PAJ LUG TSAB NTAWV XA MUS RAU COV NTSEEG NYOB NKAS LAS TOAS

-1-

1 Kuv yog Paj Lug, tus Hauv Paus Xa Lus, uas tsis yog ib pab neeg xa tuaj, tsis yog ib tug neeg tsa ; tus tsa kuv yog Yes Xus Pleev, thiab Leej Txiv Tswv Ntuj uas nws tsa Yes Xus sawv hauv cov tuag rov los. 2 Tas cov kwv tij uas nrog kuv nyob, peb sau ntawv tuaj rau cov Koom Txoos nyob Nkas Las Tias teb. 3 Thov kom Leej Txiv Tswv Ntuj, thiab Huab Tais Yes Xus Pleev pub txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb tuaj rau nej. 4 Leej Pleev yog tus rov muab nws rau luag, vim peb cov txhaum, nws thiaj npo tau peb ntawm lub qab ntuj neeg phem no, raws li peb Leej Txiv Tswv Ntuj xav kom nws ua. 5 Peb Leej Txiv Tswv Ntuj muaj koob meej mus txog txhiab niag tim puas xyoo. Ua li.
6 Kuv siab poob nthav, rau qhov tias nej tso tus hu nej los nyob hauv Leej Pleev lub txiaj ntsim pov tseg sai tas npaud, nej cia li hloov mus rau lwm lub moo zoo. 7 Vim tias, tsis muaj ob lub moo zoo. Tsuas muaj ib co neeg ua ntxhov quav niab nyob hauv nej xwb : lawv xav muab Leej Pleev lub Moo Zoo ntxeev. 8 Nej yuav paub tias, tab yog Ntuj ib tug Tshiab nqes saum ntuj los qhia ib lub moo zoo txawv lub peb tshaj rau nej, mas peb thov kom tus Tshiab ntawd raug foom lus phem. 9 Peb twb tau hais rau nej lawm, hnub no, kuv rov hais dua tias : yog muaj neeg xa ib lub moo zoo txawv lub nej tau txais, mas kuv thov kom tus ntawd raug Ntuj lo lus tsawm foom.
10 Nyem no, kuv puas nrhiav kom neeg nyiam kuv, los kom Tswv Ntuj nyiam kuv ? Kuv puas nrhiav ua xis neeg siab ? Yog kuv xav ua xis neeg siab, mas kuv tsis yog Leej Pleev tus tub txib ntxiv.
11 Nej yuav paub tias, lub Moo Zoo uas kuv xa tuaj rau nej, mas neeg lub tswv yim duav tsis tau. 12 Kuv tsis tau txais thiab tsis tau kawm lub Moo Zoo ntawm neeg los : yog Yes Xus Pleev yees tawm los qhia kuv.
13 Nej yeej tau hnov tias, thaum kuv coj cov Yus Das kev cai, kuv tau ua dab tsi. Nej yeej hnov tias kuv hiam Tswv Ntuj lub Koom Txoos tsis tseg, kuv ua xwv txheej loj kawg rau lawv. 14 Kuv kub siab coj cov kev cai Yus Das. Nyob hauv kuv phaum neeg, kuv nyiam peb cov yawg koob Txoj Cai tshaj cov nrog kuv ua ib haiv neeg.
15 Tiam sis, thaum kuv tseem nyob hauv kuv niam plab, tus uas muab kuv qee rau ib cag, nws lub txiaj ntsim hu kuv. 16 Nws qhib nws Leej Tub tawm los rau kuv paub, kom kuv tshaj nws Leej Tub rau cov pej kum neeg. 17 Tam sim ntawd, kuv tsis mloog kuv lub cev thiab kuv tej roj ntsha, kuv tsis mus cuag cov xub ua Hauv Paus Xa Lus nyob Yes Lus Xas Les ; kuv ncaj qha mus As Las Npias teb tau ib ntus, kuv mam rov los nyob Das Mas. 18 Peb xyoos tom qab, kuv thiaj mus pem Yes Lus Xas Les, mus cuag Pob Zeb. Kuv nrog nws nyob kaum tsib hnub : 19 kuv tsis tau ntsib lwm tus Hauv Paus Xa Lus, kuv tsuas tau ntsib Yas Kos, uas yog Huab Tais tus kwv.
20 Thaum kuv sau zoo li no tuaj rau nej, mas kuv ua taus tim khawv rau ntawm Tswv Ntuj xub ntiag tias kuv tsis dag.
21 Ces kuv mus Xis Lias teb, thiab Xis Lis Xias teb. 22 Cov Koom Txoos hauv Yus Das teb, uas nyob hauv Leej PLeev, mas lawv tsis paub kuv. 23 Lawv tsuas hnov tias, tus uas yav thaud hiam lawv, mas nyem no nws tshaj txoj kev ntseeg uas yav nram ntej nws xav rhuav pov tseg. 24 Ces lawv cav txog Tswv Ntuj vim kuv.

-2-

1 Kaum plaub xyoos tom qab, kuv rov mus pem Yes Lus Xas Les. Kuv coj Npas Nas Npes thiab Tis Tos nkawd nrog kuv mus. 2 Tos kuv mus ped, yog vim Ntuj xub yees tawm los qhia kuv. Kuv cev lub Moo Zoo uas kuv qhia cov pej kum neeg rau lawv tas, thaum cov txwj laus lawv nyob lawv, mas kuv tseem rov cev rau lawv kom lawv hnov thiab. Vim kuv ntshai tsam kuv tau khiav kev dag los txog tav no. 3 Ua li mas tab yog Tis Tos uas nws yog ib tug Hes Las, tsis kav lawv tsis kom nws txais lub cim txiav.
4 Tab sis muaj ib co kwv tij cuav, lawv nyiag tuaj tshuaj peb txoj kev twj lij nyob hauv Yes Xus Pleev, vim lawv xav coj peb rov mus ua qhev. 5 Tab sis peb tsis kam swb lawv ib pliag li, vim peb xav txuag kom qhov tseeb hauv lub Moo Zoo nyob hauv nej mus li. 6 Ntawm cov uas sawv daws saib lawv yog txwj laus, mas tab txawm lawv yog neeg zoo li cas los xij, Tswv Ntuj yeej tsis tsa leej twg cai, cov txwj laus ntawd tsis hais dab tsi ntxiv rau kuv lub Moo Zoo.
7 Cov Txwj Laus kuj pom tias yog Tswv Ntuj tsa kuv tshaj Ntuj lus rau cov pej kum neeg, ib yam li Ntuj tsa Pob Zeb ua tus tshaj Ntuj lus rau cov txais lub cim txiav. 8 Vim tus ua hauj lwm hauv Pob Zeb, nws tsa Pob Zeb ua Hauv Paus Xa Lus rau cov txais lub cim txiav ; nws kuj ua hauj lwm ib yam li ntawd rau kuv, thiab tsa kuv ua Hauv Paus Xa Lus rau cov pej kum neeg.
9 Yas Kos, Pob Zeb, thiab Zam, uas sawv daws saib lawv yog cov txwj laus thiab cov ncej, mas lawv zeem tseeb tias, Ntuj pub lub txiaj ntsim rau kuv, ces lawv tuav Npas Nas Npes wb tes, ua lub cim tias peb koom siab koom ntsws : wb yuav mus cuag cov pej kum neeg ; lawv yuav mus cuag cov txais lub cim txiav. 10 Tsuav yog wb nco ntsoov txog cov pluag : qhov no yog qhov kuv muab siab rau saib kawg lawm.
11 Thaum Pob Zeb tuaj nram As Nthias Kias, kuv tau tab meeg tiv nws, vim nws yuam kev. 12 Thaum cov neeg uas nrog Yas Kos nyob tseem tuaj tsis tau txog, mas Pob Zeb nrog cov pej kum neeg noj mov. Tab sis thaum Yas Kos cov neeg tuaj txog lawm, mas Pob Zeb tseg tsis nrog lawv noj ntxiv, nws txav deb ntawm cov pej kum neeg, vim nws ntshai cov txais lub cim txiav. 13 Ces cov Yus Das yoog Pob Zeb. Lawv ua tsis ncaj xws li nws. Ces Npas Nas Npes kuj xyaum lawv, nws nrog lawv ua tsis ncaj.
14 Thaum kuv pom lawv ua tsis ncaj, tsis raws li qhov tseeb hauv lub Moo Zoo, mas kuv hais rau Pob Zeb nyob ntawm sawv daws xub ntiag, tias : ‘Koj twb yog ib tug Yus Das, tsis kav koj ua xws li cov pej kum neeg ; koj tsis ua xws li cov Yus Das ; ua cas koj yuav muaj peev xwm yuam cov pej kum neeg kom txia ua Yus Das ?’
15 Peb yog neeg Yus Das txij nruab thiab los ; peb tsis yog cov neeg teev pej kum dab uas muaj txhaum. 16 Tsis kav, peb paub tias, neeg tsis ntshiab tuaj vim nws coj Txoj Cai ; neeg ntshiab tuaj vim nws ntseeg txog Yes Xus Pleev. Vim li ntawd, peb ntshiab tuaj vim peb ntseeg txog Leej Pleev, tsis yog vim peb coj Txoj Cai. Kev coj Txoj Cai ua tsis tau kom leej twg ntshiab tuaj. 17 Peb nrhiav peb txoj kev ntshiab nyob hauv Leej Pleev ; tab sis peb pom tias peb tseem ua txhaum xws li luag tej thiab. Ua li Leej Pleev puas tsob hwb txoj kev txhaum ? Tsis yog ! 18 Yog kuv rov txhim tsa dua tej yam uas kuv twb muab rhuav tas, mas kuv ua kom luag pom meej tias kuv yog ib tug hla Txoj Cai. 19 Vim Txoj Cai, mas kuv thiaj tuag rau Txoj Cai, kom kuv ciaj nyob hauv Tswv Ntuj. 20 Kuv nrog Leej Pleev dai saum ntoo cuam. Tsis yog kuv muaj txoj sia ntxiv lawm, yog Leej Pleev txoj sia ciaj nyob hauv kuv. Kuv muaj txoj sia nyob hauv kuv lub cev, tab sis kuv ua neej nyob hauv txoj kev ntseeg txog Tswv Ntuj Leej Tub, uas nws nyiam kuv, ces nws rov muab nws rau luag, kom nws pab tau kuv. 21 Kuv tsis rhuav Tswv Ntuj lub txiaj ntsim. Yog tias, txoj kev ntshiab tawm ntawm Txoj Cai los, mas Leej Pleev tuag tsis muaj nqis dab tsi.

-3-

1 Ab ! Cov Nkas Las Tias ! Cov neeg tsis muaj tswv yim ! Leej twg tso dab tuaj mooj tau nej li ntawd ? Nej twb hnov qhia meej txog Yes Xus Pleev nyob saum ntoo cuam lawm ! 2 Kuv tsuas xav paub ib yam ntawm nej xwb : puas yog vim nej coj Txoj Cai, nej thiaj txais Leej Ntuj Plig, los yog vim nej ntseeg txog Ntuj lo lus uas peb tau tshaj ? 3 Nej puas ruam tas npaud ! Chiv thawj, nej twb pib yuav lub tswv yim ; tab sis thaum kawg, nej yuav mus tshwm rau hauv lub cev nqaij ? 4 Nej puas lam txais cov txiaj ntsim ntau ntau los cia nyob dag ? Ntshai nej lam txais dag xwb tiag ! 5 Tus pub Leej Ntuj Plig rau nej, thiab ua hwj huam yees ntxwv hauv nruab nrab nej, nws puas ua tej ntawd vim nej coj Txoj Cai, los nws ua tej ntawd vim nej ntseeg Ntuj lo lus uas peb tau tshaj ?
6 Ib yam li Has Nplas Has uas nws ntseeg txog Tswv Ntuj, ces Ntuj saib nws ntshiab lawm. 7 Nej yuav to taub zoo mog : cov neeg ua Has Nplas Has cov tub, yog cov txais kev ntseeg.
8 Yog vim Ntawv Ntshiab xub pom tias, Tswv Ntuj yuav ua kom cov pej kum neeg ntshiab tuaj nyob hauv txoj kev ntseeg, Ntawv thiaj xub xa ib lub Moo Zoo rau Has Nplas Has hais tias : ‘Txhua haiv neeg yuav tau txoj hmoov zoo nyob hauv koj.’ 9 Li ntawd, txhua leej txhua tus uas txais kev ntseeg, yuav nrog Has Nplas Has txais txoj hmoov zoo, vim Has Nplas Has yog tus ntseeg.
10 Cov neeg uas coj Txoj Cai, mas lawv yuav raug kev foom kev tsawm. Vim Ntawv sau cia tias : ‘Tus tsis npuab thiab tsis ua raws txhua lo lus qhia sau tseg nyob hauv phau Ntawv Txoj Cai, mas nws yuav raug lus foom phem.’ 11 Peb paub tseeb tias, Txoj Cai ua tsis tau kom ib tug neeg ntshiab tuaj nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, vim tias : ‘Tus siab ncaj tau txoj sia los hauv kev ntseeg los.’ 12 Ua li mas Txoj Cai tsis txhim rau saum kev ntseeg, vim muaj lus sau hais tias : ‘Tus twg ua raws li cov lus qhia ntawd, mas nws thiaj yuav muaj txoj sia nyob hauv cov lus qhia ntawd.’
13 Leej Pleev txhiv peb ntawm Txoj Cai cov lus foom phem, vim nws sawv peb chaw ris cov lus foom phem, raws li cov lus sau tseg tias : ‘Tus uas luag muab dai rau saum tus ncej tua neeg, mas nws raug lus foom phem.’ 14 Yes Xus ua li ntawd, kom lo lus foom hmoov zoo rau Has Nplas Has mus txog cov pej kum neeg nyob hauv Yes Xus Pleev. Peb txais Leej Ntuj Plig uas Ntuj cog lus pub rau peb nyob hauv kev ntseeg.
15 Kwv tij sawv daws, cia kuv muab ib tug piv txwv nyob hauv neeg lub neej.
Thaum ib tug neeg ua ntawv faib nws lub cuab tam, nws sau yuas haum txoj cai lawm, mas tsis muaj leej twg yuav rhuav tau daim ntawv ntawd, los yuav ntxiv ib lo lus rau. 16 Ntuj cog lus rau Has Nplas Has thiab rau Has Nplas Has caj ces. Ntawv tsis hais tias : ‘Cog lus rau Has Nplas Has cov xeeb ntxwv’ ; zoo li Ntawv tsis hais txog coob leej. Ntawv tsuas hais tias : ‘Cog lus rau koj tus xeeb ntxwv’, Ntawv hais txog ib tug xwb, tus ntawd yog Leej Pleev. 17 Kuv xav li no : Tswv Ntuj cog lus meej kawg. Txoj Cai tawm plaub puas peb caug xyoo tom qab, mas Txoj Cai rhuav tsis tau lo lus cog, thiab ua tsis tau kom lo lus cog ploj mus. 18 Yog tias Txoj Cai muab lub cuab tam rau yus, mas tsis yog lo lus cog muab rau yus. Yog vim Tswv Ntuj cog lus, mas Tswv Ntuj thiaj pub nws lub txiaj ntsim rau Has Nplas Has.
19 Yog li ntawd, Txoj Cai tawm los ua dab tsi ? Txoj Cai tawm los kav vim muaj kev txhaum. Txoj Cai tswj mus txog hnub uas tus xeeb ntxwv tuaj txog : tus xeeb ntxwv no yog tus yuav txais Ntuj lo lus cog. Cov Tshiab xaiv ib tug sawv Tswv Ntuj chaw tshaj Txoj Cai. 20 Tab sis thaum muaj ib tug neeg xwb, mas yuav muaj tus sawv chaw tsis tau : vim muaj Tswv Ntuj tib leeg xwb.
21 Li ntawd, Txoj Cai puas tiv cov lus uas Tswv Ntuj cog ? Tsis tiv ! Yog Ntuj muab ib txog cai muaj peev xwm pub tau txoj sia rau peb, mas kev ntshiab yuav los hauv Txoj Cai los tiag. 22 Tab sis Ntawv Ntshiab muab tas puas tsav yam kaw rau hauv kev txhaum, ces Ntuj thiaj pub yam uas Ntuj tau cog lus rau cov ntseeg, vim lawv lees ntseeg txog Yes Xus Pleev.
23 Thaum txoj kev ntseeg tuaj tsis tau txog, mas Txoj Cai muab peb kaw, thiab zov rawv peb mus txog hnub uas txoj kev ntseeg tawm tuaj. 24 Li ntawd, Txoj Cai yog ib tug xib hwb qhia peb mus txog hnub Leej Pleev tuaj txog, kom peb ntshiab tuaj vim txoj kev ntseeg. 25 Tab sis nyem no, txoj kev ntseeg tuaj txog, mas peb tsis zwm rau tus xib hwb lawm. 26 Vim nej sawv daws puav leej yog Tswv Ntuj cov tub huv tib si nyob hauv txoj kev ntseeg txog Yes Xus Pleev. 27 Nej sawv daws tau txais lub cim ntxuav nyob hauv Leej Pleev, mas nej hnav Leej Pleev lawm. 28 Tsis muaj Yus Das los Hes Las, tsis muaj tus qhev los tus twj lij, tsis muaj txiv neej los poj niam. Vim nej sawv daws koom ua tib leeg nyob hauv Yes Xus Pleev. 29 Vim nej yog Leej Pleev tug, mas nej kuj yog Has Nplas Has cov xeeb ntxwv, ces nej yog cov txais lub txiaj ntsim raws li Ntuj cog lus yuav pub.

-4-

1 Kuv muab ib tug piv txwv li no : tus me nyuam uas txais lub cuab tam, thaum nws tseem yau, mas nws tsuas zoo li ib tug qhev xwb, txawm tias nws twb yog tus tswv tsev : 2 tsis kav, nws mloog nws cov xib hwb, thiab mloog cov neeg kav nws txiv lub cuab tam mus txog thaum nws muaj hnub nyoog raws li nws txiv teem cia. 3 Peb kuj zoo li ntawd thiab ; thaum peb tseem yau, mas peb zoo li ib co qhev nyob hauv lub qab ntuj no. 4 Tiam sis nyem no, txog lub caij Ntuj teem, Tswv Ntuj tso nws Leej Tub tuaj yug ntawm ib tug poj niam los. Nws zwm rau Mais Xes Txoj Cai. 5 Nws tuaj txhiv cov uas zwm rau Mais Xes Txoj Cai, kom nws rub tau peb los ua Ntuj cov Tub. 6 Vim nej yog Ntuj cov tub, mas Tswv Ntuj thiaj xa nws Leej Tub lub tswv yim tuaj nyob hauv peb lub siab : nws qw hauv peb nruab siab tias : ‘As Npas, Txiv !’ 7 Ua li mas koj tsis yog ib tug tub qhev lawm. Koj yog ib leeg tub cag, mas koj kuj yog tus yuav txais Tswv Ntuj lub cuab tam, vim Tswv Ntuj pub li ntawd.
8 Yav thaud, nej tsis paub Tswv Ntuj, nej tau ua qhev mloog ib co dab ua tswv, lawv tsis yog tus tseem Tswv Ntuj. 9 Hos nyem no, nej paub Tswv Ntuj, hais tiag mas yog nws paub nej. Ua cas nej yuav tig rov mus rau tej yam tsis muaj zog thiab tsis muaj nqis xws li yav thaud ua dab tsi ? Vim li cas nej thiaj rov qab mus ua lawv qhev dua ? 10 Vim li cas nej thiaj yuav caiv tej hnub, xam tej lub hli, xaiv tej lub sij hawm, thiab xam lub xyoo ? 11 Nej ua rau kuv txhawj tias ntshai kuv tau nkim zog qhia nej.
12 Kwv tij, kuv thov nej, nej hloov los ua ib tug xws li kuv, vim kuv twb txia ua ib tug xws li nej. Nej tsis tau ua tub qaug kuv.
13 Nej paub tias, yog ib tug mob pub lub sij hawm zoo rau kuv, kuv thiaj tau tshaj lub Moo Zoo rau nej thawj zaug. 14 Thaum ntawd, kuv lub cev mob ntsuav rau nej tu, tsis kav nej tsis yws, tsis qias kuv li. Nej tau txais kuv xws li Tswv Ntuj ib tug Tshiab, thiab xws li Yes Xus Pleev. 15 Thaum ntawd, nej hais lus zoo lus qhuas xwb : nyem no, tej lus zoo lus qhuas ntawd dua qhov twg lawm ? Vim kuv muaj chaw zeem tseeb tias, thaum ntawd, yog nej ua tau, mas nej twb yuav kaus nej lub qhov muag los pub rau kuv. 16 Ua li, nyem no, kuv puas ua nej tus yeeb ncuab, vim kuv tau hais qhov tseeb rau nej ? 17 Cov neeg uas lawv npuab nej ntawd, mas lawv ua tsis zoo rau nej. Lawv xav ua kom nej ncaim ntawm kuv, lawv xav muab nej khi rau lawv.
18 Nej ib leeg yuav npuab ib leeg rau hauv txoj kev zoo mus li : tsis yog ua zoo thaum kuv nrog nej nyob xwb. 19 Kuv cov me nyuam, kuv yug nej nyob hauv txoj kev mob kev ntsaj, mus txog hnub Leej Pleev hlob tiav nyob hauv nej. 20 Tam sim no, kheev lam kuv nyob ze nej, kom kuv xaiv tau cov lus raug nej siab, vim kuv tsis paub yuav hais li cas rau nej.
21 Nej hais tias, nej xav rov zwm rau Txoj Cai. Nej qhia kuv siab ! Nej puas to taub Txoj Cai ? 22 Ntawv sau tias, Has Nplas Has yug tau ob tug tub : ib tug yug ntawm tus ntxhais qhev los, ib tug yug ntawm tus niam tsev twj lij los. 23 Tus ntxhais qhev tus tub yug ntawm nqaij los. Hos tus niam tsev twj lij tus tub yug los vim Tswv Ntuj cog lus. 24 Zaj ntawd yog ib zag paj lug. Ob tug poj niam yog ob txog kev cog lus : Thawj tus poj niam yog txoj kev cog lus nyob saum lub roob Xis Nais : tus poj niam ntawd yug ib co me nyuam qhev : Yog As Nkas. 25 As Nkas piv tau rau lub roob Xis Nais nyob As Las Npias teb. As Nkas kuj piv tau rau lub tsheej Yes Lus Xas Les tam sis no, uas nws nrog nws cov me nyuam ua qhev. 26 Tab sis lub tsheej Yes Lus Xas Les saum Ntuj, yog ib lub tsheej twj lij ; nws yog peb niam. 27 Ntawv sau txog lub tsheej Yes Lus Xas Les tshiab, mas Ntawv hais tias : ‘Koj yug tsis tau me nyuam, tab sis nyem no, koj zoo siab mog, koj luag ua suab ntas ntuas mas, koj yog tus poj niam uas tsis tau paub dua txoj kev mob plab. Vim tus poj niam uas luag muab tso pov tseg cov me nyuam coob tas nrho, tseem coob dua tus poj niam muaj txiv pab tub.’ 28 Kuv cov kwv tij, nej yog cov me nyuam yug ntawm txoj kev cog lus los, nej zoo li His Xas Has. 29 Thaum ub, tus me nyuam uas yug ntawm nqaij los hiam tus me nyuam yug ntawm lub tswv yim los. Nyem no, tseem muaj zoo li ntawd. 30 Ntawv sau dab tsi tseg ? Ntawv sau hais tias : ‘Koj ntiab tus ntxhais qhev thiab nws tus tub khiav’. Tus ntxhais qhev tus tub, yuav tsis txhob nrog tus niam tsev twj lij tus tub txais lub cuab tam. 31 Kuv cov kwv tij, peb tsis yog tus ntxhais qhev cov me nyuam. Peb yog tus niam tsev twj lij cov me nyuam.

-5-

1 Leej Pleev cawm peb dim, kom peb twj lij mus li. Li ntawd, mas nej nyob ruaj nreb mog. Nej tsis txhob rov mus nkag rau hauv rab quab ua qhev. 2 Tus hais li ntawd rau nej yog kuv, Paj Lug : yog nej cia lawv ua lub cim txiav rau nej, mas Leej Pleev tsis muaj qab hau dab tsi rau nej. 3 Kuv rov hais dua tias, tus twg cia luag ua lub cim txiav rau nws, mas nws yuav tsum coj Txoj Cai kom txhij txhua.
4 Nej cov uas nrhiav kev ncaj nyob hauv Txoj Cai, mas nej ncaim ntawm Leej Pleev, nej poob ntawm lub txiaj ntsim lawm. 5 Ntawm peb, mas yog Leej Ntuj Plig ua kom peb tso siab tias, peb yuav txais kev ncaj ntawm txoj kev ntseeg los. 6 Vim nyob hauv Yes Xus Pleev, mas tsis muaj tus tau txais lub cim txiav los tus tsis txais, tsuas muaj txoj kev ntseeg ua hauj lwm nyob hauv txoj kev nyiam xwb.
7 Thaum nej tau pib khiav, nej twb khiav zoo : leej twg khuam nej kom nej txhob xyiv fab zwm rau txoj kev tseeb ntxiv ? 8 Tus khuam nej, nws tsis tuaj ntawm Leej Pleev tuaj, vim Leej Pleev yog tus hu nej.
9 Tsuav yog muaj me ntsis poov xab, mas cov hmoov nplej txawj su tas huv tib si. 10 Ntawm kuv, mas kuv tso siab tias, nej nyob hauv Huab Tais, nej yuav tsis muaj lwm lub siab. Tab sis cov neeg tsim kev ntxhov rau nej, tsis hais tus twg, lawv yuav raug txim. 11 Kwv tij sawv daws, yog kuv tseem tshaj tias yuav tsum txais lub cim txiav no, mas yog tim li cas kuv tseem raug luag hiam ? Yog zoo li kev tuag saum ntoo cuam tsis zoo dab tsi lawm. 12 Cov neeg uas tuaj ua ntxhov hnyo rau nej, mas cia lawv rov muab lawv txiav kom tas !
13 Kuv cov kwv tij, Ntuj hu nej mus taug txoj kev twj lij. Tab sis, yuav tsis txhob cia txoj kev twj lij no ntxeev mus mloog lub cev nqaij. Nej yuav cia txoj kev nyiam coj, kom nej ib leeg tsob hwb ib leeg. 14 Vim muaj ib lo lus qhia ntim tau Txoj Cai tas huv si, yog lo lus no : ‘Koj yuav nyiam cov neeg nyob ze koj, ib yam li koj nyiam koj.’ 15 Tab sis, yog nej sib tog thiab nej ib leeg ntxo ib leeg, mas nej ceev faj, vim nej rov rhuav nej pov tseg tas huv tib si. 16 Kuv hais rau nej tias : nej cia Leej Ntuj Plig coj nej lub neej, ces nej yuav tsis mloog nej lub cev ntshaw . 17 Vim qhov uas lub cev ntshaw, tsis yog qhov uas lub tswv yim ntshaw. Hos qhov uas lub tswv yim ntshaw, kuj tsis yog qhov uas lub cev ntshaw. Lub cev thiab lub tswv yim tsis sib haum, vim li ntawd, muaj ntau zaus, nej thiaj tsis ua qhov uas nej lub siab xav ua.
18 Yog nej cia Leej Ntuj Plig coj nej, mas nws tsis zwm rau Txoj Cai. 19 Yog nej mloog nej lub cev, mas nej yuav zoo li no : yuav muaj kev ua plees ua yi, ua tsis huv, yuav nrhiav kev ua phem, 20 yuav mus teev mlom teev dab, yuav mus ua khawv koob, yuav sib ntxub, tsis sib haum, 21 sib khib, npau lwj npau liam, sib ceg, sib ncaim, nyias tawg nyias mus, noj haus liam sim, noj haus hu dab, thiab tseem yuav ua ntau yam phem ntxiv. Ua li mas kuv xav ceeb toom rau nej, kom paub tias, cov neeg ua txhaum zoo li ntawd, yuav tsis tau txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua lawv tug.
22 Tiam sis, leej twg mloog Leej Ntuj Plig, mas nws yuav txi tej lub txiv zoo li no : nws nyiam Ntuj, nws zoo siab ua neeg, nws nyob kaj lug, nws ua siab ntev, nws xyiv fab pab luag tej, nws ua siab zoo rau luag, nws tso siab rau luag, 23 nws txawj hlub luag tej, nws txawj kav nws lub cev zoo. Tus neeg zoo li ntawd, mas nws tsis txhawj coj Ntuj Txoj Cai. 24 Cov uas lawv yog Yes Xus Pleev tug, mas lawv muab lawv lub cev thiab lub siab ntshaw ua phem ntsia rau saum ntoo cuam.
25 Leej Ntuj Plig yog peb txoj sia, peb cia Leej Ntuj Plig coj peb lub neej. 26 Peb tsis txhob sib khib, los sib txeeb nom ua, txhob nrhiav lub koob meej cuav.

-6-

1 Kwv tij sawv daws, nej yog cov mloog lub tswv yim. Yog nej pom ib tug tseem tab tom ua txhaum, mas nej ua tib zoo rov tsa nws sawv. Thiab koj yuav ceev faj, kom koj tsis txhob poob rau hauv kev ntxias. 2 Peb ib leeg yuav pab ib leeg ris peb lub nra ua neej, peb thiaj li yuav ua tau raws li Leej Pleev lo lus qhia. 3 Tus twg xav tias nws loj dua cov, mas nws yuam kev lawm, vim nws tsis loj dua luag tej. 4 Nyias yuav rov tsom nyias tej hauj lwm : yog nws txoj hauj lwm zoo yuav ua nws lub koob meej, tsis yog luag txoj hauj lwm zoo yuav ua nws lub koob meej. 5 Vim nyias yuav ris nyias lub nra.
6 Cov thwj tim yuav tsum pab kev noj kev hnav rau tus qhia Ntuj lo lus rau lawv.
7 Nej txhob yuam kev : neeg thuam Tswv Ntuj tsis tau. Yus cog yam twg, mas yus yuav tau sau yam ntawd. 8 Leej twg cog rau hauv nws lub cev nqaij, mas nws yuav tau txais lub cev nqaij txoj kev lwj. Leej twg cog rau hauv lub tswv yim, mas nws yuav txais txoj sia nyob mus li hauv lub tswv yim.
9 Peb tsis qaug zog ua qhov zoo. Yog peb rau siab ntso ua tsis tseg, mas muaj ib hnub, peb yuav tau sau peb cov qoob. 10 Ua li mas, cheem peb tseem muaj sij hawm ua qhov zoo rau sawv daws, peb kav tsij ua mus. Peb xub ua zoo rau peb cov kwv tij uas nyob hauv txoj kev ntseeg ua ntej.
11 Nej ntsia cov txwm ntawv loj loj no, yog kuv txhais tes sau tuaj rau nej.
12 Cov neeg xav yuam kom nej ua lub cim txiav, lawv kawg yog ib co neeg xav muaj ntsej muag nyob ntawm tsoom sid xub ntiag xwb, vim lawv xav dim txoj kev raug luag hiam uas los ntawm Leej Pleev tus ntoo cuam los. 13 Cov neeg txais lub cim txiav, lawv twb tsis coj Txoj Cai. Lawv xav kom nej txais lub cim txiav, kom lawv tau ntsej muag nyob hauv nej lub cev nqaij.
14 Ntawm kuv, mas yog kuv xav tau ntsej muag, mas kuv kawg xav kom tau nyob hauv peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev tus ntoo cuam xwb. Nws muab lub ntiaj teb neeg dai saum ntoo cuam rau kuv, thiab nws muab kuv dai saum ntoo cuam rau lub ntiaj teb neeg.
15 Ua lub cim txiav tsis muaj dab tsi zoo ; hos tsis ua lub cim txiav kuj tsis muaj dab tsi txawv : qhov tseeb yog yuav tsum ua tus neeg tshiab.
16 Thov kom tas tsoom neeg taug txoj kev no, thiab Tswv Ntuj tsoom His Xas Lais, sawv daws tau nyob kaj siab lug, thiab tau Ntuj txoj kev hlub.
17 Txij no mus, txhob muaj neeg tsim kev ntxhov rau kuv ntxiv : kuv ris Yes Xus cov caus pliav puv kuv lub cev.
18 Kwv tij sawv daws, peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim nrog nej lub tswv yim nyob. Ua li.

Translate »
Scroll to Top