LUB ZIM TXWV KAWG NTAWM NEEG LUB NEEJ

XH. Npuag Tub

Kwv tij, nyob hauv Kav Tos Liv txoj kev qhia txog tib neeg lub neej nyob ntiaj teb no thiab thaum txoj sia los yog txoj pa tu lawm tus ntsuj plig yuav mus lawm qhov twg. Nws muaj cov nqi lus raws li hauv qab no:

I. TXIJ THAUM LUB HAUV PAUS LOS, COV NEEG NTSEEG NTUJ YEEJ MUAJ KEV NTSEEG TIAS MUAJ TXOJ KEV TUAG THIAB YUAV MUAJ TXOJ KEV NEEG LUB CEV YUAV SAWV ROV LOS (CCC991).

A. Kev tso siab tias neeg lub cev yuav sawv hauv kev tuag rov los muaj txoj sia yog kev ntseeg nyob hauv tib leeb Huab Tais Tswv Ntuj, tus tsim tas ib puas tsav yam, thiab yog tus tsim tib neeg thiab ntsuj plig (CCC992). Vim Tswv Ntuj yog tus muaj txoj sia nyob mus li, thiab yog tus tswv ntawm txoj sia nyob mus li tsis txawj tuag. Nws tsis yog tus tswv nyob hauv txoj kev tuag.

Yes Xus muab nws tus kheej ua qhov tseeb qhia sawv daws kom ntseeg txog nws txoj kev sawv rov qab los. Yes Xus yog txoj kev sawv hauv kev tuag los mus tau txoj sia nyob mus li (Z 11:25) (CCC994).

B. Txoj kev tuag yog ib txoj kev qhia kom peb paub tias kev ua neej nyob ntiaj teb no nws muaj lub caij tas caij kawg (CCC1013).

Txoj kev tuag yog txoj kev ua neej tas nyob hauv ntiaj teb (CCC1007). Raws li Koom Txoos Kav Tos Liv niaj hnub qhia, mas txoj kev tuag nyob hauv ntiaj teb no yog los ntawm txoj kev txhaum. Pib thaum ntuj tsim teb raug uas Tswv Ntuj tsim 2 niam txiv hauv paus (Nkauj Iab thiab Nraug Oo) nkawd tsis mloog Tswv Ntuj lus, ces nkawd mus noj tsob txiv toj txiv taug uas Tswv Ntuj txwv tsis pub nkawd noj, nkawd thiaj ua kev txhaum hla Tswv Ntuj, ces ntiaj teb neeg thiaj li tau txais kev tuag (1008).

Tiam sis Yes Xus yog tus los txhiv neeg ntiaj teb ntawm txoj kev tuag mus rau txoj sia, yog neeg ntseeg txog nws ces neeg kuj yuav tau txais koob hmoov los mus muaj txoj sia nyob mus li (CCC1009).

Nyob hauv lub Cim Ntxuav, yog peb rov yug dua tshiab nyob hauv dej thiab nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab, thiab yog peb koom nrog Yes Xus txoj kev tuag, thiab txoj kev sawv rov los muaj txoj sia nyob mus li nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej (CCC1003).

Nyob hauv luv Cim Yug (Yes Xus lub cev) yog peb cog lus tias peb yuav ua thiab coj raws li nws tus lwj lwm. Peb txais Yes Xus los nyob hauv peb kom nws pab peb lub siab lub tswv yim kom peb muaj txoj kev ntseeg txog nws ruaj khov thiab tso siab tias hnub kawg peb yuav tau sawv rov los txais txoj sia nyob mus li, thiab peb yuav tau mus nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej uas yuav nyob mus li tsis txawj tag tsis txawj kawg, yuav tsis tuag ib zaug ntxiv lawm (CCC1000).

II. THAUM NEEG TXOJ SIA TU LAWM, TSWV NTUJ HU TXHUA TUS MUS CUAG NWS.

Thaum neeg txoj sia los txoj pa tu lawm mas neeg lub cev yuav puas thiab lwj mus, tiam sis neeg tus ntsuj plig yuav rov mus cuag tus tswv uas yog Tswv Ntuj.

Txhua tus ntsuj plig yuav tau mus cuag Tswv Ntuj thiab yuav tau txais kev txiav txim raws li nyias cov hauj lwm ua nyob ntiaj teb no.

Cov siab zoo siab ntshiab yuav tau txais koob hmoov thiab yuav tau mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Cov siab zoo tiam sis tsis tau tsim nyog mus tau hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yuav tau mus nyob hauv lub teb chaws them txim (purgatory) tos txoh hnub them txim tas ces mam li mus tau hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Cov neeg siab phem thiab ua txhaum hnyav, yuav tau mus nyob hauv dab phem teb (hell).

Tswv Ntuj yeej xav kom peb txhua leej tau txais kev cawm, tau txoj sia nyob mus li mus nyob hauv nws lub Ceeb Tsheej. Yog li no cov tsev teev Ntuj thiaj thov Ntuj tas zog rau sawv daws kom peb cov neeg tuag lawm txhob ncaim ntawm Tswv Ntuj. Peb kuj yuav tsum tau thov Ntuj pab peb tus kheej rau lub caij peb tas sim neej, thiab peb kuj yuav tau thov Ntuj pab rau cov twb tas sim neej lawm uas lawv poob mus rau teb chaws them txim.

III. TSIS MUAJ LEEJ TWG NWS ROV CAWM TAU NWS TXOJ SIA, TSUAS YOG HUAB TAIS YES XUS IB LEEG XWB THIAJ CAWM TAU PEB MUS TAU TXOJ SIA NYOB MUS LI, VIM NWS YOG QHOV TSEEB, NWS YOG TXOJ SIA, YOG TXOJ KEV.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top