PAJ LUG TSAB NTAWV XA MUS RAU COV NTSEEG NYOB KOS LIS NTHOS TSAB OB

-1-

1 Kuv yog Paj Lug, tus uas Tswv Ntuj pom zoo tsa ua Yes Xus Pleev tus Hauv Paus Xa Lus. Tus kwv Tis Mos Tes wb sau ntawv tuaj rau Tswv Ntuj lub Koom Txoos nyob Kos Lis Nthos, thiab rau cov ntshiab nyob As Kas Yas teb tib si.
2 Thov kom peb Txiv Tswv Ntuj thiab Huab Tais Yes Xus Pleev pub txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb tuaj rau nej.
3 Peb cav lus zoo txog Tswv Ntuj, uas yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev Leej Txiv, yog Leej Txiv khuv leej neeg, yog tus Tswv Ntuj nplij sawv daws. 4 Nws nplij peb nyob hauv peb txoj kev txom nyem, kom peb nplij luag tej nyob hauv lawv txoj kev txom nyem thiab, vim peb xub tau txais Tswv Ntuj cov lus nplij. 5 Leej Pleev txoj kev txom nyem tuaj raug peb ntau ; tab sis, vim Leej Pleev, mas peb kuj tau txais kev nplij kuj ntau kawg thiab. 6 Tab yog peb raug txom nyem, los tsuas yog raug kom nej tau txais kev nplij thiab kev cawm. Thaum peb txais kev nplij, los cov lus nplij peb kuj ua kom nej txais kev nplij thiab : kev nplij yuav ua kom nej ua siab ntev ris txoj kev txom nyem, ib yam li peb ua siab ntev ris. 7 Thaum peb xav txog nej, mas peb tso siab ruaj nreb rau nej. Peb paub tias nej nrog peb ris kev txom nyem, mas nej kuj yuav nrog peb txais kev nplij.
8 Kwv tij sawv daws, peb xav qhia nej paub tias, peb tau raug xwv txheej sab tas nrho nyob As Xias teb. Cov xwv txheej ntawd hnyav dhau peb lub zog lawm, peb twb tsis vam tias peb yuav dim txoj sia li. 9 Luag twb txiav lub txim tuag rau peb lawm : tej xwm ntawd qhia kom peb tsis txhob tso siab rau peb, kom peb tsuas tso siab rau Tswv Ntuj, uas yog tus tsa cov neeg tuag sawv rov los. 10 Yog Tswv Ntuj npo peb ntawm txoj kev tuag ntawd, nws tseem yuav npo peb mus li. Peb tso siab tias nws tseem yuav npo peb dua. 11 Nej kuj yuav thov Ntuj pab peb thiab. Yog ntau leej thov lub txiaj ntsim ntawd rau peb, mas peb yuav tau txais. Ces coob leej yuav muaj chaw ua Ntuj tsaug.
12 Peb muaj ntsej muag, vim peb paub hauv nruab siab tias nyob ntiaj teb no, thiab nyob tim nej, mas peb tau coj tus yam ntxwv raws txoj kev ntshiab thiab txoj kev ncaj tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. Peb tsis tau ua raws ntiaj teb kev thoob tsib. Peb tau mloog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim. 13 Nyob hauv peb cov tsab ntawv, tsuas muaj qhov peb hais, thiab qhov nej to tsib xwb. 14 Kuv vam tias nej yuav to taub zoo tias, thaum txog peb tus Huab Tais Yes Xus lub Hnub Nyoog, nej yuav muaj ntsej muag vim peb, thiab peb yuav muaj ntsej muag vim nej. Nej twb to taub qhov ntawd zoo hauj sim lawm.
15 Yog vim kuv tso siab zoo li ntawd, kuv thiaj xav tias, kuv yuav xub tuaj tim nej tso, kom kuv rov tau pub dua ib lub txiaj ntsim rau nej. 16 Thaum kuv tuaj txog nej lawd, kuv xav mus Mas Xes Dos Nias teb, mam li rov Mas Xes Dos Nias los rau tim nej ; ces nej mam pab xa kuv rov los rau Yus Das teb.
17 Thaum kuv npaj tej no, mas kuv puas tau xav tom ntej tom qab zoo ? Los kuv mloog kuv lub siab xwb, kuv thiaj ib txhij xav ua thiab tsis xav ua ? 18 Kuv tuav txog Tswv Ntuj lub npe, kuv hais tseeb tias, peb lub ncauj tsis ua ib txhij hais tias : ‘tau’ thiab ‘tsis tau.’ 19 Vim Tswv Ntuj Leej Tub Yes Xus Pleev, uas Xis Vas Nus thiab Tis Mos Tes peb tshaj rau nej paub, mas nws tsis ib txhij hais ‘tau’ thiab ‘tsis tau.’ Nyob hauv Yes Xus tsuas muaj lo lus tias: ‘tau.’ 20 Tas cov lus uas Tswv Ntuj cog huv tib si tshwm sim nyob hauv Yes Xus. Thiab yog vim Yes Xus, peb thiaj hais tau lo lus tias ‘Ua li’ los xaus cov zaj cav txog Tswv Ntuj lub koob meej. 21 Tus ua kom peb nrog nej nyob ruaj nreb hauv Leej Pleev, thiab tus pleev peb, yog Tswv Ntuj. 22 Tswv Ntuj muab nws lub thwj los ntaus cim rau peb, nws muab Leej Ntuj Plig lub txiaj ntsim los hom peb. 23 Ntawm kuv, mas kuv tuav txog Tswv Ntuj lub npe los ua tim khawv tias, yog vim kuv tsis xav ua nruj rau nej, mas kuv thiaj tsis rov tuaj Kos Lis Nthos ntxiv. 24 Kuv tsis hais tias peb xav kom nej coj kev ntseeg nruj. Peb tsuas xav kom nej zoo siab. Vim yog hais txog txoj kev ntseeg, mas nej ntseeg khov ntseeg ruaj lawm.

-2-

1 Kuv thiaj tau txiav siab tias, thaum kuv tseem ntxhov siab, mas kuv tsis rov tuaj xyuas nej. 2 Yog kuv ua kom nej tu siab, mas leej twg yuav ua kom kuv rov zoo siab tuaj ? Tsuas kawg yog nej cov uas kuv tau ua nej tu siab, thiaj yuav ua tau kom kuv rov kaj siab tuaj. 3 Yog kuv tau sau tej yam nej twb paub lawm, mas yog vim kuv tsis xav ntsib kev tu siab thaum kuv tuaj txog : kuv tsis xav kom cov neeg uas yog kuv lub chaw zoo siab, ua tu kuv siab. Vim kuv paub tias, thaum kuv zoo siab, mas nej kuj zoo siab thiab. 4 Kuv thiaj tau sau tsab ntawv ntawd tuaj rau nej, thaum ntawd mas kuv tu siab tas nrho, thiab kuv txhawj kawg, kuv sau tsab ntawv ntawd ntxuag kua muag. Kuv tsis xav kom nej ntxhov siab, kuv xav kom nej paub tias kuv hlub nej tas siab tas ntsws.
5 Yog muaj ib tug tau ua kom sawv daws tu siab, mas nws tsis tau ua kuv tu siab : tab sis nws tau ua nej sawv daws tu siab. 6 Nej feem coob tau muab txim rau tus ntawd : ces txaus lawm ! 7 Zaum no, nej zam rau nws mas zoo dua ; nej yuav nrog nws ua siab loj, tsam nws txom nyem dhau thiab nws tu siab dhau. 8 Kuv thiaj xav ntuas nej, kom nej muab siab rau nyiam thiab hlub nws.
9 Thaum kuv sau tsab ntawv tuaj rau nej zaum tas los no, mas kuv xav sim saib nej puas mloog lus. 10 Nyem no, nej zam rau leej twg, mas kuv kuj zam rau tus ntawd. (Saib puas muaj ib yam uas kuv yuav tsum zam). Tos kuv zam, mas yog vim nej nyob hauv Leej Pleev lub xub ntiag.
11 Peb tsis txhob cia Xas Tas ua kom peb yuam kev : vim peb paub Xas Tas tus nru lus nkhaus.
12 Thaum kuv tuaj txog Rhuas, kuv tshaj Leej Pleev lub Moo Zoo. 13 Mas muaj ib lub qhov rooj qhib lug rau kuv nyob hauv Huab Tais, tab sis kuv lub siab tsis tus, vim kuv tsis tau ntsib kuv tus kwv Tis Tos. Kuv thiaj tso lawv tseg, kuv sawv kev mus Mas Xes Dos Nias teb.
14 Peb ua Tswv Ntuj tsaug, vim nws coj peb mus nrog nws taug txoj kev yeej nyob hauv Leej Pleev, thiab nws siv peb mus ua kom txoj kev paub nws ri mus tas qhov txhia chaw, xws li tshuaj tsw qab. 15 Peb yog Leej Pleev cov tshuaj tsw qab uas tshaj txog Tswv Ntuj nyob hauv cov neeg txais kev cawm, thiab nyob hauv cov neeg raug kev ploj. 16 Muaj ib txhia saib peb yog ib co pa tuag coj neeg mus rau txoj kev tuag. Muaj ib txhia saib peb yog ib co pa tshuaj yug siav uas coj neeg mus rau txoj sia. Leej twg yuav muaj peev xwm ua ib txog hauj lwm zoo li no ?
17 Vim peb tsis zoo xws li feem coob, uas lawv muab Tswv Ntuj Lo Lus mus siv nrhiav nyiaj. Ntawm peb, mas thaum peb hais lus nyob hauv Leej Pleev, mas peb hais dawb paug, peb hais raws li ib co neeg uas Tswv Ntuj xa tuaj.

-3-

1 Peb puas yuav rov qab cav txog peb ib zaug ntxiv ? Los peb yuav ua xws li qee leej uas lawv xub cev daim ntawv qhuas txog lawv ua ntej, los lawv taij kom nej xub hais ib lo lus qhuas txog lawv tso ?
2 Tsab ntawv qhuas txog peb, yog nej : nej yog tsab ntawv sau rau hauv peb nruab siab. Tas sawv daws paub thiab tau nyeem tsab ntawv ntawd. 3 Nej yog Leej Pleev tsab ntawv uas peb npaj ; tsis yog xuas kua mem sau ; yog xuas tus Tswv Ntuj muaj txoj sia Leej Ntuj Plig los sau. Tsis yog ib tsab ntawv txaug rau saum ib daig txiag zeb ; yog ib tsab ntawv sau rau hauv daim txiag nqaij uas yog nej nplooj siab.
4 Peb ntseeg khov ntseeg ruaj li ntawd, nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, vim Leej Pleev. 5 Peb tsis muaj cai khav tias peb ua tau tej yam zoo hauv peb los. Peb muaj peev xwm ua yam twg, los yog tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj. 6 Tswv Ntuj pub kom peb muaj peev xwm lis txoj kab xwm saib kev cog lus tshiab : uas tsis yog ib txog kev cog lus nyob hauv ntawv ; yog ib txog kev cog lus nyob hauv Leej Ntuj Plig. Vim ntawv txawj tua neeg, hos Leej Ntuj Plig pub txoj sia rau neeg.
7 Txoj kab xwm coj kev tuag, uas lawv txaug rau saum daim txiag zeb, mas nws muaj hwj chim loj npaum no : ces cov tub ki His Xas Lais ntsia tsis taus Mais Xes lub ntsej muaj hwj chim ; tab sis yog ib lub hwj chim kav ib pliag xwb. 8 Nyem no, txoj kab xwm coj Leej Ntuj Plig haj yam muaj hwj chim loj dua !
9 Yog tias txoj kab xwm txiav txim rau neeg twb muaj hwj chim, mas txoj kab xwm coj kev ntshiab tuaj haj yam muaj hwj chim loj tshaj. 10 Yog peb muab lub hwj chim hauv txoj kab xwm qub los piv rau lub hwj chim hauv txoj kab xwm tshiab, mas txoj kab xwb qub tsis muaj hwj chim dab tsi li : 11 yam uas yuav dua sai, twb muaj hwj chim, ua li mas yam uas yuav nyob mus li, haj yam muaj hwj chim.
12 Yog vim peb tso siab zoo li ntawd, mas peb lub siab thiaj ruaj nreb. 13 Peb tsis ua zoo li Mais Xes, uas nws muab ib daig ntaub npog nws ntsej muag, kom cov His Xas Lais txhob pom nws lub hwj chim ploj mus.
14 Cov His Xas Lais lub tswv yim haj yam tsaus ntuj tuaj. Los txog tav no, thaum peb nyeem cov Ntawv Cog Lus Qub, mas Mais Xes daim ntaub tseem npog rawv. Daim ntaub tseem tsis tau hle. Leej Pleev ua kom daim ntaub ntawd ploj lawm. 15 Muaj tseeb, thaum cov His Xas Lais nyeem Mais Xes cov ntawv, mas ib daig ntaub tseem npog lawv lub siab los txog tav no. 16 Yog thaum yus tig los yuav ib lub siab tshiab hwm Huab Tais, mas daim ntaub ntawd thiaj poob.
17 Vim Huab Tais yog Leej Ntuj Plig, thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig nyob qhov twg, mas kev twj lij kuj nyob qhov ntawd. 18 Ntawm peb sawv daws, mas peb lub ntsej muag tsis muaj dab tsi npog, peb tsom tau Huab Tais lub hwj chim, xws li hauv ib daim tsom iav ; peb plhis ua Huab Tais tus duab. Peb txais ib lub hwj chim tas, txais ib lub hwj chim thiab ntawm tus Huab Tais Leej Ntuj Plig, uas nws ua nws cov hauj lwm nyob hauv peb.

-4-

1 Yog vim Tswv Ntuj lub siab hlub, nws thiaj pub txoj kab xwm no rau peb ua, mas peb tsis ntaus siab me.
2 Peb nrauj tej yam txaj muag pov tseg, nrauj tej uas yus tau muab zais cia. Peb tsis nrhiav kev ua neeg ntse phem, peb tsis muab yam cuav los xyaw Tswv Ntuj Lo Lus. Peb muab qhov muaj tseeb rau sawv daws pom xyeem. Peb hais lus rau ib zeej tsoom nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. 3 Tej zaud, peb lub Moo Zoo yog xws li muaj dab tsi thaiv ; tab sis, cov pom tias muaj dab tsi thaiv lub Moo Zoo, mas yog cov neeg mus taug kev ploj, 4 yog cov neeg tsis kam ntseeg, yog cov uas tus huab tais kav ntiaj teb ua kom lawv lub tswv yim tsaus ntuj, kom lawv txhob pom lub Moo Zoo qhia txog Leej Pleev lub hwj chim ci tuaj, thiab txhob pom Leej Pleev uas yog Tswv Ntuj tus duab. 5 Vim tias peb tsis rov tshaj txog peb, peb tshaj Huab Tais Yes Xus Pleev. Peb tsuas yog nej cov tub txib, vim peb nyiam Yes Xus.
6 Tswv Ntuj yog tus tau hais tias : ‘Kom qhov pom kev ci hauv qhov tsaus ntuj tuaj.’ Yog tus Tswv Ntuj ntawd ci hauv peb nruab siab tuaj, kom txoj kev paub Tswv Ntuj lub hwj chim uas nyob hauv Leej Pleev lub ntsej muag ci tawm tuaj.
7 Peb tuav ib txog kab xwm muaj nqis loj, tab sis peb nqa txoj kab xwm no rau hauv tej lub hub av, kom sawv daws pom tseeb tias, lub hwj huam loj ntawd yog Tswv Ntuj tug, tsis yog tawm hauv peb los. 8 Luag txiv peb qhov txhia chaw tuaj, tab sis peb tsis raug luag tsuj. Peb tsis pom qab tso siab rau leej twg, tab sis peb txoj kev cia siab tsis muaj chaw tas. 9 Peb raug luag hiam, tab sis Ntuj tsis tso peb pov tseg. Peb raug luag thawb rau hauv pem teb, tab sis peb tsis raug luag rhuav. 10 Peb mus txog qhov twg, peb ris Yes Xus txoj kev txom nyem thiab kev tuag nyob hauv peb lub cev, kom Yes Xus txoj sia tawm tuaj rau sawv daws pom xyeem nyob hauv peb lub cev.
11 Txawm tias peb tseem muaj txoj sia, los niaj hnub luag yuav muab peb tua vim Yes Xus, kom xwv Yes Xus txoj sia tawm los rau sawv daws pom xyeem nyob hauv peb lub cev txawj tuag.
12 Li ntawd txoj kev tuag lis nws lub luag hauj lwm rau hauv peb, hos txoj sia lis nws lub luag hauj lwm rau hauv nej.
13 Peb tau tib lub tswv yim ntseeg, raws li Ntawv sau tseg tias : ‘Kuv ntseeg, kuv thiaj hais lus.’ Ntawm peb, mas peb ntseeg : peb thiaj hais lus. 14 Peb paub tseeb tias, tus tsa Huab Tais Yes Xus sawv rov los, nws kuj yuav tsa peb nrog Yes Xus sawv thiab. Nws yuav coj peb mus nrog nej nyob ze Yes Xus. 15 Tej yam hais saum no, yog tshwm sim los pab nej, kom nej tau txais txiaj ntsim ntau, ces yuav muaj neeg coob ua Ntuj tsaug, kom Tswv Ntuj muaj koob meej.
16 Vim li no peb thiaj tsis ntaus siab me. Peb lub cev sab nraud puas zuj zus, tab sis peb tus neeg sab hauv niaj hnub rov tshiab tuaj. 17 Txoj kev txom nyem sib sib uas tuaj raug peb ib ntus, npaj ib lub koob meej loj tas nrho rau peb, yog lub koob meej nyob mus li uas peb luj tsis tau. 18 Li ntawd, peb tsis ntsia yam qhov muag pom tau, peb ntsia yam qhov muag pom tsis tau. Ib puas tsav yam uas qhov muag pom tau, tsuas nyob ib ntus xwb ; hos ib puas tsav yam uas qhov muag pom tsis tau, yuav nyob mus li.

-5-

1 Vim peb paub tias, yog lub tsev tsam phooj hauv ntiaj teb, uas peb txoj sia ciaj nyob hauv, raug luag rhuav pob lawm, los peb muaj ib lub tsev nyob mus li, yog lub uas Tswv Ntuj txhais tes txhim, tsis yog neeg txhais tes txhim. 2 Vim li ntawd, peb thiaj ntsaj hauv lub tsev ntiaj teb, peb ntshaw hnav lub tsev qaum ntuj tuaj saum lub qub, 3 yog tias peb cov tsoos hle lawm, los peb yuav tsis liab qab.
4 Muaj tseeb, nyem no, peb nyob hauv lub tsev tsam phooj no, peb ntsaj, peb txom nyem ntsuav. Peb tsis xav hle daim tsoom no tseg, peb tsuas xav hnav lwm daim tsoos tuaj saum daim qub, kom txoj sia muab yam uas txawj tuag zom kom ploj. 5 Tus tsim peb kom peb tau txoj hmoov zoo ntawd, yog Tswv Ntuj. Vim Tswv Ntuj xub pub Leej Ntuj Plig los ua puav pheej rau peb.
6 Vim li ntawd, peb lub siab thiaj ruaj nreb. Peb paub tias, thaum peb lub cev tseem ua neej nyob, mas peb khuam nyob deb ntawm Huab Tais. 7 Peb lub siab ntseeg coj peb mus kev, tsis yog peb ob lub qhov muag pom kev coj peb.
8 Peb lub siab thiaj ruaj nreb. Peb zoo siab tso lub cev no tseg, kom peb tau mus nyob ze Huab Tais. 9 Tab yog peb nyob hauv lub cev no, los peb tso lub cev no tseg, mas peb yuav nrhiav txoj kev ua xis Huab Tais siab. 10 Vim peb yuav tsum mus sawv ntawm Leej Pleev lub rooj txiaj txim, yuav tsis muaj dab tsi thaiv peb, ces nyias yuav pom txhua yam uas thaum nyias nyob hauv nyias lub cev, nyias tau ua zoo los tau ua phem.
11 Vim peb paub txoj kev hwm Huab Tais, mas peb thiaj nrhiav kev ua kom zeej tsoom ntseeg. Hos Tswv Ntuj, mas peb lub siab qhib lug rau ntawm nws xub ntiag. Kuv vam tias, yog nej tsom hauv nej lub siab, mas peb lub siab kuj qhib lug rau nej thiab. 12 Peb yuav tsis rov hais rau nej mloog tias, peb muaj nqi. Peb tsuas xav hais ob peb lo lus, kom nej pom tias, nej muaj chaw zoo siab mloog peb ; li ntawd nej thiaj teb tau rau cov neeg khav vim tej yam nyob sab nraud, tsis yog vim tej yam nyob hauv nruab siab.
13 Zaum puav, peb ua neeg vwm, yog vim Tswv Ntuj. Zaum puav, peb kuj ua neeg thoob tsib thiab : yog vim nej. 14 Leej Pleev txoj kev nyiam taij peb tas zog, vim peb nco ntsoov tias, peb muaj ib tug sawv peb sawv daws chaw tuag, mas sawv daws nrog nws tuag. 15 Leej Pleev sawv peb sawv daws chaw tuag, kom cov neeg ciaj txhob nco txog lawv xwb, lawv yuav tsum nco txog tus sawv lawv chaw tuag uas tau sawv rov los.
16 Li ntawd, nyem no, peb yuav tsis saib neeg raws li peb pom lawv lub cev sab nraud lawm. Tab yog peb tau pom Leej Pleev lub cev, mas nyem no, peb pom nws tsis zoo li tus qub lawm. 17 Nyem no, yog leej twg los nyob hauv Leej Pleev, mas nws yog tus uas Ntuj xeem tsim dua tshiab : tus qub neeg dua lawm, ib tug neeg tshiab sawv los nyob. 18 Tus qub neeg thiab tus neeg tshiab, puav leej los ntawm Tswv Ntuj los, vim nws ua kom peb rov nrog nws sib haum xeeb nyob hauv Leej Pleev, thiab nws muab txoj kab xwm sau sawv daws los sib haum xeeb rau peb leg.
19 Tus ua kom lub ntiaj teb neeg nrog Tswv Ntuj rov sib haum xeeb nyob hauv Leej Pleev, yog Tswv Ntuj ; nws tsis saib neeg cov txhaum ntxiv ; nws pub kom peb hais tau cov lus pab neeg kom nrog nws rov sib haum xeeb.
20 Ces peb yog cov uas Tswv Ntuj xa mus ua Leej Pleev cov tiam lis ; yog zoo li Tswv Ntuj siv peb lub ncauj mus qhuab qhia. Peb tuav txog Leej Pleev lub npe thov nej tas zog, kom nej cia li nrog Tswv Ntuj rov sib haum xeeb. 21 Tswv Ntuj ua kom tus uas tsis paub txoj kev txhaum, txia ua kev txhaum, kom nws pab peb, ces peb nyob hauv nws, mas peb plhis mus ua Tswv Ntuj txoj kev ncaj.

-6-

1 Vim peb yog cov neeg nrog Leej Pleev ua hauj lwm, mas peb thov qhuab ntuas nej, kom nej txhob txais Ntuj lub txiaj ntsim dag. 2 Vim Tswv Ntuj hais tias: ‘Lub sij hawm zoo, kuv tau teb rau koj raws li koj thov. Hnub cawm neeg, kuv tau cev tes pab koj.’ Lub sij hawm zoo, yog nyem no. Hnub cawm neeg, yog nyem no. 3 Peb tsis pub kom muaj ib tug ntog vim peb, kom luag txhob thuam peb txoj kab xwm. 4 Txhua yam peb ua, mas peb thov kom sawv daws saib peb yog Tswv Ntuj cov tub kab xwm. Peb thiaj ua siab ntev txais xwv txheej, ris kev txhawj xeeb, kev ntshai tuag. 5 Peb ua siab ntev cia luag ntaus peb, cia luag muab peb kaw hauv tsev loj faj, cia luag muab peb ntxeev ua ntxhov quav niab ; peb ua siab ntev ris kev sab lim, yoo dab ntub, yoo tshaib yoo nqhis. 6 Peb tseem ua neeg siab dawb siab huv, peb siv kev txawj kev ntse, peb zam rau luag, peb ua siab zoo, peb siv lub tswv yim ntshiab, peb siv txoj kev nyiam tseeb, 7 peb hais cov lus tseeb, peb vam txog Tswv Ntuj lub hwj huam, peb siv txoj kev ncaj cov cuab yeej los tiv thaiv cov yeeb ncuab. 8 Peb tau txais koob meej, peb tau poob ntsej muag loj, peb nto moo zoo, thiab nto moo phem. Luag thuam peb tias peb yog neeg dag, txawn tias peb hais qhov tseeb xwb, 9 luag saib peb tsis nto moo, tsis kav sawv daws paub peb ; luag hais tias peb yuav tuag, tab sis peb muaj txoj sia, luag saib peb tsim nyog raug txim, tab sis luag tsis muab peb tua, 10 luag xav tias peb tsis kaj siab, tab sis peb zoo siab mus li ; luag saib peb pluag, tab sis peb ua kom coob leej nplua nuj tuaj ; luag saib peb yog cov neeg tsis muaj dab tsi, tab sis peb muaj tas ib puas tsav yam ua peb tug.
11 Cov Kos Lis Nthos, peb tau nrog nej tham ywj siab ; peb tau tham qhib siab lug. 12 Nej tsis muaj chaw ti nyob hauv peb lub siab ; yog nyob hauv nej lub siab, chaw thiaj ti. 13 Nej pauj rov los rau peb mas ! Kuv hais lus rau nej, ib yam li hais rau kuv cov me nyuam ; nej qhib nej lub siab dav dav mog !
14 Nej tsis txhob nrog cov neeg tsis ntseeg koom ris ib rab quab. Kev ncaj thiab kev tsis hwm txoj cai, yuav sib haum puas tau ? Kev kaj thiab kev tsaus ntuj, yuav sib nyiam puas tau ? Leej Pleev thiab Npes Lias, puas sib haum tau ? 15 Tus ntseeg thiab tus tsis hwm Ntuj, puas sib koom tau ? 16 Tswv Ntuj lub tuam tsev puas nrog dab lub tsev sib koom tau ? Tus Tswv Ntuj muaj txoj sia lub tuam tsev yog peb ! Vim Tswv Ntuj tau hais tias : ‘Kuv yuav tsa tsev nyob nruab nrab lawv ; kuv yuav nrog lawv mus kev. Kuv yuav yog lawv tus Tswv Ntuj ; lawv yuav yog kuv haiv neeg.’ 17 Huab Tais hais tias : ‘Nej tawm hauv cov neeg ntawd mus, nej txav deb ntawm lawv. Nej txhob kov ib yam tsis huv, ces kuv yuav txais nej. 18 Kuv yuav ua nej Txiv, nej yuav yog kuv cov tub cov ntxhais. Tus Huab Tais muaj hwj huam hais li ntawd.’

-7-

1 Kwv tij zoo nyiam, yog vim Tswv Ntuj cog lus zoo li ntawd rau peb, mas peb yuav ntxuav txhua yam tsis huv nyob hauv peb lub cev thiab peb lub tswv yim pov tseg. Peb yuav nyob hauv txoj kev hwm Tswv Ntuj, kom peb ntshiab tuaj tas huv si.
2 Nej qee ib qho chaw rau peb nyob hauv nej lub siab mog ! Peb tsis tau ua tub qaug leej twg. Peb tsis tau ua kom leej twg xyob txhiaj. Peb tsis tau ntxias noj leej twg zog. 3 Kuv tsis hais tej lus no los muab txim rau nej. Vim nej nyob hauv peb lub siab tas peb sid, mus txog hnub tuag. 4 Kuv tso siab rau nej tas nrho. Kuv muaj ntsej muag yog vim nej. Kuv tau txais kev nplij puv kuv lub siab. Nyob hauv peb tej kev txom nyem, kuv kuj zoo siab tas nrho.
5 Txij thaum peb tuaj txog Mas Xes Dos Nias teb, mas peb lub cev tsis tau kev so ib pliag li. Muaj kev nyuaj ntxhov tuaj tas qhov txhia chaw tuaj : nyob sab nraud, peb tiv luag ; nyob sab hauv, peb txhawj. 6 Tab sis, tus Tswv Ntuj nplij cov neeg tsis muaj tsim, nws nplij peb, nws xa Tis Tos tuaj rau peb. 7 Tsis yog Tis Tos tuaj txog xwb : nws coj nej cov lus nplij uas nej muab rau nws xa tuaj thiab. Tis Tos qhia peb txog nej lub siab tos ntshis pab kuv ; nws qhia txog nej tej kev tu siab, thiab nej lub siab kub lug xav pab kuv. Ces kuv thiaj rov xyiv fab hlo tuaj.
8 Tab yog kuv tsab ntawv tau ua kom nej tu siab, mas kuv tsis khuv xim. Hais tiag mas kuv tau khuv xim rau qhov nej tu siab vim tsab ntawv ntawd, nyaj nej tsuas tu siab ib me pliag xwb, tsis kav kuv tau khuv xim me ntsis. 9 Nyem no kuv zoo siab lawm, vim kev tu siab coj nej los thov txhaum. Nej tu siab xws li Tswv Ntuj nyiam : li ntawd, vim peb mas nej thiaj tsis tau raug ib yam xwv txheej dab tsi. 10 Kev tu siab xws li Tswv Ntuj nyiam, yog ib txog kev coj yus thov txhaum, thiab yus txais kev cawm, ces yus tsis khuv xim. Txoj kev tu siab xws li lub ntiaj teb tu, coj yus mus rau hauv txoj kev tuag.
11 Nej ntsia saib kev tu siab xws li Tswv Ntuj nyiam tau ua dab tsi rau nej : nyem no, nej xyiv fab tas nrho, nej thov txim tsis tseg, nej ntxub kev phem, nej txhawj, nej xav ua zoo xwb, nej kub siab kawg, nej muab txim rau tus ua phem ; nej tau ua kom sawv daws pom tias, nyob hauv tej yam ntawd, nej tau ua raug lawm.
12 Li ntawd, kuv tau sau tuaj rau nej, tsis yog vim tus ua txhaum, thiab tsis yog vim tus uas luag tau ua tsis zoo rau. Kuv sau ntawv tuaj kom nej tau kev ua rau Tswv Ntuj pom tseeb tias, nej xyiv fab mloog peb. 13 Qhov nplij peb siab yog qhov ntawd.
Tab sis, tseem muaj ib yam ua kom peb zoo siab dua : yog tau pom Tis Tos zoo siab, vim nej tau ua kom nws lub tswv yim nyob nyab xeeb. 14 Thaud, kuv tau qhuas txog nej me ntsis rau nws, kuv tsis txaj muag qhuas nej. Los txog tav no, thaum peb hais dab tsi rau nej, mas peb tsuas hais qhov tseeb : li ntawd tej lus peb tau khav me ntsis txog nej rau Tis Tos mloog, mas yeej yog qhov muaj tseeb tiag. 15 Nyem no, nws tseem hlub nej tshaj yav thaud. Vim nws nco ntsoov tias nej sawv daws mloog lus ; thaum nej txais nws mas nej ntshai tshee na. 16 Kuv zoo siab vim kuv tso siab lug tias txhua yam kuv vam txog, mas nej yuav ua.

-8-

1 Kwv tij sawv daws, peb xav kom nej paub lub txiaj ntsim, uas Tswv Ntuj pub rau cov Koom Txoos nyob Mas Xes Dos Nias teb. 2 Lawv raug kev txhawj xeeb ntau, tsis kav lawv zoo siab kawg. Lawv pluag heev, tab sis, nyob hauv lawv txoj kev pluag, lawv lub siab dav tseem pub paj tshab rau luag. 3 Lawv pub raws li lawv muaj. Kuv zeem tseeb tias, lawv ua tshaj qhov lawv ua tau, lawv zoo siab ua li ntawd. 4 Lawv taij peb tsis tseg, kom peb kheev lawv nrog sawv daws pab cov ntshiab. 5 Lawv ua zoo tshaj qhov peb tos ntawm lawv ; lawv xub mloog Huab Tais tso, vim lawv xav ua raws li Tswv Ntuj lub siab, ces lawv mloog peb thiab.
6 Vim li ntawd, peb thiaj tau thov Tis Tos, kom nws tuaj xyuas nej, nrog nej sau nej cov paj tshab kom tiav, raws li nej tau pib ua los lawm. 7 Nej ua yam twg, los nej yeej txawj ua zoo heev : tsis hais kev ntseeg, los kev hais lus, los kev kawm txuj, los kev xyiv fab pab sawv daws, los txoj kev nyiam uas nej txais ntawm peb los, mas nej yeej ua zoo tas huv tib si lawm. Ua li mas, nej kuj yuav tsum ua zoo tshaj nyob hauv txoj kev pub paj tshab thiab.
8 Kuv tsis yuam nej. Kuv tsuas xav tias, vim luag tej xyiv fab pab, mas kuv xav sim saib, nej lub siab puas txawj nyiam tiag. 9 Nej paub tias peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub siab dav : Nws yog tus nplua nuj, tab sis nws ua kom nws pluag, kom xwv nws lub neej pluag ua nej nplua nuj tuaj. 10 Kuv xav hais ib lo lus qhuab ntuas nej txog kev sau nyiaj. Phim nej yuav ua qhov ntawd, vim tsaib no nej yog cov xub sau nyiaj dua cov ; thiab nej yog cov xwb txiav tias yuav sau nyiaj li ntawd. 11 Nyem no, nej yuav ua ntxiv kom tom thawj, nej yuav ua raws li nej lub peev xwm. 12 Thaum yus pub, mas yus zoo siab pub, thiab yuav pub raws li yus muaj : tus sau paj tshab thiaj zoo siab sau. Yog yus tsis muaj, mas cia li. 13 Kuv tsis hais tias, tab yog koj txom nyem, tsis kav koj tseem yuav tsum pub rau luag tej. Qhov uas peb yuav tsum ua yog kom sawv daws tau sib npaug.
14 Nyem no, nej muab nej qhov seem los pab lawv txoj kev txom nyem kom lwm hnub, lawv ho muab lawv qhov seem tuaj pab nej. 15 Li ntawd sawv daws thiaj yuav tau sib npaug raws li Ntawv hais tias : ‘Tus khaws tau ntau, nws tsis tau tshaj luag ; tus khaws tau tsawg, nws kuj tsis tshaib.’
16 Kuv ua Tswv Ntuj tsaug, vim Tswv Ntuj ua kom Tis Tos lub siab kub lug tuaj pab nej ib yam li kuv. 17 Thaum kuv thov nws kom tuaj tim nej, mas nws teb tam sim ntawd. Nws zoo siab tuaj tim nej kawg, nws xwb tim zoo nws siab. 18 Peb xa ib tug kwv tij nrog nws tuaj : yog tus kwv uas cov Koom Txoos cav lus zoo txog nws, vim nws nyiam lub Moo Zoo. 19 Cov Koom Txoos tau pov ntawv xaiv nws ua peb luag tawm rooj mus sau nyiaj : peb muab siab rau sau cov nyiaj ntawd, kom Huab Tais tau koob meej, thiab peb kuj muaj chaw zoo siab. 20 Tus neeg ua peb luag ntawd yuav txuag kom txhob muaj lus xaiv txog pob nyiaj loj uas peb sau. 21 Vim peb xav ua qhov zoo nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, thiab ntawm neeg xub ntiag. 22 Peb tso ib tug kwv tij nrog cov saum no mus : yog ib tug uas peb twb pom nws kub siab ua ntau yam lawm : zaum no, nws tseem kub siab dua txhia zaus, vim nws tso siab rau nej ntau heev. 23 Hais txog Tis Tos, mas nws yog tus pab kuv, thiab nrog kuv ua hauj lwm nyob ze nej. Ntawm peb cov kwv tij, mas yog cov neeg uas cov Koom Txoos xa tuaj ; lawv yog Leej Pleev lub koob meej. 24 Li ntawd, nej yuav ua kom cov Koom Txoos pom tias nej muaj siab hlub tiag, thiab kom pom tias, peb muaj chaw tau ntsej muag vim nej.

-9-

1 Hais txog txoj kev pab cov ntshiab, mas tsis tas kuv yuav sau dab tsi tuaj rau nej. 2 Kuv paub tias nej kub siab pab ; kuv cav lus zoo txog nej rau cov Mas Xes Dos Nias. Kuv hais rau lawv tias : As Kas Yas teb twb npaj nyiaj tsaib no lawm. Vim nej kub siab pab, mas nej tus piv txwv tau txhib coob leej. 3 Kuv xa cov kwv tij tuaj tim nej, nej npaj kom tiav raws li kuv xub hais rau sawv daws : peb tau ntsej muag vim nej, mas peb tsis xav kom txoj kev tau ntsej muag no yog ib qhov cuav.
4 Yog tsis ua li ntawd, ces cov Mas Xes Dos Nias uas nrog kuv tuaj, yuav pom tias nej tsis tau npaj dab tsi li, mas peb txoj kev tso siab yuav hloov ua kev txaj muag, hos nej los kuj yuav txaj muag thiab. 5 Yog vim qhov ntawd, kuv thiaj pom zoo tias, yuav tso cov kwv tij ua peb ntej tuaj tim nej ; lawv yuav npaj cov paj tshab uas peb tau tshaj rau luag tej paub tas lawm: nej cov paj tshab thiaj tsim nyog ib co neeg siab dav, tsis yog tawm hauv kev cuaj khaum los.
6 Nej yuav nco ntsoov tias, tus tseb nplej tsawg, nws kuj yuav sau tau tsawg, tus tseb nplej ntau nws yuav sau tau ntau. 7 Nej nyias yuav pub raws li nyias txiav nyob hauv nyias siab. Nej txhob pub zoo li nej khuv khuv xim, thiab zoo li yog luag yuam nej, vim Tswv Ntuj nyiam tus zoo siab luag ntxhi pub. 8 Tswv Ntuj muaj hwj huam, nws yuav pub tas ib puas tsav yam txiaj ntsim los pauj rau nej, ua li mas nej yuav muaj tas txhia yam txaus siv, thiab tseem yuav seem ib co txaus pub rau luag. 9 Raws li Ntawv sau tseg tias : ‘Nws ua siab dav pub paj tshab, nws pub rau cov pluag ; nws txoj kev ua neeg ncaj yuav nyob mus li.
10 Tus muab noob nplej rau tus tswv teb cog, thiab muab mov los yug nws, haj yam yuav muab noob qoob noob loo ntau rau nej : nws yuav ua kom cov noob txi txiv rau hauv nej lub siab ncaj huam vam. 11 Ces nej yuav nplua nuj tuaj : vim nej tau ua siab dav pub. Tej yam uas nej thiab peb xa mus txog lawv, mas yuav muaj lus ua tsaug nce mus txog Tswv Ntuj. 12 Vim txoj kev sib pab sau nyiaj no, tsis yog yuav mus pab cov ntshiab daws lawv txoj kev tshaib plab xwb ; tseem yuav ua kom muaj chaw ua Tswv Ntuj tsaug ntau. 13 Txoj kev sib pab no, yuav ua kom lawv paub tias, nej yog ib co neeg zoo li cas ; ces lawv yuav cav txog Tswv Ntuj, vim nej mloog thiab nej tshaj Leej Pleev lub Moo Zoo, vim nej siab dav, nej nrog lawv thiab nrog sawv daws koom ib lub siab ib lub ntsws. 14 Lawv txoj kev thov Ntuj rau nej ua kom pom xyeem tias lawv hlub nej, vim lub txiaj ntsim loj tas nrho uas Tswv Ntuj pub rau nej. 15 Kuv ua Tswv Ntuj tsaug rau nws lub txiaj ntsim uas neeg lo lus piav tsis tau.

-10-

1 Kuv yog Paj Lug, tus uas luag hais tias, thaum kuv nyob ntawm nej xub ntiag, mas kuv yog ib tug neeg me me, ho thaum kuv nyob deb nej, mas kuv muaj plhus. Kuv hu txog Leej Pleev, tus siab zoo thiab hais lus mos los thov ib yam ntawm nej. 2 Kuv thov nej li no : lwm hnub kuv tuaj txog tim nej, mas tsis tas kuv yuav ua tus muaj plhus. Vim qee leej liam tias kuv tus yam ntxwv tsuas tuaj ntawm kuv tib leeg kheej tuaj xwb, mas kuv yuav muaj plhus thiab muaj cuab kav tiv lawv. 3 Peb yog neeg muaj ib lub cev nqaij, tab sis peb tsis ntaus rog raws li lub cev nqaij. 4 Cov cuab yeej uas peb siv los ntaus rog, tsis yog ntiaj teb cov cuab yeej. Tab sis, cov cuab yeej uas peb siv los ntaus ntsug rog no rau Tswv Ntuj muaj peev xwm rhuav cov yeej ntsa zeb. 5 Peb rhuav tau cov txuj ci qhia tswv yim cuav, peb rhuav tau cov muaj hwj huam thiab muab hlob, uas sawv los tiv txoj kev paub Tswv Ntuj. Peb ntes tau txhua lub tswv yim, thiab peb coj lawv los mloog Leej Pleev lus. 6 Peb npaj siab tias, thaum nej mloog lus zoo lawm, mas peb yuav muab txim rau txhua tus uas tsis mloog lus.
7 Nej ua tib zoo tsom saib. Yog muaj ib tug khav tias nws yog Leej Pleev tug, mas nws yuav tsum nco ntsoov tias, tab txawm nws yog Leej Pleev tug, los peb kuj yog Leej Pleev tug thiab. 8 Kuv yuav khav me ntsis txog peb lub peev xwm uas Huab Tais pub rau peb. Yog lub peev xwm txhawb txhim nej, tsis yog yuav rhuav nej. Tab yog kuv khav me ntsis mas kuv tsis pom tias peb muaj chaw txaj muag. 9 Kuv tsis xav kom nej saib tias, kuv txhob txwm sau tej tsab ntawv tuaj hem nej. 10 Qee leej hais tias : ‘Cov tsab ntawv hais lus tawv thiab nruj. Tab sis thaum nws nyob ntawm no, mas nws yog ib tug nyuag neeg qaug doj qaug de, thiab nws lo lus tsis muaj qab hau dab tsi.’ 11 Tus hais li ntawd yuav tsum ua tib zoo xav : thaum peb nyob deb, peb cov lus hauv cov tsab ntawv hais li cas, mas thaum peb tuaj txog, peb cov hauj lwm kuj yuav zoo li ntawd.
12 Peb tsis muaj cuab kav muab peb los piv rau cov neeg uas ib txwm khav theeb. Cov neeg uas lawv rov ntsuas lawv thiab rov muab lawv piv rau lawv, mas lawv tsis yog neeg ntse.
13 Ntawm peb, mas peb yuav tsis khav dhau peb lub peev xwm : peb tsuas khav raws li Tswv Ntuj muab rau peb, yog qhov nws xa peb kom tuaj txog nej. 14 Thaum peb tuaj txog tim nej, mas peb tsis lam tau lam hla tuaj, peb yog cov xub tau tuaj deb tuaj txog nej, thiab peb coj Leej Pleev lub Moo Zoo tuaj. 15 Peb tsis khav theeb dhau kev cai, vim peb tsis cia li khaws xyeem luag tej cov hauj lwm. Peb tso siab tias nej yuav hlob nyob hauv txoj kev ntseeg, ces peb yuav tau kev hlob ntxiv vim nej, xws li peb ib txwm ua, 16 vim peb tseem yuav coj lub Moo Zoo mus deb dua nej teb chaws. Peb yuav tsis txeeb tej cheeb tsam uas luag twb xub ua hauj lwm, thiab peb yuav tsis khav tias yog peb ua tas puas tsav yam.
17 Tus twg xav khav, mas nws yuav khav nyob hauv Huab Tais xwb. 18 Tus muaj nqis tseeb tiag, tsis yog tus khav tias nws muaj nqis. Tus muaj nqis, yog tus uas Huab Tais hais tias nws muaj nqis.

-11-

1 Nej puas yuav ua siab ntev mloog kuv hais tej lus vwm me ntsis ! Nyaj tej zaum nej yuav ua siab ntev mloog ! 2 Thaum kuv nco txog nej, mas khib kuv lub siab ib yam li Tswv Ntuj khib. Vim kuv tau qhaib nej rau ib tug nraug vauv ; kuv cev nej rau xws li ib tug nkauj ntshiab rau Leej Pleev. 3 Tab sis, kuv ntshai tsam nej ua raws Es Vas tus piv txwv, uas tus nab ntse siab nkhaus ntxias tau. Tsam nej lub siab lwj coj nej txav mus deb ntawm txoj kev ua ncaj rau Leej Pleev. 4 Yog muaj tej tus tuaj tshaj ib tug Yes Xus txawv tus peb tau tshaj, los nws kom nej txais dua lwm tus Leej Ntuj Plig txawv tus nej tau txais, los yog tias nws qhia dua ib lub Moo Zoo txawv lub Moo Zoo nej ib txwm tau txais, mas nej yeej yuav cia li mloog. 5 Tab sis kuv ntsia tias kuv tsis me dua cov tuam hauv paus xa lus ntawd. 6 Tej zaum kuv tsis txawj hais lus zoo mloog, tab sis hais txog kev paub txuj, mas tsis zoo li ntawd. Peb ua yam twg, los sawv daws yeej pom tias peb paub txuj.
7 Kuv puas muaj txhaum, vim kuv ua hauj lwm dawb tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo rau nej. Kuv tau txo kom kuv qis, kuv thiaj tsa tau nej siab. 8 Kuv tau noj cov Koom Txoos nyob lwm teb chaws lub zog, kuv tau txais kev noj kev haus ntawm lawv, kom kuv tau tes tsob hwb nej. 9 Thaum kuv nrog nej nyob, kuv tsis muaj txaus noj txaus haus, los kuv tsis tau ua ib lub nra rau nej : vim ib co kwv tij tuaj Mas Xes Dos Nias teb tuaj tau pab kuv kev noj kev haus. Kuv tau muab siab rau, kom txhob ua ib lub nra hnyav rau nej, kuv yuav muab siab rau mus li.
10 Kuv tuav txog Leej Pleev txoj kev tseeb uas nyob hauv kuv, kuv hais tseeb tias, tsis muaj leej twg yuav tshem tau kuv lub koob meej nyob As Kas Yas teb.
11 Vim li cas ? Puas yog vim kuv tsis nyiam nej ? Tswv Ntuj paub tias kuv nyiam nej !
12 Qhov kuv tau ua los txog tav no, kuv yuav ua ntxiv, kom cov neeg uas khav tias lawv zoo ib yam li peb, tsis tau kev khav tias lawv ua tau zoo li peb ua. 13 Vim cov neeg ntawd yog ib co hauv paus xa lus cuav, lawv yog ib co tub zog dag, lawv ua txuj ua Leej Pleev cov Hauv Paus Xa Lus. 14 Nej tsis txhob poob siab mog : tab yog Xas Tas tsis kav, nws twb txawj txia ua Ntuj tus Tshiab xa qhov pom kev. 15 Ua li mas nej tsis txhob poob siab, vim Xas Tas cov tub txib kuj txawj txia ua ib co tub txib qhia kev ncaj. Tab sis, thaum kawg, lawv yuav tau ib txog hmoov phem phim lawv cov hauj lwm.
16 Kuv rov qab hais rau nej tias, nej tsis txhob xav tias kuv yog neeg vwm. Hos txawm tias nej saib kuv yog neeg vwm, mas nyem no nej cia kuv khav me ntsis xws li lawv thiab. 17 Qhov kuv yuav hais no mas tsis yog cov lus raws li Huab Tais ; tab sis kuv hais xws li kuv vwm ib pliag. Vim kuv paub tias kuv muaj chaw khav ntag ! 18 Luag tej coob leej khav xws li ntiaj teb neeg ua kam, mas kuv kuj khav thiab ! 19 Nej hais tias nej muaj zoo tswv yim, tsis kav nej ua twj ywm mloog cov neeg vwm. 20 Nej ua twj ywm nyiaj cia lawv muab nej ua qhev, cia lawv noj nej zog, cia lawv nyiag nej, cia lawv ua neeg muab hlob ntsuav rau nej, thiab cia lawv ib tawg ncuav rau nej sab plhu.
21 Kuv hais tej no kom nej txaj muag. Peb pom tias peb yog ib co neeg siab muag. Kuv hais zoo li neeg vwm tiag ! Luag tej khav ntau, mas kuv kuj muaj chaw khav ntau thiab. 22 Lawv hais tias lawv yog ib co Hes Nplaws, los kuv kuj yog ib tug Hes Nplaws ! Lawv khav tias lawv yog ib co His Xas Lais, los kuv kuj yog ib tug His Xas Lais ! Lawv khav tias lawv yog Has Nplas Has cov xeeb ntxwv, kuv kuj yog Has Nplas Has xeeb ntxwv thiab. 23 Lawv khav tias lawv yog Leej Pleev cov tub txib. Kuv khav zoo li ib tug neeg vwm lawm, tiam sis kuv ua Leej Pleev tus tub txib tseeb dua lawv. Kuv cov hauj lwm ntau dua lawv cov. Kuv raug txim hauv tsev loj faj ntau dua lawv. Kuv raug luag nplawm ntau dua lawv. Ntau zaus, kuv yuav luag tuag. 24 Muaj tsib zaug, cov Yus Das nplawm kuv peb caug cuaj nplawg. 25 Lawv xuas pas ntaus kuv peb zaug. Lawv txawb pob zeb tua kuv ib zaug. Muaj peb zaug, kuv caij nkoj, lub nkoj tog hauv dej ntuj. Muaj ib zaug, kuv nyob ib hnub ib hmos hauv tiv txwv dej. 26 Kuv tawm rooj mus kev deb suav tsis tau pes tsawg zaus. Muaj pes tsawg zaus, kuv yuav luag tuag hauv cov niam dej hlob hlob. Muaj pes tsawg zaus uas cov tub sab, cov Yus Das, thiab cov neeg teev dab xav muab kuv tua. Muaj ntau zaus, kuv raug xwv txheej hauv cov tsheej, hauv teb chaws suab puam, thiab hauv dej hiav txwv. Muaj pes tsawg zaus, cov kwv tij cuav yuav luag muab kuv tua. 27 Niaj hnub, kuv khwv, kuv sab, kuv yoo dab ntub, kuv tshaib plab nqhis dej, kuv yoo tshaib ntau zaus, kuv tiv no, tsis tau dab tsi hnav. 28 Dhau tej no lawm, tseem tshuav kuv txoj kev ntxhov siab nruab hnub hmo ntuj txog cov Koom Txoos huv tib si. 29 Thaum ib tug ntaus siab me, kuv nrog nws ntaus siab me. Thaum ib tug ntog, mas hluav taws hlawv kuv nplooj siab.
30 Yog kuv xav khav, mas kuv yuav khav txog kuv txoj kev tsis muaj zog. 31 Tswv Ntuj uas nws yog peb tus Huab Tais Yes Xus Leej Txiv nto koob meej mus li, nws paub tias kuv tsis dag. 32 Nyob hauv lub tsheej Das Mas, tus Vaj As Les Tas tus thawj tshuaj xwm txib neeg zov cov rooj loog kom lawv ntes tau kuv. Kuv dim ntawm lawv txhais tes, vim cov kwv tij muab kuv ntim hauv ib lub tawb, lawv tso kuv dauv ntawm ib lub qhov rai nqes rau hauv lub taw ntsa loog xov tsheej.

-12-

1 Kuv puas yuav khav ntxiv ? Tej lus khav ntawd tsis muaj qab hau. Tsis kav kuv yuav khav ntxiv. Kuv yuav hais txog qhov kuv tau pom, thiab qhov Huab Tais tau qhib tawm los rau kuv. 2 Kuv paub ib tug neeg nyob hauv Leej Pleev, uas tau kaum plaub xyoos ua ntej no, Ntuj nqa nws mus txog saum txheej ntuj peb. Tus neeg ntawd lub cev puas tau nce mus saum ntuj, los yog nws tawm hauv nws lub cev mus lawm saud ? kuv tsis paub : Tswv Ntuj thiaj paub xwb. 3 Kuv paub tias tus neeg ntawd nce mus txog saum ntuj, nws tau hnov cov lus uas neeg hais tsis tau, thiab cov lus uas tsis kheev neeg qog. 4 Kuv yuav khav txog tus neeg ntawd ! 5 Tab sis kuv tsuas khav txog kuv txoj kev tsis muaj zog xwb. 6 Thaum kuv khav, mas kuv tsis yog ib tug neeg vwm : kuv kawg hais qhov muaj tseeb xwb. Tab sis kuv tsis khav, tsam luag tej xav tias kuv yog neeg zoo dua qhov sawv daws pom thiab sawv daws hnov.
7 Ntuj qhib tej yam zoo tas nrho los qhia kuv, tiam sis Ntuj tsis xav kom kuv muab hlob, ces Ntuj tso ib tug saus los chob kuv cov nqaij. Ntuj tso Xas Tas ib tug dab tuaj ntaus tej ncuav pias rau kuv tsis tseg, kom kuv tsis txhob muab hlob. 8 Kuv thov Huab Tais peb zaug, kom Xas Tas tus dab ntawd txav mus deb kuv. Tiam sis Huab Tais teb rau kuv tias : 9 ‘Kuv lub txiaj ntsim txaus pab koj lawm, vim lub hwj huam muaj zog nyob hauv tus tsis muaj zog.’ Yog vim qhov ntawd, mas kuv thiaj khav txog kuv txoj kev tsis muaj zog, kom Leej Pleev lub hwj huam los nyob hauv kuv. 10 Yog tim qhov ntawd mas kuv thiaj zoo siab txais kuv txoj kev raug luag thuam, kev txhawj xeeb, kev raug luag hiam, thiab tej kev ntshai, vim Leej Pleev ! Vim tias, yog thaum kuv tsis muaj zog, mas kuv thiaj muaj zog.
11 Zoo li kuv vwm lawm tiag ! Tab sis yog nej kom kuv ua neeg vwm. Yog nej yuav txuag kuv lub moo ! Txawm tias kuv tsis muaj nqis dab tsi, los kuv tsis me dua cov niag hauv paus xa lus ntawd ! 12 Nej tau pom tej lub cim phim ib tug tseem Hauv Paus Xa Lus tshwm sim nyob hauv nej : yam li lub siab ruaj xwm yeem, cov cim loj, cov hwj huam yees ntxwv. 13 Tshuav dab tsi uas lwm cov Koom Txoos muaj, tab sis nej tsis tau muaj ? Tsuas tshuav tib yam xwb nej thiaj tsis tau : yog qhov tias kuv tsis tau noj nej zog. Tshuav tib qho ntawd xwb, kuv thiaj ua tsis ncaj rau nej, mas thov nej zam rau kuv thiab mog !
14 Nyem no, yog zaum peb uas kuv npaj yuav tuaj xyuas nej. Kuv yuav tsis noj nej zog thiab. Vim tias kuv tsis tuaj nrhiav nej cov nyiaj txiag, kuv tsuas tuaj nrhiav nej xwb. Tsis yog tej me nyuam yuav nrhiav nyiaj txiag rau niam thiab txiv ; yog niam thiab txiv yuav nrhiav nyiaj rau tej me nyuam. 15 Ntawm kuv, mas kuv zoo siab siv nyiaj txiag, thiab siv kuv txoj sia pab nej tus ntsuj plig. Yog kuv nyiam nej ntau dua, mas nej puas yuav tsum nyiam tsawg dua ? 16 Tej zaum, ib txhia tseem yuav hais tias kuv tsis noj nej zog, tab sis kuv yog ib tug neeg siab nkhaus ntse, kuv haub kom nej mag kuv tej zaj tswv yim.
17 Kuv puas siv cov neeg uas kuv xa tuaj tim nej, kom lawv ntxias nej noj nej haus ? 18 Kuv taij Tis Tos kom nws tuaj tim nej. Ces kuv thiaj xa nws nrog tus kwv uas nej paub, tuaj tim nej. Tis Tos puas tau noj nej zog ? Peb sawv daws tsis taug ib zag tswv yim xwb lod ? Peb tsis taug tib tug hneev taw xwb lod ?
19 Tau ntev los, nej xav tias peb sib cav kom txuag tau peb lub moo rau ntawm nej xub ntiag. Tab sis, peb hais tej lus ntawd nyob hauv Leej Pleev, ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Kwv tij zoo nyiam, peb hais tej ntawd los pab kom nej hlob mus. 20 Kuv ntshai tsam kuv tuaj txog tim nej, kuv tsis pom nej coj tus yam ntxwv uas kuv xav pom ; thiab tsam nej ho yuav pom kuv coj tus yam ntxwv uas nej tsis xav pom. Kuv ntshai tsam kuv tsuas pom muaj kev tsis sib haum, kev sib khib, kev thoj chim, kev sib cav, muaj lus xaiv, muaj kev hais lus siab luag tej, thiab muaj kev ntxhov. 21 Lwm zaus kuv tuaj, mas kuv txhawj tias tsam Tswv Ntuj ua kom kuv poob ntsej vim nej ; tsam kuv ntsib kev tu siab rau coob leej uas tau ua txhaum yav nram ntej, thiab tseem tsis tau thov txhaum rau lawv tej hauj lwm tsis huv, rau lawv tej kev ua plees ua yi, thiab lawv txoj kev ywj mloog lub cev ua phem.

-13-

1 Zaum no yog zaum peb, uas kuv yuav tuaj xyuas nej. Txhua rooj plaub, yeej yuav tsum mloog ob tug los peb tug tim khawv cov lus, mas thiaj txiav txim tau. 2 Kuv twb hais rau cov neeg uas tau ua txhaum yav nram ntej, thiab rau sawv daws huv tib si lawm, tab sis hnub no, kuv tuaj tsis tau txog, mas kuv thiaj rov hais dua, ib yam li thaum kuv tuaj zaum ob, kuv tau hais tias : yog kuv rov tuaj lwm zaus, mas kuv yuav ua nruj ! 3 Vim nej nrhiav ib qho zeem tseeb tias, Leej Pleev hais lus nyob hauv kuv : Leej Pleev tsis yog tus tsis muaj zog nyob ntawm nej xub ntiag ; nws yog tus muaj hwj huam nyob hauv nej. 4 Nws tuag nyob saum ntoo cuam, vim nws tsis muaj zog, qhov no kuj yog ! Tab sis nws muaj txoj sia vim Tswv Ntuj lub hwj huam. Ntawm peb, mas peb kuj tsis muaj zog nyob hauv Leej Pleev thiab. Tab sis peb yuav nrog Leej Pleev muaj txoj sia vim Tswv Ntuj lub hwj huam uas nws muab rau nej.
5 Nej rov tsom hauv nej nruab siab, saib nej puas nyob hauv txoj kev ntseeg. Nej tsis pom tseeb tias Yes Xus Pleev nyob hauv nej lod ? Nej rov tsom nej saib, nej puas yuav tsum txiav txim rau nej ? 6 Tej zaud, nej yuav pom tias tsis muaj chaw txiav txim rau kuv. 7 Peb thov Tswv Ntuj kom nej txhob ua ib yam dab tsi phem. Peb tsis xav nrog nej sib twv kom yeej. Peb tsuas xav pom nej ua zoo xwb. Peb xav swb, cia nej yeej. 8 Vim peb tsis muaj ib lub zog yuav tiv tau qhov tseeb ; peb tsuas muaj zog pab txoj kev tseeb xwb. 9 Thaum peb tsis muaj zog, tab sis nej muaj zog, mas peb zoo siab. Thaum peb teev Ntuj, peb thov kom nej ua ib co neeg zoo kom tom thawj. 10 Yog vim qhov ntawd, cheem kuv tseem tsis tau tuaj, kuv thiaj sau tej lus no tuaj rau nej, kom lwm hnub kuv nyob ntawm nej xub ntiag, mas tsis tas kuv yuav ua nruj, raws li lub hwj huam Huab Tais pub rau kuv kom kuv txhim thiab kuv kho, tsis yog kom kuv rhuav pov tseg.
11 Kwv tij sawv daws, qhov kawg no, thov kom nej tau nyob kaj siab lug. Nej yeej meem muab siab rau ua neeg zoo txhij zoo txhua. Nej sib yaum ua siab loj. Nej koom ua ib lub siab ib lub ntsws mog. Nej coj nej lub neej nyob hauv txoj kev thaj yeeb. Ces tus Tswv Ntuj pub kev nyiam thiab kev thaj yeeb yuav nrog nej nyob.
12 Nej rov sib foom lus hmov tshua, nej sib nwj nyob hauv txoj kev ntshiab. Tas tsoom ntshiab foom lus hmov tshua rau nej. 13 Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim, Tswv Ntuj txoj kev nyiam, thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab txoj kev sib haum xeeb nrog nej sawv daws nyob.

Translate »
Scroll to Top