LIS PIAM 1 CAIJ PLAUB CAUG (MT 4: 1-11)

XH. Yaj Nom Thoob

Kwv tij Hmoob sawv daws,  lub caij no yog lub caij cov neeg ntseeg Yes Xus yuav tsum tig los saib lawv lub neej, lawv saib tias tas niaj tas xyoo lawv tau ua zoo, ua phem dab tsi. Tej zaug, tas niaj tas xyoo peb tau coj lub neej dog dig, peb ua neeg zoo tsis txaus, peb nyiam luag tej tsis txaus, peb hlub luag tej tsis txaus, peb nyiam peb tsev neeg tsis txaus, peb teev Ntuj tsis txaus. Ces Lub caij Plaub Caug no thiaj yog lub caij uas peb tig los hloov siab, peb tig los ua zoo, tig los ua qhov tseem ceeb. Peb tso qhov tsis zoo pov tseg. Lub caij no peb cov neeg ntseeg Yes Xus hu tias ‘caij Plaub Caug’.

Lub caij Plaug Caug, mas cov neeg ntseeg Yes Xus yuav teev Ntuj kom ntau dua qub, yuav tig los ua zoo, yuav pab cov neeg nyob ib puag ncig kom ntau dua qub, sawv daws sib pab tsim kev thaj yeeb thiab tsim kev sib nyiam sib hlub.

Peb yuav tig los yuav lub siab tshiab tiag, peb tig los hlub peb tsev neeg, hlub poj niam me nyuam, hlub niam hlub txiv, thiab hlub tas nrho cov neeg nyob ib puag ncig ntawm peb. Yog peb tsis xub nyiam cov neeg nyob ze peb mas peb yuav ua cas nyiam tau cov neeg nyob deb peb?

Kwv tij, lub caij Plaub Caug kuj yog lub caij uas peb yuav tsum ceev faj kom txhob poob hauv kev ua phem ua txhaum. Peb yuav ceev faj tiag vim kev mloog yus lub siab ntsaw ub ntshaw no yuav coj peb mus taug kev ua phem ua txhaum, nyob tsam peb yuav poob hauv dab phem txoj kev haub ntxias, ces peb yuav plam Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Hnub no lub Koom Txoos qee lub Moo Zoo hais txog thaum Huab Tais Yes Xus nyob hauv teb chaws suab puam 40 hnub, ces dab phem tuaj ntxias Yes Xus.

Kwv tij, yog thaum Yes Xus muaj hnub nyoog 30 xyoo, mas Yes Xus paub tias txog lub caij nws yuav mus tshaj lub Moo Zoo, ces Yes Xus mus txais Kab Ke Ntxuav ntawm Zam Ntxuav Plig. Yes Xus txais lub cim ntxuav tas nws mus teev Ntuj nyob ib qhov chaw ntsiag to. Yog lub caij ntawd, mas dab phem tuaj ntxias Yes Xus.

Thaum Yes Xus pib tshaj nws lub Moo Zoo, Tswv Ntuj xav sim Yes Xus siab, ces Tswv Ntuj kheev kom dab phem tuaj ntxias Yes Xus. Tswv cia dab phem sim Yes Xus siab, vim Tswv Ntuj xav kom Yes Xus rov qab muaj ib lub caij rov xaiv txoj kev mloog Leej Txiv lus, vim Yes Xus yuav ua piv txwv rau peb. Tab sis Tswv Ntuj tos kom Yes Xus xaiv kev mloog lus. Hos dab phem ntxias Yes Xus, nws xav kom Yes Xus poob hauv kev txhaum.  Dab phem xav kom Yes Xus tso txoj kev ua Leej Pleev thiab ua Tswv Ntuj tub txib cawm ntiaj teb pov tseg, nws xav kom Yes Xus xaiv txoj kev nrhiav koob meej, xaiv txoj kev noj qab nyob zoo. Tab sis Yes Xus xaiv txoj kev mloog Tswv Ntuj tib leeg xwb. 

Tswv Ntuj sim Yes Xus siab tsis yog sim ib zaug xwb, Tswv Ntuj sim Yes Xus siab tas Yes Xus sim neej, txij hnub yug los mus txog hnub tuag. Yes Xus tau xaiv txoj kev mloog Leej Txiv mus li. Vim Yes Xus nyiam Leej Txiv ces nws yug los ua neeg pluag nyob Npes Les Hes.  Vim nws nyiam Leej Txiv ces nws coj lub neej khwv nyob Nas xas Les. Vim nws nyiam Leej Txiv, ces lub caij tshaj Ntuj lus 3 xyoo mas Yes Xus ua sawv daws tub txib. Li ntawd, peb xyaum mloog Tswv Ntuj lus zoo li Yes Xus.

Huab Tais Yes Xus yuav ua ib yam hauj lwm loj, mas nws xub teev Ntuj ua ntej. Nyob hauv peb lub neej kuj ib yam; thaum peb yuav ua ib txog hauj lwm loj, ua ib txog hauj lwm tseem ceeb, mas peb xub thov Ntuj pab peb ua ntej.

Cov niam cov txiv, dab phem ntxias Yes Xus 3 yam li no:

Dab phem hais tias “Saib koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj hais kom cov pob zeb no txia ua mov? Saib koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj dhia lawm puag hauv, vim muaj lus sau cia tias Ntuj yuav txib nws cov Tshiab kom lawv nqa koj nyob hauv lawv txhais tes, kom koj ko taw txhob dawm ib lub pob zeb li. Yog koj txhos caug pe kuv, mas kuv yuav muab tej ntawd tas huv si rau koj.”

Cov niam cov txiv, dab phem tuaj ntxias Yes Xus mas nws xav kom Yes Xus mag 2 yam: 1) Dab phem xav kom Yes Xus tsis txhob tso siab rau Tswv Ntuj, 2) Dab phem xav kom Yes Xus tsob hwb dab phem.

Li ntawd, thaum dab phem tuaj ntxias Yes Xus mas dab phem hais kom Yes Xus ua tej yam tsis haum txoj hauj lwm cawm ntiaj teb neeg.

Dab phem ntxias zaum ib, zaum ob, mas dab phem xav kom Yes Xus ua tej yam ntxeev siab rau Tswv Ntuj. Dab phem ntxias zaum peb, mas dab phem xav kom Yes Xus pe nws kiag. Yog tias Yes Xus mloog dab phem, mas Tswv Ntuj txoj kev cawm neeg yuav ploj ntais.

Yes Xus teev Ntuj, nws yoo mov ib lub caij ntev ntev, nws tshaib plab, ces dab phem tuaj ntxias Yes Xus. Dab phem ntse heev nws txawj ntxias neeg, nws pom Yes Xus tshaib plab mas nws hais txog qhov yuav noj mov.  Dab phem hais tias “Saib koj yog Tswv Ntuj Leej Tub no, koj hais kom cov pob zeb no txia ua mov !”

Txawm tias dab phem ntse npaum li cas, tsis kav Yes Xus tsis yeem swb, nws hais rau dab phem tias “Neeg Tsis kawg muab mov los yug txoj sia xwb. Neeg tseem muab txhua lo lus tawm ntawm Tswv Ntuj lub ncauj los yug txoj sia thiab.”

Huab Tais Yes Xus txhob txwm muab cov lus hauv Ntawv Ntshiab los hais rau dab phem mloog, vim thaum cov Yus Das xav teb ib lo lus tseem ceeb rau luag tej, mas lawv teb cov lus nyob hauv Ntawv Ntshiab. Peb kuj yuav tsum khaws Tswv Ntuj cov lus hauv Ntawv Ntshiab cia rau hauv peb nruab siab. Peb txais Tswv Ntuj lo lus tuaj yug peb txoj sia.

Kwv tij, dab phem ntse heev nws ua zaj ua ntxeev ntxias Yes Xus, mas nws kuj ua zaj ua ntxeev ntxias peb thiab. Li ntawd, peb yuav tsum ceev faj kom tsis txhob poob hauv dab phem txoj kev haub ntxias li.

Kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus raug dab phem ntxias, mas yog ib tug piv txwv qhia peb tias dab phem kuj niaj hnub ntxias peb tsis tseg. Li ntawd, peb yuav tsum ceev faj tsis txhob mloog dab phem ntxias. Dab phem lub suab niaj hnub nrov hauv peb lub siab, kom peb ua tej yam phem, ua tej yam tsis tsim txiaj. Tab sis Yes Xus qhia peb tias thaum peb raug dab phem ntxias mas peb tsis txhob mloog dab phem.

Peb yuav ceev faj, vim ntau zaus dab phem tsis ncaj qha ntxias kom peb ua phem, ntau zaus dab phem cev tej yam zoo nkauj, zoo saib, thiab zoo kov rau peb pom, dab phem yuj peb lub siab kom nyiam qhov tsis zoo, thiab kom ua qhov tsis zoo. Dab phem txawj ua zaj ua ntxeev ntxias kom peb qaug raws li nws. Li ntawd, peb yuav tsum ceev faj, yuav tsis txhob qaij qaug raws li dab phem ntxias peb.

Kwv tij, dab phem xav coj Yes Xus mus taug 3 txog kev cuav, li no:

1. Dab phem xav ntxias kom Yes Xus ntshaw noj qab nyob zoo, ces dab phem hais kom Yes Xus muab pob zeb txia ua mov.

2. Dab phem xav ntxias kom Yes Xus ntshaw muaj koob meej, kom sawv daws qhuas thiab hwm, ces dab phem hais kom Yes Xus dhia saum lub ruv tsev mus rau hauv pem teb. Tab sis Huab Tais Yes Xus qhia kom peb nyiam ua neeg me, txhob ua neeg nrhiav lub hwj chim loj, vim cov neeg me xwb thiaj ntxim Tswv Ntuj siab dua.

3. Dab phem ntxias kom Yes Xus muab ntiaj teb lub cuab tam los pauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, nws ntxias kom Yes Xus tso tej yam tseem ceeb uas zais ntshis nyob hauv Tswv Ntuj pov tseg. Tab sis Yes Xus yuav tsis ua li ntawd ib zaug li.

Kwv tij hmoob, dab phem niaj hnub ntxias peb ib yam li tau ntxias Yes Xus. Nws ntxias peb zoo li no:

1. Dab Phem ntxias kom peb nrhiav tej yam qab, tej yam zoo, rau peb lub cev xwb, nws xav kom peb tso Tswv Ntuj lo lus pov tseg. Dab phem ntxias peb tas zog kom peb mloog nws lus.

2. Dab phem ntxias kom peb nrhiav lub koob meej rau peb xwb, nws ntxias kom peb taug txoj kev yooj yim, vim txoj kev yoog yim ntawd yuav coj peb mus rau qhov phem qhov tsis zoo.

3. Dab phem ntxias kom peb txhob mus taug kev ua Tswv Ntuj tub txib, nws xav kom peb nyiam ua tus hlob nyob ntiaj teb no. Yog peb mloog dab phem mas peb yuav tso Tswv Ntuj pov tseg. Ces dab phem yuav ua peb tus tswv, peb yuav ua dab phem cov tub txib tsob hwb dab phem tas zog.

Thaum dab phem ntxias peb yog peb ntiab dab phem, mas Tswv Ntuj yuav pub nws cov txiaj ntsim pab peb, ib yam li Tswv Ntuj tau tso nws cov Tshiab tuaj tsob hwb Yes Xus. Ces peb yuav yeej dab phem.

Cov niam cov txiv, thaum Yes Xus yuav pib ua nws txoj hauj lwm tshaj Ntuj lus mas Tswv Ntuj kheev kom Yes Xus raug dab phem ntxias. Yog thaum peb yuav pib ua ib txog hauj lwm zoo, ua ib txog hauj lwm tseem ceeb, mas Tswv Ntuj kuj kheev kom peb raug dab phem sim peb siab. Li ntawd, peb yuav tsum ceev faj txhob cia dab phem ntxias tau peb li. Peb thov Tswv Ntuj pub nws tej txiaj ntsim pab peb kom yeej dab phem. Peb tso siab tias peb muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab lub zog nres peb, thiab Leej Ntuj Plig yuav coj peb ib yam li thaum ub Leej Ntuj Plig coj Yes Xus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top