LIS PIAM 15 CAIJ NYOB NRUAB XYOO A (MT 13 : 1 – 23)

XH. Yaj Nom Thoob (2002)

Kwv tij, thaum Huab Tais Yes Xus hais cov lus no, muaj coob leej tsis to taub. Lawv tsis paub tias Huab Tais Yes Xus hais dab tsi. Huab Tais Yes Xus cov thwj tim uas niaj hnub nrog Huab Tais Yes Xus nyob, lawv kuj tsis to taub.

Cov thwj tim thiaj nug Huab Tais Yes Xus tias “Vim li cas koj ua paj lug hais xwb?”

Huab Tais Yes Xus teb rau lawv tias“Nej mas, Ntuj pub nej paub cov lus tob, hais txog Ntuj lub Ceeb Tsheej. Hos Ntuj tsis pub rau cov neeg ntawd paub, vim lawv yog neeg tsis mloog lus. Lawv hnov, los lawv kuj tsis ntseeg, lawv pom los lawv kuj tsis paub. Lawv pos qhov muag kom txhob pom, thiab lawv pos pob ntseg kom txhob hnov. Lawv ces, lawv zoo li tus Yaj Saub His Xais tej lus tias : Lawv ntsia ntsoov los lawv tsis pom, lawv mloog ntsoov los tsis hnov thiab tsis to taub, vim haiv neeg no lub siab ruam tuaj, lawv ntsaws lawv pob ntseg, lawv qi lawv qhov muag. Li ntawd, kuv thiaj ua paj lug hais xwb. Nej li, ces nej mloog kuv, kuv thiaj cia kom nej paub.

Nej, mas nej muaj kuv cov lus nyob hauv nej, ces Tswv Ntuj yuav ntxiv rau nej. Hos lawv, ces lawv tsis txais kuv cov lus, li ntawd Tswv Ntuj yuav thaum kuv cov lus hauv lawv lub siab tawm los.”

Huab Tais Yes Xus thiaj hais tias “Tus muaj lawm, Ntuj yuav muab ntxiv rau, ces nws yuav tau ntau tshaj. Hos tus tsis muaj, Ntuj yuav thau nws tug huv tib si.”

Huab Tais Yes Xus kuj hais rau cov thwj tim tias “Hos nej, mas nej qhov muag muaj hmoov, vim nej tau pom. Nej pob ntseg muaj hmoov, vim nej tau hnov. Kuv hais tiag rau nej, cov Yaj Saub thiab cov neeg siab ncaj thaud ntau leej lawv xav pom tej yam nej pom no, los lawv twb tsis tau pom, xav hnov tej yam nej hnov no, los lawv twb tsis tau hnov.”

Kwv tij Hmoob, hnub no Huab Tais Yes Xus txhob txwm hais ib co lus ntxhib rau lawv mloog, kom sawv daws ras dheev. Huab Tais Yes Xus cov lus muaj lub ntsiab zoo li no:

Huab Tais Yes Xus hais tias muaj coob leej, lawv lam tuaj mloog cov lus Yes Xus hais, hos lawv tsis muab siab rau mloog tiag, lawv lam mloog xwb, lawv tsis tig los yuav lub siab tshiab. Lawv rov mus tsev, lawv tsis nco qab Yes Xus cov lus qhuab qhia, lawv tso Huab Tais Yes Xus cov lus pov tseg. Lawv ua li ntawd, vim lawv tsis muaj siab nyiam Ntuj thiab nyiam tsoom sid tiag. Ces Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau cov thwj tim tias lawv yog cov muab siab rau mloog cov lus, zoo siab txais cov lus, lawv txaus siab tig los yuav lub siab tshiab, lawv thiaj yog cov muaj hmoo.

Kwv tij, peb muab coj los xav, txhua zaus peb mus koom lub txoos txi Ntuj, peb puas muab siab rau mloog Txiv Plig nthuav Tswv Ntuj Lo Lus, los peb lam tuaj mus teev Ntuj kom luag pom tias peb ntseeg Ntuj zoo xwb.

Hnub no, Huab Tais Yes Xus hais zaj paj lug txog ‘Tus neeg tseb nple’ mus tseb nplej rau hauv nws daim teb. Cov noob nplej poob rau saum 4 hom av sib txawv, cov av ntawd yog neeg lub siab. Hos cov nplej yog Tswv Ntuj lo lus.

Plaub thaj av uas cov noob nplej poob rau yog zoo li no:

1. Noob nplej poob rau saum txoj kev, noog ya los muab noj tas huv si.

2. Noob nplej poob rau saum cov av pob zeb, cov noob ntawd tuaj sai, tiam sis thaum tshav ntuj tuaj ziab mas cov yub nplej nkig tas, vim tsis muaj av tob.

3. Noob nplej poob rau hauv hav pos, cov pos hlob tuaj laum ces cov yub tsis tau tshav, cov yub tuag tas.

4. Noob nplej poob rau hauv thaj av zoo, cov yub loj ua plab, txawv cov tes nplej, tej tes ntau thiab tej tes kuj tsawg.

Kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus hais zaj paj lug no, nws hais txog 4 hom neeg txais Tswv Ntuj lo lus. Muaj 3 hom neeg Tswv Ntuj lo lus loj tsis taus rau hauv lawv lub siab, vim lawv lub siab zoo tsis txaus. Tsuas yog pab tim plaub, thiaj txais tau Tswv Ntuj lo lus, ces Tswv Ntuj cov lus hlob thiab txawv taus cov tes nplej nyob hauv lawv.

Kwv tij, peb yuav piav txog 4 hom neeg ntawd zoo li cas?

Pab neeg tim Ib: Yog cov neeg uas lawv lub siab tawv xws li cov av ntawm txoj kev uas raug neeg muab tsuj, ces Huab Tais Yes Xus cov lus hlob tsi tau nyob hauv lawv lub siab. Ces tus phem tuaj ntxias tau lawv. Cov neeg zoo li no yog cov uas lawv kaw siab tuag nthi, tsis kam qhib siab rau txais Tswv Ntuj Lo Lus. Tswv Ntuj Lo Lus tsis chwv lawv pob ntseg.

Pab neeg tim Ob: Yog cov neeg uas lawv lub siab muag xws li cov av xoob. Tswv Ntuj lo lus poob rau hauv lawv lub siab, tam sim ntawd lawv zoo siab txais sai. Tab sis Tswv Ntuj lo lus nrhau tsis tau cag ruaj rau hauv lawv lub siab, thaum lawv ntsib kev nyuaj, mas lawv tso Tswv Ntuj lo lus pov tseg, ces Tswv Ntuj lo lus yaj ntshi lawm.

Tswv Ntuj lo lus hlob tsis tau hauv lawv lub siab vim lawv yeej yog neeg siab me. Cov neeg zoo li no muaj coob hauj sim, lawv hnov Yes Xus cov lus mas lawv nyiam, tab sis tos ob peb lub hlis los ob peb xyoos tej, ces lawv tso Yes Xus pov tseg. Lawv tsis ruaj siab rau Tswv Ntuj Lo Lus, lawv tau hnov tab sis lawv tsis coj mus xav, tsis coj mus ua raws.

Pab neeg tim Peb: Yog cov neeg uas lawv lub siab ntxhov hnyo, lawv ua siab fab xws li thaj av muaj pos laum, cov pos hlob tuaj laum, ces tsob nplej cia li tuag lawm.

Cov neeg no, yog cov neeg muaj lub siab ntshaw txog lub cuab tam nyob hauv lub ntiaj teb heev dhau, yam li lawv ntshaw nyiaj txiag, ntshaw kev plees kev yi, ntshaw muaj suab npe loj, ntshaw muaj yam ub yam no. Lawv lub siab ntxhov hnyo vim tej yam ntawd tuaj laum lawv lub siab, ces Tswv Ntuj lo lus hlob tsis taus nyob hauv lawv.

Thaum lawv mloog Tswv Ntuj Lo Lus, lawv pheej xav txog lwm yam ntau.

Pab neeg tim Plaub: Yog cov neeg uas lawv qhib siab lug txais Tswv Ntuj Lo Lus, lawv ua rau siab mloog, ua tib zoo coj mus xav thiab coj mus ua raws. Ces lawv to taub Ntuj kev cai, yog li mas Huab Tais Yes Xus cov lus thiaj tau kev loj hlob nyob hauv lawv lub siab, Huab Tais Yes Xus cov lus thiaj txawv nyob hauv lawv. Tej tus txawv ntau, tej tus txawv tsawg raws li nyias lub tswv yim, thiab raws li nyias lub peev xwm.

Peb ib tsoom kwv tij, hnub no peb yuav tshuaj ntsuam saib peb yog pab neeg twg? Peb puas yog tus uas tsis liam fab mloog Txiv Plig nthuav Tswv Ntuj Lo Lus, tsis kub siab nyeem Ntawv Ntshiab; peb puas yog tus mloog Txiv Plig nthuav tab sis tsis coj los xav thiab ua raws Tswv Ntuj Lo Lus; los peb puas yog tus cuab pob ntseg mloog tiam sis lub siab xav txog lwm yam; los peb yuav yog tus muab siab mloog Txiv Plig nthuav Tswv Ntuj Lo Lus, kub siab nyeem Ntawv Ntshiab, ua tib zoo coj los xav thiab rau siab ntso ua raws li Huab Tais Yes Xus qhia.

Hnub no, thov kom peb sawv daws zoo siab txais Huab Tais Yes Xus cov lus, thiab thov kom Huab Tais Yes Xus cov lus tawg paj txi txiav nyob hauv peb txhua tus mog.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top