NTOO CUAM LUB CIM

Thaum ub cov neeg ntseeg txog Yes Xus tsuas muaj tib lub Koom Txoos xwb, tiam sis tom qab no tau faib ua ob peb lub Koom Txoos. Muaj tej lub Koom Txoos tsis ua Ntoo Cuam lub Cim lawm, tsuas yog peb lub Koom Txoos Kav Tos Liv, thiab lub Koom Txoo Os Thos Dos thiaj ua Ntoo Cuam lub Cim xwb. Hos cov kwv tij nyob hauv ntau lub Koom Txoos Plos Tes Taas mas muaj tej pab cia li hais txog Leej Txiv, Leej Tub, thiab Leej Ntuj Plig lub npe xwb, lawv tsis ua Ntoo Cuam lub Cim; muaj tej pab tsis hais txog Leej Txiv thiab Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig thiab lawv kuj tsis ua Ntoo Cuam lub Cim.

Peb cov ntseeg hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv, mas ib txwm los peb ua Ntoo Cuam lub cim zoo li qub. Niaj zaus uas peb yuav teev Ntuj, mas peb xub ua Ntoo Cuam lub Cim ua ntej. Txhua hnub peb sawv, peb yuav pib ua ib yam hauj lwm dab tsi; mas peb kuj yuav xub ua Ntoo Cuam lub Cim. Peb zoo siab ua li ntawd hwm Peb Leeg Huab Tais (Trinity) uas yog Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig.

Huab Tais Leej Txiv yog tus hlub thiab khuv leej peb tas nrho, peb yog nws cov me nyuam. Huab Tais Leej Tub yog Huab Tais Yes Xus uas nyiam peb, nws yeem raug dai ntawm tus Ntoo Cuam kom tau cawm peb. Hnub peb txais lub Cim Ntxuav thiab txais lub Cim Txhab Zog, mas Huab Tais Leej Ntuj Plig nqes los nyob hauv peb.

Peb kuj ib txhij thov Peb Leeg Huab Tais txhawb peb lub neej thiab peb txoj sia (CCC2157-2166). Yog peb kam muab peb los cev rau Huab Tais Leej Txiv, cev rau Huab Tais Leej Tub, thiab cev rau Huab Tais Leej Ntuj Plig, mas Tswv Ntuj yuav ua kom peb lub siab tau nyob tiaj tus. Yog li thaum peb muaj kev nyuaj siab, los thaum peb muaj ib tug neeg mob nkees; peb thiaj ua Ntoo Cuam lub Cim rau saum peb thiab rau saum tus neeg mob nkeeg. Peb kuj yuav hu cov kwv tij thiab cov neeg ntseeg hauv peb lub zos tuaj sib pab thov Ntuj rau tus neeg mob, peb thov Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig kho peb tus neeg mob kom zoo sai, peb tseem thov kom Tswv Ntuj pub ib lub siab nyob tiaj tus rau tus neeg mob.

Thaum peb chaws mus hauv lub tsev teev Ntuj, peb pom muaj ib lub tais me me, ntim ib co dej foom hmoov zoo txawb ze ntawm ib sab qhov roob, peb muab ntiv tes tub cov dej foom hmoov zoo ntawd, peb ua Ntoo Cuam lub Cim. Thaum peb ua li ntawd, peb vam txog cov dej ntshiab rov ntxuav peb tej txhaum pov tseg, kom xwv lub Cim Ntxuav cov txiaj ntsim rov nqes los rau hauv peb lub siab. Thaum peb ua li ntawd, kuj yog lub cim tias peb zoo siab txais Tswv Ntuj Lo Lus, thiab zoo siab ua neej raws li Tswv Ntuj cov lus qhia.

Txhua txhia zaus peb ua Ntoo Cuam lub Cim, peb kuj tseem yuav nco tias Huab Tais Yes Xus nyiam peb, Huab Tais Yes Xus rub peb mus nyob pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

Leej Ntshiab Paj Lug sau ntawv rau pawg ntseeg nyob Nkas Las Tias hais tias “Huab Tais Yes Xus, Tswv Ntuj Leej Tub nyiam kuv thiab nws muab nws txoj sia los cob rau peb Txiv, kom tau pab cawm kuv ntawm kuv tej txhaum.” Leej Ntshiab Paj Lug tseem hais tias “Kuv ua kuv lub neej nyob hauv txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub, uas nws nyiam kuv.” 

Peb sawv daws puav leej hais tau li Leej Ntshiab Paj Lug hais vim tias niaj hnub no Huab Tais Yes Xus tseem muab nws txoj sia los cev rau Leej Txiv kom cawm peb sawv daws huv tib si. Huab Tais Yes Xus nyiam ntiaj teb neeg ib yam li qub.

Yog zoo li no, niaj zaus uas peb pom Huab Tais Yes Xus tus Ntoo Cuam, mas peb nco tias Huab Tais Yes Xus nyiam peb kawg, nws thiaj yeem tuag, nws muab nws txoj sia los cev rau Leej Txiv kom tau cawm peb ntawm peb tej txhaum.

Huab Tais Yes Xus hais tias “Thaum lawv yuav tsa kuv nyob saum lub ntiaj teb, mas kuv yuav rub sawv daws los cuag kuv” cov lus no mas yog Huab Tais Yes Xus qhia tias tsis ntev tom ntej no lawv yuav muab nws dai saum tus Ntoo Cuam. Huab Tais Yes Xus tseem xav qhia tias yav tom ntej thaum nws sawv rov los lawm, mas nws yuav mus pem Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej, ces thaum ntawd nws yuav nyob saum qhov chaw siab, nws yuav rub tus neeg vam txog nws tus Ntoo Cuam mus nrog nws nyob.

Thaum peb ua Ntoo Cuam lub Cim, peb yuav tso phab tes xis cov ntiv tes tso ntawm peb hauv pliaj, peb hais tias ‘hu txog Huab Tais Leej Txiv’; peb rub cov ntiv tes los tso ntawm kaus hauv siab, hais tias ‘thiab Huab Tais Leej Tub’; peb txav cov ntiv tes mus chwv sab xwb pwg laug, hais tias ‘thiab’; ces mam txav los kov xwb pwg sab xis, hais tias ‘thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig lub npe’, mam los xaus ua ntaj teg nraum ntawm hauv siab, hais lo lus tias ‘Ua li.’

Thaum peb hais tias ‘hu txog Huab Tais Leej Txiv thiab Huab Tais Leej Tub’, mas yuav pab peb nco tias Huab Tais Leej Txiv hlub peb, nws thiaj yeem pub Leej Tub Twm Zeej nqes saum ntuj los tsheej xeeb ua Leej Neeg rau ntiaj teb no kom tau cawm peb hauv qhov txhaum. Thaum peb hais tias ‘thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig lub npe’, mas yog pab kom peb nco tau tias Huab Tais Yes Xus sawv rov los, nws hla hauv qhov tsaus mus rau qhov kaj, hla kev tuag mus txais txoj sia nyob mus li. Thaum peb hais tias ‘Ua li’, mas yog peb tab tom lees tias Huab Tais Yes Xus yug los ua neeg, nws tuag thiab sawv rov los; nws yog Leej Pleev, nws yuav los txiav txim rau ib zeej tsoom tiag. Yog li peb thiaj vam khom tias yog peb nyiam Huab Tais Yes Xus tus Ntoo Cuam, mas muaj ib hnub peb yuav nrog Huab Tais Yes Xus sawv rov los txais txoj sia nyob mus li.

Ntoo Cuam tsis yog kev rau txim, tab sis Ntoo Cuam yog Huab Tais Leej Txiv kev hlub peb, mas peb thiaj yeem cia peb raug ntsia saum Huab Tais Yes Xus tus Ntoo Cuam, kom peb cov txhaum tuag mus, kom Huab Tais Yes Xus kev nyiam los nyob ntxaws hauv peb, kom Tswv Ntuj lub hwj huam los roos peb mas peb thiaj yuav nyiam tau lwm tus.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau ntuas ua niam uaj txiv kom muab siab rau qhia lawv cov me nyuam ua Ntoo Cuam lub Cim kom raug. Vaj Qhia hais tias “Leej Choj ua Ntoo Cuam lub Cim rau cov me nyuam thaum lawv txais lub Cim Ntxuav, mas yog tus Leej Choj tab tom ntaus Leej Pleev lub thwj rau cov me nyuam ntawd tias txij no mus, lawv yog Tswv Ntuj tug, Leej Pleev yuav yog lawv tus Huab Tais. Lawv yuav tau txais Leej Pleev lub txiaj ntsim cawm lawv hauv qhov txhaum thiab txhiv lawv hauv kev tuag. Vim li no, Txiv thiaj xav ntuas sawv daws, tsis hais leej niam, leej txiv, los tus niam qhuav txiv qhuav; nej yuav tau qhuab qhia cov me nyuam kom txawj ua Ntoo Cuam lub Cim thaum tseem yau, mas thaum lawv loj tuaj, lawv thiaj yuav paub ua Ntoo Cuam lub Cim kom raug.

Ntoo Cuam lub Cim yog lub cim qhia tias tus ntawd ntseeg txog Yes Xus. Ntoo Cuam lub Cim tseem qhia tau tias peb yog leej twg, peb xav li cas, hais lus li cas, peb ntsia ib puas tsav yam zoo li cas, peb ua cov hauj lwm zoo li cas. Txhua yam ntawd yog peb ua nyob hauv Ntoo Cuam Lub Cim, mas yog peb tau ua nyob hauv Huab Tais Yes Xus kev nyiam peb.

Peb ua Ntoo Cuam lub Cim thaum peb sawv, ua ntej yuav noj mov, thaum peb ua hauj lwm, thaum peb yuav pw. Tos peb yuav tsum ua Ntoo Cuam lub Cim, yog peb xav ntuas siab tias peb yog leej twg thiab peb xav yoog raws leej twg tus lw.

Yog li mas peb thiaj yuav tau qhuab qhia peb cov me nyuam kom paub thiab txawj ua Ntoo Cuam lub Cim.”

Vaj Qhia hais cov lus no nyob hauv hnub tim 18 lub 4 hlis xyoo 2018.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top