LIS PIAM 5 CAIJ NYOB NRUAB XYOO (A)

TP. NYIAJ POV (03.02.1999)

Kwv tij sawv daws, Yes Xus xav kom nws tsoom thwj tim ua cov ntsev las lub ntiaj teb. Qhov ntawd yog Yes Xus xav kom cov ntseeg teev Yes Xus pub ib tug yam ntxwv zoo rau cov neeg nyob ncig lawv.

Nyob hauv peb lub neej, yog ib tug neeg nws tus yam ntxwv tsis zoo, nws xam khib, los nws qia dub, los nws tsis nyiam luag tej. Tiam sis nws ho txawj hais tej los lus qab zib ntxias neeg. Nws tej lus yuav nyob tsis ntev ces txawm ploj tas.

Hos ib tug neeg nws yog tus neeg zoo, nws siab dav thiab hlub neeg, mas nws tus yam ntxwv thiab nws cov lus mos yuav nyob nraim hauv neeg nruab siab mus ib txhis. Yuav yog tus cwj coj neeg kev thiab txhawb neeg lub siab kom tsim txiaj.

Peb yog ib co neeg teev Yes Xus mas peb yuav muab siab rau kawm Yes Xus cov lus thiab yoog Yes Xus tus yam ntxwv. Peb tsis thuam, tsis haub ntxias luag tej. Peb tsis dag rau luag tej.

Cov neeg teev Yes Xus yuav tsum kub siab pab zej zog, pab cov txom nyem ob npaug li yav thaud nej tseem tsis tau paub Yes Xus.

Kwv tij, yog nej ua zoo li no mas nej yog pab neeg ntseeg muaj Yes Xus cov lus nyob hauv nej, nej txoj kev zoo yuav las cov neeg nyob ncig nej, kom lawv txawj ua ib pab neeg sib hlub sib nyiam.

Nej yog cov ntsev las lub ntiaj teb xws li Yes Xus xav kom nej ua.

Lwm fab : yog tias nej teev Yes Xus hos nej tsis quav ntsej kawm Yes Xus lub Moo Zoo, tsis kam yoog Yes Xus tus lwj lwm, tsis koom tes rau nej pawg neeg ntseeg. Nej tsis paub hlub leej twg, hos nej nco txog nej tus kheej thiab nej lub koob meej, tsis tas li ntawd nej tseem xav huab luag tej, coj lub neej tsis koob pheej rau zeej tsoom.

Mas nej teev Yes Xus tsis muaj qab hau rau nej, vim txhia txoj kev teev tiam puav leej xav kom neeg ua ib co neeg zoo. Hos nej teev Yes Xus nej ho tsis txawj ua zoo mas nej zoo li cov ntsev uas tsis muaj kuab lawm, cov ntsev tsuag lawm. Nej tsis muaj Yes Xus lawm, hos nej muaj nej tus kheej xwb. Zaum puav luag tej ob cag tsis pom, los tsis paub. Tiam sis nyob hauv nej nruab siab mas nej paub zoo thiab Tswv Ntuj yeej pom qhov ntawd. Hnub qab nram ntej tej yam nej ua yuav nphau los tsuam nej.

Thaum ntawd nej yuav zoo li cov ntsev tsuag tsim nyog muab pov tseg, yuav tsis muaj leej twg nco nej ntxiv. Nej kuj yuav tsis tau txais txoj kev cawm uas ib zaug yav tas los nej ntshaw txog nyob hauv Yes Xus.

Nyob hauv peb lub zos, lub nroog peb cov neeg teev hawm Yes Xus yeej yuav niaj hnub nyob xyaw ntau pab pawg neeg uas lawv kuj teev hawm lwm txoj kev cai. Peb yuav ua ib co neeg txawj coj tus yam ntxwv zoo kom luag pom tau tias peb teev Yes Xus mas peb coj ib lub neej zoo dua yav tas los tiag.

Yes Xus tau qhia ntau zaus tias cov neeg teev hawm Yes Xus yuav tsum coj zoo li cas. Yes Xus hais tias peb niaj hnub yuav tsum fim nrog peb tej kwv tij neej tsa, los cov neeg koom zej koom zos kom zoo.

Peb yuav tso txoj kev npau taws, kev hais lus siab lus phem, kev quab yuam luag tej, dag rau luag tej, kev plees kev yis, kev zes luag poj luag sev, kev tub sab tub nyiag. Tej no puav leej yog tej yam tsis haum rau Yes Xus tej lus qhuab qhia.

Yes Xus xav kom peb ua ib co neeg txawj sib nyiam sib hlub thiab txawj zam txhaum rau sawv daws.

Kwv tij, hnub no uas peb rov nco txog peb txoj kev teev Yes Xus, nco txog peb yuav coj lub neej zoo li cas thiaj phim rau Yes Xus cov lus qhuab qhia mas peb xav rov nco txog cov His Xas Lais thaud lawv niaj hnub nco txog 10 lo lus qhia uas Tswv Ntuj tau muab rau lawv.

Tswv Ntuj 10 lo lus qhia.

  1. Koj yuav teev Huab Tais Ntuj ib tug xwb.
  2. Koj tsis txhob muab Huab Tais Ntuj lub npe los hais ua si.
  3. Koj yuav caiv Huab Tais Ntuj hnub.
  4. Koj yuav hwm koj niam koj txiv.
  5. Koj tsis txhob tua neeg.
  6. Koj tsis txhob dag rau luag tej.
  7. Koj tsis txhob ua tub sab tub nyiag.
  8. Koj tsis txhob zes luag poj luag sev.
  9. Koj tsis txhob tso koj lub siab ntshaw ua tub sab tub nyiag.
  10. Koj tsis txhob tso koj lub siab ntshaw zes luag poj luag sev.

Kwv tij, peb yuav nco ntsoov Tswv Ntuj 10 lo lus qhia no, kuj yog zoo li peb tej poj yawm txwv koob tej lus qhuab qhia rau peb haiv Hmoob tiam dhau tiam yeej yog zoo li ntawd thiab.

Tsis tas li no thaum Yes Xus tuaj nyob ntiaj teb no nws tau muab 10 lo lus no los koom ua tib lo lus loj uas cov neeg teev Yes Xus yuav tsum coj kom tau yog lo lus no “Koj yuav nyiam, yuav hlub luag tej ib yam li koj nyiam, koj hlub koj.”

Thaum peb txawj nyiam, txawj hlub luag tej tiag tiag mas peb yog cov ntsev las lub ntiaj teb. Peb yog cov neeg teev Yes Xus tiag!

Kwv tij, peb niaj hnub hais tias peb hlub luag tej, yog zoo li cas?

Puas yog lo lus qhuav hlub luag?

Puas yog cia thaum luag tus qauv lwj tsw lawm yus mam mus quaj mus nyiav thiab hais yus cov lus hlub?

Los puas yog peb tej hauj lwm hlub luag tej?

Peb txoj kev hlub luag tej yog txoj kev pub mov rau cov neeg tshaib noj, pub tsoos rau cov neeg liab qab hnav, tsim chaw rau cov neeg tsis muaj tsev nyob tau nyob.

Niaj hnub peb lub ntiaj teb txawv tas nrho. 3 leej neeg nplua nuj tseem muaj nyiaj ntau tshaj 50 lub teb chaws nyob As Fis Kas. 12 tus neeg nplua nuj muaj nyiaj ntau dua cov teb chaws nyob As Xias 34 lub.

Cov neeg nplua nuj nyob pej kum teb niaj hnub noj pw haus qaug, hos lawv tsis kam muab lawv tej nyiaj txiag 1% los pub rau cov neeg pluag.

Tsis tas li ntawd, muaj cov neeg nplua nuj coob tas nrho uas lawv coj nyiaj tuaj ntxias peb cov neeg pluag. Lawv lam muab pem thaj rau peb yaim, hos lawv sau lawv txoj kev tsim txiaj, cov neeg nplua nuj no yog ib co neeg txaus ntshai tas nrho. Peb tsoom Hmoob yuav tau ceev faj.

Tab yog nyob hauv peb lub koom txoos Kav Tos Liv uas niaj hnub peb pom, yus pom tej lub tsev teev Ntuj zoo nkauj kawg, loj kawg thiab nto koob meej kawg. Yus pom tej lub tsev kho mob Kav Tos Liv zoo tshaj, tej lub tsev kawm txuj Kav Tos Liv zoo tshaj. Hos cov neeg ntseeg nyob ib ncig ntawm tej yog cov neeg txom nyem, yog cov neeg pluag kug tshaj plaws.

Zoo li sawv daws sib pab tsim ntiaj teb lub cuab tam, sib txeeb lub koob meej sawv daws tsis nco txog Yes Xus cov lus hnub no tias nej yog cov ntsev las lub ntiaj teb.

Kwv tij, tab txawm nej pom tej yam sab nraud txawv txawv nej xav tsis thoob mas nej tso siab rau Yes Xus cov lus qhuab qhia, nej yeej meem tsim txoj kev zoo, kev hlub luag tej. Ces nej yuav yog pab neeg yoog Yes Xus tus lwj lwm thiab yog cov ntsev las lub ntiaj teb.

Peb cov neeg ntseeg niaj hnub mus liaj mus teb, mus ua laj ua kam xyaw tas txhia pab pawg neeg. Peb ua liaj ua teb yuav ua raws tus neeg ntseeg ncaj ncees.

Peb ua kws txuj qhia ntawv peb yuav muaj Yes Xus cov lus nyob hauv peb nruab siab, peb coj tus yam ntxwv zoo.

Peb ua lag ua luam, ua nom ua tswv los ua tus hauj lwm dab tsi kuj xij, peb nco ntsoov tias peb yog Yes Xus cov thwj tim. Peb coj raws nraim Yes Xus cov lus qhia.

Kwv tij, yog nej ua li ntawd mas nej zoo li pab neeg ntseeg sawv ntsug thiab pov hwm nej txoj kev ntseeg.

Vim nej yog cov ntsev las lub ntiaj teb mas nej lub luag hauj lwm thiaj ntau tshaj tej, tiam sis Yes Xus yuav pab nej, nws yuav nres thiab pub txiaj ntsim rau nej. Nej tso siab rau Yes Xus mog!

Kwv tij, peb cov neeg teev Yes Xus yuav zoo siab vim tias tsis yog peb xav ntseeg hos yog Tswv Ntuj tshoj peb los ntseeg. Tswv Ntuj muab ib txoj hauj lwm rau peb yog ua cov ntsev las lub ntiaj teb. Yog peb txoj kev coj lub neej kom zoo nyob hauv peb vaj tsev, peb tsev neeg, hauv zej zos, hauv peb tej tsev ua hauj lwm los kev khwv noj khwv haus.

Peb cov ntseeg yuav nco ntsoov Yes Xus cov lus no “ntsev yog ib yam zoo, tab sis yog ntsev tsuag lawm mas tsuas zoo muab pov tseg xwb.”

Peb yog cov ntsev las lub ntiaj teb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top