KOOM TXOOS LIV XWM ZAJ 9: COV HAUV PAUS XA LUS THIAB COV NTSEEG SIB PAB TSHAJ LUB MOO ZOO

Kwv tij, muaj ntawv piav txog Paj Lug thiab Pob Zeb cov hauj lwm thiab piav txog lawv tej hnub kawg, mas puas muaj ntawv piav txog lwm cov Hauv Paus Xa Lus tej hauj lwm?

Tsuas yog tus Hauv Paus Xa Lus ‘Zam’ thiaj muaj ib co ntawv piav txog lawv tej hauj lwm. Lwm tus Hauv Paus Xa Lus mas tsis muaj ntawv hais txog lawv, tab sis cov neeg ntseeg txheej thaud muaj cov kwv huam piav txog lawv lub neej thiab tej hauj lwm tshaj lub Moo Zoo.

Cov kwv huam piav tias txij hnub Leej Ntuj Plig nqes los rau saum cov thwj tim tas. ‘Yas Kos’ uas yog Zam tus tij laug, nws qhia kev ntseeg nyob Yes Lus Xas Les, ces xyoo 44 tus vaj Hes Los muab nws tua.

Lwm cov Hauv Paus Xa Lus tawm mus tshaj lub Moo Zoo rau pej kum teb. Niam Mab Liab nrog cov thwj tim caij nkoj hla mus rau lub pov txwv Kws Plos, tab sis cua ntsawj tuaj coj lub nkoj mus txog Es Thos (Athos), Mas Xes Dos Nias teb. Niam Mab Liab tau tshaj lub Moo Zoo rau cov neeg nyob ntawd, nws hais rau lawv tias “Kuv pub Leej Tub thiab kuv tus Tswv Ntuj rau nej!”

Xyoo 48 Mab Liab rov qab los Yes Lus Xas Les, muaj ib hnub tus Tshiab Nkas Nplias tawm tuaj qhia Mab Liab tias nws yuav nyob hauv ntiaj teb 3 hnub ntxiv xwb, ces Mab Liab hu cov Hauv Paus Xa Lus tuaj nrog nws nyob tsuas tshuav Tos Mas thiaj tsis nrog lawv nyob ntawd.

Peb hnub tom qab cov Hauv Paus Xa Lus coj Mab Liab lub cev mus zais hauv qhov ntxa tas, Tos Mas rov los txog, nws tu siab tias nws tsis tau pom Mab Liab txoj sia tu. Tos Mas hais kom cov Hauv Paus Xa Lus coj nws mus qhib lub qhov ntxa xyuas Mab Liab tus qauv tab sis lawv tsis pom Mab Liab lub cev.

Yav tsaus ntuj, Mab Liab tawm los rau lawv pom thiab hais lus rau lawv tias “Nej nyob kaj lug mog! Kuv yuav nrog nej nyob mus li.”

Cov Hauv Paus Xa Lus paub tias Tswv Ntuj nqa Mab Liab lub cev mus nrog nws tus plig nyob saum ntuj lawm, ces sawv daws mam rov tawm mus tshaj lub Moo Zoo.

Xyoo 67, Zam mus nyob Es Fes Xos. Nws paub cov neeg ntseeg nyob As Xias me teb, thiab lawv tej nroog zoo. Nws zoo li ib tug yawg koob saib xyuas sawv daws. Thaum tus vaj Dos Mis Xias hiam cov neeg ntseeg xyoo 92, mas cov nom tswv ntes Zam thiab muab nws kaw hauv tsev loj faj nyob Los Mas. Tiam sis Tswv Ntuj lub hwj huam txuag Zam, ces nws tsis tuag.

Nyob nyob, muaj ib tug nom tso Zam tawm hauv tsev loj faj los, ces Zam rov qab los nyob Es Fes Xos. Thaum ntawd nws laus laus lawm, niaj hnub nws mus xyuas tas cov neeg ntseeg nyob As Xias xeev ntuj. Nws tsa tej tus Leej Choj ua Tswv Qhia, nws tsim tej lub Koom Txoos, nws xaiv tej tus neeg los ua Leej Choj.

Thaum ntawd Zam sau nws phau ntawv Moo Zoo, nws kuj sau tej tsab ntawv mus ntuas cov neeg ntseeg. Zam kheev hais rau sawv daws hais tias “Cov me nyuad! Nej sawv daws yuav sib nyiam sib hlub. Tswv Ntuj lo lus qhia yog zoo li ntawd.”

Txog xyoo 100 tej, ces Zam thiaj tag sim neej lawm.

Xyoo 60 tus Hauv Paus Xa Lus ‘Npas Nas Npes’, mus tshaj lub Moo Zoo nyob hauv lub pov txwv Kws Plos (Cyprus) ces nws  raug tua tuag nyob ntawd.

‘As Nres’ mus tshaj Ntuj Lus nyob Lav Xias qab teb, nyob Xis Thias teb. Nws tshaj Ntuj Lus nyob ntau lub teb chaws. Muaj ib zaug ib tug nom txwv tsis kheev As Nres tshaj Ntuj Lus ntxiv. As Nres tsis nyob twj ywm, nws kuj tshaj tas zog, qhia tas zog ntxiv. Ces tus nom ntawd thiaj muab As Nres tua nyob saum ntoo cuam xws li Yes Xus, yog xyoo 61. Thaum As Nres pom tus ntoo cuam uas lawv npaj rau nws, mas nws hais tias “Ntoo cuam, koj tau nqa kuv tus Huab Tais lawm. Tau ntev los, kuv tos txog koj. Kuv xav nce los dai saum koj. Kuv thiaj li yuav mus cuag tau kuv tus Huab Tais.”

As Nres dai ntawm tus ntoo cuam 2 hnub, tsis kav nws kuj tseem tshaj Tswv Ntuj Lo Lus mus txog thaum nws txoj sia tu nrho.

‘Yas Kos’ tus txheeb Yes Xus ua tus tuav lub Koom Txoos nyob Yes Lus Xas Les, txog xyoo 62, Yas Kos raug tus vaj txheeb Los Mas nyob Yes Lus Xas Les ntes thiab tua tuag nyob Yes Lus Xas Les.

Muaj tej zaj kwv huam piav tias ‘Mas Tais’ mus tshaj Tswv Ntuj Lo Lus nyob Es Thias Pias teb, muaj ib zaug tus vaj Es Thias Pias tus ntxhais tuag lawm, Mas Tais tau pab tsa tus ntxhais kom sawv rov qab los. Ces ua rau tus vaj txais kev ntseeg thiab tas lub teb chaws ntawd kuj txais kev ntseeg coob leej. Thaum uas tus vaj laus thiab tuag lawm, tus sawv los ua vaj tshiab nws xav yuav tus ntxhais uas Mas Tais tau tsa sawv rov los, mus ua nws tus poj niam. Tiam sis tus ntxhais twb cog lus hais tias nws yuav pab lub Koom Txoos, nws tsis yuav txiv. Tus vaj tshiab hnov hais tias yog Mas Tais pab tus ntxhais kom tau cog lus tias tsis yuav txiv, ces tus vaj thiaj muab Mas Tais tua nyob hauv xyoo 65.

Xyoo 67 ‘Xis Moos tus siab kub’ thiab ‘Yus Das Thas Des As’ tau mus tshaj lub Moo Zoo txog Paws Xias. Nyob ntawd Xis Moos raug lawv xuas kaw los kaw nws thiab lawv muab hmuv nkaug Yus Das ces nkawd tuag nyob hauv Paws Xias teb.

Hais txog‘Mas Kos’mas xyoo 68 nws mus tshaj lub Moo Zoo nyob Hais Nkws Tos teb, nws ntuas sawv daws kom txhob teev cov mlom dab ua rau tsoom pej xeem tsis txaus siab, lawv muab Mas Kos khi rau nees cab tuag nyob hauv lub nroog As Les Xas Nrias.

Muaj kwv huam piav txog tus Hauv Paus Xa Lus ‘Nas Tas Nais’ tias Nas Tais Nais tau mus tshaj Ntuj lus nyob Is Ntias teb, ntau leej ntseeg txog nws cov lus qhia. Tab sis muaj ib co yeeb ncuab xav hiam Nas Tais Nias. Li ntawd, nws thiaj hloov mus tshaj Ntuj Lus nyob As Mes Nias teb. Tus vaj kav As Mes Nias tus poj niam thiab 12 lub nroog txais Yes Xus lub Moo Zoo, lawv ntseeg Yes Xus. Tus vaj ntawd nws muaj ib tug kwv, tus kwv pom tias muaj cov neeg ntseeg Yes Xus coob coob, nws thiaj nrog cov txiv dab muab Nas Tais Nais hlais, thiab lawv txiav nws taub hau tuag xyoo 72.

Zaj kwv huam hais txog tus Hauv Paus Xa Lus ‘Tos Mas’ tias nws mus tshaj Ntuj Lus nyob Is Ntias teb ces xyoo 72 nws tuag nyob ntawd. Xyoo 1200, muaj ib co neeg Aws Los Pas mus ua luam nyob Is Ntias teb, lawv ntsib ib co neeg txais kev ntseeg nyob hauv lub xeev Mas Las Npas, nyob Is Ntias teb. Cov neeg ntawd hais tais thaud yog tus Hauv Paus Xa Lus Tos Mas qhia kev ntseeg rau lawv lub teb chaws. Niaj hnub no cov ntseeg nyob Is Ntias teb tseem hwm Tos Mas lub ntxa nyob hauv lawv lub teb chaws.

Muaj kwv huam piav txog tus Hauv Paus Xa Lus ‘Fis Lis Pos’ tias nws tshaj lub Moo Zoo mus txog Hes Las teb, ces xyoo 80 lawv muab Fis Lis Pos dai tuag saum ntoo cuam.

Nyob hauv xyoo 80 ntawd, ‘Mas Thias’ kuj raug cov Yus Das nyob Yes Lus Xas Les ntes thiab muab pob zeb txawb tab sis nws tsis tuag, ces lawv thiaj muab nws txiav caj dab.

Hais txog cov Hauv Paus Xa Lus mas lawv sawv daws puav leej ua siab loj siab tawv thiab muaj lub siab kub lug, ces tas lawv sim neej lawv tau siv zog tshaj Yes Xus lub Moo Zoo.

Kwv tij, cov neeg tshaj Yes Xus lub Moo Zoo mas tsis yog cov Hauv Paus Xa Lus xwb, vim txij li xyoo tim 60 mus txog xyoo tim 120, mas cov neeg uas ntseeg Yes Xus thiab cov tsis ntseeg coob leej tau sib tham txog txoj kev saib Yes Xus yog tus Huab Tais cawm ntiaj teb neeg. Cov xub tau hnov Yes Xus lub Moo Zoo yog cov Yus Das. Lawv hnov lub Moo Zoo nyob Yes Lus Xas Les thiab nyob Yus Das teb, lawv kuj tau hnov nyob Das Mas thiab nyob As Ntias Kias. Cov Yus Das yog ib co neeg ua lag luam nyob tas ntiaj teb, ces lawv tau piav qhov uas lawv ntseeg rau luag tej mloog, nyob tas qhov txhia chaw. Xws li Phas Khas, Mab Liab Mas Ntas Las, Mas Tas, Tis Tos, Tis Mos Tes.

Hais txog‘Phas Khas’ (Pancras) mas nws txiv tau coj nws mus mloog Yes Xus tshaj lub Moo Zoo nyob Yes Lus Xas Les, ces Pas Khas tau paub Pob Zeb. Thaum Yes Xus mus saum ntuj lawm, Phas Khas lawv tsev neeg thiaj txais Cim Ntxuav nyob hauv As Nthias Kias. Tom qab nws txiv tuag, Phas Khas khiav mus nyob Poos Tus teb (Pontus), nws mus nyob hauv ib lub qhov tsua. Pob Zeb tuaj ntsib Phas Khas thiab xa nws mus tshaj lub Moo Zoo nyob hauv lub pov txwv Xis Xis Lias (Sicily) ces nws raug cov neeg hauv lub pov txwv muab pob zeb txawb tuag ua tim khawv hauv xyoo 40.

Muaj tej zaj kwv huam piav tias tom qab Yes Xus mus saum ntuj tas, ‘Mab Liab Mas Ntas Las’ nrog Zam mus tshaj lub Moo Zoo nyob Es Fes Xos. Xyoo 50, cov Yus Das hiam cov ntseeg Yes Xus, ces lawv muab Mab Liab Mas Ntas Las ntes tso hauv ib lub nkoj cia dej tshoob mus txog lub zos Mas Xes hauv daim av Fab Kis. Mab Liab thiaj tshaj lub Moo Zoo nyob Pos Vees (Provence) thiab nws nyob ua Twj Cuab hauv ib lub qhov tsua tau 30 xyoo ces nws thiaj tuag thaum muaj 79 xyoos.

Thaum  cov Yus Das muab pob zeb txawb Tes Fas Nos ntawd, ‘Las Ntxas Los’ coj nws ob tug muam yog ‘Mas Tas’ thiab ‘Mab Liab’ tsiv mus nyob Kws Plos. Thaum Npas Nas Npes thiab Paj Lug tuaj txog Kws Plos, nkawd tau tsa Las Ntxas Los ua tus saib cov ntseeg nyob lub zos Kis Tis Os (Kittion) hauv Kws Plos. Las Ntxas Los tshaj lub Moo Zoo 30 xyoo nyob ntawd.

Tab sis muaj tej zaj kwv huam hais tias Las Ntxas Los thiab Mas Tas nrog Mab Liab Mas Ntas Las caij nkoj tuaj txog daim av Fab Kis. Las Ntxas Los mus tshaj lub Moo Zoo nyob Mas Xes thiab nws raug tus vaj Das Mas Xias txiav caj dab hauv lub tsev loj faj. Mas Tas mus nyob Tas Las Nkos (Tarascon) ces nws tshaj lub Moo Zoo rau cov neeg hauv tham tsam ntawd mus txog hnub nws tuag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top