LIS PIAM 3 CAIJ PLAUB CAUG (Z 4: 5-42)

Thaum Yes Xus tab tom tuaj txog ntawm ntug dej Yos Las Das, mas tsoom pej xeem tuaj txob Yes Xus coob, vim lawv xav mloog Yes Xus. Yes Xus sab, ces nws nrog cov thwj tim mus nrhiav ib qhov chaw so me ntsis. Lawv tuaj txog ntawm lub pas dej uas thaum ub cov His Xas Lais tus yawg koob Yas Kos khawb cia rau nws cov neeg thiab cov tsiaj haus. Nyob ntawd Yes Xus ntsib ib tug poj niam Xas Mas Lias tuaj ce dej, nws yog ib tug poj niam ncauj liab, kheev hais lus. Tus poj niam ntawd muaj cuab kav hais tej lo lus ntxhib rau Yes Xus, uas nws tsis tau ntsib dua.

Tej zaug Yes Xus nrog tus poj niam Xas Mas Lias sib tham ntev hauj sim, vim thaum ntawd Yes Xus cov thwj tim tab tom mus nriav txhiam xws noj nyob hauv lub zos Xis Kes. Yes Xus siv ib lub caij ntev loo, qhia kom tus poj niam tig los yuav lub siab tshiab.

Yes Xus hais rau tus poj niam tias “Koj muab dej rau kuv haus.”

Tab sis tus poj niam hais rau Yes Xus tias “Ua cas koj yog ib tug Yus Das, koj tseem thov dej ntawm kuv?” Tus poj niam hais li ntawd, vim ib txwm los cov Yus Das thiab cov Xas Mas Lias tsis sib haum.

Tus poj niam Xas Mas Lias ncauj liab hnyos Yes Xus me ntsis. Tab sis Yes Xus paub hauv neeg nruab siab, Yes Xus hais tus poj ntawd tias “Yog koj paub tus hais lus rau koj no, mas phim koj yuav thov nws cov dej. Nws yuav pub ib co dej muaj txoj sia rau koj haus.”

Yes Xus hais li ntawd rau tus poj niam, mas nws hais qhov tseeb, vim Yes Xus muaj ib co lus pub Tswv Ntuj txoj sia, Yes Xus muaj ib co lus cawm neeg ntsuj plig. Tus txais Yes Xus thiab txais Yes Xus cov lus, mas Yes Xus yuav cawm tau tus ntawd tus ntsuj plig.

Tus poj niam Xas Mas Lias hnov Yes Xus hais tias Yes Xus muaj peev xwm pub tau cov dej muaj txoj sia nyob mus li, mas nws tsis to taub dab tsi txog Yes Xus lo lus ntawd. Nws hais rau Yes Xus tias “Koj twb tsis muaj dab tsis ce dej, koj yuav muab dej qhov twg los?”

Yes Xus hais rau tus poj niam tias “Cov dej kuv yuav muab rau koj haus, yog cov dej yuav txhawv hauv lub siab los, yog cov dej pub txoj sia.”

Tus poj niam Xas Mas Lias nrog Yes Xus sib tham ib me ntsis, mas nws pib ua xyem xyav, vim nws pom tias Yes Xus hais lus thoob tsib tas nrho. Ces tus poj niam pib hu Yes Xus ua  “Huab Tais.” Nws hais rau Yes Xus tias “Huab Tais thov koj muab cov dej ntawd rau kuv haus, ces  kuv yuav tsis nqhis dej ntxiv.”

Nyem no Yes Xus pom tus poj niam lub siab muag me ntsis lawm, Yes Xus yuav pub kom tus poj niam tau txais kev cawm nws tus ntsuj plig.

Yes Xus paub tias yuav ua zoo li cas kom tus poj niam ncauj liab thiaj li kam txais kev ntseeg, Yes Xus hais rau tus poj niam tias “Koj mus hu koj tus txiv kom nws tuaj ntawm no.”

Tus poj niam hais rau Yes Xus tias “Kuv tsis muaj txiv.”

Yes Xus hais rau nws tias “Koj hais tias koj tsis muaj txiv mas koj hais yog lawm. Vim koj twb yuav 5 tug txiv, hos tus uas koj muaj tam sim no, tsis yog koj tus txiv. Qhov koj hais kod muaj tseeb.”

Tus poj niam hnov Yes Xus hais lus, nws paub tias Yes Xus paub tas ib puas tsav yam hauv nws lub neej. Yog zoo li no mas tus poj niam xav tias Yes Xus yog ib tug Yaj Saub, ces nws pib nug Yes Xus txog txoj kev teev Ntuj. Nws hias rau Yes Xus tias “Huab Tais, peb cov poj yawm txwv koob lawv teev Ntuj nyob saum lub roob no. Nej cov, nej hais tias yuav tsum teev nyob Yes Lus Xas Les.”

Tus poj niam hais li no vim nws xav paub tias yuav teev Ntuj nyob qhov twg thiaj li zoo dua. Yes Xus qhia ib yam tseem ceeb rau tus poj niam tias “Nyem no txog lub caij neeg yuav teev Ntuj nyob hauv neeg lub siab. Tsis tas yuav mus txog lub roob ub, lub roob no.”

Yes Xus xav qhia rau tus poj niam tias Tswv Ntuj zoo li ib lub Tswv Yim nyob tas txhia qhov chaw. Li ntawd, peb yuav teev Ntuj nyob hauv peb lub siab, thiab teev Ntuj nyob hauv peb lub tswv yim, peb yuav hais ib co lus tseem ceeb rau Tswv Ntuj. Tus poj niam nrog Yes Xus sib tham ntev zuj zus, mas nws zeem tseeb zuj zus tias Yes Xus qhia qhov tseem ceeb. Ces tus poj niam hais rau Yes Xus tias “Tau ntev los, cov Yaj Saub hais rau peb tias tus yuav qhia kev tseem ceeb rau peb yog Leej Pleev. Peb sawv daws tos Leej Pleev yuav tuaj qhia peb. Koj ned, koj hais dab tsis txog Leej Pleev?”

Yes Xus teb tias “Leej Pleev ces yog tus nrog koj tham no.”

Tus poj niam hnov li ntawd, mas nws tsis hais dab tsis ntxiv, nws paub tseeb tias Yes Xus yog tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Tus poj niam tso lub hub nqa dej tseg, nws khiav mus hauv lub zos, nws piav tas txhia yam uas nws tau hnov, thiab tau ntsib, rau sawv daws paub. Muaj neeg coob tawm hauv lub zos tuaj cuag Yes Xus, lawv mloog Yes Xus, lawv hnov Yes Xus hais lus qhuab qhia zoo tas nrho, lawv paub tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, nws yog Leej Pleev. Ces cov neeg hauv lub zos hais rau tus poj niam tias “Qhov peb ntseeg, tsis yog vim cov lus koj hais. Peb ntseeg, vim peb tau hnov kiag nws hais lus kiag. Peb paub tias tus cawm lub sim ceeb yog nws tiag.”

Kwv tij hmoob, Huab Tais Yes Xus yog tus qhia qhov tseeb rau peb, Huab Tais Yes Xus yog tus pub Leej Ntuj Plig Ntshiab rau peb, Haub Tais Yes Xus yog tus pub Tswv Ntuj txoj sia rau peb. Li ntawd, peb ntseeg thiab peb zoo siab txais Yes Xus ua peb tus Huab Tais.

Huab Tais Yes Xus nrog tus poj niam Xas Mas Lias sib tham, ua kom tus poj niam ntawd paub tias Yes Xus yog Leej Pleev, yog tus dej pub txoj sia, Yes Xus yog cov txhiam xws yug neeg ntsuj plig. Niaj hnub nyem no cov neeg ntseeg Yes Xus saib lub Cim Yug yog Yes Xus lub cev, yog cov txhiam xws yug neeg tus ntsuj plig. Ces niaj zaug thaum peb ua Thaj Txi Ntuj mas peb txais lub Cim Yug uas yog Yes Xus lub cev. Thiab niaj zaug uas ib tug neeg txais lub Cim Ntxuav, mas nws kuj txais Yes Xus cov dej pub txoj sia.

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus nrog tus poj niam sib tham ntev loo, ces tus poj niam paub tias Yes Xus yog tus loj tiag, Yes Xus tseem loj dua lawv tus yawg koob Yas Kos, uas tau pub lub qhov dej rau cov Xas Mas Lias haus.

Vim Yes Xus tej lus mas tus poj niam paub tias Yes Xus yog Tswv Ntuj tus Yaj Saub, yog tus paub Tswv Ntuj thiab paub tas txhua yam hauv neeg nruab siab. Tsis yog tus poj niam ib leeg thiaj paub xwb, cov neeg uas tuaj ntsib Yes Xus thiab mloog Yes Xus, mas lawv kuj zeej tseeb tias Yes Xus yog Leej Pleev tiag, nws yog tus pub cov dej muaj txoj sia. Ces lawv hais rau tus poj niam tias “Tsis yog vim tej lus koj tau hais mas peb thiaj ntseeg, yog vim peb tau hnov nws hais kiag, ces peb paub tias nws yog tus cawm lub qab ntuj neeg tiag.”

Kwv tij, yog thaum Yes Xus cov thwj tim rov qab los txog ntawm lub pas dej, lawv hu Yes Xus noj mov, mas Yes Xus hais rau lawv tias “Kuv cov txhiam xws yog ua raws li tus xa kuv tuaj lub siab, thiab ua nws cov hauj lwm kom tiav.” Yes Xus hais li ntawd rau cov thwj tim, mas Yes Xus xav qhia tias nws txoj hauj lwm tseem ceeb yog tshaj lub Moo Zoo cawm ntiaj teb neeg. Nyem no Yes Xus tab tom ua cov hauj lwm ntawd ntag.

Yes Xus paub tias txog lub caij yuav tsum tshaj lub Moo Zoo rau ib zeej tsoom, txog lub caij yuav hu tas ib zeej tsoom los nyob hauv Tswv Ntuj lub ceeb Tsheej, nws hais tias “Cov nplej twb daj zoo hlais lawm. Tus sau nplej twb txais nqe zog. Nws sau ib co noob nplej pub txoj sia nyob mus li. Tus tseb nplej nrog tus sau nplej zoo siab.”

Kwv tij Hmoob, hnub no Yes Xus sau tau tus poj niam Xas Mas Lias los nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tseej. Niaj hnub no Yes Xus tseem hu kom peb tig los yuav lub siab tshiab, Yes Xus kom peb tig los ntseeg txog nws, ces Yes Xus yuv coj peb mus nrog nws nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top