LUB LIS PIAM 4 CAIJ HLA (Z 10: 1-10)

Kwv tij Hmoob, zaj no Yes Xus muab nws piv rau tus Zoo Tswv Zov Yaj. Hos muab peb cov neeg raws Yes Xus piv rau cov yaj. Yes Xus hais tias nws yog tus zoo tswv zov yaj. Peb yog nws pab yaj.

Hnub no Yes Xus tau hais 5 yam zoo li no:

1. Yes Xus hais tias “Kuv yog tus Zoo Tswv Zov Yaj. Tus Zoo Tswv Zov Yaj muab nws txoj sia los cawm nws cov yaj.”

2.Yes Xus hais tias “Tus neeg ntiav zov yaj, nws tsis yog tus tswv, cov yaj tsis yog nws li. Thaum nws pom hma tuaj, nws tso cov yaj pov tseg, nws tso tes khiav, hma muab cov yaj tom, ua rau pab yaj tawg tas. Tus ntiav zov yaj nws yog ib tug tub zog xwb, nws tsis xyiv fab saib pab yaj kom zoo.

3. Yes Xus hais tias“Kuv yog tus zoo tswv zov yaj, kuv paub kuv cov yaj thiab kub cov yaj paub kuv. Zoo ib yam li Leej Txiv paub kuv, thiab kuv paub Leej Txiv. Cov yaj mloog kuv lub suab. Tus zoo tswv zov yaj hu nws cov yaj, nws tuav lawv npe, nws coj lawv mus. Thaum nws tso cov yaj tawm mus, nws ua cov yaj ntej. Cov yaj raws tus tswv qab, vim lawv paub nws lub suab. Cov Yaj yuav tsis raws lwm tus, cov yaj haj yam yuav khiav, vim cov yaj tsis paub tus ntawd.”

4. Yes Xus hais tias “Kuv tseem tshuav ib co yaj tsis tau los nyob sab laj kab no. Cov yaj ntawd kuv tseem yuav mus cab los thiab. Lawv yuav mloog kuv lub suab. Ces yuav muaj tib pab yaj thiab tib tug tswv zov yaj xwb.”

5. Yes Xus hais tias “Tos Leej Txiv nyiam kuv, yog vim kuv pub kuv txoj sia rau luag. Kuv muaj peev xwm pub kuv txoj sia. Kuv muaj peev xwm rov yuav kuv txoj sia. Kuv tau txais ib lo lus zoo li ntawd ntawm kuv Txiv los.”

Kwv tij, peb cov Hmoob feem coob yog neeg liaj neeg teb, peb yog ib cov tub qoob tub loo, ib txwm los peb cov laus nquag tu tsiaj tu txhuv, tej laus kuj nyiam yug yaj yug tshis.

Yav thaum ub haiv His Xas Lais coob leej yug yaj yug tshis. Cov His Xas Lais nyiam yug yaj, li ntawd Yes Xus thiaj li hais zaj no los qhia tias cov neeg ntseeg Yes Xus yog Yes Xus pab yaj. Yes Xus yog tus Zoo Tswv Zov Yaj.  Yog 593 xyoos ua Yes Xus ntej, tus Yaj Saub Es Xes Kias twb xub hais tias Tswv Ntuj Leej Tub, yog tus Zoo Tswv Zov Yaj.

Cov zoo tswv zov yaj, mas hmo ntuj lawv muab siab rau txuag lawv pab yaj, lawv tav cov yaj mus kaw hauv nkuaj, los tav mus kaw hauv tej lub qhov zeb qhov tsua. Lawv ua li ntawd kom txuag cov yaj, txhob pub hma tom.

Thaum sawv ntxov lawv tso yaj mus nog zaub, lawv mus ua ntej, lawv coj cov yaj mus nrhiav tej tshav zaub mos.

Kheev muaj hma tuaj tom cov yaj, hos tus Zoo Tswv Zov Yaj tiv, tsis pub hma tom cov yaj. 

Ntawm cov tub zog, mas lawv tsis muab siab rau zov cov yaj, lawv tsis quav ntsej nrhiav zaub rau noj. Thaum muaj hma, muaj tsov tuaj tom cov yaj, mas lawv tso tev khiav. Lawv tsis xyiv fab saib cov yaj vim lawv yog ib co tub zog xwb.

Hnub no, Yes Xus hais tias Yes Xus yog tus zoo tswv zov yaj. Leej twg raws Yes Xus qab, mas Yes Xus yuav txuag tau tus ntawd txoj sia.

Hnub no Yes Xus hais thawj qib  lus tias “Kuv yog tus zoo tswv zov yaj. Tus zoo tswv zov yaj nws muab nws txoj sia los cawm nws cov yaj.

Cov His Xas Lais yog ib haiv neeg yug yaj ntau, ces ib txwm cov Yaj Saub muab cov neeg teev Tswv Ntuj piv rau Tswv Ntuj pab yaj. Thiab muab cov hlob, cov ua nom ua tswv kav lub teb chaws piv rau cov tswv zov yaj. Muaj ntau leej los kav cov pej xeem lawv nrhiav noj ntawm tsoom pej xeem. Lawv ua li ntawd mas lawv tsis yog ib co tseem tswv, lawv tsis xyiv fab zov paj yaj.

Yes Xus hais tias Yes Xus yog tus zoo tswv zov yaj, nws hais ntxiv tias “Tus zoo tswv zov yaj, muab nws txoj sia los cawm nws cov yaj.”

Tos Yes Xus hais li no, vim lub caij ntawd, thiab lub caij ua Yes Xus ntej mas cov nom His Xas Lais coob leej tsuas nrhiav kev ua nom ua tswv kom tau noj tsoom pej xeem lub dag lub zog. Lawv yog ib cov tub zog zov yaj xwb, lawv tsis muab siab rau txuag pab yaj.

Hos Yes Xus mas nws ua tus zoo tswv zov yaj tiag, Yes Xus muab nws txoj sia los cawm nws pab yaj. Niaj hnub Yes Xus khwv mus tshaj Ntuj lus, nws qhuab qhia tsoom pej xeem, nws kho cov neeg mob kom zoo hlo, nws hlub cov neeg txom nyem tiag, nws tsis noj lawv zog, tsis yuav lawv tej nyiaj txiag.

Kwv tij, peb yog Yes Xus pab yaj, Yes Xus yog tus Zoo Tswv Zov Yaj, nws muab nws txoj sia los txhiv peb, nws yeem tuag kom tau cawm peb. Yes Xus hlub peb tiag, nws yog tus Zoo Tswv Zov Yaj tiag.

Yes Xus hais lo lus tim 2 tias “Tus neeg ntiav zov yaj, tsis yog tus tswv. Thaum nws pom hma tuaj, nws tso tes khiav. Cia hma muab cov yaj tom, thiab ua pab yaj tawg. Tus tub zog tsis xyiv fab saib pab yaj, vim nws tsis yog tus tseem tswv.”

Kwv tij, peb cov neeg ntseeg Yes Xus, mas peb yog Yes Xus pab yaj, Yes Xus txuag peb. Hos muaj tej tus nyob hauv Tswv Ntuj haiv neeg, lawv ua hauj lwm coj cov ntseeg, lawv saib Yes Xus pab yaj. Lawv tsis muab siab rau saib Yes  Xus pab yaj, lawv xav nrhiav nyiaj txiag ntawm cov ntseeg, thiab ntawm lub Koom Txoos. Thaum lawv pom muaj ib co hauj lwm nyuaj, mas lawv tsis ua. Lawv yog cov zov yaj cuav.

Kwv tij Hmoob, yog nej xav pab Yes Xus lub Koom Txoos mas nej txhob ua cov zov yaj cuav. Nej uas xws li Yes Xus uas yog tus Zoo Tswv Zov Yaj. Nej rau siab pab tsoom ntseeg, thiab pab tsoom kwv tij hauv nej lub zos.

Yes Xus hais lo lus tim 3 tias “Kuv yog tus tswv zov yaj. Kuv paub kuv cov yaj, thiab kuv cov yaj paub kuv, zoo ib yam li Leej Txiv paub kuv, thiab kuv paub Leej Txiv. Cov yaj mloog kuv lub suab. Tus Zoo Tswv Zov Yaj hu nws cov yaj, nws tuav lawv npe, nws coj lawv mus. Thaum nws tso cov yaj tawm hauv nkuaj los, nws ua cov yaj ntej, cov yaj raws tus tswv qab,vim lawv paub nws lub siab. Cov yaj yuav tsis raws lwm tus. Lawv haj yam yuav khiav, vim lawv tsis paub tus ntawd lub suab.”

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus paub peb ib tug zuj zus, vim peb yog Yes Xus pab yaj. Peb yuav tsum mloog Yes Xus cov lus uas nws hais rau peb. Peb mloog Yes Xus lub Moo Zoo, thiab peb mloog Yes Xus hu peb hauv peb lub siab. Peb mloog saib Yes Xus hu kom peb ua dab tsi. Niaj hnub Yes Xus hu kom peb ua neeg zoo, Yes Xus hu kom peb nyiam thiab hlub luag tej, Yes Xus hu kom peb pab Yes Xus lub Koom Txoos, Yes Xus hu kom peb nyiam Tswv Ntuj, Yes Xus hu kom peb pab cov pluag, pab cov raug txom nyem. Hnub no peb hnov Yes Xus hais rau peb tias nws yog tus Zoov Tswv Zov Yaj. Ua li mas kom peb tso siab rau Yes Xus, peb txhob ncaim ntawm peb txoj kev ntseeg.

Qib lus tim 4 Yes Xus tseem hais ib co lus zoo li no “Kuv tseem tshuav ib co yaj tsis tau los nyob sab laj kab no. Cov yaj ntawd kuv tseem yuav mus cab los thiab. Lawv yuav mloog kuv lub suab. Ces yuav muaj tib pab yaj thiab tib tug tswv zov yaj xwb.”

Kwv tij, Huab Tais Yes Xus paub tias tseem muaj neeg coob tas nrho tsis tau tig los yuav lub siab tshiab, lawv tsis tau los raws Yes Xus. Lawv yog cov yaj tseem tsis tau txiav siab los ua Yes Xus pab yaj, Yes Xus pheej tos kom sawv daws los nkaum hauv Yes Xus qhov ntxoov, Yes Xus tos sawv daws los nyob hauv Yes Xus txov kev pov hwm saib xyuas. Yes Xus tos sawv daws los nyob hauv Yes Xus lub Koom Txoos, los ua nws pab yaj.

Kwv tij, peb niaj hnub thov Tswv Ntuj tshoj tsoom nom tswv, thiab tshoj cov coj lub siab. Kom lawv txia ua ib co tub zov yaj tseem ceeb, txawj hlub tsoom pej xeem, thiab hlub Yes Xus lub Koom Txoos.

Peb tsoom kwv tij uas nej twb txiav siab los ntseeg Yes Xus lawm, mas nej mloog Yes Xus hu nej, nej ua neeg zoo, ua neeg tsim txiaj, nej nyiam thiab hlub tas nrho ib tsoom nyob ze nej, nej tso siab rau Yes Xus mus li. Nej ua li no mas nej  yog Yes Xus pab yaj, Yes Xus yuav zov nej thiab txuag tau nej. ces nej yuav mus txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Nyob ntawd, nej yuav tau nyob kaj siab lug mus tas ib txhiab ib txhis.

Qib kawg, uas yuav hais rau nej hnub no yog cov lus no: Yes Xus hais tias “Tos Leej Txiv nyiam kuv, yog vim kuv pub kuv txoj sia rau luag, thiab kuv rov yuav kuv txoj sia. Luag tsis thau kuv txoj sia. Yog kuv yeej pub rau luag xwb. Kuv muaj peev xwm pub kuv txoj sia. Kuv muaj peev xwm rov yuav kuv txoj sia. Kuv tau txais ib lo lus zoo li ntawd ntawm kuv Txiv los.”

Ib tsoom kwv tij Hmoob, Huab Tais Yes Xus yog tus zoo tswv zov yaj, nws yog Tswv Ntuj Leej Tub. Yes Xus raug luag muab nws tua ntsia saum ntoo cuam, kuj yog vim Yes Xus yeem muab nws txoj sia cia raug li ntawd. Yes Xus ua li ntawd kom tau cawm tas tsoom neeg uas yog Yes Xus pab yaj, thiab kom tau kev cawm tas ntiaj teb neeg. Huab Tais Yes Xus, yog tus zoo tswv zov yaj tiag, nws muab nws txoj sia los cawm peb dim ntawm txoj kev tsaus ntuj uas coj peb mus rau txoj kev tuag.

Yes Xus tuag tau 3 hnub, hos Huab Tais Leej Txiv ua kom Yes Xus rov muaj txoj sia nyob mus li. Txoj kev tuag tsis nphav Yes Xus ib zaug ntxiv.

Hnub no, nej hnov Yes Xus cov lus meej lawm, Yes Xus hais tias Yes Xus yog tus Zoo Tswv Zov Yaj, nej tso siab rau Yes Xus. Nej cia Yes Xus ua tus tswv zov nej mus li.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top