NYOB HAUV HUAB TAIS YES XUS MUAJ KEV HLUB, LUB HWJ CHIM, KEV THOOB TSIB (MK 1: 40-45)

HNUB TSIB LUB LIS PIAM 1 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

William Barclay (The Daily Study Bible)

40Muaj ib tug neeg mob ruas tuaj cuag Yes Xus, nws thov Yes Xus, nws txhos caug taij tias “Yog koj xav, mas koj yeej ua tau kom kuv rov huv.” 41Yes Xus hlub tus neeg ntawd, Yes Xus cev tes tuav nws thiab hais rau nws tias “Kuv xav. Koj rov huv mas.” 42Tam sim ntawd, tus mob ruas tso tus neeg ntawd tseg, nws cia li huv hlo. 43Yes Xus qhia nws nruj nruj thiab kom nws rov mus tam sis ntawd, 44Yes Xus hais rau nws tias “Koj ua twj ywm txhob qhia dab tsi rau leej twg li, tab sis koj mus thws koj lub cev rau tus leej choj saib thiab mus cev paj tshab ntxuav koj raws li Mais Xes qhia, ua puav pheej rau luag pom.” 45Tab sis tus neeg ntawd tawm plaws mus, nws pib tshaj tej ntawd, thiab mus hais rau txhua qhov, ces Yes Xus tsis tau kev tab meeg mus hauv ib lub nroog li, nws nyob sab nroog nraud ntawm tej qhov chaw tsis muaj neeg. Neeg tseem tuaj tas qhov txhia chaw tuaj cuag nws.

Tus mob ruas txhos caug thov Huab Tais Yes Xus pab cawm nws hauv kev txom nyem.

Nyob rau lub zim txwv ntawd, tus mob phem thiab txaus ntshai tshaj plaws yog ‘tus mob ruas’ (Leprosy). Muaj 3 yam mob ruas; yam li 1) tus mob ruas ua rau lub cev nce pob thiab ua kua paug, 2) tus mob ruas ua rau tej nqaij txhav tej leeg caws tej yas txha o ua tej lub pob ces pom tias yas tes yas taw los yog ntiv tes luv tuaj, 3) tus mob ruas ua rau cev nqaij ua kua paug nti thiab mob pob qij txha.

Tus neeg twg tau tub mob ruas tsis hais yam twg los xij, nws yuav nyob hauv kev txom nyem mus tas nws sid. Nws ua neej zoo li ib tug neeg tuag los yog poob rau dab phem cov hluav taws.

Nyob hauv phau ntawv Les Vis hais tias tus neeg daim tawv xoo pob, voos kiav txhab, tawv nqaij pheej txaij; mas ceev faj tsam yog mob ruas (LV 13: 1-2) vim tias txheej thaud sawv daws tseem tshuaj tsis tau tias tus mob twg yog mob ruas thiab tus mob twg yog mob cev. Tab sis txoj cai tsis pub lawv nyob xyaw zeej tsoom, tus neeg mob tsum tau tawm mus nyob sab yeej nrawd, nws yuav tsum hnav tej ris tsho khaub hlab, cia plaub hau ntxhov, nws yuav npog sab di ncauj saud thiab qw tias ‘tsis huv! tsis huv!’ kom sawv daws paub (LV 13: 45-46).

Yog vim li ntawd, tus neeg mob ruas tsis yog nws ntsib kev txom nyem sab cev nqaij xwb, hauv nws tus plig tseem haj yam txom nyem thiab vim tias nws raug sawv daws cais tawm, nws raug sawv daws thuam, nws tsis txhob txav mus ze lwm tus neeg. Lawv nyob tau txom nyem tiag tiag!

Tus mob ruas tsis muaj tshuaj kho tau, tsuas vam txog Tswv Ntuj lub hwj huam xwb. Yog li mas tus mob ruas no ntseeg tias Huab Tais Yes Xus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, Huab Tais Yes Xus muaj Tswv Ntuj lub hwj huam yuav cawm tau nws dim hauv tus mob ruas. Nws ntseeg li ntawd, nws thiaj thov Huab Tais Yes Xus kho nws.

Zaj no peb pom Huab Tais Yes Xus ua 3 yam li nram no:

  1. Tus neeg mob ruas txav los ze Huab Tais Yes Xus thiaj hais lus rau Huab Tais Yes Xus, nws hla Mais Xes txoj cai, tab sis Huab Tais Yes Xus tsis xyeej nws. Huab Tais Yes Xus zoo siab txais tus neeg tag kev cia siab, Huab Tais Yes Xus to taub lawv kev txom nyem thiab Huab Tais Yes Xus hlub lawv.
  2. Huab Tais Yes Xus tsis ntxub tus neeg mob ruas, Huab Tais Yes Xus cev tes mus tuav nws thiab hais lus rau nws, vim Huab Tais Yes Xus tsis ntsia neeg qhov tsis huv, Huab Tais Yes Xus tsuas ntsia neeg lub siab xav txais kev pab ntawm nws xwb.
  3. Huab Tais Yes Xus ua raws Mais Xes txoj cai, nws hais rau tus neeg mob ruas kom mus thws lub cev thiab cev paj tshab raws li Mais Xes qhia. Huab Tais Yes Xus tsis ua neeg xib qwb txhav thiab nyiam hla txoj cai.

Li ntawd, pom tau tias Huab Tais Yes Xus muaj kev hlub (compassion), muaj hwj chim (power), thiab kev thoob tsib (wisdom) nyob puv hauv nws.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »
Scroll to Top