KOOM TXOOS LIV XWM ZAJ 8: POB ZEB COV HAUJ LWM

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus mus saum ntuj lawm tab sis nws lub hwj huam nrog Yes Xus cov thwj tim nyob, ces thaum Pob Zeb mus tshaj Yes Xus lub Moo zoo txog lub zos Lis Das, nws ntsib ib tug txiv neej hu ua Es Nes pw hauv ib daig khaub lev tau 8 xyoo lawm. Yog ib tug neeg tuag ceg. Pob Zeb hais rau nws tias “Es Nes, Yes Xus Pleev kho koj kom koj zoo, koj sawv los kho koj lub txaj.”

Tam sim ntawd, tus tuag ceg sawv tsees. Tas tsoom sid nyob Lis Das thiab nyob hauv lub tiaj Xas Loos pom Es Nes, mas lawv sawv daws tig los ntseeg txog Yes Xus.

Pob Zeb kuj tsa ib tug poj niam tuag kom sawv rov los nyob hauv lub nroog Yos Pes. Tas lub tsheej Yos Pes hnov lub moo ntawd mas ntau leej ntseeg Huab Tais Yes Xus. Pob Zeb nyob Yos Pes ib ntus, nws nyob hauv ib tug ntswj hlua lub tsev. Tus ntswj hlua ntawd hu ua Xis Moos.

Nyob hauv lub nroog hu ua Kos Xes Ntxas Les, muaj ib tug neeg hu ua Kos Nes Lias, nws yog ib tug xab txheeb, nws yog tus kav pab tug rog Is Tas Lias. Kos Nes Lias yog neeg nquag teev Ntuj thiab hwm Tswv Ntuj xws li cov Yus Das. Kos Nes Lias ua siab dav pub ntau yam rau tsoom pej xeem Yus Das thiab nws teev Tswv Ntuj tsis tseg. Muaj ib hnub Kos Nes Lias yees pom Tswv Ntuj tus Tshiab. Yog thaum hnub qaij peb teev, nws pom tseeb tseeb tus Tshiab chaws los hauv nws tsev. Tus Tshiab hu nws tias “Kos Nes Lias.”

Kos Nes Lias ntsia dheev tus Tshiab, nws ntshai, nws thiaj nug tias “Huab Tais, muaj dab tsi?”

Tus Tshiab teb nws tias “Koj cov zaj thov Ntuj thiab koj cov hauj lwm pab cov pluag nce mus txog Tswv Ntuj. Tswv Ntuj nco txog koj. Ua li mas nyem no koj tso neeg mus tos Pob Zeb tom Yos Pes tuaj. Nws nyob hauv ib tug kws ntswj hlua hu ua Xis Moos tsev, nws lub tsev nyob ze ntug hiav txwv.”

Thaum tus Tshiab hais lus tas nws rov mus lawm, mas Kos Nes Lias hu nws ob tug tub txib thiab ib tug tub rog hwm Ntuj uas yog tus ib txwm yeej nrog nws nraim. Nws piav tas txhia yam rau lawv, ces nws tso lawv mus ntsib Pob Zeb tim Yos Pes.

Tag kis, lawv tab tom mus kev yuav txog lub nroog, Pob Zeb nce mus teev Ntuj saum tsev. Thaum ntawd, tav su lawm, Pob Zeb hnov tshaib plab ces nws xav noj mov. Thaum lawv tseem tab tom npaj zaub rau nws mas nws yees pom lub ntuj qhib thiab pom ib yam zoo li ib daig ntaub pua rooj dav dav nqes los rau ntiaj teb. Daim ntaub ntawd plaub ceg kaum khi ua pob. Nyob hauv daim ntaub muaj tas puas tsav yam tsiaj uas muaj plaub txhais tes taw, muaj tas puas tsav yam noog ya saum ntuj. Ces muaj ib lub suab hais rau Pob Zeb tias “Pob Zeb, koj muab los tua noj mas!”

Tab sis Pob Zeb teb tias “Huab Tais, kuv tsis noj! Los txog tav no kuv tseem tsis tau noj dua ib yam tsis huv thiab caiv.”

Lub suab ntawd rov qab hais ntxiv tias “Tej yam Tswv Ntuj ua kom huv tuaj koj tsis txhob hais tias tsis huv.”

Lub suab hais li ntawd peb zaug tas ces daim ntaub rov nce dua saum ntuj lawm. Pob Zeb tsis pom qab xav li cas. Nws tab tom xav tswv yim nrhiav saib tej yam nws yees pom ntawd xav qhia dab tsi. Thaum ntawd, Kos Nes Lias cov neeg tuaj txog, lawv nug Xis Moos lub tsev ces lawv tuaj nyob ntawm rooj loog. Lawv hu thiab nug tias tus hu ua Pob Zeb puas nyob ntawm no tiag.

Pob Zeb tseem tab tom xav xav txog qhov nws nyuam qhuav pom. Ces Leej Ntuj Plig Ntshiab qhia nws tias “Muaj ib co neeg nrhiav koj. Koj nqes mus, koj nrog lawv mus, koj tsis txhob ua xyem xyav, yog kuv xa lawv tuaj.”

Pob Zeb nqes mus txog ntawm cov neeg, nws hais rau lawv tias “Kuv yog tus nej nrhiav, nej tuaj dab tsi?”

Lawv teb tias “Tus xab txheeb Kos Nes Lias uas yog ib tug neeg ncaj thiab hwm Tswv Ntuj, tas tsoom Yus Das kuj hais lus zoo txog nws, nws tau pom ib tug Tshiab  qhia nws kom hu koj mus tim nws tsev, nws xav mloog cov lus uas koj yuav hais rau nws.”

Ces Pob Zeb hu lawv los tsev thiab nws cheem lawv nrog nws nyob. Tag kis Pob Zeb mam nrog lawv mus. Hnub tom qab, lawv tuaj txog Xes Ntxas Les. Kos Nes Lias yeej nyob hauv tsev tos lawv, nws twb xub sau nws tsev neeg thiab nws cov phooj ywg tib si tuaj nyob hauv nws tsev tos. Thaum Pob Zeb chaws los hauv tsev, Kos Nes Lias tuaj txhos caug ntawm Pob Zeb xub ntiag pe Pob Zeb. Pob Zeb thiaj tsa nws sawv thiab hais tias “Koj sawv. Kuv kuj yog ib tug neeg xwb.”

Pob Zeb pom cov neeg tuaj sib sau coob, nws hais rau lawv tias “Nej twb yeej paub tias txoj cai txwv tsis kheev ib tug Yus Das nrog ib tug neeg pej kuj teb sib fim thiab chaws mus hauv nws lub tsev. Tab sis Tswv Ntuj nyuam qhuav qhia kuv tias tsis txhob hu leej twg ua neeg txhaum los neeg tsis huv. Vim li ntawd, mas thaum nej tuaj hu kuv, kuv tsis tau yig. Nyem no, kuv xav nug nej tias vim li cas nej thiaj tuaj hu kuv?”

Kos Nes Lias teb tias “Tau peb hnub saum no, kuv tseem tab tom teev Ntuj, yog thaum hnub qaij 3 teev, ces cia li muaj ib tug neeg tshwm plaws ntawm kuv xub ntiag, nws hnav ib ce dawb paug, nws hais rau kuv tias Kos Nes Lias, Ntuj mloog koj cov zaj thov Ntuj, thiab Tswv Ntuj nco tias koj tau pub ntau yam rau cov neeg pluag. Koj xa neeg mus nrhiav tus hu ua Pob Zeb tom Yos Pes. Ces tam sim ntawd, kuv thiaj tso neeg tuaj nrhiav koj. Koj tuaj, mas peb zoo siab. Nyem no, peb sawv daws nyob ntawm koj xub ntiag, kom peb tau hnov saib Tswv Ntuj kom koj hais dab tsi rau peb.”

Ces Pob Zeb pib hais tias “Nyem no, kuv paub tseeb tias Tswv Ntuj tsis kws leej twg cai. Nyob tas hauv txhia haiv neeg, yog leej twg hwm Ntuj thiab coj txoj kev ncaj mas leej twg ntxim Tswv Ntuj siab. Tswv Ntuj xa lub moo zoo tias neeg yuav nyob thaj yeeb nyob hauv Yes Xus Pleev. Yes Xus Pleev yog sawv daws tus Huab Tais. Tswv Ntuj tau pleev Yes Xus. Tswv Ntuj muab Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab muab hwj huam rau Yes Xus. Yes Xus mus ncig teb ncig chaw, nws ua zoo rau sawv daws. Nws kho cov neeg poob hauv dab phem tes kom lawv zoo, vim Tswv Ntuj nrog nws nyob. Peb ua taus tim khawv pom tas puas tsav yam Yes Xus tau ua. Cov Yus Das tau ua phem rau nws, lawv muab nws dai saum ib tug ncej kom nws tuag. Tiam sis hnub peb, Tswv Ntuj tsa Yes Xus sawv rov qab los lawm thiab pub nws tawm tuaj xyuas cov tim khawv uas nws xub tau xaiv ua ntej. Thaum nws sawv hauv cov tub tuag rov los, peb tau nrog nws noj mov, nrog nws haus dej. Nws qhia peb kom peb tshaj rau tsoom pej xeem tias nws yog tus uas Tswv Ntuj tsa los txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag. Tas cov Yaj Saub ua tim khawv txog Yes Xus tias leeg twg ntseeg txog nws mas leej twg cov txhaum yuav daws tas nyob hauv nws lub npe.”

Pob Zeb tseem tab tom hais lus, ces Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los rau saum cov neeg mloog Ntuj lo lus ntawd. Lawv pom tias Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los rau saum cov neeg teev pej kum dab mas lawv poob siab nthav. Lawv hnov cov neeg ntawd hais ob peb xeem lus cav txog Tswv Ntuj.

Pob Zeb ua lub Cim Ntxuav rau lawv nyob hauv Yes Xus Pleev lub npe. Kos Nes Lias thov kom Pob Zeb nrog lawv nyob ob peb hnub ntxiv.

Thaum Pob Zeb rov qab los nyob hauv lub tsheej Yes Lus Xas Les, mas cov neeg Yus Das ntseeg Yes Xus tsis zoo siab rau Pob Zeb. Yog vim cov neeg Yus Das uas lawv tau txais lub Cim Ntxuav nyob Yes Lus Xas Les tau 6 xyoo, los 7 xyoo lawm, mas lawv tseem muaj lub siab nqaim xws li cov haiv neeg Yus Das, lawv thiaj hais rau Pob Zeb tias “Vim li cas koj mus so nyob hauv cov pej kum neeg lub tsev? Vim li cas koj nrog lawv noj mov?”

Pob Zeb thiaj piav meej cov xwm nws pom tshwm nyob Xes Ntxas Les, ces Pob Zeb thiaj hais ntxiv rau cov Yus Das txais lub Cim Ntxuav nyob Yes Lus Xas Les tias “Tswv Ntuj twb pub tib lub txiaj ntsim rau cov neeg nyob hauv Kos Nes Lias tsev xws li nws pub rau peb, Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los rau saum lawv ib yam li thawj zaug nws nqes los rau saum peb. Mas kuv yuav ua li cas thiaj yuav txwv tau Tswv Ntuj?”

Cov lus no ua kom cov Yus Das nyob Yes Lus Xas Les lub siab nqig, lawv cav lus zoo txog Tswv Ntuj, lawv hais tias “Tswv Ntuj pub txiaj ntsim rau cov neeg coj pej kum kev cai.”

Yog xyoo tim 62 los 63 tej mas Pob Zeb rov qab mus nyob Los Mas, thaum ntawd Pob Zeb yog ib tug neeg laus hauj sim lawm, nws muaj 60 los 70 xyoo. Tas Pob Zeb sim neej, Pob Zeb tau tshaj Ntuj lus nyob ntau lub nroog.

Xyoo 65 los yog 66, cov nom tswv Los Mas ntes Pob Zeb thiab Paj Lug nkawd. Lawv ntes Pob Zeb nyob Los Mas, thiab ntes Paj Lug nyob As Xias teb. Lawv coj Paj Lug tuaj txog lub nroog Los Mas.

Lawv yuav muab Pob Zeb tua nyob saum ntoo cuam, tiam sis Pob Zeb xav tias nws tsis tsim nyog tuag xws li Yes Xus. Ces nws thov kom lawv tsa nws nyob saum ntoo cuam, muab ko taw tig rov saud, hos taub hau tig rov hauv av.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top