LIS PIAM 4 CAIJ PLAUB CAUG (Z 9: 1-41)

Kwv tij Hmoob, Zam Ntawv Moo Zoo hais tias Yes Xus kho ib tug neeg dig muag nruab thiab, kom pom kev tuaj. Yes Xus ua tau li ntawd vim nws yog Leej Pleev, nws yog tus cawm ntiaj teb neeg.

Zaj hwj huam yees ntxwv piav txog Yes Xus kho tus neeg dig muag, mas ib txhij yog Yes Xus tej hwj huam thiab yog ib zag txhais. Yam li Yes Xus ib txhij qhia tias peb yog neeg dig muag nyob hauv peb cov txhaum. Peb yog neeg dig muag tiag, vim peb tsis txawj pom peb qhov txhaum, peb tsis kam lees peb cov txhaum. Yog peb lees tias peb yog neeg dig muag: yam li peb lees tias peb yog neeg txhaum, peb vam txog Yes Xus pab, mas Yes Xus muaj peev xwm pab tau peb. Yes Xus muaj peev xwm kho peb tus mob kom zoo hlo.

Cov His Xas Lais ib txwm hais tias cov neeg mob nkeeg yog neeg txhaum. Ua li mas lawv xav tias tus dig muag ntawd yog ib tug neeg txhaum. Tab sis Yes Xus hais tias nws dig muag tsis yog vim nws tau ua txhaum ntau dua luag tej.

Yes Xus hais thawj lo lus zoo li no tias “Nws tsis tau ua txhaum. Nws niam thiab nws txiv kuj tsis tau ua. Tab sis nws yug los dig muag, kom xwv Tswv Ntuj cov hauj lwm tshwm tuaj nyob hauv tus neeg ntawd, rau sawv daws pom xyeem. Cheem tseem pom kev, peb yuav tsum ua hauj lwm lis Tus Xa kuv tuaj, cov dej num.”

Yes Xus txhob txwm qhia tias nws yog tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, nws yog tus coj qhov pom kev tuaj cawm ntiaj teb neeg. Cheem nyem no Yes Xus tseem nyob, mas Yes Xus yuav leg Leej Txiv cov hauj lwm, zeem tseeb tias Tswv Ntuj yog txoj kev kaj. Thiab qhia tias Yes Xus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj.

Yes Xus hais lo lus tim ob rau tus dig muag tias Koj mus ntxuav qhov muag tim lub pas dej Xis Laus Es.” Tus dig muag mus ntxuav raws li Yes Xus hais. Nws rov los, nws pom kev lawm. Cov neeg nyob tsis deb tsis ze ntawd, thiab cov neeg ib txwm pom tus dig muag thov khawv, lawv hais tias “Tus neeg ntawd tsis yog tus niaj hnub zaum thov khawv lod?”

Tus dig muag lees tias “Yog kuv tiag.”

Lawv nug tias “Ua cas koj qhov muag zoo lawm?”

Nws teb tias “Yog tus uas sawv daws hu nws ua Yes Xus, ua ib qho av nkos los pleev kuv qhov muag. Nws hais kom kuv mus ntxuav tom lub pas dej Xis Laus Es. Kuv mus ntxuav kiag, mas kuv pom kev lawm.”

Cov neeg pom li ntawd, lawv coj tus dig muag mus cuag cov Fas Lis Xais. Cov Fas Lis Xais yog cov neeg tswj tsoom pej xeem His Xas Lais kom ua raws Mais Xes txoj cai, lawv yog ib co neeg nto npe loj. Tab sis, cov Fas Lis Xais tsis ntseegtias Yes Xus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj.

Yog vim Yes Xus muab ib co av nkos los pleev tus dig muag ob lub qhov muag nyob hauv hnub Xas Npas Tos, mas cov Fas Lis Xais thuam tias Yes Xus hla Mais Xes txoj cai, vim Mais Xes txoj cai tsis pub ua hauj lwm hauv hnub Xas Npas Tos. Muaj tus puav Fas Lis Xais hais rau tus dig muag tias “Tus neeg kho koj zoo ntawd tsis tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, vim nws tsis caiv hnub Xas Npas Tos.”

Tab sis muaj ib txhia Fas Lis Xais teb tias “Ib tug neeg txhaum puas yuav muaj peev xwm ua tau hwj huam loj tas npaud? “

Ces lawv pib hais lus tsis sib haum. Lawv rov nug tus dig muag dua tias “Ua li koj ned, koj yuav hais dab tsis txog tus kho koj zoo?”

Tus dig muag teb tias “Nws yog ib tug Yaj Saub.”

Tus dig muag hais li ntawd yog muaj lub ntsiab tias “Tus kho kuv zoo, yog tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj.”

Cov neeg siab ncaj kuj puav leej hais li tus dig muag hais, lawv hais tias Yes Xus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Tab sis cov Fas Lis Xais tsis kam ntseeg.

Vim li cas cov Fas Lis Xais tsis ntseeg tias Yes Xus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj?

Tos cov Fas Lis Xais tsis ntseeg, mas yog vim tej yam no:

1. Yes Xus kho tus neeg dig muag nyob hauv hnub Xas Npas Tos, uas yog cov His Xas Lais hnub caiv. Cov His Xas Lais caiv nruj nyob hauv hnub Xas Npas Tos ntawd, lawv muaj tej txoj cai tsis pub tsoom pej xeem ua hauj lwm nyob hauv hnub Xas Npas Tos li. Txawm tias Yes Xus muab av nkos pleev tus dig muag ob lub qhov muag, mas lawv hais tias Yes Xus hla txoj cai lawm.

2. Cov Fas Lis Xais muaj khib rau Yes Xus, vim muaj tej tus Fas Lis Xais paub tias Yes Xus tsis tau nrog lawv mus kawm txuj nyob Yes Lus Xas Les. Tab sis lawv pom Yes Xus txawj hais lus qhuab qhia zeej tsoom zoo dua cov Fas Lis Xais tau kawm txuj. Ces lawv muaj khib heev.

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus mas nws niaj hnub qhua qhia tsoom sid zoo li cas?

Yes Xus qhia tsoom sid, mas ncaj qha txais ib lub tswv yim tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Yes Xus qhia tias Tswv Ntuj thawj lo lus qhia yog “sib nyiam sib hlub.” Ces thaum Yes Xus pom ib tug neeg raug mob nkeeg, mas tab txawm yog hnub Xas Npas Tos, tsis kav Yes Xus kho cov neeg mob nkeeg ntawd kom zoo hlo, nws tsis tos ntev. Yes Xus tshaj tias kev cawm neeg txoj sia muaj nqes dua caiv li ub li no.

Yog vim tej yam no, mas cov Fas Lis Xais tsis nyiam Yes Xus, lawv ntxub Yes Xus Xus.

Tus dig muag pom kev tuaj, nws zoo siab tas nrho, nws qhuas tias Yes Xus tuaj ntawm Tswv Ntuj xub ntiag tuaj, Yes Xus yog tus Pleev uas sawv daws tos txog. Tab sis cov Fas Lis Xais hais rau tus dig muag tias “Koj cav txog Tswv Ntuj lub hwj chim. Hos peb li peb paub tias nws yog neeg txhaum.”

Tus dig muag teb tias “Kuv tsis paub tias nws puas yog neeg txhaum, los tsis yog. Thaum ub kuv dig muag, zaum no kuv pom kev lawm.”

Tus dig muag hais li no, mas zoo li nws rov zeem tseeb tias kuv ntseeg tias Yes Xus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, nws yog Leej Pleev tiag, nws thiaj muaj peev xwm cawm tau kuv.

Lawv tseem nug tus dig muag tias “Nws ua li cas kho koj?

Tus dig muag hais tias “Kuv twb qhia nej tas lawm, nej tsis mloog. Tim li cas nej tseem xav rov qab nug dua?  Puas yog nej xav ua nws thwj tim?”

Tus dig muag lub tswv yim kaj tuaj, nws hais tej lo lus raug cov Fas Lis Xais lub siab dub. Cov Fas Lis Xais cem tus dig muag tias “Koj yog ib tug neeg txhaum, tsis kav koj tseem muaj plhus ntuas peb. Koj li, koj yog tus neeg ntawd thwj tim. Hos peb, mas peb yog Mais Xes thwj tim, vim Tswv Ntuj tau hais lus rau Mais Xes. Tus ntawd, peb tsis paub tias nws tuaj qhov twg tuaj.”

Tus dig muag hais tias “Kuv qhuas, rau qhov nej ho tsis paub tias nws tuaj qhov twg tuaj. Nws twb qhib tau kuv qhov muag lawm. Peb twb paub tias Tswv Ntuj tsis mloog ib tug neeg txhaum. Thaum ib tug neeg teev Ntuj zoo, thiab ua raws Tswv Ntuj siab, mas Tswv Ntuj thiaj mloog tus neeg ntawd. Peb tseem tsis tau hnov dua ib zaug tias muaj ib tug neeg yuav txawj qhib tus dig muag lub qhov muag kom pom kev tuaj. Tus kho kuv qhov muag kom zoo tuaj, yog nws tsis tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj mas nws yeej ua tsis tau tej hauj lwm zoo li ntawd.”

Kwv tij Hmoob, tus dig muag muaj lub siab loj thiab muaj lub tswv yim thoob tsib tas nrho, nws teb tej lo lus thoob tsib tas nrho rau cov Fas Lis Xais. Tab sis cov Fas Lis Xais zoo xws li ib tug neeg dig muag lawm: lawv txais tsis tau tus dig muag lo lus teb, lawv tsis paub tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub. Lawv lub siab dig muag lawm tiag.

Kwv tij,Huab Tais Yes Xus qhia tias cov neeg dig muag yog zoo li cas?

Yes Xus hais tias cov neeg dig muag, tsis yog cov uas muaj lub qhov muag dig. Cov dig muag tiag, yog cov Fas Lis Xais uas lawv muab lawv lub siab kaw nti cia, lawv tsis kam pom Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, lawv lub siab dig muag lawm.

Yes Xus hais rau sawv daws tias “Kuv tuaj ua ib txog hauj lwm txiav txim nyob sim ceeb no, xwv cov tsis pom kev rov pom kev tuaj. Xwv cov pom kev rov dig muag.”

Muaj tej tus Fas Lis Xais nyob ntawd nug Yes Xus tias lawv puas yog ib co dig muag thiab, Yes Xus hais tias “Yog nej lees tias nej dig muag mas nej tsis muaj txhaum. Tab sis yog vim nej khav tias nej pom kev, mas nej cov txhaum nyob li qub.”

Kwv tij Hmoob, cov neeg muab hlob xav tias lawv paub tas ib puas tsav yam lawm, lawv tsis kam txais Yes Xus tuaj kho lawv lub siab, lawv tsis lees tias Yes Xus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, lawv tsis kam lees tias lawv twb yog neeg muaj txhaum thiab. Vim lawv tsis txawj pom lawv qhov txhaum mas Yes Xus cawm tsis tau lawv. Peb kuj ib yam, yog peb tsis txawj pom peb qhov txham, peb tsis tig los lees txhaum, thiab hloov siab, mas Yes Xus cawm tsis tau peb. Li ntawd peb niaj hnub yuav rov qab tshuaj xyuas peb tus kheej, saib peb puas yog neeg dig muag nyob hauv peb nruab siab.

Yog peb txawj pom peb tej txhaum, thiab peb lees tias peb yog neeg txhaum, peb thov Yes Xus pab peb, mas Yes Xus yuav cawm tau peb tus ntsuj plig kom zoo hlo. Yes Xus qhov pom kev yuav tuaj kaj peb lub siab.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top