LIS PIAM 6 CAIJ HLA (Z 14: 15-21)

XH. Yaj Nom Thoob

Ib tsoom kwv tij Hmoob, Yes Xus paub tias txog caij yuav ncaim cov thwj tim rov mus cuag Leej Txiv. Yes Xus hais ib cov lus ncaim rau cov thwj tim, Yes Xus xav pab lawv ua siab loj. Yes Xus hlub cov thwj tim tas nrho, ces Yes Xus hais rau lawv zoo li no tias   “Tshuav tsis ntev lub ntiaj teb yuav tsis pom kuv”, “Leej Txiv yuav xa Leej Ntuj Plig tuaj rau nej, kom nrog nej nyob mus li”, “Kuv nyob hauv kuv Txiv, thiab nej nyob hauv kuv, thiab kuv nyob hauv nej”, “Kuv yuav tsis tso nej ua ntsuag. Kuv yuav rov qab los cuag nej”, “Yog nej nyiam kuv, nej yuav coj kuv cov lus qhia”, “Tus nyiam kuv, mas kuv Txiv kuj nyiam nws, kuv kuj yuav nyiam nws, kuv yuav muab kuv rau nws pom xyeem”.

Kwv tij, thawj lo lus uas Huab Tais Yes Xus hais yog zoo li no tias “Tshuav tsis ntev lub ntiaj teb yuav tsis pom kuv. Tiam sis nej yuav pom kuv, vim kuv muaj txoj sia.”

Ua cas Yes Xus hais li no rau cov thwj tim?

Yes Xus paub tias nyem no txog caij nws yuav rov mus cuag Leej Txiv, Yes Xus paub tias cov Yus Das tab tom yuav muab nws tua, nws yuav ncaim cov thwj tim mus. Yes Xus puab tias ib me ntsis luag yuav ntes nws, luag yuav muab nws tua mas Yes Xus thiaj hais tias “Tshuav tsis ntev lub ntiaj teb yuav tsis pom kuv.”

Yes Xus kuj paub tias nws yuav sawv rov los muaj txoj sia nyob mus li, nws xav kom cov thwj tim txawj ua siab loj, txhob poob siab rau cov xwm txheej uas tab tom yuav tuaj nphav lawv sai sai no. Yes Xus thiaj hais tias “Tiam sis nej yuav pom kuv, vim kuv muaj txoj sia.”

Nyem no, Yes Xus mus saum ntuj. Tsis muaj leej twg pom Yes Xus lawm. Tiam sis Yes Xus tseem nrog peb nyob nraim mus li. Yes Xus nyob hauv peb txhia leej txhia tus, Yes Xus nyob hauv cov neeg pluag, nyob hauv cov neeg txom nyem, nyob hauv cov neeg mob, thiab Yes Xus nyob hauv lub Cim Yug. Yes Xus ua li ntawd kom tau nrog peb nyob nraim mus li.

Lo lus tim ob, Yes Xus hais tias “Leej Txiv yuav xa Leej Ntuj Plig tuaj rau nej, kom nrog nej nyob mus li.”

Yes Xus hlub cov thwj tim tiag. Yes Xus paub tias cov thwj tim muaj zog tsis txaus. Yes Xus kuj paub tias yav tom ntej cov thwj tim yuav raug ntau yam xwv txeej vim lawv nyiam Yes Xus. Ces Yes Xus hais rau cov thwj tim tias “Leej Txiv Tswv Ntuj yuav tso Leej Ntuj Plig los nrog nej nyob mus li.”

Leej Ntuj Plig nrog cov thwj tim nyob ua lawv lub zog, ua lawv lub tswv yim. Leej Ntuj Plig yuav pab cov thwj tim ua siab loj tiv kev nyuaj, tiv kev txom nyem mus li.

Kwv tij, nyem no peb cov neeg ntseeg puas tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab?

Txij hnub peb txais lub Cim Ntxuav thiab txais Lub Cim Txhab Zog, mas  peb tau txais Leej Ntuj Plig tuaj nyob hauv peb. Leej Ntuj Plig ua kom peb to taub tej yam nyuaj hauv peb txoj kev ntseeg, Leej Ntuj Plig ua kom peb muaj peev xwm tiv kev hauj ntxias. Leej Ntuj Plig ua tus pab peb ua lub neej sib nyiam sib hlub thiab tso siab rau Yes Xus

Kwv tij nej puas nco qab lawm?

Ua ntej no Yes Xus xub hais rau cov thwj tim tias “Kuv cov me nyuam, kuv yuav tsis nrog nej nyob ntev ntxiv. Kuv muab ib lo lus qhia rau nej, yam li nej yuav sib nyiam sib hlub. Kuv nyiam kuv hlub nej zoo li cas mas nej kuj yuav sib nyiam sib hlub zoo li cas. Nej tsis txhob ntxhov siab mog! Nej ntseeg txog Tswv Ntuj thiab ntseeg txog kuv mog! Kuv mus npaj ib qho chaw rau nej.”

Tus thwj tim hu ua Fis Lis Pos hais rau Yes Xus tias “Huab Tais, koj pub peb pom Leej Txiv ces txaus peb siab lawm.”

Yes Xus hais tias “Tus twg tau pom kuv, nws kuj tau pom Leej Txiv.”

Yes Xus tseem hais ntxiv tias “Yog nej nyiam kuv, nej yuav khaws kuv cov lus qhia, ces kuv yuav xa dua lwm tus Nplij tuaj rau nej, kom nrog nej nyob mus li, yog Leej Ntuj Plig Ntshiab qhia txoj kev tseeb tiag. Tshuav tsis ntev lub ntiaj teb yuav tsis pom kuv. Tiam sis nej yuav pom kuv, vim kuv muaj txoj sia nyob.”

Tej zaus cov thwj tim hnov Yes Xus hais tias nws yuav ncaim lawv mus, mas cov thwj tim tau poob siab. Ces Yes Xus hais rau lawv tias Leej Ntuj Plig yuav tuaj nrog lawv nyob ua lawv lub tswv yim, thiab ua lawv qhov chaw vam khom, Leej Ntuj Plig yuav txuag lawv, thiab coj lawv kev. Qhov uas Tswv Ntuj yuav xa Leej Ntuj Plig nqes los tau tshwm tuaj, yog hnub Leej Ntuj Plig nqes los rau saum cov thwj tim.

Yog 10 hnub tom qab Yes Xus nce mus lawm saum ntuj mas cov Yus Das ua lub hnub nyug Tsib Caug, cov Hauv Paus Xa Lus sib sau nyob ua ke hauv ib lub tsev. Lawv txawm hnov ib yam nrov nroo ntws saum ntuj tuaj xws li ib nthwv cua hlob ua ncha tas lub tsev lawv nyob.  Ces lawv pom ib co nplaim zoo li nplaim taws tawm tuaj. Cov nplaim ntawd faib ua ntau tus los tsaws txhua saum cov thwj tim taub hau. Tam sim ntawd, Leej Ntuj Plig tuaj nyob puv hauv lawv siab. Lawv cia li hais tej xeem lus tshiab raws li Leej Ntuj Plig qhia lawv hais. (HL 2: 1 – 4)

Yes Xus los lus tim 3, hais tias “Kuv nyob hauv kuv Txiv, thiab nej nyob hauv kuv, thiab kuv nyob hauv nej.”

Ib txwm los, peb ntseeg tias nyob hauv ib tug Tswv Ntuj muaj 3 leeg Huab Tais sib koom ua ib ke, yog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig. Yes Xus hais tias Leej twg pom Leej Tub, nws kuj pom Leej Txiv thiab. Ces peb thiab hais tias Yes Xus yog Tswv Ntuj fab uas neeg qhov muag pom tau, vim Yes Xus nqes los ua neeg zoo li peb.

Yes Xus hais ob peb yam rau cov thwj tim, kom pab lawv ua siab loj tias Yes Xus tsis tso lawv pov tseg. Yes Xus hais meej pem rau lawv tias “Kuv yuav tsis tso nej ua ntsuag.”

Niaj hnub no Yes Xus kuj tsis tso peb pov tseg thiab. Yes Xus nyob hauv peb txhia leej txhia tus. Yes Xus nyob hauv tus neeg pluag, nyob hauv tus neeg tshaib plab, nyob hauv tus neeg raug mob nkeeg. Yes Xus nyob hauv cov neeg me. Thaum peb hlub cov neeg zoo li hais tas los no thaib peb pab lawv, mas yog peb pab Huab Tais Yes Xus.

Kwv tij, Yes Xus nrog peb nyob mus li. Yes Xus nyob hauv Leej Txiv, Leej Txiv nyob hauv Yes Xus, thiab Leej Ntuj Plig nyob hauv Leej Txiv, Leej Txiv nyob hauv Leej Ntuj Plig.

Kwv tij, Leej Txiv pub Leej Ntuj Plig rau peb, yog ib yam muaj nqes tas nrho.

Cov neeg kam ua neeg me, thiab tsis muab hlob xwb thiaj li qhib siab txais Leej Ntuj Plig, thaum peb txais Leej Ntuj Plig, peb kuj txais Leej Txiv thiab, vim tias Leej Txiv pub peb pom nws nyob hauv nws Leej Tub uas yog Huab Tais Yes Xus, tus twg pom Yes Xus, kuj pom Leej Txiv. Yes Xus twb hais tias “Nej ntseeg kuv mog ! Kuv nyob hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv kuv.”  (Z 14 :11)

Hnub no Yes Xus hais lo lus tim 4, tias “Kuv yuav tsis tso nej ua ntsuag, kuv yuav rov qab los cuag nej.”

Yes Xus tuag tas, nws sawv rov qab los. Yes Xus nrog cov thwj tim nyob 40 hnub ntxiv, mas nws nce pem Ntuj. Yes Xus mus saum Ntuj, nws tsis tso cov thwj tim ua ntsuag. Yes Xus xa Leej Ntuj Plig tuaj nrog cov thwj tim nyob. Yes Xus kuj nrog lawv nyob nraim. Yog hmo uas Yes Xus nrog lawv noj pluas mov kawg, mas Yes Xus foom hmoov zoo rau lub ncuav mov, kom txia ua Yes Xus lub cev, nws muab faib rau cov thwj tim. Yes Xus hais tias “Qhov no yog kuv lub cev. Ces niaj hnub no thaum peb txais lub Cim Yug, mas peb txais Yes Xus tuaj nrog peb nyob yug peb txoj sia. Yes Xus tseem niaj hnub nrog peb nyob nraim mus li.

Lo lus tim 5 Yes Xus hais tias “Yog nej nyiam kuv, nej yuav coj kuv cov lus qhia.”

Cov thwj tim tau nrog Yes Xus nyob ntev li 3 xyoos. Lawv nrog Yes Xus mus ntau qhov chaw. Lawv pom Yes Xus ua ntau yam hwj huam, thiab hnov Yes Xus qhia ntau yam.

Tas nrho Yes Xus cov lus qhia yog xaus rau haus los lus tias “Koj yuav nyiam Tswv Ntuj tas siab tas ntsws, tas tswv yim, tas zog, thiab koj yuav nyiam luag tej ib yam li koj nyiam koj.”

Nyem no Yes Xus paub tias nws yuav ncaim cov thwj tim mus, vim luag yuav muab Yes Xus tua. Yes Xus nyiam cov thwj tim thiab hlub lawv kawg, nws hais rau cov thwj tim tias Leej Txiv yuav xa Leej Ntuj Plig tuaj nrog nej nyob.

Lo lus tim 6 Yes Xus hais tias “Tus nyiam kuv mas kuv Txiv kuj yiam nws, kuv kuj yuav nyiam nws, kuv yuav muab kuv rau nws pom.”

Cov neeg nyiam Yes Xus yog cov neeg zoo li cas?

Cov neeg nyiam Yes Xus yog cov ua raws nraim li Yes Xus qhia. Leej twg hais tias ntseeg Yes Xus hos tsis tau ua zoo li Yes Xus qhia, yam li nws tsis txawj nyiam luag tej, tsis txawj hlub luag tej, tsis txawj pab luag tej, thiab tsis hwm Tswv Ntuj, mas nws tsis nyiam Yes Xus tiag.

Hnub no, Yes Xus hais tias tus nyiam Yes Xus tiag mas txog hnub kawg nws yuav tau pom Yes Xus, vim Yes Xus yuav tos nws mus nrog Yes Xus nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Kwv tij, hnub no Zam Ntawv Moo Zoo qhia peb tias Leej Ntuj Plig zoo li no:

Leej Ntuj Plig nrog peb nyob nws nyob hauv peb mus li.

Leej Ntuj Plig yog Lub Tswv Yim.

Leej Ntuj Plig yog tus qhia qhov tseeb tiag.

Leej Ntuj Plig yog tus uas ntiaj teb neeg feem coob tsis paub, thiab tsis pom.

Leej Ntuj Plig qhia cov xwm yuav tshwm tuaj tom hauv ntej.

Leej Ntuj Plig ua kom Yes Xus nto koob meej.

Leej Ntuj Plig ib txwm ua hauj lwm txij thaum tsim ntuj tsim teb los.

Hos txij hnub Leej Ntuj Plig nqes los rau saum cov thwj tim, mas Leej Ntuj Plig tuaj nyob hauv cov neeg ntseeg Yes Xus.

Kwv tij, hnub no peb hnov Yes Xus cov lus pab cov thwj tim ua siab loj. Yes Xus cov lus hnub no kuj yog ib co lus txhawb nqa peb lub siab, ua kom peb muaj kev cia siab tias Yes Xus nyiam peb tiag, nws tsis tso peb ua ntsuag.  Ces thaum peb raug kev nyuaj, los raug teeb meem loj, mas peb thov Huab Tais Yes Xus pab peb daws tej kev nyuaj ntawd, thiab peb thov Leej Ntuj Plig pab kom peb txawj nyiam, thiab txawj hlub luag tej.

Kwv tij, Yes Xus nyiam peb tas npaum no, nws thov Leej Txiv xa Leej Ntuj Plig tuaj nrog peb nyob, ua li peb puas tau nyiam Yes Xus tiag?

Hnub no, Yes Xus hais tias “Yog nej nyiam kuv, nej yuav coj kuv cov lus qhia.”

Thov kom peb sawv daws muab siab rau mloog Yes Xus cov lus uas hnub no Yes Xus hais rau peb, peb yuav coj nraim Yes Xus cov lus qhia thiab peb yuav sib nyiam sib hlub mus li.

Tseem muaj ib yam tseem ceeb yuav hais rau nej yog zoo li no:

Peb yog ib cov neeg ntseeg, peb yog Yes Xus cov thwj tim, nyob hauv Yes Xus lub Koom Txoos uas yog lub Koom Txoos Kav Tos Liv mas Yes Xus tau tsa tej tus neeg los saib Yes Xus lub Koom Txoos. Cov neeg Yes Xus tsa ntawd yog Tswv Qhia thiab cov Txiv Plig, Yes Xus pub lub hwj chim rau lawv kom lawv ua tau cov hauj lwm tseem ceeb, yam li pub cov Cim Ntshiab nqa Ntuj txiaj ntsim tuaj rau peb. Lawv yog cov yuav nrog Yes Xus coj peb mus cuag Leej Txiv. Li ntawd, peb yuav tsum mloog cov Txiv Plig, thiab cov Tswv Qhia tshaj kev ntseeg rau peb.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top