LIS PIAM 6 CAIJ NYOB NRUAB XYOO (A)

TP. NYIAJ POV

Kwv tij sawv daws, tej laus thiab tej nom tswv lawv muab txim rau tus tua neeg, yam li lawv muab nws kaw hauv nkuaj ntev xyoo. Yes Xus hais tias thaum koj npau taws rau koj tus kwv los rau lwm tus neeg, mas koj yuav raug txim. Yam li Tswv Ntuj yuav muab txim rau koj, Tswv Ntuj muab txim rau koj lub caij koj nyob ntiaj teb no, vim koj lub siab nyob tsis tiaj tsis tu thiab lwm tiam Tswv Ntuj tseem yuav muab txim rau koj. Yam li, koj yuav tsis mus pom Leej Txiv Tswv Ntuj lub hwj chim.

Li ntawd, tej laus zaj yog zoo li  no “Koj tua neeg mas koj raug txim ib ntus  nyob hauv tsev loj faj xwb.” Hos Yes Xus zaj yog zoo li no “Tsis tas koj yuav tua neeg koj thiaj yuav raug txim. Txij thaum koj lub siab npau taws rau lwm tus neeg. Koj cem nws tias niag ruam, niag vwm, mas koj yuav raug txim ntawm Tswv Ntuj.

Li ntawd, Yes Xus qhuab qhia kom koj hlub neeg puag hauv nruab siab. Txhob ntaus nws txhob ua phem rau nws, txhob npau taws rau nws, koj thiaj muaj lub siab ntshiab raws li Yes Xus nyiam.

Kwv tij sawv daws, raws li peb niaj hnub pom Hmoob txiav txim rau cov neeg tau ua txhaum, mas yeej muaj puav pheej meej pem tias tau zes luag poj luag zev tiag.

Tej tus neeg tau zes luag poj niam nws tsis raug txim, vim lawv txawj nrhiav tej tus tim khawv dag thiab pab kom sawv daws paub ua xyem xyav tias lawv tsis tau zes luag poj luag zev. Ces tus ua txhaum tsis raug txiav txim thiab khiav dim ntawm neeg xub ntiag. Tab sis Yes Xus hais tias tus zes luag poj luag sev mas Tswv Ntuj pom, ces Tswv Ntuj yuav muab txim rau tus ntawd. Tswv Ntuj kuj pom hauv neeg nruam siab, nws pom koj ntshaw zes luag poj luag sev, Tswv Ntuj pom koj lub siab tsis huv. Vim li ntawd peb yuav ua dab tsi thiaj yuav dim ntawm Tswv Ntuj lub txim. Peb puas muaj ib tug neeg tsis ua txhaum hauv yus nruab siab, leej twg thiaj li yuav dim ntawm lub txim txhaum ntawd.

Yes Xus hais ntxiv tias yog koj lub qhov muag coj koj mus ua txhaum mas muab kaus pov tseg, yog koj txhais teb xis ua koj chaw ua txhaub muab txiav pov tseg kom deb koj.

Yog peb ua li Yes Xus  hais mas ntshai peb sawv daws yuav dig muag thiab yuav tu tes tu taw.

Yes Xus ua paj lug hais, nws xav qhia dab tsi rau peb?

Yes Xus xav qhia tias koj yeej yuav ntshaw ua txhaum, ntshaw ua ub ua no, zes luag poj luag sev. Tiam sis koj yuav rau siab tiv koj lub cev xav ua txhaum thiab ua phem. Yog koj rau siab tiv koj lub cev xav ua phem mas Tswv Ntuj pom ces Tswv Ntuj zam txhaum rau koj. Thaum koj ua txhaum tab sis Tswv Ntuj pom tias koj ntxub koj txoj kev ua txhaum, mas koj tiv koj lub siab thiab koj lub cev tsis zoo, koj yuav tsum tiv tiag. Koj ua tej yam hauj lwm uas yuav them txim txhaum uas Tswv Ntuj pom mas Tswv Ntuj yuav zam txhaum rau koj.

Ua li mas Tswv Ntuj muaj ib lub siab zoo dua neeg, neeg pom tias koj tau ua txhaum, mas neeg kawg yuav muab txim rau koj, neeg txoj cai mus li ntawd. Tab sis Tswv Ntuj yeej pom cov txhaum uas neeg tsis tau pom nyob hauv koj nruab siab, hos Tswv Ntuj xav zam rau koj. Koj ua txhaum tas lawm koj thov txhaum ntawm Tswv Ntuj. Koj ua tej yam hauj lwm tseem ceeb tias koj ntxub koj txoj kev ua txhaum, mas Tswv Ntuj yuav zam rau koj. Tab koj txawm zes luag poj luag sev los Tswv Ntuj yuav txawj zam rau koj. Tab sis koj yuav tsum ntxub koj cov txhaum tiag tiag, mas Tswv Ntuj thiaj li yuav zam rau koj. Koj yuav dag tsis tau rau Tswv Ntuj.

Tej laus tsis kheev kom nrauj poj niam, tej laus tsis xav kom 2 niam txiv sib nrauj. Tej laus Hmoob muaj txoj cai qhuab qhia kom 2 niam txiv nyob ua ke tab sis qhov kawg thaum kho tsis tau nkawd tej teeb meem mas tej laus kuj tso nkawd sib nrauj thiab. Yes Xus hais tias 2 niam txiv nkawd ua niam txiv tas ib sim neej. Yes Xus txoj cai yuav luag tsis muaj kev sij nrauj. Yog thaum ib tug tab meeg fav xeeb rau lwm tus ces yuav muaj chaw hais.

Vim li ntawd Yes Xus hais tias “Yog koj nrauj koj poj niam mas yog zoo nkaus li koj tso nws pov tseg rau luag zes, yog koj mus ze ib tug poj niam uas luag nrauj mas kuj zoo li koj mus zes luag poj luag sev.”

Vim li cas Yes Xus thiaj li hais ib lo lus nruj nruj zoo li no?

Yog vim Yes Xus xav txuag sawv daws txoj kev ua lub neej. Thaum twg muaj kev sib nrauj yooj yim mas sawv daws muaj kev sib nrauj sai. Ces cov niam cov txiv tsis muaj ke sib tso siab thiab cov raug txom nyem tshaj mas yog cov me nyuam.

Vim li cas Yes Xus thiaj hais tias peb tsis txhob cog lus, vim li cas yuav tsis txhob hu txog ntuj, los yuav tsis txhob hu txog ntiaj teb, los yuav tsis txhob hu txog lwm yam los cog lus?

Yog vim muaj tej tus neeg lawv twv ntuj twv teb. Tab txawm yog tej yam me me tsis muaj nqes los lawv twv ntuj twv teb, los lawv kuj tsis muab siab rau ua raws li lawv tau cog lus thiab. Ces lawv muaj txhaum vim lawv tuav txog Tswv Ntuj lub npe los cog lus. Lawv kuj tsis ua raws li lawv tau cog lus, ces lawv zoo li lawv kom Tswv Ntuj nrog lawv pom zoo dag. Yes Xus thiaj hais tias yog koj ua ib tug neeg hais lus tseem ceeb mas tsis tas koj yuav hu Ntuj los nrog koj cog lus. Yog muaj zoo li koj hais mas koj tsuas hais tias muaj, yog tsis muaj koj tsuas hais tias tsis muaj. Sawv daws yeej yuav ntseeg koj, vim koj yog ib tug neeg hais kam cov lus tseem ceeb koj tsis lam hais kam cov lus dag.

Ua li mas puas yuav hais tau hais tias tas ib sim neej tsis txhob hu txog Tswv Ntuj los nrog yus cog lus khov kho rau luag mloog?

Peb ua ib sim neej tsis txhob hu txog Tswv Ntuj los nrog yus cog lus khov kho ib zaug rau luag tej mloog. Yes Xus hais tias “Koj cog lus rau Huab Tais kuj tau, koj hu txog Huab Tais lub npe los cog lus kuj tau. Tab sis thaum koj cog lus li ntawd mas koj yuav tsis txob fav xeeb ib sim neej, vim koj tau hu txog Tswv Ntuj lub npe los cog lus lawm. Koj yuav tsum ua raws li koj lo lus koj tau cog cia. Yes Xus hais tej lo lus zoo li ntawd kom peb xyaum hais ib co lus tseem ceeb kom txhob lam hais lus dag luag tej. Tab txawm yog yus twv ntuj twv teb, twv txog yus niam yus txiv, twv txog yus lub taub hau los Yes Xus hais tias nej tsis txhob cog lus kiag. Yog tias muaj mas nej tsuas hais tias muaj, cov lus koj hais ntxiv mas yog dab phem cov lus.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top