LIS PIAM 12 CAIJ NYOB NRUAB XYOO (A)

XH. Yaj Nom Thoob (16.05.2002)

Ib tsoom niam, txiv, thiab cov kwv tij zoo nyiam sawv daws, hnub Chiv lub lis piam 12 caij Nyob Nruab Xyoo, lub Koom Txoos cia peb nyeem Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 10: 26-33). Mas Tais khaws Yes Xus cov lus cia, Yes Xus hais rau cov thwj tim, thiab rau peb sawv daws tias “Nej txhob ntshai.”

Kwv tij, muaj ib hnub Yes Xus tau hais tias “Kuv yuav xa Leej Ntuj Plig Ntshiab tuaj rau nej. Nws yuav pab nej kom nej to taub cov lus kuv qhia rau nej.” 

Li ntawd, nyem no peb yuav thov Leej Ntuj Plig ua ke, kom Leej Ntuj Plig tuaj kaj peb lub siab thiab kaj peb lub tswv yim, ua kom peb to taub Yes Xus cov lus uas hnub no peb yuav mloog. Kuv caw nej nrog kuv hais ua ke :

Leej Ntuj Plig koj los mas!
Koj los nyob hauv cov neeg ntseeg txog koj.
Koj ua lawv lub siab kub li hluav taws.
Koj xa koj lub tswv yim los mas, mas tas lub ntiaj teb yuav tshiab tuaj.
Peb sawv daws thov Huab Tais, Leej Txiv,
koj yog tus tso Leej Ntuj Plig los qhia txoj kev rau cov neeg ntseeg txog koj.
Peb thov koj, koj tso Leej Ntuj Plig los pab peb nyiam qhov ncaj.
Koj tso Leej Ntuj Plig los nplij peb, kom peb zoo siab mus li.
Peb vam txog peb tus Huab Tais Pleev. Ua li.

Kwv tij, Yes Xus hais li no tias “Nej txhob ntshai luag hem! Vim tsis muaj ib yam npog  rawv uas yuav tsis qhib tawm, tsis muaj ib yam zais ntshis uas yuav tsis tawm los rau sawv daws paub. Tej yam uas kuv hais rau nej hauv qhov tsaus ntuj, nej yuav hais tawm nruab hnub nrig. Hos yam nej hnov ntxhi rau hauv nej pob ntseg, mas nej yuav nce mus tshaj saum ruv tsev.

Nej txhob ntshai cov neeg tua nej lub cev, tab sis lawv tua tsis tau nej tus plig.  Nej yuav ntshai tus muaj peev xwm rhuav nej lub cev thiab tus plig  hauv hav hluav taws.

Ob tug noog tsig txhuv, luag tsuas muag tau ib npib xwb. Tsis kav, tsis muaj ib tug poob hauv av tau, yog nej Txiv tsis tso lus. Nej kuj ib yam li ntawd, tab yog nej cov plaub hau, nej Txiv yeej suav tas huv si lawm. Nej tsis txhob ntshai dab tsi mog, nej muaj nqis tshaj tej pab tsig txhuv coob coob ua ke.

Leej twg lees rau sawv daws tias nws paub kuv, mas kuv kuj lees rau kuv Txiv nyob saum Ntuj tias kuv paub nws. Hos tus tsis lees rau sawv daws tias nws paub kuv, kuv kuj yuav tsis lees rau kuv Txiv nyob saum ntuj tias kuv paub nws.“ (MT 10: 26-33)

Ib tsoom kwv tij, nej puas paub tias yog thaum twg Huab Tais Yes Xus thiaj hais cov lus no?

Yog thaum Huab Tais Yes Xus xa nws cov thwj tim mus tshaj lub Moo Zoo rau cov nroog thiab cov zos nyob hauv lub xeev Nkas Lis Lais. Hnub ntawd Huab Tais Yes Xus hais cov lus no rau cov thwj tim. Yes Xus kuj yog hais rau tas nrho cov neeg uas tau txais Yes Xus cov lus. Li ntawd peb thiaj hais tias Huab Tais Yes Xus hais cov lus no yog nws hais rau tas nrho peb sawv daws huv tib si. Huab Tais Yes Xus xav kom peb txhob ntshai tshaj nws lub Moo Zoo rau tas zeej tsoom hnov.

Peb txhob ntshai tshaj Huab Tais Yes Xus lo lus, vim Huab Tais Yes Xus lo lus yeej yuav ri mus txog qhov chaw uas Tswv Ntuj xav kom ri mus.

Peb txhob ntshai tshaj Huab Tais Yes Xus lo lus, vim peb txoj sia tsis yog nyob hauv peb lub cev xwb. Peb tseem muaj txoj sia nyob hauv peb tus ntsuj plig thiab. Txoj sia nyob hauv peb tus plig muaj nqes dua txoj sia nyob hauv peb lub cev. Li ntawd peb txhob ntshai tus rhuav tau peb lub cev, hos nws tsis muaj peev xwm rhauv tau txoj sia nyob hauv peb tus ntsuj plig.

Peb yuav tsis txhob ntshai tshaj Huab Tais Yes Xus cov lus, yog peb tso siab tias peb zeem Huab Tais Yes Xus nyob ntawm tib neeg xub ntiag, mas Huab Tais Yes Xus kuj yuav zeem peb nyob ntawm Leej Txiv Tswv Ntuj xub ntiag, ces peb yauv tau nrog Huab Tais Yes Xus nyob mus li hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Kwv tij Hmoob, nyem no nej mloog kuv cov lus piav txog 3 yam tau hais tas los no, nej thiaj yuav tsis ntshai qhia Huab Tais Yes Xus cov lus rau peb tsoom phooj ywg paub. Nej yuav muaj cuab kav ua Huab Tais Yes Xus cov tim khawv nyob hauv cov zej zog Hmoob. Nej yuav muaj lub siab kub lug, tseb Huab Tais Yes Xus cov lus kom hlav kaus thiab hlob mus nyob hauv peb haiv Hmoob. Yog peb tseb Huab Tais Yes Xus lo lus mas peb ua cov hauj lwm pab cawm peb tsooom neeg, vim peb ntseeg tias Yes Xus lub Moo Zoo cawm tau ntiaj teb neeg txoj sia.

Kwv tij, hnub no Huab Tais Yes Xus hais thawj yam zoo li no tias “Nej txhob ntshai luag tej, nej tshaj tej yam kuv tau hais rau nej, tej yam kuv tau hais rau nej thaum hmo ntuj hmo teb nti, nej muab hais rau nruab hnub nrig.”

Cov kwv tij, uas nej tau txais Yes Xus lub Moo Zoo. Nej txais Huab Tais Yes Xus cov lus, mas nej tsis txhob ntshai tshaj Huab Tais Yes Xus lo lus, vim Huab Tais Yes Xus lo lus yeej yuav ri mus txog tas qhov txhia chaw uas Tswv Ntuj xav kom mus txog.

Huab Tais Yes Xus tau tshaj Tswv Ntuj cov lus nyob hauv nws lub teb chaw, yog ib lub caij tsis ntev pes tsawg. Yog ib lub caij ntev li 3 xyoos xwb, nws nyuam qhuav pib qhia lub ntsiab rau sawv daws xwb. Hmo Huab Taus Yes Xus nrog nws cov thwj tim noj pluas mov kawg nws tau hais ib co lus zoo li no “Kuv tseem tshuav ntau yam yuav hais rau nej. Tab sis nyem no nej ris tsis tau tej yam ntawd. Thaum Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav tuaj, nws yuav qhia txoj kev tseem ceeb tas huv tib si rau nej.” Ua li tseem tshuav tej yam npog nrees uas Huab Tais Yes Xus tsis tau hais, vim nws tseem tsis tau tuag, tseem tsis tau sawv rov los muaj muaj lub hwj chim ci ntsa iab. Ces tab txawm Huab Tais Yes Xus qhia nws cov thwj tim, mas lawv yuav tsis to taub.

Nyem no peb paub tias Huab Tais Yes Xus sawv rov los muaj txoj sia nyob mus li lawm, nws tso Leej Ntuj Plig tuaj qhia kev tseem ceeb txog Huab Tais Yes Xus tas huv tib si. Nyem no peb paub tej yam ntawd, vim Leej Ntuj Plig qhia rau peb. 

Leej Ntuj Plig ua kom peb to taub Huab Tais Yes Xus cov lus qhia. Leej Ntuj Plig ua kom peb muaj lub siab loj siab tawv, ces peb tsis ntshai dab tsi, peb thiaj li kav tshaj Yes Xus lub Moo Zoo rau peb cov kwv tij.

Peb muaj Huab Tais Yes Xus qhia peb, thiab peb muaj Leej Ntuj Plig qhia peb lub tswv yim, Leej Ntuj Plig kaj peb lub siab, ces thiaj zoo li Huab Tais Yes Xus cov lus tawm los rau qhov pom kev kaj nrig nyob hauv peb lub siab. Peb txhob ntshai teev Huab Tais Yes Xus, txhob ntshai lees tias peb ntseeg txog Huab Tais Yes Xus, txhob ntsai tshaj Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo, txhob ntshai tham txog Huab Tais Yes Xus cov lus pub rau luag tej mloog.

Peb tso siab tias muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nrog peb nyob, nws pab peb, thiab qhia tswv yim rau peb.

Peb yuav tsis txhob ntshai tshaj Yes Xus Lub Moo Zoo vim peb txoj sia tsis yog txoj sia nyob hauv peb lub cev xwb. Peb tseem muaj ib txoj sia nyob hauv peb tus ntsuj plig. Tab yog muaj neeg ua kom peb txoj sia nyob hauv lub cev tu nro vim peb nyiam Huab Tais Yes Xus, mas Huab Tais Yes Xus yuav pub kom peb tus ntsuj plig tau txais txoj sia nyob mus li los ua peb tug. Peb tsis ntshai cov neeg rhuav tau txoj sia hauv neeg lub cev xwb. Peb saib txoj sia hauv tus ntsuj plig muaj nqes dua txoj sia hauv peb lub cev.

Kwv tij, peb txhob ua peb lub siab hnyav. Muaj tej tus hais tias tos peb tsis xav tshaj Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo rau luag tej, vim peb tsis khoom, peb tsis muaj sib hawm mus tham txog Huab Tais Yes Xus cov lus, yog peb nkim zim txwv mus tshaj Yes Xus lub Moo Zoo mas peb tab kaum kev ua noj ua haus, peb yuav tsis muaj nyiaj muaj txiaj siv, thiab tsis muaj nyiaj yuav tej yam qab noj. Peb tsis muaj nyiaj yuav tsheb, thiab yuav tej toob xib zoo nkauj uas peb pom nyob hauv tej kiab khw.

Tej zaus, yog vim peb nyiam peb lub cev thiab ntshaw yam ub yam no uas zoo pab peb lub cev dhau, ces peb thiaj qee tsis tau ib lub caij mus hais Huab Tais Yes Xus cov lus rau luag tej paub. Los tej zaud, peb tsis kam qee ib lub caij kawm Huab Tais Yes Xus cov lus. Yog tias peb tau ua zoo li hais no, mas txhais tias peb kub siab txuag peb lub cev nyob ntiaj teb no heev dhau, ces peb tsis tau xub muab siab rau mloog Huab Tais Yes Xus cov lus tseem ceeb uas Huab Tais Yes Xus qhia kom peb txuag peb tus ntsuj plig kom tau txoj sia nyob mus li.

Kwv tij, peb yuav siv zog peem tiag kom tau Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua peb tug, yog peb muab siab rau ua Tswv Ntuj cov hauj lwm, mas Tswv Ntuj yuav pub txiaj ntsim ua kom peb tus plig tau txoj sia vam meej, thiab Tswv Ntuj yuav pab peb lub cev nyem no kom nyob tau. Tswv Ntuj yuav txuag peb tiag, vim Tswv Ntuj saib peb muaj nqes dua cov me noo ya saum ntuj.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top