LIS PIAM 5 CAIJ PLAUB CAUG (Z 11: 1-45)

Kwv tij Hmoob, ua ntej Yes Xus yuav tuag, nws xub tsa nws tus phooj ywg Las Ntxas Los uas tuag tau 4 hnub lawm, kom sawv rov los. Yes Xus xub ua li ntawd zeem tseeb tias nws yog Tswv Ntuj Leej Tub, tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Zaj peb tshaj rau nej mloog no, tsis yog ib zag dab neeg, tab sis yog ib zag tseeb tiag, Yes Xus lub hwj huam muaj peev xwm ua tau li ntawd tiag.

Tus yeej txoj kev tuag yog Huab Tais Yes Xus, ces Yes Xus muaj peev xwm tsa cov neeg tuag kom rov sawv muaj txoj sia. Huab Tais Yes Xus tau ua 3 zaug hwj huam tsa cov neeg tuag, kom sawv rov los.

Thaum Yes Xus tus phooj ywg uas Yes Xus nyiam tuag lawm, luag tso neeg mus xa xov rau Yes Xus paub. Thaum ntawd Yes Xus nrog cov thwj tim nyob Es Fas Is, nyob deb li ib hnub ke ntawm Yes Lus Xas Les, ze lub teb chaws quav poj. Tos Yes Xus txav mus deb ntawm Yes Lus Xas Les yog vim cov Leej Choj Yus Das xav muab Yes Xus tua.

Vim li cas lawv xav muab Yes Xus  tua?

Vim cov Leej Choj pom Yes Xus kho ntau leej tib neeg mob kom zoo hlo. Cov Leej Choj kuj hnov Yes Xus hais tias nws tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Ces cov Leej Choj txais tsis tau tej yam Yes Xus ua, thiab lawv txais tsis tau tej yam Yes Xus hais. Lawv zoo li ib cov neeg dig muag tsis txawj pom qhov tseeb. Cov Leej Choj thiab cov Fas Lis Xais lub siab qhwv lawm, lawv lub siab tsaus ntuj, lawv muaj khib rau Yes Xus, lawv pom Yes Xus ua tej ntawd mas lawv nyiaj tsis taus, lawv nrhiav kev hiam Yes Xus thiab muab Yes Xus tua.

Yes Xus paub tias nws yuav tsum tuag, tab sis tseem tsis tau yog nws lub caij tuag, ces Yes Xus txhob txwm txav mus kom deb ntawm lub nroog Yes Lus Xas Les me ntsis. Yes Xus txav mus deb Yes Lus Xas Les tsis yog vim nws ntshai txoj kev tuag. Tsuas yog vim tseem tsis tau txog lub caij nws tuaj yeem tuag.

Yes Xus xav tuag lub caij uas cov Yus Das ua lawv lub ntees Hla, vim Yes Xus xav nrog nws cov thwj tim noj plua mov Hla zaum kawg ua ke, thiab hmo ntawd mas Yes Xus yuav tsim lub Cim Yug.

Thaum Yes Xus nyob Es Fas Is, muaj neeg tuaj hais rau Yes Xus tias “Huab Tais, tus uas koj nyiam, mas nws mob lawm.” Tab sis Yes Xus teb tias “Tus mob no tsis coj mus rau qhov tuag, nws yuav ua kom Tswv Ntuj nto koob meej, kom xwv Tswv Ntuj Leej Tub txais koob meej vim tus mob ntawd.”

Yes Xus hais li ntawd, vim nws xub paub tias Las Ntxas Los yuav tuag. Tab sis Yes Xus kuj paub tias nws yuav tsa Las Ntxas Los kom rov sawv muaj txoj sia dua, ces luag thiaj yuav cav txog Tswv Ntuj lub Koob Meej.

Yes Xus cov thwj tim tsis to taub cov lus Yes Xus hais, li ntawd Yes Xus ncaj nqa hais rau lawv tias “Las Ntxas Los tuag lawm, peb kav tsij rov mus pem Yes Lus Xas Les.” Cov thwj tim hais rau Yes Xus tias “Cov hlob nyob Yes Lus Xas Les twb xav muab koj tua.”

Yes Xus teb tias “Yus mus kev nruab hnub mas yus tsis dawm taw.”

Lo lus ntawd yog txhais tias “Yog tseem tsis tau txog hnub Ntuj teem tias kuv yuav tuag, mas kuv tsis tuag.”

Cov thwj tim pom tias Yes Xus xav mus, mas lawv hais tias “Peb kav tsij mus kom peb nrog nws tuag ua ke.”

Thaum Yes Xus tuaj txog Npes Tas Nias, luag twb muab Las Ntxas Los zwm ntxa tau 4 hnub lawm. Mas Tas hnov tias Yes Xus tuaj yuav txog, nws sawv tsees mus tos Yes Xus. Mab Liab tseem nyob hauv tsev.

Mas Tas hais rau Yes Xus tias “Huab Tais kheev koj lam ntxov nyob ntawm no mas kuv tus nus yuav tsis tuag.” Yes Xus teb tias “Koj tus nus yuav sawv rov qab los.”

Mas Tas tsis paub qhov Yes Xus hais, nws hais rau Yes Xus tias “Kuv paub tias thaum txog lub caij kawg uas cov neeg tuag yuav sawv rov los, mas nws yuav sawv rov los thiab.” Ces Yes Xus hais tias “Kuv yog txoj kev sawv rov qab los, kuv yog txoj sia. Tus ntseeg txog kuv, tab yog nws tuag lawm, nws yuav muaj txoj sia. Leej twg ntseeg txog kuv, nws yuav tsis tuag ib zaug.”

Zaum no, Mas Tas to taub lawm, nws ntseeg, nws lub siab tiaj tus tuaj, nws lub siab kaj tuaj lawm, nws hais tias “Huab Tais, kuv ntseeg tias koj yog Leej Pleev, koj yog Tswv Ntuj Leej Tub tuaj nyob hauv lub sim ceeb no.”

Mas Tas hais li ntawd tas nws rov qab mus hu nws tus niam hluas Mab Liab. Mab Liab, yog tus ib txwm nyiam mloog Yes Xus tham txog Tswv Ntuj cov txiaj ntsim. Mab Liab pom Yes Xus, nws hais tsis tau lus dab tsis rau Yes Xus, Mab Liab quaj xwb. Yes Xus pom li ntawd nws ib ce xob tas, nws quaj.

Muaj ob peb leeg nyob ntawd hais tias “Nws qhib tau tus dig muag qhov muag. Ua cas nws tsis ua kom tus neeg ntawd tsis txhob tuag?”

Yes Xus ib ce rov xob vog ib zaug ntxiv, Yes Xus txav los ze ntawm Las Ntxas Los lub ntxa, Yes Xus tsa muag ntsia saum Ntuj, nws hais tias “Txiv, kuv ua koj tsaug vim koj mloog kuv lo lus thov koj. Kuv yeej paub tias koj niaj zaus mloog kuv lub suab thov koj. Kuv hais zoo li no kom xwv cov neeg nyob ncig kuv ntseeg tias koj xa kuv tuaj.”

Yes Xus hais li ntawd tas, nws hais nrov nrov tias “Las Ntxas Los, koj tawm los nraum zoov no!”

Tus tuag tawm plaws los, sawv daws poob siab tas, lawv tsis nco qab pab daws cov saw pav Las Ntxas Los tes taw. Ces Yes Xus hais rau lawv tias “Nej daws cov saw pav nws, nej tso nws mus.”

Huab Tais Yes Xus tsa Las Ntxas Los kom rov sawv, mas nws xav kom tsoom sid ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, Yes Xus muaj Tswv Ntuj txoj sia ces nws muaj peev xwm ua kom neeg muaj txoj sia tau.

Tshuav tsis ntev, Yes Xus yuav ua ib zaj hwj huam loj dua hnub nws tsa Las Ntxas Los. Yog tshuav hnub puav xwb, ces luag yuav muab Yes Xus tua, tab sis 3 hnub xwb, Yes Xus yuav sawv rov qab los muaj txoj sia nyob mus li ib txhiab ib txhis.

Kwv tij, peb lub cev ntaj ntsug no muaj ib hnub yuav tuag xwb. Tab sis yog peb ntseeg tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub, peb khaub zim Yes Xus, thiab peb vam txog Yes Xus pab, mas peb paub tias tab txawm peb lub cev tuag lawm, mas peb tus ntsuj plig yuav nrog Tswv Ntuj nyob mus li ib txhiab ib txhis.

Zaum no Yes Xus tab meeg tuaj txog Npes Tas Nias, Yes Xus yuav tab meeg mus hauv lub tsheej Yes Lus Xas Les. Yes Xus paub tias cov hlob hauv lub nroog yuav ntes nws, lawv yuav muab nws tua nyob saum ntoo cuam. Tab sis Yes Xus zoo siab mus, vim nws paub tias nws yuav raug kev tuag kom cawm ntiaj teb neeg. Yes Xus zoo siab muab nws txoj sia los ua nqe txhiv ntiaj teb neeg ntawm txoj kev txhaum, Yes Xus zoo siab muab nws txoj sia txi rau Leej Txiv kom tau cawm ntiaj teb neeg.

Hnub no, Huab Tais Yes Xus tsa Las Ntxas Los sawv rov los muaj txoj sia, mas sawv daws puas zoo siab, thiab ua Yes Xus tsaug?

Tus Hauv Paus Xa Lus Zam tsuas hais tias: Coob tus Yus Das tuaj xyuas Mab Liab, tau pom qhov Yes Xus ua, ces lawv ntseeg txog Yes Xus.

Tab sis muaj ib co neeg mus cuag cov Fas Lis Xais, lawv qhia cov Fas Lis Xais txog qhov Yes Xus tau ua. Ces cov thawj Leej Choj thiab cov Fas Lis Xais sib tham tias “Peb yuav ua dab tsi? Tus neeg ntawd pheej ua ib co cim ntau kawg? Yog peb cia nws ua li no ntxiv, mas sawv daws yuav ntseeg txog nws, ces cov Los Mas yuav tuaj rhuav peb lub chaw ntshiab, thiab rhuav peb haiv neeg.”

Nyob hauv lawv muaj ib tug hu ua Kais Fas, xyoo ntawd Kais Fas ua Tuam Leej Choj. Nws hais rau lawv tias“Nej tsis to taub dab tsi li. Nej tsis xav tswv yim tias qhov zoo tshaj rau nej, yog cia ib tug neeg tuag this tsoom pej xeem tuag, kom xwv tas haiv neeg tsis txhob tuag.” Ces txij hnub ntawd los, lawv txiav tias yuav muab Yes Xus tua.(Zam 11: 45-53)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top