KUV LEG KUV TXIV TEJ HAUJ LWM, YOG DAB TSI?

Huab Tais Yes Xus tau coj ib lub neej xws li peb neeg lub, nws zoo siab ua tas txhia yam zoo li neeg, nws tsis xav ua neeg muab hlob, nws yeem ua ib tug neeg tsis muaj tsim, nws hle nws lub hwj chim pov tseg. Nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub neej, nws tau coj ib lub neej zoo dua, nws kuj tau ua raws li peb neeg, zoo siab mloog neeg zaj tswv yim, nws tau ua raws li neeg zaj ntau, tiam sis yog zaj mus raws kev ncaj xwb. Huab Tais Yes Xus tau mloog tej laus zaj txuj, nws tau kawm tau ua thiab coj tas txhia yam raws li cov laus tau ua. Zoo li, thaum Huab Tais Yes Xus nrog nws txiv Yos Xes thiab niam Mab Liab nkawd nyob. Yos Xes yog ib tug kws ntoo, Huab Tais Yes Xus tau ua kws ntoo xws li nws txiv thiab.

Kwv tij, peb sawv daws puav leej yog neeg, peb tau coj ib lub neej mus raws li neeg, niaj hnub peb tau kub siab ua tas txhia yam hauj lwm raws li peb lub neej lawm. Tiam sis muaj ntau yam peb tsis tau kub siab ua, peb yeej mloog tej laus zaj txuj ci raws li Huab Tais Yes Xus tau mloog, tiam sis peb tsis tau ua raws li ntawd. Yam li, peb tsis hwm peb lub luag hauj lwm nyob hauv peb lub neej, peb yuav ua dab tsi, peb coj raws li Huab Tais Yes Xus lub neej, Huab Tais Yes Xus tau hais rau Yos Xes thiab niam Mab Liab nkawd tias “Kuv yuav leg kuv txiv tej hauj lwm.” (LK 2: 49)

Huab Tais Yes Xus kuj hais li ntawd rau peb thiab. Peb yuav leg Tswv Ntuj txoj hauj lwm, yam li:

1. Saib Huab Tias Yes Xus lub neej uv, ua raws li nws qhia peb.
2. Peb hwm lub luag hauj lwm Tswv Ntuj muab rau peb, yog ib yam ntshiab, ib yam muaj nqes dua.
3. Nyob hauv peb lub neej ua tas txhia yam hauj lwm yog Huab Tais Tswv Ntuj pab peb ua, nws pov hwm peb saib xyuas peb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top