LUB LIS PIAM 3 CAIJ HLA (LK 24: 13-35)

Ib tsoom kwv tij, uas nej mloog nraim peb lub tshaj xo Zoo Tswv Zov Yaj, mas ib ntus no nej twb hnov peb tshaj Yes Xus txoj kev tuag thiab sawv rov qab los. Hnub no, nej hnov zaj hais txog Yes Xus tawm tuaj xyuas ob tug thwj tim. Yav ua ntej, mas ob tug thwj tim tau tso siab rau Yes Xus tas nrho, nkawd mloog Yes Xus cov lus qhuab qhia, nkawd ntseeg tias Yes Xus yog tus vaj Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub tuaj cawm ntiaj teb neeg. Hos nyem no nkawd ho ua xyem xyav rau Yes Xus, vim Yes Xus tuag tau 3 hnub lawm, tsis pom Tswv Ntuj ua dab tsi li. Ces nkawd mus dua lwm lub zos, nkawd xav ncaim ntawm tsoom thwj tim uas nyob hauv lub nroog Yes Lus Xas Les. Thaum nkawd mus kev nkawd sib tham txog Yes Xus lub neej, thiab Yes Xus tej lus qhuab qhia, nkawd hais tias Yes Xus tau qhuab qhia zoo tas nrho, nws kuj muaj hwj huam, hwj chim kawg, peb tso siab rau Yes Xus tas nrho, hos ua cas zaum no Yes Xus tuag lawm tiag. Tsis pom Tswv Ntuj ua hauj lwm dab tsi li. Thaum nkawd sib tham txog tej ntawd, mas Yes Xus tawm tuaj ntsib nkawd, nws qhia nkawd tias kom nkawd tso siab. Vim twb muaj tej tus Yaj Saub xub hais tias Tswv Ntuj Leej Tub yuav raug txom nyem, thiab raug tuag. Yes muab tej lo lus uas thaum ub cov Yaj Saub xub hais tias Tswv Ntuj Leej Tub yuav raug zoo li cas, coj los piav rau nkawd mloog. Ua rau nkawd lub siab kub lug.

Kwv tij, hnub uas cov Yus Das muab Yes Xus tua, yog hnub 6, hauv lub lis piam. Hnub 6 yuav tsaus ntuj, lawv txo Yes Xus lub cev saum ntoo cuam nqes los, thiab coj mus zwm av. Vim hnub 7, cov Yus Das caiv, lawv tsis ua hauj lwm. Hnub 7 Yes Xus lub cev zwm av ib hnub, txog hnub Chiv thaum sawv ntxov Yes Xus thiaj sawv rov los lawm.

Hnub Chiv, thaum pom kev kaj ntug txoog ib co poj niam xub mus xyuas Yes Xus lub ntxa. Tos cov poj niam xub mus ua ntej, mas tej zaug yog vim cov poj niam muaj lub siab mos, thiab txawj hlub neeg zoo dua cov txiv neej. Thaum cov poj niam mus txog tom lub ntxa, lawv tsuas pom Yes Xus lub ntxa khoob lug xwb, tsis muaj Yes Xus lub cev nyob hauv lawm. Thaum ntawd, Tswv Ntuj ib tug Tshiab tawm tuaj hais lus rau cov poj niam tias, Yes Xus sawv rov los lawm. Cov poj niam pom tej xwm ntawd, lawv zoo siab kawg, lawv rov loo mus hais qhia rau Yes Xus cov thwj tim tias, Tswv Ntuj tus Tshiab tawm tuaj hais rau peb tias Yes Xus sawv rov los lawm. Cov thwj tim hnov cov poj niam hais li ntawd, lawv poob siab nthav. Muaj tus puav ntseeg, hos tus puav tsis ntseeg, vim cov His Xas Lais kheev hais tias cov poj niam hais lus tsis txaus ntseeg. Kwv tij, peb cov Hmoob puas muaj zoo li ntawd thiab ?

Ntawm peb cov ntseeg, mas peb tsis thuam cov poj niam, peb saib sawv daws muaj nqes ib yam nkaus.

Pob Zeb, hnov cov poj niam hais li ntawd, nws ntseeg. Ces Pob Zeb thiab Zam nkawd thiaj khiav loo mus xyuas Yes Xus lub ntxa. Zam hluas nws xub khiav mus txog ua ntej, hos Pob Zeb tuaj txog tom qab, thaum ntawd yog sawv ntxov, tav li 7 teev tej. Nkawd chaws mus hauv lub ntxa, tsis pom Yes Xus lub cev lawm, tsuas pom cov saw pav tus tuag hle nyob hauv pem teb xwb, thiab pom daim ntaub qhwv taub hau kauv nyob ib cag. Nkawd pom tej ntawd, mas nkawd ntseeg txog Yes Xus cov lus uas Yes Xus xub hais tias “Luag yuav muab kuv tua. Tab sis tos hnub 3, kuv yuav sawv rov qab los.”

Tib hnub ntawd, tav li 10 teev tej, Mab Liab Mas Ntas Las mus tom Yes Xus lub ntxa, nws quaj quaj. Mab Lias Mas Ntas Las yog tus uas thaum ub raug 7 tus dab, ces Yes Xus tau ntiab dab rau nws. Mab Liab nyiam Yes Xus kawg, nws niaj hnub hu Yes Xus ua “Kuv tus Xib Hwb.” Thaum ntawd, Yes Xus tawm tuaj, Yes Xus hu Mab Liab tias “Mab Liab.”

Mab Liab zeem tau tias yog Yes Xus, nws thiaj hais tias “Xib Hwb.”

Yes Xus hais rau nws tias “Koj txhob chwv kuv. Koj mus hais rau cov kwv luag tias kuv mus pem kuv Txiv thiab nej txiv, mus pem kuv tus Tswv Ntuj thiab nej tus Tswv Ntuj.”Ces Mab Liab thiaj mus qhia rau cov thwj tim tias nws pom Yes Xus.

Tib hnub ntawd, thaum 4 teev los 5 teev tej, muaj ob tug thwj tim tab tom mus tom lub zos Es Mas Ws, uas deb li 2 teev kev, los 3 teev kev tej. Yes Xus tuaj ntsib nkawd ntawm ib tog kev, Yes Xus nrog nkawd tham, thiab qhia ntau yam rau nkawd. Lawv ua ke mus txog lub zos Es Mas Ws, ces Yes Xus thiab cia kom nkawd zeem tau Yes Xus.

Kwv tij, zaj no yog ib zag zoo tas nrho, vim zaj no tau piav tias Yes Xus nrog ob tug thwj tim mus kev ua ke ib tag hnub, Yes Xus tau qhuab qhia kom nkawd paub tias Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag. Yes Xus hais tias nws yog tus uas thaum ub cov Yaj Saub xub hais txog.

Yes Xus qhia tias Tswv Ntuj Leej Tub yuav tsum raug txom nyem, thiab raug luag muab nws tua kom tau ntxuav ntiaj teb neeg cov txhaum pov tseg. Yes Xus raug tej yam xwm zoo li no tas, mas nws yuav sawv rov qab los thiab muaj txoj sia nyob mus li.

Ob tug thwj tim hnov Yes Xus cov lus qhuab qhia, nkawd lub siab kub lug. Nkawd xav tias, tus no ua cas txawj hais lus zoo cuag li Yes Xus ntag. Ntawm Yes Xus, mas thaum ntawd nws yees kom ob tug thwj tim zeem tsis tau nws lawm. Yes Xus tos kom txog caij, nws thiaj cia nkawd zeem tau nws.

Yog thaum noj hmov, Yes Xus thiaj pub kom ob tug thwj zeem tau Yes Xus, ces Yes Xus cia li ploj ntais lawm.

Kwv tij, Yes Xus tawm tuaj qhia ob tug thwj tim, mas Yes Xus kuj xav qhia peb thiab. Yes Xus xav kom peb paub tias, nws yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag, nws sawv rov los lawm. Yog peb ntseeg Yes Xus thiab peb tso siab rau Yes Xus, mas Yes Xus yuav cawm tau peb txoj sia.

Ib tsoom kwv tij, Yes Xus nrog ob tug thwj tim mus kev, Yes Xus nrog nkawd hais lus, tsis kav nkawd zeem tsis tau Yes Xus. Yog thaum noj hmo, nkawd pom Yes Xus muab lub ncuav mov mog ntais thiab faib rau nkawd noj, mas nkawd thiaj zeem tau Yes Xus. Nkawd nco dheev txog hmo uas Yes Xus yuav tuag, Yes Xus nrog cov thwj tim noj pluas mov Hla ua ke, Yes Xus tuav lub ncuav mov, nws foom hmoov zoo thiab faib rau cov thwj tim noj. Ces nkawd mam zeem tau tias tus ntawd yog Yes Xus ntag. Hos Yes Xus cia li ploj ntais lawm.

Lub caij ntawd twb tsaus ntuj, tsis kav ob tug thwj tim cia li sawv tsees khiav mus cuag pab kaum ib leeg thwj tim, nyob pem Yes Lus Xas Les. Nkawd piav tas nrho txhia yam nkawd tau pom thiab tau ntsib rau cov thwj tim, mas lawv sawv daws zoo siab kawg.

Kwv tij, nyob hauv peb lub neej muaj zaum puav peb twb ua zoo li ob tug thwj tim ntawd. Tej ntu yus ntseeg Yes Xus khov kho, tej ntu yus ho ua xyem xyam rau Yes Xus. Yog nej muaj ib lub siab zoo li no, mas nej thov Yes Xus pab nej. Kwv tij, yeej muaj tej lub caij zoo pab kom yus tau ntsib Yes Xus, yog thaum peb ua thaj txi Ntuj, los ua lub txoos teev Ntuj mas peb tau mloog cov Ntawv Ntshiab qhia txog Yes Xus rau peb. Yog thaum ntawd mas peb rov tau ntsib Yes Xus nyob hauv Yes Xus lub Moo Zoo.

Kwv tij, yog thaum peb ua cov txoos teev Ntuj mas muaj ib lub caij Txiv Plig, los Xib Hwb nthauv Ntawv Ntshiab rau peb mloog, ces zoo cuag li thaum Yes Xus tawm tuaj xyuas ob tug thwj tim ntawm kev, Yes Xus tau nthuav Ntawv Ntshiab rau nkawd mloog. Kuj muaj ib ntus tseem ceeb yog thaum peb txais lub Cim Yug, mas peb tau txais Yes Xus tuaj nyob hauv peb lawm ntag. Yog peb nqaug mus teev Ntuj, mas peb yuav tau txais Yes Xus ob yam txiaj ntsim tseem ceeb uas yog Yes Xus cov lus, thiab Yes Xus lub Cev. Peb txais ob yam no los yug peb txoj sia thiab yog peb txoj kev ntseeg, ces peb thiaj yuav rov ntseeg Yes Xus zoo dua. Peb yuav ntseeg zoo cuag li thaum ob tug thwj tim tau ntsib Yes Xus, ces nkawd txoj kev ntseeg rov kub lug tuaj, nkawd zoo siab tas nrho, ces nkawd cia li maj zeeg mus pem Yes Lus Xas Les mus cuag cov thwj tim, nkawd tsis nco nkees, tsis nco sab, thiab tsis nco ntshai.

Kwv tij Hmoob, Yes Xus sawv rov los lawm tiag, nws tawm tuaj xyuas cov thwj tim, thiab nrog lawv nyob 40 hnub, Yes Xus thiaj nces pem Ntuj lawm. Ces nyem no peb tsis tau pom xyeem Yes Xus ntawm qhov muag ntxiv. Hos peb ntsib Yes Xus nyob hauv cov txiaj ntsim uas Yes Xus niaj hnub tau pab peb tsis tseg. Nej tso siab rau Yes Xus mog, nej thov Yes Xus pab nej mus li.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top