PAJ LUG TSAB NTAWV XA MUS RAU FIS LES MOOS

-1-

1 Kuv yog Paj Lug, Yes Xus Pleev tus neeg nyob txim. Tus kwv Tis Mos Tes wb sau ntawv tuaj rau Fis Les Moos, tus nrog peb ua ib txog hauj lwm.
2 Wb kuj sau tsab ntawv no tuaj rau peb tus muam As Phias, thiab rau As Kis Pos, peb tus kwv uas nrog peb ntaus tsam, thiab rau lub Koom Txoos uas niaj hnub sib sau hauv koj tsev.
3 Thov kom peb Txiv Tswv Ntuj thiab Huab Tais Yes Xus Pleev pub txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb rau nej.
4 Kuv ua kuv tus Tswv Ntuj tsaug tsis tseg. Thaum kuv teev Ntuj, mas kuv nco ntsoov txog koj, 5 vim kuv hnov luag qhuas txog koj lub siab nyiam thiab siab ntseeg : hnov tias koj nyiam Huab Tais Yes Xus heev, thiab pab cov ntshiab ntau. 6 Thov kom txoj kev ntseeg lub zog pab tshoj koj, thiab kaj koj, kom koj paub cov dej num uas koj yuav ua rau Leej Pleev. 7 Thaum kuv hnov hais txog koj lub siab nyiam, mas kuv zoo siab kawg, yog txoj kev nplij uas koj muab rau kuv. Me kwv, luag hais rau kuv tias, koj tau nres cov ntshiab lub siab.
8 Nyob hauv Leej Pleev, kuv muaj peev xwm ncaj qha qhia koj tias koj yuav ua yam twg. 9 Tab sis kuv xav hu txog txoj kev nyiam los thov ib yam ntawm koj. Tus yuav hais lus rau koj no, yog Paj Lug, tus laus neeg Paj Lug, uas nyem no nws yog Yes Xus Pleev tus neeg nyob txim.
10 Kuv thov koj rau kuv tus me nyuam Os Nes Xis Mos, uas kuv yug nws nyob hauv cov saw hlau. 11 Yav dhau los, Os Nes Xis Mos yog ib tug neeg tsis muaj qab hau pes tsawg rau koj. Tab sis, txij no mus, nws yuav muaj nqis rau koj, ib yam li nws muaj nqis loj rau kuv. 12 Kuv xa nws rov qab los rau koj. Nws yog kuv nplooj siab. 13 Kuv twb xav cia nws nyob ze kuv, kom nws sawv koj chaw pab kuv nyob hauv cov saw hlau uas lub Moo Zoo pub rau kuv. 14 Tab sis, kuv tsis xav ua ib yam uas kuv tsis tau xub nug koj lus pom zoo tso. Yam zoo uas koj yuav ua, mas kuv tsis yuam koj, koj yuav tsum zoo siab ua koj xwb.
15 Os Nes Xis Mos tau ncaim ntawm koj ib ntus, ntshai yog vim Ntuj xav xa nws rov qab los ua koj tug mus li. 16 Ntuj tsis xa nws rov los ua koj ib tug qhev. Nws zoo tshaj tus qhev. Nws rov los ua ib tug kwv tij uas koj hlub. Nws twb yog kuv ib tug kwv uas kuv nyiam kawg. Mas nws haj yam yuav ua ib tug kwv tij uas koj yuav nyiam tshaj nyob hauv tsoom sid, thiab nyob hauv Huab Tais.
17 Yog koj saib tias wb yog ob tug sib raug zoo, mas koj yuav txais nws ib yam li txais kuv. 18 Yog nws tau ua tub qaug koj, thiab nws tshuav koj nuj nqis, mas cia kuv ua tus them.
19 Kuv, uas yog Paj Lug, kuv sau ntawv cog lus tias tus yuav them yog kuv. Kuv tsis hais txog cov nuj nqis uas koj tshuav ntawm kuv : cov nuj nqis ntawd, yog koj. 20 Kuv tus kwv, kuv tso siab tias koj yuav ua qhov ntawd los pab kuv, nyob hauv Huab Tais. Koj ua kom kuv lub siab rov kaj nyob hauv Leej Pleev mog ! 21 Kuv sau tsab ntawv no, kuv tso siab lug tias koj yuav ua raws li kuv hais. Kuv paub tseeb tias koj tseem yuav ua zoo dua qhov kuv thov.
22 Dua li ntawd, koj tseem yuav npaj ib qho chaw tos kuv. Vim nej thov Ntuj pab kuv, mas Ntuj yuav xa kuv rov los nrog nej nyob.
23 Kuv tus phooj ywg Es Pas Fas, hauv Yes Xus Pleev, nws ua kuv luag nyob txim, nws xa nws cov lus hmov tshua tuaj rau koj. 24 Cov nrog kuv ua hauj lwm : Mas Kos, As Lis Tas Kos, Des Mas, thiab Lus Kas, lawv kuj xa lawv cov lus hmov tshua tuaj rau koj.
25 Thov kom Huab Tais Yes Xus Pleev lub txiaj ntsim nrog nej lub tswv yim nyob.

Translate »
Scroll to Top