LIS PIAM 4 CAIJ NYOB NRUAB XYOO (A)

XH. Yaj Nom Thoob (01.01.2002)

Kwv tij Hmoob, Yes Xus zaj tswv yim thiab ntiaj teb neeg zaj tswv yim sib txawv ntau. Raws li ntiaj teb neeg zaj tswv yim mas cov muaj txoj hmoov zoo yog cov nplua nuj, cov muaj txoj hmoov zoo yog cov muaj nyiaj txiag ntau. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov muaj hwj chim loj, muaj neeg hwm lawv. Tseem muaj ntau hom neeg uas ntiaj teb hais tias lawv muaj txoj hmoov zoo. Hos raws li Yes Xus zaj tswv yim, cov muaj txoj hmoov zoo yog cov pluag kev hlub, vim tsis muaj leej twg hlub lawv, mas lawv vam txog Tswv Ntuj ces Tswv Ntuj ua tus hlub lawv tiag. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov siab zoo, yog cov quaj ntsuag, yog cov tshaib thiab nqhis txog txoj kev ncaj. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov hlub luag tej, yog cov neeg siab dawb huv, yog cov tsim kev sib haum xeeb, thiab tsim kev thaj yeeb. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov raug luag hiam vim lawv tau ua neeg siab ncaj.

Kwv tij, tas zeej tsoom pom tias Yes Xus nyiam cov neeg pluag, nyiam cov neeg txom nyem thiab nyiam cov neeg me uas raug luag thuam, thiab raug luag ntxub, Yes Xus yeej ib txwm nyiam cov neeg zoo li ntawd tiag. Yes Xus muab siab rau peb cov neeg muaj kev txom nyem zoo li tau hais tas los no. Yes Xus yuav npo lawv dim ntawm lawv txoj kev txom nyem.

Tas 3 xyoos uas Yes Xus tshaj nws lub Moo Zoo nyob hauv nws lub teb chaws, mas Yes Xus nyiam fim cov neeg pluag, cov neeg thov khawv, thiab fim cov neeg uas luag thuam tias yog neeg txhaum. Yes Xus nquag mus xyuas cov neeg zoo li tau hais tas los no. Tos Yes Xus nyiam fim cov neeg pluag fim cov neeg txom nyem mas yog Yes Xus hlub lawv. Yes Xus tab meeg fim cov neeg txhaum, thiab nrog cov neeg txaum nyob ua ke. Yes Xus ua li ntawd kom tau kev pab cov neeg txhaum. Yes Xus nyiam cov neeg txom nyem tiag, nws hlub cov neeg pluag, hlub cov neeg tshaib plab. Yes Xus hlub cov neeg raug khwv ua hauj lwm hnyav.

Tos Yes Xus hlub cov neeg me zoo li hais tas lo no, mas yog vim cov neeg me tsis muab hlob thiab lawv nyiam txais Yes Xus ntau dua cov neeg nplua nuj. Yes Xus hais tias, cov muaj txoj hmoov zoo yog cov pluag. Tos Yes Xus hais li ntawd, mas yog vim cov neeg pluag txawj muab siab rau nrhiav Yes Xus ntau dua, lawv muab siab rau kawm Yes Xus cov lus thiab lawv txawj vam txog Yes Xus ntau dua. Ntau zaus cov neeg pluag thiab cov neeg me, tseem muaj lub siab zoo, thiab ncaj dua. Cov neeg pluag, feem coob lawv txawj tu siab rau lawv cov txhaum ntau dua cov nplua nuj.

Kwv tij, twb muaj ntau zaus kawg uas Yes Xus tau pab cov raug txom nyem, Yes Xus zam txhaum rau tej tus neeg lawv lees tias lawv yog neeg txaum. Yes Xus pab lawv dim lawv txoj kev txhaum, thiab pab lawv dim ntawm txoj kev txom nyem mob nkeeg. Yes Xus pab cov neeg raug txom nyem zoo li ntawd kom lawv tau Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua lawv tug.

Kwv tij, nej sawv daws uas nej hais tias nej yog neeg txom nyem, nej pluag, nej lub neej zoo tsis xws li luag tej, mas Yes Xus hais tias nej txoj hmoov zoo. Nej cia li vam txog Yes Xus pab nej, nej tso siab rau Yes Xus mas Yes Xus yuav pub kev nplij siab rau nej, thaum txog hnub kawg nej yuav txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua nej tug.

Hnub no Yes Xus hais tias, Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog cov neeg pluag li. Yes Xus hais li ntawd mas nws yuav tsis hloov ua lwm yam.

Kwv tij peb cov neeg ntseeg, mas peb nco ntsoov Yes Xus cov lus uas hnub no Yes Xus hais rau peb, yog peb muaj lub neej txom nyem, muaj lub neej quaj ntsuag hos peb txawj tso siab rau Yes Xus thiab yog peb ua neeg siab ncaj, mas peb txoj hmoov zoo, hnub kawg Tswv Ntuj yuav pub nws lub Ceeb Tsheej rau peb.

Kwv tij sawv daws, peb hais txog cov neeg pluag thiab cov neeg txom nyem ntau ntau. Ua li cov neeg nplua nuj thiab cov ua nom ua tswv lawv txoj hmoov puas phem?

Hais tiag, mas Yes Xus nyiam tus nplua nuj thiab nyiam tus pluag ib yam nkaus, tsuav yog lawv txawj ua neeg muaj lub siab zoo, txawj nyiam thiab txawj hlub luag tej mas Yes Xus nyiam lawv tas huv tib si. Cov neeg nplua nuj yog tias lawv tau ua zoo rau luag tej, tau pab cov pluag, tau hlub cov txom nyem, mas lawv kuj muaj txoj hmoov zoo. Yes Xus zoo siab rau lawv thiab Yes Xus nyiam lawv. Thaum Yes Xus tseem nyob Yes Xus tau mus fim cov neeg nplua nuj, yam li Yes Xus mus xyuas tus nom sau se hu ua Ntxas Kais, Yes Xus mus nrog nws noj mov hauv nws tsev, Yes Xus nrog cov neeg nplua nuj sib tham. Yes Xus kuj tau mus fim cov neeg paub txuj, lawv nug Yes Xus txog Mais Xes txoj cai, Yes Xus qhia rau lawv, Yes Xus ua zoo li ntawd vim nws nyiam sawv daws.

Yes Xus twb tau hais ntau zaj txhais qhuab qhia cov neeg ua hlob, uas lawv yog cov neeg coj nyob hauv haiv neeg Yus Das. Yes Xus tseem tau hais tej zaj txhais qhuab qhia cov neeg saib lub Tuam Tsev Teev Ntuj, Yes Xus qhia kom lawv paub txoj cai zoo dua. Yes Xus nyiam sawv daws heev, nws paub tias tsoom pej xeem thiab cov hlob kav tsoom pej xeem mas sawv daws ua ib haiv neeg, tsim nyog sawv daws yuav tau txais lub Moo Zoo thiab txais kev cawm ib yam nkaus.

Kwv tij, tus Hauv Paus Xas Lus Mas Tais khaws Yes Xus cov lus uas hnub no nej hnov. Nws hais meej kawg tias: Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov pluag hauv nruab siab.

Thaum Yes Xus hais tias cov muaj txoj hmoov zoo yog cov pluag hauv nruab siab, mas Yes Xus xav qhia tias kom peb txhob muab hlob. Peb kav tsij coj ib lub neej ua neeg me, yus lees tias yus yog neeg tsis muaj zog, ces yus vam txog Tswv Ntuj tuaj pab yus, yus tso siab tas nrho rau Tswv Ntuj. Yog yus ua neeg tso siab rau Tswv Ntuj zoo li no mas Tswv Ntuj yuav pub nws cov txiaj ntsim rau yus.

Kwv tij, kuj muaj tej tus neeg pluag, tiam sis nws niaj hnub ntshaw nyiaj txiag heev dhau. Nws muaj lub neej pluag, hos nws lub siab puv nyob hauv txoj kev ntshaw nplua nuj. Cov neeg pluag hos lawv lub siab tsis pluag mas lawv tsis tau txoj hmoov zoo, vim lawv lub siab tsis yeem ua neeg pluag, lawv tsis tso siab rau Tswv Ntuj tiag. Hnub twg yog lawv nplua nuj tuaj, mas lawv haj yam yuav phem dua cov neeg uas ib txwm tau yug los nyob hauv tej tsev neeg nplua nuj. Cov neeg ntshaw nplua nuj zoo li ntawd, mas yuav tsis tau txais Tswv Ntuj cov txiaj ntsim, yuav tsis tau Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua nws tug, thaum kawg nws tsis tau txais txoj hmoov zoo.

Kuj muaj ib co neeg nplua nuj tiag uas lawv muaj nyiaj txiag ntau, lawv txawj pab luag tej, lawv txawj hlub luag tej. Lawv ua zoo li ib tug neeg muaj lub siab pluag, lawv tsis ntshaw kev nplua nuj heev dhau. Cov neeg zoo li hais no, nyob hauv lawv lub siab lawv tsis muab nyiaj txiag saib hlob, lawv txawj qee tej yam lawv muaj coj mus pab luag tej uas txom nyem dua, mas lawv muaj txoj hmoov zoo. Lawv yuav tau txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua lawv tug.

Cov neeg txawj hlub luag tej mas Tswv Ntuj kuj hlub lawv.

Hnub no nej yuav nco ntsoov Yes Xus cov lus no “Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov siab zoo. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov hlub luag tej. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov siab dawb siab huv. Cov muaj txoj hmoov zoo yog cov tsim kev thaj yeeb.” Leej twg ua li no nws txoj hmoov zoo, vim Yes Xus cog lus tias yuav pub Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej rau cov neeg zoo li hais no.

Ib tsoom kwv tij Hmoob, thov kom peb txawj ua neeg hlub luag tej tiag. Thov kom sawv daws muab siab rau nyiam Tswv Ntuj thiab nyiam luag tej.

Yog peb txawj tswj kav peb lub siab kom muaj lub sib zoo, muaj lub siab hlub luag tej, muaj ib lub siab dawb siab huv, mas peb yuav tau txais txoj hmoov zoo.

Kwv tij sawv daws, yus txhob ntshaw lub cuab tam nyob ntiaj teb no heev dhau, yus yuav tsum muab siab rau xub nrhiav Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej ua ntej. Yog tias yus tau ib lub neej zoo, mas kom yus txawj pab cov pluag pab cov txom nyem. Peb txhob ua neeg muab hlob, txhob khav theeb. Tiam sis yuav xub zoo siab pab luag tej, peb cov neeg ntseeg txog Yes Xus mas peb muab siab rau ua cov hauj lwm hlub luag tej.

Kwv tij Hmoob, thaum Yes Xus tseem nyob mas tsoom pej xeem feem coob kuj yog cov neeg pluag. Los txog nyem no peb kuj hais tsis tau tias, tsis muaj neeg pluag, vim peb yeej niaj hnub pom muaj cov neeg pluag nrog peb nyob mus li, tej zaug peb kuj yog ib tug neeg pluag thiab. Cov neeg pluag, pluag zuj zus thiab coob zuj zuj tuaj. Yog li no, mas Yes Xus cov lus uas nws xub tshaj puag thaum ub haj tseem muaj txiaj ntsim rau peb los txog niaj hnub nyem no. Hnub no, thov kom Yes Xus cov lus poob rau hauv peb sawv daws lub siab, thiab thov kom Yes Xus cov lus tawg paj txi txiv rau hauv txhia leej txhia tus, ces peb thiaj yuav txawj sib nyiam sib hlub zoo.

Lo lus kawg, uas yauv hais rau nej mas yog Yes Xus lo lus no: Thaum luag ntxub nej, ntiab nej, tsawm nej, thiab hiam ntau yam rau nej vim nej nyiam Yes Xus mas nej txoj hmoov zoo.

Peb cov kwv tij Hmoob uas nej raug ntau yam xwv txheej phem thiab nej raug luag tej ntxub, vim nej ntseeg Yes Xus mas nej sawv daws ua siab loj, nej thov Ntuj pab nej, nej tso siab rau Yes Xus lo lus uas nej nyuam qhuav mloog tas no. Yes Xus tsis tso cov neeg ntseeg txog nws pov tseg li.

Ib tsoov kwv tij, hnub no yog nej raug ntaug yam xwm txheej vim nej ua neeg zoo thiab ua neeg tso siab rau Yes Xus, mas yav tom ntej nej yuav tau txais txoj hmoov zoo, Tswv Ntuj yuav tsis tso nej pov tseg, nej yuav tau txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua nej tug.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top