LIS PIAM 11 CAIJ NYOB NRUAB XYOO (A)

XH. Yaj Nom Thoob

Ib tsoom kwv tij phwj ywg, hnub no peb cov neeg ntseeg yuav tso peb tej qav num tseg, peb mus teev Ntuj ua ke hauv tsev teev Ntuj.

Hnub no yog hnub Chiv lub lis piam 11 nyob hauv lub caij teev Ntuj “nyob nruab xyoos.” Ntawv Moo Zoo hais txog Huab Tais Yes Xus xa 12 tug thwj tim mus tshaj Ntuj Lus, nws ntuas cov thwj tim.

Ua ntej yuav mloog Huab Tais Yes Xus cov lus uas nws qhia cov thwj tim kom lawv mus tshaj Ntuj Lus. Peb xub hais zaj thov Leej Ntuj Plig tuaj kaj peb lub siab, thiab thov Leej Ntuj Plig tuaj kaj peb lub tswv yim.

As les lus yas, Leej Ntuj Plig koj los mas!
Koj los nyob hauv cov neeg ntseeg txog koj.
Koj ua lawv lub siab kub li hluav taws.
Koj xa koj lub tswv yim los mas, mas tas lub ntiaj teb yuav tshaib tuaj.
As Les lus yas, As les lus yas.

Tus Hauv Paus Xa Lus Mas Tais khaws Yes Xus cov lus qhuab qhia zoo li no tias:

Yes Xus pom tsoom pej xeem, nws hlub lawv, vim lawv sawv daws sab thiab qaug zog zoo li ib co yaj tsis muaj tswv zov. Yes Xus thiaj hais rau nws cov thwj tim tias “Qoob loo ntau kawg, tab sis cov tub zog tsawg. Nej thov tus tswv qoob kom nws xa ib co tub zog tuaj sau nws cov qoob.”

Yes Xus hu nws kaum ob leeg thwj tim los cuag nws. Nws muab hwj huam kom lawv ntiab tau dab tawm, thiab kho tau tej txiab xeeb thiab tej mob nkeeg kom thim.  Kaum ob leeg Hauv Paus Xa Lus muaj npe li no: thawj tug yog Xis Moos uas sawv daws hu nws ua Pob Zeb, Xis Moos tus kwv As Nres, Yas Kos yog Ntxes Npes Dais tus tub, Yas Kos tus kwv Zam, Fis Lis Pos, Npas Tos Los Mas Yos, Tos Mas, Mas Tais tus sau se, Yas Kos uas yog As Fas Yos tub, Thas Dais Yos, Xis Moos tus Ntxes Los, thiab Yus Das Kas Lis Yaus tus muab Yes Xus muag rau luag.

Yes Xus xa kaum ob leeg no mus tshaj lub Moo Zoo, nws qhia lawv tias “Nej tsis txhob mus cuag cov neeg teev dab, txhob mus hauv ib lub nroog Xas Mas Lias li.  Nej xub mus cuag cov yaj ploj hauv haiv His Xas Lais. Thaum nej mus kev, nej ceeb toom tias Ntuj lub Ceeb Tsheej tuaj txog ze lawm. Nej kho cov mob kom zoo, nej tsa cov tuag kom ciaj rov los, nej kho cov mob ruas kom huv, nej ntiab dab kom khiav. Nej tau txais dawb, nej rov pub dawb.”

Kwv tij Hmoob, Yes Xus cov lus hais rau cov thwj tim uas peb nyuam qhuav mloog tas no, twb muaj ob tug Hauv Paus Xa Lus tau khaws cov lus no tseg thiab, yog Mas Kos thiab Lus Kas nkawd.

Mas Kos thiab Lus Kas tau sau Yes Xus cov lus ntawd tseg nyob hauv nkawd phau ntawv Moo Zoo, tab sis nkawd tau muab faib ua ob peb qib hais.

Kwv tij Hmoob, cov Hauv Paus Xa Lus mus tshaj Ntuj Lus lawv tshaj dab tsi?

Cov lus ua lawv yuav mus tshaj mas yog cov lus uas Yes Xus twb pib tshaj lawm, yam li tshaj txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, thiab pab kho tsoom pej xeem lawv tus mob nkeeg.

Tus yam ntxwv uas cov Hauv Paus Xa Lus yuav coj, mas yog tus yam ntxwv uas Yes Xus ib txwm coj. Cov thwj tim yuav ‘ua siab ntev txais kev txom nyem’, thiab ‘ua siab loj tiv kev nyuaj’ txhob ntshai cov yeeb ncuab.

Cov Tub Tshaj Ntuj Lus muaj Leej Ntuj Plig pab lawv mus li, Leej Ntuj Plig yuav qhia lawv zoo ib yam li qhia rau Huab Tais Yes Xus, ces lawv yuav yeej tas txhia yam.

Yog peb xav ua Yes Xus cov thwj tim thiab peb xav ua Huab Tais Yes Xus cov Tub Tshaj Ntuj Lus, mas peb kuj yuav xyaum ua raws li Huab Tais Yes Xus tau qhia nyob hauv zaj uas hnub no peb mloog.

Huab Tais Yes Xus paub tias nws yuav nyob tsis ntev, nws yuav rov mus cuag Leej Txiv Tswv Ntuj, nws thiaj li xaiv 12 tug Hauv Paus Xa Lus. Huab Tais Yes Xus cia lawv nrog nraim nws. Huab Tais Yes Xus ua li ntawd vim nws xav npaj cov thwj tim kom lawv ua Tub Tshaj Ntuj Lus.

Huab Tais Yes Xus xa kaum ob leeg thwj tim mus tshaj Ntuj lus, nws ntuas lawv zoo li no tias “Nej tsis txhob mus cuag cov neeg teev dab. Nej txhob mus hauv cov Xas Mas Lias tej tsheej. Nej xub mus cuag cov yaj ploj nyob hauv His Xas Lais tsev tso. Nej mus txog twg nej tshaj tias Ntuj lub Ceeb Tsheej nyob ze lawm. Nej kho cov neeg mob ruas kom lawv rov qab huv tuaj. Nej txhob nqa nyiaj nqa kub.”

Kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus tau mus txhua cov zej zog, thiab cov nroog nyob hauv lub teb chaws me me hu ua ‘Nkas Lis Lais’. Huab Tais Yes Xus ‘tshaj’ txoj kev cawm ntiaj teb neeg, nws ‘pab’ tsoom pej xeem raug txom nyem. Huab Tais Yes Xus cawm tsoom pej xeem kom lawv dim lawv tus mob nkeeg, thiab Huab Tais Yes Xus zam txhaum rau lawv, nws qhia kom lawv tig los yauv lub siab tshiab.

Huab Tais Yes Xus mus, mas nws pom tsoom pej xeem tsis muaj tswv yim dab tsi ntau, lawv tsis tau kawm txuj siab, tsis muaj neeg pab lawv zoo, thiab tsis muaj neeg qhia tswv yim rau lawv, nws hlub tsoom pej xeem txom nyem kawg, Huab Tais Yes Xus thiaj hu 12 tug thwj tim tuaj, nws hais rau lawv tias “Nplej zoo hlais muaj ntau, cov tub zog muaj tsawg. Nej thov kom Tswv Ntuj xa tub zog tuaj sau nws tej qoob. Nej mus tshaj txog twg, mas nej tshaj tias Ntuj lub Ceeb Tsheej nyob ze lawm.”

Niaj hnub no, tseem pom tias cov Tub Tshaj Ntuj Lus muaj tsawg tas nrho, peb yuav tsum sib pab thov Tswv Ntuj, xaiv ib co neeg los ua Tswv Ntuj cov hauj lwm, los ua Tub Tshaj Ntuj Lus, vim tseem muaj neeg coob tas nrho tsis tau paub Tswv Ntuj. Peb xav kom tas nrho sawv daws paub Tswv Ntuj, thiab kom sawv daws tau txais kev cawm.

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais tias “Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej nyob ze lawm.”

Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog dab tsi?

Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog txoj kev thaj yeeb nyab xeeb, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog txoj kev sib nyiam sib hlub, yog qhov chaw kaj siab.

Cov neeg txais Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo mas lawv tau tso siab rau Huab Tais Yes Xus, lawv tsim kev thaj yeeb, thiab tsim kev sib nyiam sib hlub. Huab Tais Yes Xus hais tias “Tus txais kuv lub Moo Zoo, mas Tswv Ntuj lub Ceeb Tseej nyob ze nws lawm, nws yuav txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua nws tug.”

Cov kwv tij, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej nyob ze peb lawm tiag. Nej tig los yuav lub siab tshiab thiab txais Yes Xus lub Moo Zoo.

Kwv tij Hmoob, peb tau hnov Yes Xus txib cov thwj tim tias “Nej tsis txhob mus cuag cov neeg teev dab. Nej txhob mus hauv cov Xas Mas Lias tej tsheej. Nej xub mus cuag cov yaj ploj, nyob hauv His Xas Lais tsev tso.”

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais li no puas yog Yes Xus tsis xav cawm lwm haiv neeg?

Peb hais qhia sawv daws tias tsis yog li ntawd. Huab Tais Yes Xus yeej muaj lub siab hlub tas nrho ib zeej tsoom, nws xav cawm tas ntiaj teb neeg. Thaum Huab Tais Yes Xus yuav mus saum Ntuj nws twb hais rau cov thwj tim tias “Nej mus tshaj lub Moo Zoo kom thoob qab ntuj khwb, nej ua lub Cim Ntxuav rau lawv.”

Hnub Huab Tais Yes Xus hais rau cov thwj tim tias “Nej txhob mus cuag cov coj dab. Nej xub mus cuag cov yaj ploj nyob hauv His Xas Lais teb tso”, mas yog lub caij Huab Tais Yes Xus nyuam qhuav pib tshaj lub Moo Zoo, Huab Tais Yes Xus paub tias yuav tsum xub tshaj rau cov His Xas Lais ua ntej tso vim cov His Xas Lais yog thawj haiv neeg uas Tswv Ntuj xub npaj lawv cia kom nws Leej Tub yug los nyob hauv haiv neeg no, ces haiv His Xas Lais thiaj yog thawj lub hauv paus ua kom Yes Xus lub Moo Zoo ri mus thoob qab ntuj khwb. Yog zoo li no, mas hnub no Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau cov Hauv Paus Xa Lus tias “Nej xub mus cuag cov yaj ploj nyob hauv His Xas Lais tsev tso.”

Huab Tais Yes Xus hais li ntawd tas, nws tseem hais ntxiv tias “Nej mus txog twg nej tshaj tias Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej nyob ze lawm. Nej kho cov neeg mob kom zoo. Nej tsa cov neeg tuag kom sawv rov qab los. Nej kho cov neeg mob ruas kom lawv rov qab huv tuaj. Nej ntiab cov dab phem. Nej mus, nej txhob nqa nyiaj nqa kub, txhob qhwv xim nyiaj hauv duav. Txhob ris nrav mus kev, txhob nqa ob lub tsho, txhob nqa khau, txhob nrig pas. Vim tias tus tub zog tsim nyob txais nws pluas mov noj lawm.”

Huab Tais Yes Xus hais zoo li no rau cov Hauv Paus Xa Lus, kuj yog qhia rau peb sawv daws, thiab qhia cov Tub Tshaj Ntuj Lus tias kom sawv daws ‘tso siab’ rau Tswv Ntuj, txhob ntxhov siab txog nyiaj txiag, Tswv Ntuj yuav pab kom cov Tub Tshaj Ntuj Lus tau noj tau haus, tsis pub lawv tuag tshaib.

Cov Tub Tshaj Ntuj Lus yuav tsum coj ib lub neej pluag, txhob ntshaw muaj nyiaj txiag ntau, thiab txhob ntshaw nplua nuj, lawv yoog raws li Huab Tais Yes Xus tus piv txwv. Yog tias cov Tub Tshaj Ntuj Lus tso siab rau Tswv Ntuj, mas Tswv Ntuj yuav ua tus cawm lawv. Huab Tais Yes Xus hais tias Tswv Ntuj saib lawv yog Tswv Ntuj cov tub zog, mas Tswv Ntuj yuav tsis tso lawv pov tseg. Huab Tais Yes Xus hais li no tias “Cov tub zog kuj tsim nyog txais nws pluas mov noj lawm.”

Huab Tais Yes Xus hais rau cov Hauv Paus Xa Lus tias “Nej mus txog lub zos twg, muaj neeg txais nej, mas nej cia li mus nyob hauv lub tsev ntawd, nej yuav foom lus zoo rau tsev neeg ntawd tias ‘Nej nyob kaj lug.’ Yog tsev neeg ntawd tsim nyog txais nej lo lus ‘nyob kaj lug’, mas nej lo lus foom kev kaj lug nqes los rau saum lawv; yog lawv tsis tsim nyog txais nej lo lus mas cia nej lo lus foom kev kaj lug tig rov rau nej.”

Huab Tais Yes Xus kuj hais tias cov neeg tsis kam txais lub Moo Zoo mas hnub kawg lawv yuav raug txiav txim.

Huab Tais Yes Xus qhia cov Hauv Paus Xa Lus tias “Nej mus, nej ua neeg ntse li nab, nej ua neeg ncaj ncees thiab dawb huv li tus nquab. Nej ceev faj rau cov neeg uas lawv yuav muab nej rau cov txwj laus ntes, lawv yuav nplawm nej nyob hauv lawv tej tsev Txoos. Luag yuav cab nej mus cuag cov kav teb chaws, vim nej hwm kuv.”

Cov kwv tij, Huab Tais Yes Xus hais li no rau cov thwj tim mas nws xub qhia lawv tias cov Tub Tshaj Ntuj Lus kuj yuav tsis tau txais kev yooj yim, lawv yuav raug ntau yam xwv txheej, li ntawd cov Tub Tshaj Ntuj Lus yuav tsum paub qhov no, sawv daws yuav tsum ua siab loj, yog leej twg nyiam Yes Xus tiag mas nws ua siab loj tiv qhov nyuaj ntawd, Tswv Ntuj yuav pub lub zog thiab lub tswv yim rau nws.

Huab Tais Yes Xus tseem hais tias thaum cov Tub Tshaj Ntuj Lus raug luag ntes, lawv txhob ua siab ntxhov hnyo tias yuav teb li cas rau luag, thiab yuav hais dab tsi. Thaum txog lub caij hais lus, Leej Ntuj Plig yuav qhia tej lo lus zoo hais rau lawv, vim tsis yog lawv yuav hais lus, yog Leej Ntuj Plig Ntshaib yuav hais lus nyob hauv lawv.

Huab Tais Yes Xus tseem qhia tias cov Tub Tshaj Ntuj Lus yauv ua siab loj siab tawv. Huab Tais Yes Xus hais zoo li no “Nej txhob ntshai li. Nej hais tej yam kuv tau qhia rau nej. Nej tsis txhob ntshai cov tua tau neeg lub cev, tab sis ua tsis tau dab tsi rau tus Ntsuj Plig.”

Hnub ntawd, Huab Tais Yes Xus xaus ib co lus ntuas cov Hauv Paus Xa Lus zoo li no tias  “Leej twg txais nej, yog txais kuv. Tus txais kuv, kuj yog txais tus xa kuv tuaj. Leej twg muab dej rau ib tug me nyuam haus, vim tus me nyuam ntawd yog kuv thwj tim, tab txawm yog ib me ntig dej txiag xwb, los nws yeej yuav tau txais koob haum.”

Kwv tij Hmoob, hnub no peb hnov Huab Tais Yes Xus qhuab qhia cov Tub Tshaj Ntuj Lus, kuj yog qhia peb sawv daws thiab. Peb cov neeg ntseeg, mas peb yog Huab Tais Yes Xus thwj tim, ces peb kuj ua raws li Yes Xus cov lus qhia uas hnub no peb tau mloog. Huab Tais Yes Xus cov thwj tim yuav tsum ua siab loj siab tawv, thiab tso siab rau Tswv Ntuj mus li.

Kwv tij Hmoob, hnub no peb nthuav Yes Xus lub Moo Zoo npaum li no xwb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top