LUB CIM TXHAB ZOG YOG DAB TSI?

Thaum peb txais lub Cim Ntxuav, peb twb ua neeg yug los dua tshiab, peb twb muaj Tswv Ntuj lub zog lawm. thaum ntawd peb muaj zog tsis txaus vim ib txhia txais lub Cim Ntxuav thaum tseem yau. Muaj ib txhia txais lub Cim Ntxuav thaum loj lawm. Tiam sis nws kawm tsis txaus, nws tseem tsis tau muaj Tswv Ntuj lub zog txaus. Yog li nws thiaj li yuav tsum tau txais lub Cim Txhab Zog ntxiv. Ib tug neeg ntseeg twb yuav tsum tau txais o blub cim nws thiaj ua neeg ntseeg tau, vim Leej Ntuj Plig lub zog ua kom neeg muaj Tswv Ntuj txoj kev zam rau peb cov ua Tswv Ntuj me nyuam. Peb tau txais Leej Tswv Yim ntawm Huab Tais Yes Xus los, Leej Tswv Yim uas peb txais los ua rau peb muaj txoj sia, kev nyiam ntawm Huab Tais Yes Xus kom sawv ntseg hauv peb yam li peb yog Leej Ntuj Plig lub chaw nyob. Leej Ntuj Plig los tsa tsev hauv peb, nws yog txoj kev, yog lub noob nyob hauv peb lub siab ua kom txawj tawg kaus thiab hlob tuaj. Leej Ntuj Plig pab peb lub siab kom txawj ntseeg, tso siab muaj kev nyiam, paub kev sib koom tes, ua siab dav, siab txawj zam. Leej Ntuj Plig ua Tswv Ntuj nyob nraim hauv peb siab, peb nco ntsoov thov Leej Tswv Yim lub caij peb ntxhov siab, lub caij xaiv tej yam hauv peb, Leej Tswv Yim yuav pab peb txiav tas txhua yam hauv kev ntseeg thiab hauv tsoom zoo. Leej Tswv Yim pab peb kom muaj zog, thaum peb txom nyem lub siab lub cev.

Yog li peb yuav ua dab tsi ? Peb yuav txuag peb lub cev ua Leej Ntuj Plig qhov chaw nyob, txawj nrhiav tej yam zoo tsis txawj ploj, thiab saib lwm tus zoo ib yam li yus.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top