua Mes Lis Tes. Cov neeg nyob txawm ntawd ua zoo tshaj rau peb. No no thiab los nag, mas lawv rauv ib lub cub tawg loj txais peb. Paj Lug txawm khaws ib tsuag taws qhuav los pov rau hauv lub cub tawg. Sov sov ces ib tug nab tawm hauv tsuag taws los khawm Paj Lug txhais tes. Thaum cov Mes Lis Tes pom tus nab dai ntawm Paj Lug tes, lawv sib ntxhi tias “Tus ntawd ntshai yog ib tug tua neeg, nws nyuam qhuav dim ntawm dej hiav txwv los, tiam sis Ntuj tsis kheev nws ciaj.”

Paj Lug nchos tus nab rau hauv hluav taws, nws tsis hnov mob qhov twg. Cov Mes Lis Tes xav tias ntshai Paj Lug txhais tes yuav o tuaj, los nws yuav tuag tam sid. Lawv tos tos tsis pom dab tsi, ces lawv hloov tswv yim, lawv hais tias Paj Lug yog ib tug Huab Tais.

Nyob ntawd muaj ib lub loog, yog tus ua hau saib lub pov txwv lub loog, nws hu ua Pus Nplis Yus. Nws xyiv fab txais peb thiab yug peb tau 3 hnub. (HL 27: 9-44)

Thaum ntawd, Pus Nplis Yus txiv tab tom ua npaws heev heev thiab raws plab, nws pw. Paj Lug mus xyuas nws, Paj Lug teev Ntuj thiab tsa tes rau saum nws, ces nws tus mon zoo hlo. Lawv pom li ntawd, mas tas cov neeg mob nyob hauv lub pov txwv tuaj cuag Paj Lug, ces Paj Lug kho lawv zoo tas tib si. Cov Mes Lis Tes pub yam ub yam no rau peb. Thaum peb yuav rov sawv kev mus, mas lawv ntim ub ntim no kom txaus peb noj peb haus.

Lus Kas uas nws yog Paj Lug tus phooj ywg, piav tias: Peb nyob Mes Lis Tes tau 3 hlis, peb rov caij nkoj mus. Peb caij ib lub nkoj As Les Xas Nrias, peb nqes nkoj nyob Xis Las Kus Xas. Peb nyob 3 hnub ntawd, ces peb rov caij nkoj raws ntug dej mus txog Les Zias. Tag kis cua sawv sab naj tuaj, ces hnub tom qab peb thiaj txog Pus Tos Lis. Nyob Pus Tos Lis, peb ntsib ib co kwv tij ntseeg. Peb tau nrog lawv nyob xya hnub, peb zoo siab kawg. Ces peb mam li mus txog Los Mas.

Thaum peb mus txog Los Mas lawm, cov nom kheev Paj Lug nyob nws ib leeg hauv lub tsev thiab nrog tus tub rog zov nws nyob xwb. Thaum mus txog tau 3 hnub, Paj Lug hu cov txwj laus Yus Das tuaj. Thaum sawv daws tuaj txog tas, Paj Lug hais rau lawv tias “Cov kwv tij, kuv tsis tau ua dab tsi txhaum rau peb haiv neeg, los txhaum rau peb tej kev cai, tiam sis lawv ntes kuv nyob Yes Lus Xas Les, thiab lawv muab kuv rau cov Los Mas. Thaum cov Los Mas tshuaj lus tas, lawv xav tso kuv, vim kuv tsis tau ua dab tsi yuav tsim nyog kom kuv tuag. Tiam sis cov Yus Das tsis kam tso, kuv thiaj tau hu txog tus vaj Xes Ntxas uas nyob Los Mas no, tsis yog vim kuv xav liam dab tsi txog kuv haiv neeg. Vim li no, mas kuv thiaj xav nrog nej tham thiab hais rau nej paub. Kuv ob txhais tes khi rawv hlua li no, mas yog vim kuv tso siab rau tus cawm peb tsoom His Xas Lais.”

Cov Yus Das teb Paj Lug tias “Peb tsis tau txais ntawv dab tsi tuaj Yus Das teb tuaj hais txog koj li. Cov kwv tij tuaj txog ntawm no, kuj tsis tau hais lus phem dab tsi qhia txog koj rau peb. Tiam sis peb xav hnov koj piav koj zaj tswv yim rau peb mloog. Vim peb paub tias nyob tas qhov txhia chaw sawv daws sib cav txog nej tog uas ntseeg tias Yes Xus yog Huab Tais.” (HL 28:11-24)

Paj Lug tuaj txog Los Mas xyoo 60, tab sis twb pom muaj tej pab neeg coob ntseeg txog Yes Xus tau 20 thiab 30 xyoo ua ntej. Cov Yus Das uas ntseeg Yes Xus nyob Yes Lus Xas Les muaj tej yim tuaj ua luam, los sis tuaj tsim toob xib nyob Los Mas, Paj Lug twb paub lawv leej puav. Tsib xyoos ua ntej Paj Lug nyob Kos Lis Nthos nws twb xa ib tsab ntawv ntev ntev tuaj qhuab qhia cov Yus Das uas ntseeg Ntuj nyob Los Mas. Yog vim muaj tej ntawd, mas cov Yus Das uas tuaj ntsib Paj Lug nyob Los Mas ib txhia yog cov neeg ntseeg txog Yes Xus ti txha. Tab sis ib txhia tsis to taub zoo txog kev ntseeg Yes Xus tias zoo li cas, lawv thiaj hais rau Paj Lug tias “Peb xav hnov koj piav koj zaj tswv yim rau peb mloog, vim nyob tas qhov txhia chaw muaj tej pab neeg Yus Das sib cav txog nej tog uas teev Yes Xus.”

Cov Yus Das tuaj nrog Paj Lug tham nyob hauv nws tsev, Paj Lug nthuav nws zaj rau lawv mloog, nws hais txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej thiab nws nrhiav tej lo lus zoo kom lawv ntseeg txog Yes Xus, nws muab cov lus nyob hauv Mais Xes txoj cais thiab cov Yaj Saub los zeem tseeb txog Yes Xus.

Paj Lug piav ib hnub txij thaum sawv ntxov mus txog tsaus ntuj. Muaj ib txhia txais Paj Lug cov lus zoo, ib txhia tsis ntseeg li. Paj Lug tsis yuam cov Yus Das nyob tim Los Mas teb kom lawv teev Yes Xus, Paj Lug tshaj Yes Xus cov lus rau cov neeg teev pej kum dab.

Cov nom tswv Los Mas yuav txiav txim rau Paj Lug, mas lawv yuav tos saib puas muaj ib co neeg Yus Das tuaj ntawm Yes Lus Xas Les tuaj kom nws. Ntshe yuav tos ib ntus ntev hauj sim. Li ntawd, cov nom tswv Los Mas ntiav ib lub tsev rau Paj Lug nyob. Cov nom tswv tso ib tug tub rog nrog nws nyob. Lawv kuj cia cov pej xeem tuaj ntsib Paj Lug tau ywj siab. Lus Kas tau nrog Paj Lug nyob Los Mas ntev.

Xyoo 66, muaj ib tug vaj quab yuam cov neeg teev Yes Xus heev kawg, lawv ntes Paj Lug, thiab txiav lub txim muab Paj Lug tua, lawv txiav Paj Lug caj dab nyob Los Mas. Ces Paj Lug tas sim neej zoo li ntawd.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top