NRHIAV KEV MAIM COV LUS SIB CAV SIB CEG (MT 5: 38-42)

HNUB OB LUB LIS PIAM 11 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

Huab Tais Yes Xus ntuas cov thwj tim kom txhob ua qhov phem pauj qhov phem mas thiaj tsis muaj lus sib ceg.

38Yes Xus hais tias “Nej hnov tej lus qhia tias ‘Qhov muag pauj qhov muag, kaus hniav pauj kaus hniav’. 39Tab sis kuv hais rau nej tias tsis txhob nrog tus neeg phem sib cav; leej twg ib ncuav pias rau koj sab plhu xis, tig sab plhu laug rau nws thiab. 40Leej twg xav ua plaub rau koj kom tau koj lub tsho, mas koj muab koj lub tsho tshaj sab ntxiv rau nws thiab. 41Leej twg thov koj xa nws mus ib ncuas kev, mas koj nrog nws mus ob ncuas. 42Leej twg thov koj, mas koj pub rau nws, koj txhob tig nraub qaum rau nws.”

Huab Tais Yes Xus hais tias “Tsis txhob nrog tus neeg phem sib cav”, tus neeg phem (evil man) yog tus zoo li cas? Tus neeg phem yog tus neeg siab nkhaus (dishonest); nws pom yus siab zoo, los nws pom yus tsis muaj zog, los pom yus ruam me ntsis ces nws xav noj yus zog, xav txeeb yus tug, xav yuam yus. Huab Tais Yes Xus hais tias yog thaum peb pom tus neeg siab nkhaus noj peb zog los xav txeeb yam yog peb tug mus ua nws tug, mas peb cia nws ua raws li nws siab nyiam; peb txhob txwm ua tus swb nws, yog li Huab Tais Yes Xus thiaj muab 4 tug piv txwv li no tias 1) Leej twg ib ncuav pias rau koj sab plhu xis, tig sab plhu laug rau nws thiab. 2) Leej twg xav ua plaub rau koj kom tau koj lub tsho, mas koj muab koj lub tsho tshaj sab ntxiv rau nws thiab. 3) Leej twg thov koj xa nws mus ib ncuas kev, mas koj nrog nws mus ob ncuas. 4) Leej twg thov koj, mas koj pub rau nws, koj txhob tig nraub qaum rau nws.”
Cov Yus Das mas lawv hnav 2 lub tsho; yog lub tsho khuam thiab lub tsho tshaj sab. Cov Yus Das zoo siab pub nyiaj rau cov pluag, tab sis lawv tsis zoo siab txais nyiaj rau cov tuaj thov txais, mas Huab Tais Yes Xus thiaj hais kom lawv hloov lub tswv yim dua tshiab: Leej twg thov koj, mas koj pub rau nws.
Tas nrho Huab Tais Yes Xus cov lus hais txog 4 tug piv txwv kom txhob nrog tus neeg phem sib cav no, mas yog Huab Tais Yes Xus xav qhia peb kom ua neeg xav tom ntej tom qab, peb kuj txhob ua nruj kom luag tej hwm thiab saib peb loj; tab sis kom peb ua neeg siab zoo siab dav zam ntau rau lwm tus, peb yuav npaj siab swb rau luag mas thiaj yuav tsis muaj lub sib cav sib ceg, los yog sib ntxub.
Huab Tais Yes Xus kuj xav hais rau sawv daws tias thaum luag ua phem rau koj, koj txhob pauj; vim tias sawv daws ib txwm sib pauj qhov phem, thiaj muaj plaub muaj ntug, muaj tsov muaj rog. Yog koj pauj lawv qhov phem mas lawv yuav nrhiav kev rov pauj rau koj. Yog koj tsis pauj rau lawv mas lawv tsis pom qab ua dab tsi rau koj ntxiv. Kev rov sib ua phem ta nrho lawm.
Huab Tais Yes Xus xav hais tias yog tau kev pub qhov lawv taij ces koj pub, koj tseem pub ntau tshaj qhov lawv taij; tab sis txhob ua neeg ruam vim tias thaum koj pub ntau yam rau ib tug neeg mas tej zaus koj pab nws ua neeg tub nkeeg xwb, los koj pab nws ua ib tug neeg thov khawv. Li ntawd thaum luag thov koj ib yam dab tsi, yog koj pom tias yam nws thov yuav zoo pab nws lub neej tiag, mas koj pub rau nws. Koj ua siab dav pab nws.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top