QHIB YAV TOM NTEJ

-1-

1 Yes Xus Pleev qhib yav tom ntej. Tswv Ntuj cia Yes Xus paub yav tom ntej, kom nws qhia nws cov tub txib txog tej yam uas tshuav tsis ntev yuav tshwm sim tuaj. Tswv Ntuj xa nws tus Tshiab tuaj qhia cov lus ntawd rau nws tus tub txib Zam paub. 2 Zam zeem tseeb txog Tswv Ntuj Lo Lus uas Yes Xus tshaj, thiab ua tim khawv txog tej yam nws tau pom xyeem. 3 Tus tau txoj hmoov zoo yog tus nqua suab nyeem, thiab yog tus mloog cov lus qhia txog yav pem suab, thiab nws muab cov lus sau rau hauv no khaws cia, vim lub caij los txog ze lawm !
4 Zam sau ntawv rau xya lub Koom Txoos nyob As Xias. Thov kom nej tau txais lub txiaj ntsim thiab txoj kev thaj yeeb tuaj ntawm Tus Nyob, Tus ib Txwm Nyob, Tus Tab Tom Los, txais txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb tuaj ntawm xya Leej Tswv Yim, uas sawv ntawm Tus Nyob lub theej kiab hauv ntej, 5 txais txiaj ntsim thiab kev thaj yeeb tuaj ntawm Yes Xus Pleev, uas yog tus Tim Khawv pheej xeeb, tus xub yug hauv cov tub tuag los, tus tswj kav tsoom vaj nyob ntiaj teb. Nws nyiam peb, nws tau muab nws cov ntshav los ntxuav peb cov txhaum. 6 Nws tsa peb ua ib haiv neeg, ua ib co Leej Choj teev nws Leej Txiv Tswv Ntuj. Vim li ntawd, mas lub koob meej thiab lub hwj chim tswj fwm yog nws tug tas ib txhiab ib txhis. Ua li.
7 Ntsia saib ! Nws nrog cov huab los. Txhua leej txhua tus yuav pom nws, cov tau nkaug nws kuj yuav pom. Tas txhua haiv neeg nyob ntiaj teb yuav quaj yuav nyiav vim nws. Yuav muaj tseeb li ntawd 8 Huab Tais Tswv Ntuj hais tias : “Kuv yog As Fas thiab Os Mes Nkas ; kuv yog Tus Nyob, Tus Ib Txwm Nyob, Tus Tab Tom Los. Kuv yog tus Muaj Hwj Huam tas nrho.”
9 Kuv yog Zam, nej tus kwv, uas nrog nej raug kev iab kev khwv, nrog nej ua siab ntev siab tawv, nyob hauv Yes Xus thiab nyob hauv lub ceeb tsheej. Thaum ntawd kuv nyob hauv lub pov txwv Pas Mos, vim Tswv Ntuj Lo Lus, thiab vim txoj kev ua tim khawv txog Yes Xus. 10 Hnub ntawd yog Huab Tais hnub, kuv lub tswv yim feeb rau nruab yeeb. Ces kuv hnov ib lub suab nrov, xws li lub hom tom kuv nraub qaum tuaj tias : 11 “Koj sau tej yam koj pom rau hauv ib phau ntawv, xa mus rau xya lub Koom Txoos uas nyob Es Fes Xos, Xaws Mus Nas, Pes Nkas Mos, Thias Tis Las, Xas Des, Fis Las Des Fias thiab Laus Dis Kias Yas . 12 Kuv tig mus ntsia lub suab hais lus tuaj rau kuv ntawd. Kuv tig mus, ua ciav kuv pom xya tus ncej kub txawb teeb. 13 Cov ncej ntawd nyob ncig ib tug zoo li Tib Neeg ib Leeg Tub. Nws hnav ib lub tsho ntev, sia ib txog siv kub ntawm duav. 14 Nws lub taub hau thiab nws cov plaub hau dawb dawb nra paug, xws li xov pwm cib dawb, thiab xws li daus. Nws qhov muag zoo xws li ib tug nplaim taws cig cig. 15 Nws ko taw zoo xws li tooj liab, uas nchuav hauv qhov hluav taws los. Nws lub suab nrov nroo ntws xws li ib tug dej hlob. 16 Nws tuav xya lub hnub qub nyob hauv nws txhais tes xis. Muaj ib rab ntaj ob sab ntse tawm hauv nws qhov ncauj los. Nws lub ntsej muag ci ntsa iab xws li lub hnub thaum tshav kub kub. 17 Kuv pom nws, kuv vau hlo rau ntawm nws ko taw, xws li kuv tuag lawm. Tab sis nws muab nws txhais tes xis los chwv kuv, thiab nws hais tias: “Txhob ntshai ! Yog kuv ! Kuv yog tus Thawj, tus Kawg, tus Muaj Txoj Sia. 18 Kuv tau tuag lawm ; tab sis nyem no, kuv muaj txoj sia mus li txheej dhau txheej. Kuv tuav tus yawm sij hauv txoj kev tuag thiab hauv tub tuag teb. 19 Koj yuav sau tej yam koj pom, yam li tej uas tab tom tshwm sim nyem no, thiab tej uas yuav tshwm sim tuaj yav pem suab. 20 Lub ntsiab hais txog xya lub hnub qub, uas koj pom nyob hauv kuv txhais tes xis, thiab hais txog xya tus ncej kub txawb teeb, mas yog zoo li no : Xya lub hnub qub ntawd, yog xya tus Tshiab pov hwm xya lub Koom Txoos, xya tus ncej txawb teeb yog xya lub Koom Txoos.”

-2-

1 Koj sau ntawv rau tus Tshiab pov hwm lub Koom Txoos nyob Es Fes Xos tias : Tus uas nws tuav xya lub hnub qub nyob hauv nws txhais tes xis, thiab nws mus kev hauv nruab nrab xya tus ncej kub txawb teeb hais li no : 2 Kuv paub koj cov dej num lawm, paub koj txoj kev khwv, thiab koj lub siab loj siab ntev. Kuv paub tias koj tsis nyiam cov neeg siab phem. Koj tau sim cov uas lawv hais tias lawv yog hauv paus xa lus, tab sis koj pom tias lawv yog ib co hauv paus xa lus cuav. 3 Koj yog ib tug muaj lub siab loj siab ntev. Koj tau raug txom nyem vim kuv lub npe. Koj tsis ntaus siab me. 4 Tsis kav, kuv tsis zoo siab rau koj, vim koj muab lub siab nyiam kuv thaud pov tseg lawm. 5 Ua li mas koj sim rov nco saib koj ua poob qhov twg lawm ! Koj thov txhaum, thiab koj rov ua cov dej num thaud mog. Yog koj tsis ua li ntawd, yog koj tsis thov txhaum, mas kuv yuav tuaj rho koj tus ncej txawb teeb ntawm nws qhov chaw mus. 6 Tab sis kuv zoo siab tias, koj ntxub cov Nis Kos Lais tej hauj lwm, xws li kuv ntxub thiab. 7 Tus twg muaj pob ntseg, mas nws kav tsij mloog tej lus uas Leej Ntuj Plig hais rau cov Koom Txoos. Leej twg ntaus yeej, mas kuv yuav muab tus ntoo muaj txoj sia uas nyob hauv Tswv Ntuj lub nras lom zem rau nws noj.
8 Koj sau ntawv rau tus Tshiab pov hwm lub Koom Txoos nyob Xaws Mws Nas tias : Tus uas yog tus Thawj thiab Tus Kawg, tus uas tau tuag lawm, tab sis nws muab tau nws txoj sia rov rau nws, mas nws hais li no : 9 Kuv paub koj tej kev txom nyem thiab kev pluag ; tsis kav koj nplua nuj kawg. Kuv kuj paub cov lus thuam Ntuj uas tawm hauv cov uas lawv rov hu lawv ua neeg Yus Das, tab sis lawv tsis yog. Lawv yog Xas Tas ib lub tsev Txoos. 10 Koj tsis txhob ntshai tej kev txom nyem uas yuav tuaj raug koj. Dab phem nyas ntshis yuav muab nej ib co rau hauv tsev loj faj sim nej siab. Nej yuav raug sim li ntawd kaum hnub. Koj nyob ruaj nreb txog hnub tuag mog ! Ces kuv yuav muab txoj sia ua kaus mom rau koj ntoo. 11 Leej twg muaj pob ntseg, mas nws kav tsij mloog tej lus uas Leej Ntuj Plig hais rau cov Koom Txoos : tus ntaus yeej, mas txoj kev tuag zaum ob yuav rhuav tsis tau nws ib zaug li.
12 Koj sau ntawv rau tus Tshiab pov hwm lub Koom Txoos nyob Pes Nkas Mos tias : Tus tuav rab ntaj ob sab ntse thiab lub ntsis ntaj zuag, hais li no : 13 Kuv paub koj nyob qhov twg. Qhov chaw koj nyob, mas yog Xas Tas lub theej kiab. Tab sis koj nyob ruaj nreb hauv kuv lub npe, thiab koj tsis tau thim kev ntseeg txog kuv. Tab yog lawv tau muab kuv tus tim khawv Aas Tis Pas tua nyob tim nej uas yog Xas Tas qhov chaw nyob, tsis kav nej tsis thim kev ntseeg. 14 Tab sis tshuav ob peb yam uas kuv tsis zoo siab rau koj. Vim koj muaj ib co neeg ntseeg Npas Las As txoj kev. Npas Las As hais kom Npas Las ntxias cov His Xas Lais, kom lawv noj nqaij txi dab, thiab kom lawv ua dev ua npua. 15 Koj tseem muaj ib co neeg ntseeg Nis Kos Lais txoj kev thiab.
16 Ua li mas, koj thov txhaum mog ! Yog koj tsis thov, mas tsis ntev no kuv yuav tuaj xyuas koj. Kuv yuav xuas rab ntaj hauv kuv lub ncauj ua rog ntaus lawv. 17 Leej twg muaj pob ntseg, kom nws kav tsij mloog cov lus uas Leej Ntuj Plig hais rau cov Koom Txoos. Tus ntaus yeej, mas kuv yuav muab cov mov Mas Nas uas qhov muag pom tsis tau rau nws. Kuv yuav muab ib lub pob zeb dawb rau nws : kuv yuav txaug ib lub npe tshiab uas tsis muaj leej twg paub rau saum lub pob zeb ntawd, tsuas yog tus txais thiaj paub xwb.
18 Koj sau ntawv rau tus Tshiab pov hwm lub Koom Txoos nyob Thias Tis Las tias : Tswv Ntuj Leej Tub, tus uas muaj qhov muag xws li ib tug nplaim taws cig cig, thiab muaj ko taw xws li tooj liab, nws hais li no : 19 Kuv paub koj cov dej num, paub koj lub siab nyiam, koj lub siab ntseeg, koj txoj kev pab luag tej, koj lub siab loj siab ntev. Kuv paub tias koj cov dej num nyem no ntau tshaj tej thaud lawm. 20 Tab sis kuv tsis zoo siab rau qhov tias, koj cia tus poj niam Zes Xas Npes -uas nws hais tias nws ua Yaj Saub- qhia thiab coj kuv cov tub txib kom ntxeev siab mus teev dab thiab noj nqaij txi dab. 21 Kuv twb cia sij hawm rau nws rov thov txhaum, tab sis nws tsis yeem tso nws txoj kev teev dab tseg. 22 Nej sim ntsia saib mas ! Kuv yuav muab nws cuam rau saum txaj. Yog nws cov phooj ywg uas nrog nws ntxeev siab tsis thov txhaum, mas kuv yuav cia lawv raug kev txom nyem loj. 23 Kuv yuav tso kev tuag tuaj tua nws cov me nyuam. Ces tas cov Koom Txoos yuav paub tias kuv yog tus tsom hauv neeg tej siab ntsws. Kuv yuav pub rau nyias raws li nyias cov hauj lwm. 24 Hos nej cov nyob Thias Tis Las, uas nej tsis ntseeg cov lus qhia ntawd, thiab nej tsis paub txog Xas Tas cov txuj tob, xws li lawv hais kam, mas kuv hais rau nej tias kuv tsis nog ib lub nra rau nej ris li : 25 kuv tsuas hais li no : qhov uas nej tau txais lawm, mas nej tuav ruaj ruaj mus txog hnub kuv rov los. 26 Tus ntaus yeej, thiab tuav rawv kuv lub luag hauj lwm mus txog hnub kawg, mas kuv yuav muab lub peev xwm tswj cov haiv neeg rau nws. 27 Nws yuav xuas ib rab cwj hlau los tswj lawv, nws yuav muab lawv tsoo xws li ib co twj taig av. 28 Nws yuav txais lub hwj huam ntawd xws li kuv txais ntawm kuv Txiv los. Thiab kuv tseem yuav muab lub Hnub Qub Kaj Ntug rau nws. 29 Leej twg muaj pob ntseg, kom nws kav tsij mloog cov lus uas Leej Ntuj Plig hais rau cov Koom Txoos.

-3-

1 Koj sau ntawv rau tus Tshiab pov hwm lub Koom Txoos nyob Xas Des tias : Tus uas muaj Tswv Ntuj xya Leej Tswv Yim thiab xya lub Hnub Qub hais li no : Kuv paub koj cov dej num lawm. Koj muaj npe tias koj ciaj, tiam sis koj twb tuag lawm. 2 Koj xeev rov los mas ! Koj ua kom cov uas tseem tshuav txoj sia thiab cov uas twb yuav tu siav rov muaj zog tuaj mog. Vim kuv tsis pom tias koj tau ua koj cov dej num tiav log
rau ntawm kuv tus Tswv Ntuj xub ntiag. 3 Koj nco ntsoov txog qhov uas koj tau txais thiab tau hnov ! Koj muab khaws cia, thiab koj thov txhaum mog ! Yog koj tsis xeev rov los, mas kuv yuav tuaj xws li ib tug tub sab, ces koj yuav tsis paub lub sij hawm twg kuv los txog ntawm koj. 4 Tab sis, nyob Xas Des, koj tseem muaj ob peb leeg uas lawv tsis tau ua lawv cov tsoos tsho tsuas. Lawv hnav tsoos dawb, lawv yuav nrog kuv mus kev, vim lawv tsim nyog. 5 Tus twg ntaus yeej, mas nws yuav hnav tau tsoos tsho dawb. Kuv yuav tsis rhuav nws lub npe nyob hauv Phau Ntawv Txheeb Txoj Sia. Kuv yuav lees nws nyob ntawm kuv Txiv xub ntiag, thiab ntawm nws cov Tshiab xub ntiag. 6 Leej twg muaj pob ntseg, mas nws kav tsij mloog cov lus uas Leej Ntuj Plig hais rau cov Koom Txoos.
7 Koj sau ntawv mus rau tus Tshiab pov hwm lub Koom Txoos nyob Fis Las Des Fias tias : Tus Ntshiab, tus Tseem Ceeb uas nws tuav Das Vis rab yawm sij. Yog tus ntawd qhib mas tsis muaj leej twg yuav kaw tau, yog nws kaw mas tsis muaj leej twg yuav qhib tau. Nws hais li no : 8 Kuv paub koj cov dej num lawm. Kuv qhib ib lub qhov rooj rau ntawm koj xub ntiag, yuav tsis muaj leej twg kaw tau lub qhov rooj ntawd. Koj tsis muaj peev xwm loj, tsis kav koj khaws kuv lo lus cia, koj tsis thim kuv lub Npe. 9 Kuv yuav yuam cov nyob hauv Xas Tas lub tsev Txoos, uas lawv hais tias lawv yog neeg Yus Das, tab sis lawv tsis yog, lawv dag xwb. Kuv yuav yuam kom lawv tuaj txhos caug ntawm koj ko taw, ces lawv yuav paub tias kuv nyiam koj. 10 Vim koj tau coj kuv lo lus qhia kom ua siab ntev xwm yeem, mas kuv yuav txuag koj thaum koj hla lub sij hawm sim siab uas yuav los raug ntiaj teb neeg. Vim tsoom neeg nyob ntiaj teb no puav leej yuav raug sim tas huv si. 11 Kuv yuav rov qab los sai. Qhov koj muaj, mas koj tuav ruaj ruaj, kom lwm tus txeeb tsis tau koj lub teev kub. 12 Tus twg ntaus yeej, mas kuv yuav muab nws los ua ib tug ncej txheem kuv tus Tswv Ntuj lub Tuam Tsev. Ces nws yuav tsis tawm hauv lub Tuam Tsev mus ib zaug. Kuv yuav txaug kuv tus Tswv Ntuj lub npe rau saum nws. Thiab yuav txaug kuv tus Tswv Ntuj lub tuam Ceeb lub npe – uas yog lub tsheej Yes Lus Xas Les tshiab nqes saum ntuj los, thiab nqes ntawm kuv tus Tswv Ntuj los. Thiab kuv yuav txaug kuv lub npe tshiab rau saum nws. 13 Leej twg muaj pob ntseg, mas nws kav tsij mloog cov lus uas Leej Ntuj Plig hais rau cov Koom Txoos.
14 Koj sau ntawv mus rau lub Koom Txoos nyob Laus Dis Kias Yas tias : Cov lus no tuaj ntawm Tus hu ua As Mes, tus Tim Khawv pheej xeeb uas yog tus tseeb, tus ua Hauv Paus Chiv Tswv Ntuj tej hauj lwm tsim keeb kwm, nws hais li no : 15 Kuv paub koj cov dej num : koj tsis txias, tsis kub. Kheev lam koj txias zias, los koj kub lug ! 16 Vim koj sov ntem ntauv, koj tsis txias, tsis kub, mas kuv yuav ntuav koj tawm hauv kuv qhov ncauj mus.
17 Koj hais tias : ‘Kuv nplua nuj, kuv muaj txiag vam meej ; kuv tsis ntshaw dab tsi li.’ Tab sis koj tsis pom tias koj txom nyem, koj kob huam, koj pluag, koj dig muag, koj liab qab ! 18 Kuv pab koj ntaus tswv yim li no : koj muas kub ntawm kuv mog ! Yog cov kub nchuav tawm hauv hluav taws los, koj thiaj yuav nplua nuj tuaj. Koj muas cov tsoos tsho dawb dawb ntawm kuv los hnav vov koj lub cev liab qab thiab thaiv koj qhov txaj muag. Koj muas tshuaj pleev qhov muag kom koj rov pom kev tuaj. 19 Kuv qhuab ntuas thiab qhuab qhia cov neeg uas kuv nyiam. Kav tsij kub siab ! Tig los hloov siab tshiab mog ! 20 Saib : kuv nyob ntawm qhov rooj, kuv khob qhov rooj. Tus twg mloog kuv lub suab, thiab nws qhib qhov rooj, mas kuv yuav chaws mus hauv nws tsev. Kuv yuav nrog nws noj mov, nws kuj yuav nrog kuv noj mov. 21 Tus twg ntaus yeej, kuv yuav pub kom nws tau nrog kuv zaum saum kuv lub theej kiab, ib yam li thaum kuv ntaus yeej lawm, kuv nrog Leej Txiv zaum saum nws lub Theej Kiab. 22 Leej twg muaj pob ntseg, kom nws kav tsij mloog cov lus uas Leej Ntuj Plig hais rau cov Koom Txoos.

-4-

1 Tej no dua tas, ces kuv pom : ib lub qhov rooj qhib lug nyob saum ntuj. Thiab lub suab uas thaum xub thawj kuv tau hnov nrov xws li lub hom, nws hais rau kuv tias : “Koj nce los saum no, kuv yuav qhib tej yam uas yuav tshwm sim yav pem suab rau koj saib .” 2 Tam sis ntawd, kuv lub tswv yim feeb rau hauv nruab yeeb. Ua ciav muaj ib lub theej kiab txawb saum ntuj, hos Ib Tug zaum saum lub theej kiab ntawd. 3 Tus zaum saum lub theej kiab ci xws li ib co pob zeb muaj nqis liab ntsuab zoo nkauj. Ib tug zaj ci ntsuab xiab sawv vij lub theej kiab. 4 Muaj nees nkaum plaub lub rooj zaum txawb ncig lub theej kiab ; nees nkaum plaub tug laus neeg hnav tsho dawb thiab ntoo ib leeg ib lub teev kub zaum hauv cov rooj ntawd. 5 Muaj suab hais lus, xob laim, xob nroo tawm hauv lub theej kiab los. Nyob ntawm lub theej kiab hauv ntej, muaj xya teg tsau cig cig uas yog Tswv Ntuj xya Leej Tswv Yim. 6 Nyob ntawm lub theej kiab hauv ntej, muaj xws li ib lub hiav txwv tsom iav ci lam thab. Plaub leeg Muaj Txoj Sia nyob ob sab, ncig lub theej kiab. Lawv muaj ntau lub qhov muag nyob ntawm xub ntiag thiab nraum nraub qaum. 7 Thawj Leeg Muaj Txoj Sia zoo li tsov ntxhuav. Tus ob zoo li ib tug xob nyuj mos. Tus peb muaj ib lub ntsej muag xws li tib neeg. Tus Plaub zoo li ib tug dav ya. 8 Plaub leeg Muaj Txoj Sia ntawd tuaj ib leeg rau txhais tis, thiab muaj qhov muag nyob ncig sab nraud thiab sab hauv huv tib si. Lawv cav lus zoo tas hnub tas hmo tias : “Huab Tais Tswv Ntuj Ntshiab, Ntshiab, Ntshiab ! Nws yog tus Muaj Hwj Huam tas nrho, yog Tus Ib Txwm Nyob, yog Tus Nyob, yog Tus Tab Tom Los !” 9 Thaum twg plaub Leeg Muaj Txoj Sia ntawd cav txog tus zaum saum lub theej kiab, uas yog Tus Nyob mus ib txhiab ib txhis lub hwj chim, thiab lub koob meej, thiab thaum twg lawv ua nws tsaug, 10 mas nees nkaum plaub tug laus neeg txhos caug pe ntawm tus zaum saum lub theej kiab xub ntiag. Lawv teev Tus Nyob mus li, tus nyob ib txhiab ib txhis. Lawv muab lawv cov mom teev kub pov mus rau ntawm nws xub ntiag, lawv hais tias : 11 “Peb tus Huab Tais, peb tus Tswv Ntuj, koj tsim nyog txais lub hwj chim, lub koob meej thiab lub hwj huam, vim koj yog tus tsim txhua tsav txhua yam. Koj lub siab xav kom muaj, ces txhua tsav txhua yam cia li xeeb los nyob.”

-5-

1 Ces kuv pom ib riam ntawv kauv nyob hauv tus zaum saum lub theej kiab txhais tes xis. Riam ntawv ntawd sau sab nraud, thiab sab hauv. Muaj xya lub thwj kaw riam ntawv no. 2 Kuv pom ib tug Tshiab muaj hwj huam tshaj xov nrov nrov tias : “Leej twg tsim nyog qhib riam ntawv no thiab rhuav cov thwj ?” 3 Tab sis tsis muaj leej twg nyob ntiaj teb, nyob saum ntuj, los nyob nruab yeeb tsim nyog qhib riam ntawv thiab nyeem riam ntawv li. 4 Ces kuv quaj heev rau qhov tias tsis muaj ib tug tsim nyog qhib thiab nyeem riam ntawv. 5 Ib tug Laus thiaj hais rau kuv tias : “Tsis txhob quaj ! Tus Tsov Ntxhuav xeem Yus Das, tus Ntsuag hlav ntawm Das Vis, nws ntaus yeej lawm. Nws yuav qhib riam ntawv uas xya lub thwj kaw.” 6 Ces kuv pom ib tug Yaj sawv ntsug hauv nruab nrab lub theej kiab uas nyob nruab nrab plaub Leeg Muaj Txoj Sia, thiab cov Laus. Zoo li nws lub caj dab raug luag nkaug. Tus Yaj tuaj xya tus kub, thiab muaj xya lub qhov muag, yog Tswv Ntuj xya Leej Tswv Yim xa mus nyob thoob ntiaj teb. 7 Tus Yaj mus txais riam ntawv ntawm tus zaum saum lub theej kiab txhais tes xis. 8 Thaum tus Yaj txais tau riam ntawv lawm, mas Plaub Leeg Muaj Txoj Sia thiab cov Laus txhos caug pe nws. Lawv ib leeg tuav ib rab nkauj nog ncas thiab ib co tais kub ntim tshuaj tsw qab puv nkaus. Cov tshuaj tsw qab no yog cov ntshiab cov zaj teev Ntuj. 9 Lawv hu ib zag nkauj tshiab tias : “Koj tsim nyog tuav riam ntawv thiab qhib cov thwj, vim koj raug luag nkaug ntawm caj dab, koj muab koj cov ntshav los txhiv tas txhua xeem, txhua haiv neeg, txhua lub teb chaws uas hais txhua xeem lus. 10 Koj tsa lawv ua ib lub Ceeb Tsheej, thiab ib co Leej Choj tsob hwb peb tus Tswv Ntuj. Lawv yuav ua vaj kav lub ntiaj teb.” 11 Kuv tseem pom li no ntxiv : kuv hnov ib pab Tshiab coob tas nrho lub suab. Lawv muaj nto txhiab nto vam leej, nyob ncig lub theej kiab, ncig cov Muaj Txoj Sia thiab cov Laus, lawv hu nkauj nrov nrov tias : 12 “Leej Yaj uas luag nkaug nws caj dab, nws tsim nyog txais lub hwj huam, kev nplua nuj, kev thoob tsib, lub zog, lub hwj chim, lub koob meej thiab lo lus cav.” 13 Ces kuv hnov tas txhua tsav puas yam nyob saum ntuj, nyob ntiaj teb, nyob nruab yeeb, nyob hauv hiav txwv : kuv hnov tas nrho lub sim ceeb qw tias : “Lo lus cav, lub hwj chim, lub koob meej thiab lub hwj huam, yog tus zaum saum lub theej kiab tug, thiab yog Leej Yaj tug, mus tas ib txhiab ib txhis !” 14 Plaub Leeg Muaj Txoj Sia teb tias : “Ua li !” Cov Laus txhos caug pe.

-6-

1 Kuv tseem pom : Thaum Leej Yaj qhib thawj lub hauv xya lub thwj ntawd, kuv hnov thawj tug muaj Txoj sia hu nrov nroo ntws xws li xob quaj tias : “Los !” 2 Ces kuv pom ib tug nees dawb. Tus caij tus nees ntawd tuav ib rab hneev. Luag muab ib lub teev kub rau nws ntoo. Nws tawm plaws los, nws yog tus ntaus yeej, nws mus ntaus dua kom yeej. 3 Thaum Leej Yaj qhib lub thwj ob, kuv hnov tus ob Muaj Txoj Sia hu nrov tias : “Los !” 4 Ces kuv pom ib tug nees liab cuag nplaim taws. Luag kom tus caij tus nees ntawd caum txoj kev thaj yeeb tawm hauv ntiaj teb mus, kom sawv daws sib nkaug sib tua. Luag muab ib rab ntaj loj rau nws. 5 Thaum Leej Yaj qhib lub thwj peb, kuv hnov tus peb Muaj Txoj Sia hu nrov tias : “Los !” Ces kuv pom ib tug nees dub. Tus caij tus nees ntawd tuav ib rab teev ntawm tes. 6 Kuv hnov zoo li ib lub suab nrov hauv plaub Leeg Muaj Txoj Sia tuaj tias : “Ib siab nplej, ib lub txiaj nyiag. Peb siab pias, ib lub txiaj nyiag ! Hos roj thiab cawv mas tsis txhob muab siv dog dig !”
7 Thaum Leej Yaj qhib lub thwj plaub, kuv hnov tus plaub Muaj Txoj Sia hu nrov tias : “Los !” 8 Ces kuv pom ib tug nees ntsuab daj. Tus caij tus nees ntawd lub npe hu ua Mob Aws. Tub tuag teb nrog nws ua ke los. Ces luag muab ib feem plaub ntawm lub ntiaj teb rau plaub leeg caij nees ntawd lub hwj huam, kom lawv xuas ntaj tua, cia kev tshaib kev nqhis tuaj txo siav, xa tus mob aws tuaj txo siav, thiab tso ntiaj teb cov tsiaj qus tuaj tom . 9 Thaum Leej Yaj qhib lub thwj tsib, mas kuv pom cov neeg uas raug luag txiav caj dab cov ntsuj plig nyob hauv qab thaj txi ntuj. Yog cov uas raug luag txiav caj dab vim Tswv Ntuj Lo Lus thiab vim lawv txoj kev ua tim khawv. 10 Lawv qw nrov nrov tias : “Huab Tais Ntshiab, koj yog Tus Tseeb, koj yuav tos txog thaum twg, koj mam li txiav txim, thiab pauj peb cov ntshav ntawm cov neeg nyob ntiaj teb ?” 11 Ces luag muab ib leeg ib lub tsho dawb ntev rau lawv, thiab hais rau lawv kom lawv ua siab ntev tos me ntsis ntxiv, kom lawv cov kwv luag uas tsob hwb Ntuj thiab lawv cov kwv tij, uas yuav raug luag tua zoo li lawv, los txhij tso. 12 Kuv pom : Leej Yaj qhib lub thwj rau, mas lub ntiaj teb qeeg loj kawg. Lub hnub cia li dub nciab cuag li ib lub seev txoob nees. Lub hli liab ploog cuag ntshav. 13 Cov hnub qub nyob saum ntuj poob los rau ntiaj teb, xws li tsob txiv cev raug cua nplawm ua tej txiv zeeg sis laub sis lug thaum tseem ntsuab. 14 Lub ntuj nkaum zuj zus, nqws zuj zus xws li ib riam ntawv uas luag muab kauv. Tej roob, tej pov txwv, dhia ntawm lawv qhov chaw lawm.
15 Cov vaj nyob ntiaj teb, cov nom loj, cov thawj tub rog, cov neeg nplua nuj, cov muaj hwj chim, cov qhev thiab cov twj lij, sawv daws khiav zom zaws mus nkaum hauv tej qhov tsua, thiab tej qab tsuas pem tej roob. 16 Lawv hais rau tej roob thiab tej pob tsuas tias : “Nej vau los tsuam peb. Nej ntis peb ntawm tus zaum saum lub theej kiab lub ntsej muag. Nej thaiv peb ntawm Leej Yaj txoj kev thoj chim kev npau taws. 17 Vim lub hnub nyoog nws npau taws los txog lawm ! Leej twg yuav tiv taus ?”

-7-

1 Dhau tej ntawd lawm, kuv pom plaub tug Tshiab sawv ntsug nyob plaub ceg kaum ntiaj teb. Lawv cheem plaub nthwv cua, kom tsis txhob tshuab tuaj rau lub ntiaj teb, thiab rau lub hiav txwv, los rau ib tug ntoo li. 2 Kuv pom dua ib tug Tshiab tawm sab Toob Fab tuaj ; nws nqa tus Tswv Ntuj muaj txoj sia lub thwj. Nws hu ib suab nrov nrov rau plaub tug Tshiab uas tau txais txoj hauj lwm tso xwv txheej rau lub ntiaj teb tias : 3 “Nej txhob rawm tso xwv txheej mus rau lub ntiaj teb, lub hiav txwv, thiab tej me ntoo. Tos peb ntaus cim rau saum Tswv Ntuj cov tub txib hauv pliaj tso.” 4 Ces kuv hnov lawv ntaus cim rau npaum no leej : ib puas plaub caug plaub txhiab leej nyob hauv tas nrho cov xeem His Xas Lais. 5 Xeem Yus Das muaj kaum ob txhiab leej raug ntaus cim, xeem Lus Npees kaum ob txhiab, xeem Nkas kaum ob txhiab, 6 xeem As Ntxes kaum ob txhiab, xeem Nes Tas Lis kaum ob txhiab, xeem Mas Nas Xes kaum ob txhiab, 7 xeem Xis Mes Oos kaum ob txhiab, xeem Les Vis kaum ob txhiab, xeem Is Xas Kas kaum ob txhiab, 8 xeem Ntxas Npus Loos kaum ob txhiab, xeem Yos Xes kaum ob txhiab, thiab xeem Npes Yas Mis kaum ob txhiab raug ntaus cim rau.
9 Dhau tej ntawd tas lawm, ces kuv pom ib pab neeg coob coob suav tsis txheeb ; muaj tas txhua teb chaws, txhua haiv neeg, txhua xeem lus. Lawv sawv ntsug ze ntawm lub theej kiab, nyob ntawm Leej Yaj xub ntiag. Lawv hnav tsho dawb ntev, thiab tuav tej rev nplooj ntawm tes. 10 Lawv qw nrov muaj ceem tias : “Kev yeej yog peb tus Tswv Ntuj uas nws zaum saum lub theej kiab tug, thiab yog Leej Yaj tug !” 11 Ces tas tsoom Tshiab uas sawv ncig lub theej kiab, ncig cov Laus thiab plaub Leeg Muaj Txoj Sia, lawv txhos caug, ntsej muag khoov ti av pe Tswv Ntuj. 12 Lawv hais tias : “Lo Lus cav, lub hwj chim, kev thoob tsib, kev ua tsaug, kev nto koob meej, kev muaj hwj huam thiab muaj zog yog peb tus Tswv Ntuj tug, mus tas ib txhiab ib txhis ! Ua li.” 13 Ib tug Laus txawm hais rau kuv tias : “Cov neeg uas hnav tsho dawb ntev ntawd yog leej twg ? Lawv tuaj qhov twg tuaj ?” 14 Kuv teb tias : “Huab Tais, yog koj thiaj paub.” Nws rov hais tias : “Lawv yog cov uas hla dhau txoj kev raug luag hiam hnyav los. Lawv tau ntxhua lawv cov tsho ntev, thiab muab raus Leej Yaj cov ntshav kom dawb. 15 Vim li ntawd, lawv thiaj nyob ze Tswv Ntuj lub theej kiab, lawv hawm nws nruab hnub hmo ntuj, nyob hauv nws lub tuam tsev. Tus zaum saum lub theej kiab yuav nthuav nws lub tsev tsam phooj rau lawv. 16 Lawv yuav tsis tshaib tsis nqhis ib zaug ntxiv. Lub hnub yuav tsis ntaiv lawv. Pa sov yuav tsis kub lawv ntxiv. 17 Leej Yaj, uas nyob nruab nrab lub theej kiab, yuav ua Tswv zov lawv, nws yuav coj lawv mus txog cov qhov dej muaj txoj sia. Tswv Ntuj yuav so cov kua muag ntws ntawm lawv qhov muag.”

-8-

1 Thaum Leej Yaj qhib lub thwj xya, mas saum ntuj sawv daws nyob ntsia to lawm ib nrab teev tej. 2 Ces kuv pom xya tus Tshiab uas sawv nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. Luag muab xya lub hom rau lawv. 3 Muaj dua ib tug Tshiab nqa ib lub tais kub hlawv tshuaj tsw qab, nws mus ze lub thaj txi ntuj. Lawv muab tshuaj tsw qab ntau ntau rau nws kom nws muab cev nrog cov Ntshiab cov zaj teev ntuj saum lub thaj kub uas nyob ntawm lub theej kiab hauv ntej : 4 Cov pa tshuaj tsw qab uas nyob ntawm tus Tshiab txhais tes nrog cov Ntshiab zaj teev ntuj nce mus rau ntawm Tswv Ntuj xub ntiag. 5 Tus Tshiab tuav lub tais hlawv tshuaj tsw qab txav mus yawm cov hluav ncaig saum lub thaj los ntim puv lub tais hlawv tshuaj, nws muab pov rhees rau ntiaj teb. Ces xob laim, xob quaj nroo ntws, hnov suab nthe, thiab av qeeg ib cuam.
6 Xya tus Tshiab tuav xya lub hom, npaj tos yuav tshuab. 7 Thawj tug Tshiab tshuab nws lub hom. Ces lawg poob nthav, hluav taws xyaw ntshav poob sis laub sis lug mus rau ntiaj teb. Ntiaj teb kub hnyiab tas lawm ib feem peb, thiab tej ntoo kuj kub hnyiab tas lawm ib feem peb ; tas puas tsav yam nroj tsuag kub hnyiab tas huv si. 8 Ces tus Tshiab ob tshuab nws lub hom. Luag pov ib thooj loj loj liab ploog xws li ib lub roob kub hnyiab rau hauv hiav txwv. Ces dej ntuj txia ua ntshav tas lawm ib feem peb ; 9 cov tsiaj muaj sia nyob hauv hiav txwv tuag tas lawm ib feem peb ; cov nkoj puas tsuaj tas lawm ib feem peb thiab. 10 Ces tus Tshiab peb tshuab nws lub hom. Ib lub hnub qub loj cig liab ploog xws li ib teg tsau poob saum ntuj los. Lub hnub qub ntawd poob los raug cov niam dej loj ib feem peb, thiab poob los raug cov qhov dej txhawv. 11 Lub hnub qub ntawd hu ua ‘Dej Iab.’ Dej hloov ua kua iab tas lawm ib feem peb. Coob leej haus cov dej ntawd tuag. Vim cov dej ntawd iab tuaj tas huv tib si. 12 Tus Tshiab plaub tshuab nws lub hom. Ces luag xuas nplawm tib nplawg lub hnub, raug nws lawm ib feem peb, raug lub hli ib feem peb, raug cov hnub qub ib feem peb, lawv puav leej tsaus nti lawm ib feem peb. Nruab hnub tsuas pom kev ib feem peb, hmo ntuj tsuas ci ib feem peb. 13 Kuv tseem pom, thiab kuv hnov ib tug dav ya saum ntuj quaj nrov nrov tias : “Kev txom nyem, kev txom nyem, kev txom nyem tseem yuav raug tsoom neeg hauv ntiaj teb, txij thaum lub suab hom nrov ntawm peb tug Tshiab uas tseem npaj yuav tshuab ntxiv.”

-9-

1 Tus Tshiab tsib tshuab nws lub hom. Kuv pom ib lub hnub qub uas twb poob saum ntuj los rau hauv ntiaj teb no lawm. Luag muab tus yawm sij qhib lub Qhov Ntuj tsis muaj qab rau lub hnub qub ntawd. 2 Thaum nws qhib tau lub Qhov Ntuj, mas pa taws ncho lug hauv tuaj, xws li ncho hauv ib lub qhov txos loj loj tuaj. Cov pa taws ntawd ua lub hnub thiab huab cua dub tsaus nti. 3 Ib co kooj dhia tawm hauv cov pa taws los nyob puv lub ntiaj teb no. Luag muab ib lub hwj huam rau cov kooj ntawd xws li cov laum kiav tshooj nyob ntiaj teb lub hwj huam. 4 Luag hais rau cov kooj ntawd kom tsis txhob txom tej nroj tsuag hauv ntiaj teb, txhob txom ib tug me nroj ntsuab, los ib tug me ntoo li ; lawv tsuas mus tom cov neeg uas tsis muaj Tswv Ntuj lub thwj saum hauv pliaj xwb. 5 Luag tsis pub kooj tom cov neeg ntawd kom tuag, luag tsuas kheev kooj muab cov neeg ntawd tsim txom tsib lub hlis. Lawv tom mob cuag li lau m kiav tshooj tom. 6 Thaum ntawd, mas neeg yuav nrhiav txoj kev tuag, tab sis lawv nrhiav tsis tau. Lawv xav tuag, tab sis txoj kev tuag yuav khiav mus deb lawv. 7 Cov kooj ntawd, muaj ntsis zoo li tej nees uas luag nog nra, yuav mus tua rog. Nyob saum cov kooj taub hau yog zoo li tej lub teev kub ; lawv lub ntsej muag zoo xws li ntsej muag neeg. 8 Lawv tej plaub hau zoo li poj niam tej plaub hau. Lawv cov hniav zoo xws li kaus tsov ntxhuav. 9 Lawv lub cev zoo xws li tej lub tsho hlau. Lawv cov kooj tis nrov cuag li ib lub tsheb uas ntau tus nees luab mus ntaus rog. 10 Lawv cov ko tw zoo xws li ko tw laum kiav tshooj. Lawv muaj ib tug ple nyob ntawm ko tw. Lub hwj huam uas lawv tsim txom neeg tsib hlis tau, mas yog nyob ntawm ko tw. 11 Tus vaj kav lawv, yog tus dab nyob hauv Qhov Ntuj. Lus Hes Nplaws hu nws ua As Npas Doos, lus Hes Las hu nws ua As Pos Lis Yoos. 12 Thawj yam xwv txheej dhau lawm. Tshuav ob yam yuav tuaj.
13 Tus Tshiab rau tshuab hom. Kuv hnov ib lub suab nrov ntawm plaub lub raj kub tshis uas nyob saum lub thaj txi ntuj kub, nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag tuaj. 14 Lub suab ntawd hais rau tus Tshiab uas tshuab hom tias : “Koj daws plaub tug tim tswv uas muab khi rau hauv tus niam dej Aws Fas Tes.” 15 Ces luag daws cov hlua khi plaub tug tim tswv, uas lawv nyob tos kom txog lub sij hawm, txog lub hnub nyoog, thiab txog lub xyoo, lawv mam li mus tua neeg kom tuag ib feem peb. 16 Lawv cov tub rog caij nees muaj ob puas plhom leej. Kuv hnov luag hais tias muaj npaum li ntawd. 17 Thaum kuv feeb rau nruab yeeb, mas kuv pom cov nees zoo li no : cov peeb zeej caij nees hnav ris tsho hluav taws, thiab dej iab, thiab leej faj. Cov nees no taub hau zoo li taub hau tsov ntxhuav. Hluav taws, thiab pa taws, thiab pa leej faj tawm ntshawb lug hauv lawv qhov ncauj los. 18 Ces tib neeg tuag ib feem peb rau peb yam xwv txheej no : tuag hluav taws, tuag pa taws, thiab tuag pa leej faj uas tawm hauv nees cov qhov ncauj los. 19 Rau qhov tias cov nees no lub zog yog nyob hauv lawv qhov ncauj, thiab tom lawv tus ko tw. Cov ko tw nees no zoo li nab, thiab muaj taub hau huv si, nees thiaj siv taub hau thiab ko tw mus ua phem. 20 Tsis kav, cov neeg uas tsis tau raug tej xwv txheej no, mas lawv tsis kam thov txhaum rau cov hauj lwm uas lawv txhais tes tau ua. Lawv tsis tso kev teev dab pov tseg. Lawv teev tej mlom kub, mlom nyiaj, mlom tooj dag, mlom pob zeb, mlom ntoo, uas tsis txawj pom kev, tsis hnov lus, tsis txawj mus kev. 21 Lawv tsis thov txhaum rau lawv tej kev tua neeg, kev tso dab, kev ua dev ua npua, kev ua tub sab tub nyiag.

-10-

1 Ces kuv pom dua ib tug Tshiab muaj hwj chim, nqes saum ntuj los. Muaj ib tw huab nyob ncig nws, hos ib tug zaj sawv vij nws taub hau. Nws lub ntsej muag zoo li lub hnub. Nws ob txhais kav hlaub zoo xws li ob tug ncej hluav taws. 2 Nws txhais tes tuav ib riam ntawv me me, nthuav qhib lug. Nws tso nws sab taw xis mus tsuj lub hiav txwv, hos sab laug tsuj saum av. 3 Nws nthe ib suab nrov, xws li tsov nyooj. Thaum nws nthe tas, ces xya leej xob nthe ua suab nroo laws. 4 Thaum xya leej xob nthe tas, kuv nqes tes yuav sau tseg, tab sis kuv hnov ib lub suab nrov saum ntuj tuaj hais tias : “Koj npog cov lus uas xya leej xob nyuam qhuav hais tas, tsis txhob sau cia.” 5 Ces tus Tshiab uas kuv tau pom sawv ntsug saum hiav txwv thiab saum av, tsa nws sab tes xis rau saum ntuj. 6 Nws tuav txog Tus Muaj Txoj Sia nyob ib txhiab ib txhis lub npe. Tus Muaj Txoj Sia yog tus tsim lub ntuj thiab tas puas tsav yam nyob hauv lub ntuj, tsim lub ntiaj teb thiab tas puas tsav yam nyob hauv lub ntiaj teb, tsim hiav txwv thiab tas puas tsav yam nyob hauv hiav txwv, nws cog lus tias : 7 “Lub sij hawm tsis tos ntxiv lawm ! Txog hnub uas tus Tshiab xya tshuab nws lub hom, mas Tswv Ntuj cov txuj uas neeg tsis to taub yuav qhib tawm los, raws li nws xub qhia rau nws cov tub txib Yaj Saub.” 8 Lub suab uas kuv tau hnov nrov saum ntuj tuaj rov qab hais rau kuv tias : “Koj mus nqa riam ntawv me me qhib lug, hauv tus Tshiab uas sawv ntsug saum hiav txwv thiab saum av txhais tes.” 9 Ces kuv mus txog ntawm tus Tshiab, kuv thov nws kom muab riam ntawv me me rau kuv. Tus Tshiab hais rau kuv tias : “Koj nqa mus, kom muab noj mog. Riam ntawv no yuav iab koj lub plab, tab sis hauv koj lub ncauj mas yuav qab cuag zib ntab.” 10 Kuv txais riam ntawv ntawm tus Tshiab txhais tes los, ces kuv muab noj. Thaum nyob hauv kuv qhov ncauj, mas kuv hnov qab cuag zib ntab, tab sis thaum kuv nqos tas mas kuv lub plab iab tas nrho. 11 Ces luag hais rau kuv tias : “Koj yuav tsum rov ua Yaj Saub qhia cov haiv neeg, qhia cov kuj cuab, qhia hauv ntau xeem lus, thiab qhia ntau tus vaj.”

-11-

1 Ces luag muab ib tug cwj ntsuas rau kuv, muaj ntsis zoo li ib rab pas, thiab luag hais rau kuv tias : “Koj sawv mus ntsuas Tswv Ntuj lub Tuam Tsev Ntshiab, ntsuas lub thaj txi Ntuj, thiab ntsuas cov neeg uas teev Ntuj nyob hauv. 2 Koj tsis txhob ntsuas lub tshav puam sab nraud, koj tseg lub tshav ntawd cia, vim Ntuj muab rau pej kum neeg lawm. Lawv yuav tsuj lub Tsheej Ntshiab plaub caug ob lub hlis. 3 Tab sis kuv yuav xa kuv ob tug tim khawv mus ua Yaj Saub ib txhiab ob puas rau caum hnub, ces nkawd yuav hnav ntaub hnab tsaj.” 4 Ob tug no yog ob tsob txiv ntoo roj thiab ob tug ncej txawb teeb uas txhos ntawm tus Huab Tais kav ntiaj teb xub ntiag. 5 Yog leej twg xav ua phem rau nkawd, mas hluav taws yuav tawm hauv nkawd qhov ncauj los hlawv nkawd cov yeeb ncuab ; tus twg xav ua phem rau nkawd, mas nws yuav raug tuag zoo li hais los. 6 Ob tug no muaj hwj huam kaw tau lub ntuj kom txhob los nag, mus txog hnub nkawd ua yaj saub qhia tas. Nkawd kuj muaj hwj huam hloov tau dej ua ntshav, thiab tso tas puas tsav yam xwv txheej rau lub ntiaj teb ywj nkawd siab. 7 Tab sis thaum nkawd ua tim khawv tas, mas tus tsiaj uas tawm hauv qhov ntuj los, yuav tuaj ua rog rau nkawd. Tus tsiaj yuav yeej nkawd thiab yuav muab nkawd tua. 8 Nkawd ob lub cev yuav nyob nraum tshav puam hauv lub Tsheej Loj uas luag muab piv rau Xos Dos Mas, los Hais Nkws Tos, nyob ntawm thaj chaw uas luag muab nkawd tus Huab Tais dai saum ntoo cuam. 9 Tib neeg tuaj hauv txhua haiv, txhua hom neeg, txhua xeem lus, txhua lub teb chaws tuaj ntsia nkawd ob lub cev peb hnub thiab ib tav su. Lawv yuav tsis pub coj mus zwm ntxa. 10 Cov neeg nyob ntiaj teb yuav zoo siab rau nkawd txoj kev tuag, lawv yuav sib pub paj tshab, vim ob tug Yaj Saub no tau ua kom cov neeg nyob ntiaj teb ntxhov siab ntau. 11 Tab sis dhau peb hnub thiab ib tav su lawm, mas ib txog pa muaj sia tawm ntawm Tswv Ntuj tuaj rau hauv nkawd, ces nkawd sawv ntsug tau. Cov neeg uas ntsia nkawd, ntshai loj kawg. 12 Ces lawv hnov ib lub suab hais nrov nrov saum ntuj tuaj rau nkawd tias : “Neb nce los saum no !” Nkawd thiaj li nce saum huab mus rau saum ntuj nyob ntawm cov yeeb ncuab qhov muag. 13 Tam sis ntawd ntiaj teb qeeg ib zag heev kawg, lub nroog pob lawm ib feem kaum. Xya txhiab leej neeg tuag thaum ntiaj teb qeeg zaum no. Cov tsis tuag mas lawv ntshai kawg, lawv cav lus zoo txog tus Tswv Ntuj kav lub ntuj. 14 Yam xwv txheej ob dua lawm. Yam xwv txheej peb tuaj yuav txog.
15 Tus Tshiab xya tshuab nws lub hom. Nyob saum ntuj, ib co suab hais lus nrov nrov tias : “Txoj kev ua Vaj hauv ntiaj teb hloov ua peb tus Huab Tais tug thiab nws Leej Pleev tug. Leej Pleev yuav ua vaj mus ib txhiab ib txhis.”
16 Ces nees nkaum plaub tug Laus, uas zaum saum lawv cov rooj, ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, txhos caug pe Tswv Ntuj, lawv hu nkauj tias : 17 “Huab Tais, Tswv Ntuj Muaj Hwj Huam Tas Nrho, koj yog tus Nyob, Tus Ib Txwm Nyob, peb ua koj tsaug, vim koj siv koj lub hwj huam loj tas nrho los tsa koj txoj kev ua Vaj. 18 Cov haiv neeg meem txom kawg. Tab sis, txog sij hawm qhib koj lub siab npau lawm. Txog caij txiav txim rau cov neeg tuag. Txog caij pub paj tshab rau koj cov tub txib Yaj Saub, cov Ntshiab thiab cov hwm koj lub npe, cov me, cov hlob huv tib si . Thiab txog caij rhuav cov neeg uas rhuav lub ntiaj teb.” 19 Ces Tswv Ntuj lub Tuam Tsev nyob saum ntuj qhib los. Lub Xab Cog Lus hauv Kem Ntshiab tawm los. Muaj xob laim, muaj ib co suab nrov, xob quaj nroo ntws, lub ntiaj teb qeeg ib zag, thiab lawg poob hlob hlob.

-12-

1 Muaj ib lub cim loj tas nrho tshwm nyob saum ntuj : yog ib tug Poj Niam hnav lub hnub. Lub hli nyob hauv nws qab xib taws. Kaum ob lub hnub qub vij nws taub hau. 2 Tus Poj Niam ntawd xeeb tub lawm. Nws ntsaj mob, vim nws tab tom daws cev. 3 Tseem muaj dua ib lub cim tshwm tuaj nyob saum ntuj : ib tug niag Zaj loj kawg, liab ploog cuag hluav taws. Nws muaj xya lub taub hau thiab kaum tus kub. Txhua lub taub hau ntoo ib lub kauj kub. 4 Nws tus ko tw cheb cov hnub qub saum ntuj tas lawm ib feem peb. Nws muab pov los rau hauv ntiaj teb. Tus Zaj sawv ntsug ntawm tus poj niam uas tab tom daws cev xub ntiag, npaj nqos tus me nyuam uas tus poj niam yuav yug. 5 Tus Poj Niam yug tau tus me nyuam, yog ib tug me tub : yog tus yuav tuav ib rab cwj hlau coj tas txhua haiv neeg. Luag nqa tus me nyuam mus rau Tswv Ntuj, nyob ze ntawm Tswv Ntuj lub theej kiab. 6 Hos tus Poj Niam khiav mus nyob hauv teb chaws suab puam : nws mus nyob hauv qhov chaw uas Tswv Ntuj npaj rau nws, thiaj yuav muaj tus yug mov rau nws ib txhiab ob puas rau caum hnub. 7 Muaj ib nthwv rog nyob saum ntuj : Miv Kas thiab nws cov Tshiab ua rog ntaus tus Zaj. Tus Zaj thiab nws cov dab kuj ua rog tiv lawv thiab. 8 Tab sis tus Zaj swb lawm. Ces tus Zaj thiab nws cov dab tsis tau kev nyob saum ntuj lawm. 9 Luag muab niag Zaj thiab nws cov dab pov rau hauv ntiaj teb. Tus Zaj yog tus Nab thaum ub, yog tus uas luag hu nws ua Dab Phem thiab Xas Tas, nws yog tus ntxias tas ntiaj teb neeg. 10 Ces kuv hnov ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : “Zaum no, kev yeej, kev muaj hwj huam, peb tus Tswv Ntuj txoj kev ua Vaj, thiab nws Leej Pleev lub hwj huam los txog lawm. Vim tus niag uas liam rau peb cov kwv tij nruab hnub hmo ntuj, nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag, nws poob rau puag hauv lawm. 11 Lawv yeej nws vim Leej Yaj cov ntshav, thiab vim lawv lo lus ua tim khawv. Lawv tsis khuv xim lawv txoj sia, lawv yeem tuag. 12 Vim li ntawd mas lub ntuj thiab cov uas nyob saum ntuj, nej zoo siab mog ! Hos lub ntiaj teb thiab dej hiav txwv, nej txoj hmoov phem, vim dab phem nqes los hauv nej lawm, nws npau taws heev kawg, vim nws paub tias nws tsis tshuav ntev hnub lawm.” 13 Thaum tus Zaj pom tias Ntuj muab nws pov rau ntiaj teb lawm, mas nws mus caum tus Poj Niam uas yug tus me tub. 14 Tab sis Ntuj muab tus Dav Loj ob txhais tis rau tus poj niam, ces nws ya mus deb deb ntawm tus Nab, mus nyob teb chaws suab puam, hauv nws lub chaw. Nws nyob ntawd ces Ntuj yug mov rau nws, ib lub sij hawm, ob peb lub sij hawm, thiab ib nrab sij hawm. 15 Ces tus Nab tshuab dej hauv nws qhov ncauj tawm los xws li ib tug dej hlob mus raws tus Poj Niam, kom dej tshoob tus Poj Niam mus. 16 Tab sis ntiaj teb pab tus Poj Niam, ntiaj teb rua ncauj nqos tus dej uas tawm hauv tus Zaj qhov ncauj los. 17 Ces tus Zaj npau taws rau tus Poj Niam, nws thiaj mus ua rog rau tus Poj Niam cov xeeb leej xeeb ntxwv uas khaws Tswv Ntuj cov lus qhia thiab ua Yes Xus tim khawv. 18 Tus Zaj sawv ntsug saum cov suab puam, ntawm ntug dej ntuj.

-13-

1 Ces kuv pom ib tug Tsiaj tawm hauv dej ntuj los. Nws muaj xya lub taub hau thiab kaum tus kub. Nyob saum nws cov kub muaj kaum lub kauj kub ; nyob saum nws cov taub hau, muaj ib co lus thuam Ntuj. 2 Tus Tsiaj uas kuv pom, zoo xws li ib tug tsov pom txwv, nws ko taw zoo li taw dais, nws lub qhov ncauj zoo li qhov ncauj tsov. Tus Zaj muab nws lub hwj chim, nws lub theej kiab, thiab ib lub hwj huam loj rau tus Tsiaj. 3 Tus Tsiaj ib lub taub hau raug sab sab yuav luag tuag, tab sis lub qhov txhab zoo lawm. Ces tas lub ntiaj teb qhuas kawg, sawv daws lawv tus Tsiaj qab. 4 Sawv daws pe tus Zaj, vim nws muab nws lub hwj huam rau tus Tsiaj lawm; ces sawv daws kuj txhos caug pe tus Tsiaj, lawv hais tias : “Leej twg thiaj zoo npaum li tus Tsiaj, thiab yuav ua rog ntaus tus Tsiaj tau ?” 5 Tus Tsiaj tau ib lub qhov ncauj hais lus muab hlob thiab hais thuam Ntuj. Nws tau txais hwj huam ua tej kev phem ntawd plaub caug ob lub hlis. 6 Ces nws qhib ncauj hais lus thuam Tswv Ntuj, nws thuam Tswv Ntuj lub npe, thuam Tswv Ntuj lub tsev, thiab thuam cov neeg nyob saum ntuj. 7 Ntuj kheev kom nws tawm tsam ntaus cov Ntshiab, thiab kheev kom nws yeej lawv. Tus Tsiaj ntawd tau txais lub peev xwm tswj txhua xeem neeg, txhua haiv neeg, txhua xeem lus, txhua lub teb chaws. 8 Ua li mas, tas ib tsoom neeg ua neej nyob ntiaj teb no yuav teev nws. Yog cov uas txij thaum ntuj tsim teb raug los, lawv lub npe tsis tau sau nyob hauv tus Yaj uas luag nkaug phau ntawv txheeb cov neeg muaj txoj sia. 9 Tus twg muaj pob ntseg, mas nws kav tsij mloog ! 10 Leej twg txoj hmoov yog raug luag ntes, mas nws yeej yuav raug ntes. Leej twg txoj hmoov yog raug ntaj tua, mas nws yeej yuav raug ntaj tua ! Tej no, yog vim cov Ntshiab muaj ib lub siab ruaj thiab ib lub siab ntseeg.
11 Kuv rov pom dua ib tug Tsiaj tawm hauv av los. Nws tuaj ob tug kub zoo li me nyuam yaj ob tug kub, tab sis nws hais lus zoo li ib tug Zaj. 12 Tus Tsiaj no siv thawj tug Tsiaj cov hwj huam tas huv tib si. Nws ua kom lub ntiaj teb thiab tas tsoom neeg nyob ntiaj teb teev thawj tug Tsiaj, yog tus uas lub qhov txhab rov zoo lawm. 13 Tus Tsiaj ntawd ua tej lub cim loj kawg : nws ua tau kom hluav taws poob saum ntuj los rau hauv ntiaj teb, nyob ntawm ib tsoom neeg xub ntiag. 14 Ntuj pub hwj huam rau nws ua cov cim ntawd nyob ntawm tus Tsiaj xub ntiag, ces nws ntxias cov neeg nyob ntiaj teb kom yuam kev. Nws hais kom cov neeg nyob ntiaj teb no txaug ib tug mlom rau thawj tug Tsiaj, yog tus Tsiaj uas muaj lub qhov txhab hniav ntaj, tab sis nws ciaj rov los. 15 Ntuj kheev nws ua tau kom tus Tsiaj tus duab txawj ua pa, thiab txawj hais lus. Ua li mas nws muab cov neeg uas tsis txhos caug teev tus Tsiaj tus duab, tua pov tseg. 16 Nws tseem yuam kom sawv daws cia luag ntaus cim rau saum lawv txhais tes xis, los rau saum hauv pliaj, tsis tseg tus hlob tus yau, tus muaj tus pluag, tus neeg twj lij los tus qhev li. 17 Nws ua li ntawd kom tus twg tsis muaj tus Tsiaj lub cim, tsis coj tus Tsiaj lub npe, los tsis coj tus Tsiaj lub npe tus zauv, mas nws muas tsis tau txhiam xws, thiab muag tsis tau toob xib li. 18 Nyem no txog sij hawm ua neeg thoob tsib lawm ! Tus twg ntse, mas kom nws xam tus Tsiaj ntawd tus zauv : yog ib tug zauv tib neeg. Nws tus zauv yog 666.

-14-

1 Ces kuv pom tus Yaj sawv ntsug saum lub roob Xis Yoos. Thiab muaj ib puas plaub caug plaub txhiab leej neeg uas lawv muaj nws lub npe thiab nws Txiv lub npe sau rau saum lawv hauv pliaj. 2 Thiab kuv hnov ib lub suab nrov saum ntuj tuaj xws li dej nrov, thiab xws li xob quaj ib rhe muaj ceem. Lub suab kuv hnov muaj ntsis nrov zoo li ib co txiv thaj cheej tab tom ntaus lawv cov thaj cheej. 3 Lawv hu ib zag txuj pag seev tshiab nyob ntawm lub theej kiab hauv ntej, thiab nyob ntawm Plaub Leeg Muaj Txoj Sia thiab ntawm cov Laus xub ntiag. Tsis muaj leej twg kawm tau zaj txuj pag seev ntawd li, tsuas yog ib puas plaub caug plaub txhiab leej uas Ntuj tau txhiv lawv ntawm lub ntiaj teb los xwb. 4 Lawv cov ntawd tsis tau nrog tej poj niam ua yam qias, vim lawv yog nkauj ntshiab nraug huv. Cov ntawd, lawv raws Leej Yaj mus tas qhov txhia chaw. Lawv yog cov uas Ntuj txhiv ntawm ib tsoom neeg los ua Tswv Ntuj thiab Leej Yaj cov tub hlob. 5 Tsis muaj leej twg nrhiav tau ib lo lus dag hauv lawv lub ncauj li. Tsis muaj ib qho xyeej nyob hauv lawv li.
6 Kuv tseem pom dua ib tug Tshiab ya saum ib nta ntuj, ncaj saum kuv. Nws muaj ib lub moo zoo uas yuav nyob mus li. Nws muab lub moo zoo ntawd qhia rau cov neeg nyob ntiaj teb, rau txhua lub teb chaws, txhua xeem neeg, txhua xeem
lus, thiab txhua haiv neeg. 7 Tus Tshiab tsa suab hais nrov nrov tias : “Nej hwm Tswv Ntuj, nej cav txog nws mog ! Vim txog lub caij nws yuav txiav txim lawm. Nej txhos caug pe tus tsim lub ntuj, lub ntiaj teb, lub hiav txwv thiab cov dej txhawv.” 8 Ces muaj dua lwm tus Tshiab, yog tus ob, hais ntxiv tias : “Lub Tsheej Npas Npis Los loj loj, poob lawm, poob lawm ! Lub Tsheej Npas Npis Los uas tau ua kom txhua haiv neeg haus cov cawv thoj chim cawv npau taws uas tawm hauv nws txoj kev ua dev ua npua los, mas nws poob lawm !” 9 Muaj dua ib tug Tshiab, yog tus peb, nws hais ntxiv thawj ob tug Tshiab, nws tsa suab hais nrov tias : “Tus twg teev tus Tsiaj thiab nws tus duab, thiab tau txais tus Tsiaj lub cim rau saum hauv pliaj, los rau saum txhais tes, 10 mas tus ntawd yuav haus Tswv Ntuj cov cawv npau taws, -cov cawv ntawd, tsis tov dab tsi xyaw li- yeej hliv tau cia rau hauv Tswv Ntuj lub khob ntim kev thoj chim lawm. Nws yuav raug tsim txom nyob hauv hluav taws thiab hauv cov leej faj, nyob ntawm cov Tshiab thiab ntawm Leej Yaj xub ntiag. 11 Cov hluav taws uas tsim txom lawv yuav ncho pa mus ib txhiab ib txhis. Cov neeg teev tus Tsiaj thiab nws tus duab, thiab cov uas txais tus Tsiaj lub cim thiab lub npe, mas lawv yuav tsis tau so ib hnub los ib hmos li.” 12 Nyem no, txog lub caij uas cov Ntshiab yuav tsum muaj ib lub siab ruaj xwm yeem. Lawv yog cov khaws Tswv Ntuj tej lus qhia thiab lawv ntseeg txog Yes Xus. 13 Ces kuv hnov ib lub suab nrov saum ntuj tuaj tias : “Koj sau qhov no : Txij no mus, cov tuag nyob hauv Huab Tais, mas lawv txoj hmoov zoo.” Ces Leej Ntuj Plig hais tias : “Muaj tseeb, lawv yuav tso kev khwv tseg, yuav so los siav, vim lawv tej hauj lwm yuav nrog nraim lawv.”
14 Ces kuv pom ib twv huab dawb. Muaj ib tug zoo xws li Tib Neeg ib Leeg Tub zaum saum twv huab. Nws ntoo ib lub teev kub, thiab tuav ib rab liag ntse zuag plias ntawm tes. 15 Muaj dua ib tug Tshiab tawm hauv lub Tuam Tsev Ntshiab tuaj. Nws hu tus zaum saum twv huab nrov nrov tias : “Koj nrom koj rab liag mus sau qoob. Txog lub caij sau qoob lawm. Vim cov qoob loo nyob ntiaj teb siav lawm.” 16 Ces tus zaum saum twv huab pov rhees nws rab liag mus rau ntiaj teb ; nws sau cov qoob nyob ntiaj teb tas huv si. 17 Muaj dua ib tug Tshiab tawm hauv lub Tuam Tsev Ntshiab saum ntuj tuaj, nws kuj tuav ib rab liag ntse zuag plias. 18 Thiab lwm tus Tshiab ntxiv tawm hauv lub thaj txi Ntuj los, nws yog tus Tshiab uas txais lub peev xwm tswj hluav taws. Nws qw nrov nrov rau tus Tshiab tuav rab liag ntse tias : “Koj nrom koj rab liag ntse mus hlais cov ntwg txiv cawv nyob ntiaj teb. Cov txiv cawv siav lawm.” 19 Tus Tshiab thiaj pov rhees nws rab liag mus rau ntiaj teb. Nws sau cov txiv cawv tas huv si los ntim hauv lub thoob loj uas rau Tswv Ntuj tej kev chim kev npau. 20 Ces luag mus tsuj txiv cawv rau sab nroog nraud. Ntshav tawm hauv cov txiv cawv los, ntshav ntws siab txij nees txoj sam xauv, ntws mus deb li 1600 ncua hneev.

-15-

1 Kuv tseem rov pom dua ib lub cim ntxiv, yog ib lub cim loj thiab zoo saib tas nrho nyob saum ntuj. Xya tus Tshiab nqa xya yam xwv txheej. Cov xwv txheej no yog cov kawg uas yuav ua Tswv Ntuj lub siab npau nqig. 2 Kuv pom zoo li ib lub hiav txwv ci ci xws li tsom iav xyaw hluav taws. Cov neeg uas tau yeej tus Tsiaj, yeej nws tus duab thiab nws tus zauv, mas lawv sawv ntsug ntawm ntug dej ntuj iav. Lawv tuav Tswv Ntuj cov thaj cheej ntawm tes. 3 Lawv hu Tswv Ntuj tus tub txib Mais Xes thiab Leej Yaj nkawd zaj txuj pag seev tias : “Huab Tais Tswv Ntuj Muaj Hwj Huam, koj cov hauj lwm loj tas nrho, ntsia tsis dhuav ! Vaj kav txhua haiv neeg, koj tej kev yog kev ncaj thiab kev tseeb. 4 Huab Tais, leeg twg thiaj tsis xav hwm koj, thiab tsis xav cav lus zoo txog koj lub npe ? Vim koj tib leeg thiaj yog Tus Ntshiab. Txhua lub teb chaws yuav tuaj pe koj, vim koj qhib koj cov lus txiav txim tawm los.”
5 Dhau qhov no lawm, kuv tseem pom lub Tuam Tsev Ntshiab uas ntim lub Tsev Tsam Phooj Cog Lus, qhib nyob saum ntuj. 6 Xya tus Tshiab uas tuav xya yam xwv txheej tawm hauv lub Tuam Tsev Ntshiab los. Lawv hnav tsho ntev dawb paug, sia siv kub ntawm duav. 7 Ces plaub Leeg Muaj Txoj Sia, muaj ib tug cev tau xya lub ntim kub rau xya tus Tshiab ntawd, yog cov ntim uas rau tus Tswv Ntuj muaj Txoj Sia nyob ib txhiab ib txhis tej kev chim kev npau. 8 Ib co pa taws tawm hauv Tswv Ntuj lub koob meej thiab lub hwj huam los, ncho mus puv lub Tuam Tsev Ntshiab. Tsis muaj ib tug chaws tau mus hauv lub Tuam Tsev, mus txog thaum xya tus Tshiab nchuav xya hom xwv txheej rau ntiaj teb tas tso.

-16-

1 Kuv hnov ib lub suab hu hauv lub Tuam Tsev Ntshiab tuaj rau xya tus Tshiab tias : “Nej mus hliv xya lub khob ntim Tswv Ntuj tej kev chim kev npau rau hauv ntiaj teb.” 2 Ces thawj tug Tshiab mus nchuav nws lub ntim rau ntiaj teb. Cov neeg uas coj tus Tsiaj lub cim thiab pe nws tus duab, mas lawv mob tej lub rwj phem thiab qawj tsis txawj zoo li. 3 Tus Tshiab ob, nchuav nws lub ntim rau hauv dej ntuj. Ces dej hloov ua ntshav, xws li cov ntshav tawm hauv ib tug neeg tuag los ! Tas puas tsav yam muaj sia nyob hauv dej ntuj tuag tas huv si. 4 Tus Tshiab peb nchuav nws lub ntim rau hauv cov niam dej loj thiab cov hauv dej txhawv. Ces dej ua ntshav tas. 5 Kuv hnov tus Tshiab saib cov dej hais tias :
“Koj yog Tus Ncaj, koj yog Tus Nyob, Tus Ib Txwm Nyob tiag. Koj yog tus Ntshiab, koj thiaj txiav txim li no. 6 Vim lawv tau nchuav cov Ntshiab thiab cov Yaj Saub roj ntsha, nyem no, koj muab ntshav rau lawv haus. Tsim nyog cia lawv haus !” 7 Ces kuv hnov lub thaj txi Ntuj hais tias : “Yog li tiag, Huab Tais Tswv Ntuj Muaj Hwj Huam tas nrho, koj tej kev txiav txim no ncaj thiab tseeb tas nrho.” 8 Tus Tshiab plaub hliv nws lub ntim rau saum lub hnub. Nws txais txoj hauj lwm xuas hluav taws hlawv neeg. 9 Ces neeg kub hnyiab tas nyob hauv cov pa kub. Tab sis lawv tsis thov txhaum thiab tsis cav txog Tswv Ntuj, lawv haj tseem thuam Tswv Ntuj lub npe tias cas nws ua tej yam phem tas npaum ntawd. 10 Tus Tshiab tsib hliv nws lub ntim rau saum tus Tsiaj lub theej kiab. Ces tus Tsiaj lub teb chaws ntsib kev tsaus ntuj, sawv daws tom nplaig vim lawv raug mob. 11 Tab sis neeg tseem tsis thov txhaum rau lawv tej hauj lwm phem. Lawv thuam tus Tswv Ntuj uas nyob saum ntuj vim lawv tej kev mob kev ntsaj thiab lawv tej rwj. 12 Tus Tshiab rau hliv nws lub ntim rau hauv tus niam dej loj Aws Fas Tes. Ces dej qhuav. Txoj kev qhuav du lug rau cov vaj nyob Toob Fab tuaj.
13 Ces kuv pom peb tug dab tsis huv, zoo li peb tug qav kaws, tawm hauv tus Zaj thiab tus Tsiaj thiab tus Yaj Saub Cuav qhov ncauj los.
14 Peb tug ntawd yog ib co tseem dab phem tiag, thiab lawv txawj ua hwj huam yees ntxwv. Lawv mus sau cov vaj nyob ntiaj teb tuaj sib txoos ua ke, kom thaum txog tus Tswv Ntuj Muaj Hwj Huam lub Hnub Nyoog loj, lawv tawm tsam tiv Tswv Ntuj. 15 Saib ! Kuv los zoo li ib tug tub sab ! Tus tau txoj hmoov zoo, yog tus uas nyob zov hmo, thiab nws hnav ris hnav tsho. Nws yuav tsis mus liab qab, yuav tsis cia qhov txaj muag rau luag pom. 16 Cov dab phem ntawd hu cov vaj tuaj sib txoos rau ntawm thaj chaw uas cov Hes Nplaws hu ua Has Mas Nkis Doos. 17 Tus Tshiab xya hliv nws lub ntim rau saum cua. Ces muaj ib lub suab hais lus nrov tawm hauv lub Tuam Tsev Ntshiab tuaj tias : “ Ua tiav tas lawm !” 18 Ces xob laim, muaj suab hais lus, thiab xob nroo ntws, av qeeg ib cuam heev kawg. Txij thaum tib neeg tshwm sim los ua neej nyob ntiaj teb no, av tsis tau qeeg muaj ceem cuag li no ib zaug ! 19 Lub tuam tsheej loj tawg ua peb fab, cov nroog nyob hauv cov teb chaws vau tas. Ces Tswv Ntuj nco dheev txog lub tsheej loj Npas Npis Los : Tswv Ntuj muab lub khob ntim kev thoj chim rau nws haus. 20 Cov pov txwv dhia tas, tsis pom tej roob siab li lawm. 21 Ib co lawg loj loj, hnyav li ib puas choj, poob saum ntuj los ntaus neeg. Ces neeg thuam Tswv Ntuj vim lawg ua xwv txheej. Rau qhov tias cov lawg no ua xwv txheej loj tas nrho.

-17-

1 Ces xya tus Tshiab uas tuav xya lub ntim muaj ib tug los hais rau kuv tias : “Los ntawm no ! Kuv yuav coj koj mus saib txoj kev txiav txim rau tus Poj Ntiav loj loj uas zaum saum cov dej loj. 2 Cov vaj nyob ntiaj teb tau nrog nws ua plees ua yi. Ntiaj teb tib neeg tau qaug nws cov cawv tsis tsim txiaj.” 3 Ces tus Tshiab coj kuv lub tswv yim mus rau hauv teb chaws suab puam. Kuv pom ib tug poj niam zaum saum ib tug Tsiaj liab ploog : tus Tsiaj ntawd muaj xya lub taub hau thiab kaum tus kub, nws ris ib co npe thuam Ntuj puv nws lub cev. 4 Tus poj niam hnav ib lub tsho liab tsam xem xyaw liab tshiab, nws coj npauj kub ci laim txias, thiab pob zeb tsim txiaj dhos hlaws npliag deg dai daub nws lub cev. Nws tuav rawv ib lub ntim kub ntawm tes, nws ntim tej hauj lwm tsiv saib, tej hauj lwm qias neeg uas tawm hauv nws txoj kev ua niam ntiav los. 5 Muaj ib lub npe sau rau saum nws hauv pliaj, uas neeg tsis to taub, hais tias : “Npas Npis Los loj, yog tsoom poj ntiav leej niam, thiab tej kev phem tsiv saib nyob ntiaj teb leej niam.” 6 Kuv pom tus poj niam no haus cov Leej Ntshiab thiab Yes Xus cov tim khawv tej ntshav : nws qaug ntshav. Kuv pom li ntawd, kuv siab poob nthav. 7 Ces tus Tshiab hais rau kuv tias : “Vim li cas koj thiaj poob siab ? Kuv yuav qhia lub ntsiab txog tus poj niam thiab tus Tsiaj uas muaj xya lub taub hau thiab kaum tus kub rau koj. Yog tus Tsiaj uas thauj tus poj niam,.”
8 “Tus Tsiaj uas koj pom ntawd, tau tshwm sim los ua neej, tab sis nws tsis nyob lawm. Uas nws yuav nce hauv qhov ntuj rov los, ces nws mam li yuav ploj. Cov neeg nyob ntiaj teb no, uas tsis muaj npe sau rau hauv Phau Ntawv Txheeb Txoj Sia, txij thaum ntuj tsim teb raug los, mas lawv yuav poob siab thaum lawv pom tus Tsiaj, vim tias nws tau tshwm sim los ua neej, tab sis nws tsis nyob lawm. Nws tseem yuav rov tshwm los dua. 9 Nyem no, txog sij hawm ua neeg ntse thiab ua neeg thoob tsib lawm ! Xya lub taub hau yog xya lub pov roob uas tus Poj Niam zaum saud. 10 Kuj yog xya tus vaj thiab. Tsib leeg poob lawm, ib tug tseem nyob, tus kawg tseem tsis tau los txog. Thaum nws los txog lawd, nws yuav nyob me ntsis xwb. 11 Tus Tsiaj uas tshwm los nyob, tab sis nws twb tsis nyob lawm, mas yog tus vaj yim. Nws kuj yog ib tug hauv xya leej ntawd thiab. Nws twb yuav ploj. 12 Kaum tus kub uas koj tau pom, yog kaum tus vaj. Lawv tseem tsis tau txais kev ua vaj ; tab sis lawv nrog tus Tsiaj txais lub hwj huam xws li ib tug vaj, ntev li ib teev. 13 Lawv cov no puav leej pom zoo muab lawv lub zog thiab lub hwj huam rau tus Tsiaj. 14 Cov no yuav tawm tsam ntaus Leej Yaj, tab sis Leej Yaj yuav yeej lawv, vim nws yog tus Huab Tais kav cov huab tais, yog tus Vaj kav cov vaj. Cov neeg uas nrog Leej Yaj tuaj ib tog, mas luag hu lawv ua, cov xaiv, thiab cov ntseeg.” 15 Tus Tshiab hais ntxiv tias : “Cov dej uas koj pom tus Poj Ntiav zaum saud, mas yog cov haiv neeg, cov pab neeg, cov teb chaws, cov xeem lus.
16 Hos kaum tus kub uas koj tau pom, mas cov kub ntawd yuav nrog tus Tsiaj ntxub tus Poj Ntiav. Lawv yuav ua kom nws nyob ntsiag to, thiab do cuas ; lawv yuav noj nws lub cev nqaij, yuav zes taws hlawv nws ua hluav. 17 Vim Tswv Ntuj twb muab Tswv Ntuj tus nru lus tso rau hauv lawv nruab siab, kom lawv ua raws li nws npaj, thiab kom lawv hle lawv txoj kev ua vaj rau tus Tsiaj, mus txog hnub Tswv Ntuj cov lus tsheej xeeb tawm los. 18 Tus poj niam uas koj pom, yog lub Tsheej Loj uas kav cov vaj nyob ntiaj teb.”

-18-

1 Dhau qhov ntawd tas, kuv pom dua ib tug Tshiab nqes saum ntuj los, nws muaj hwj chim loj, nws lub hwj chim ci ntsa iab rau lub ntiaj teb. 2 Nws qw nrov nrov tias : “Lub Tsheej Npas Npis Los loj loj poob lawm. Poob lawm. Npas Npis Los hloov ua dab phem lub chaw nyob, ua dab tsis huv lub chaw nkaum, ua txhua hom noog tsis huv thiab qias neeg lub chaw nkaum. 3 Vim tas cov haiv neeg tau haus nws cov cawv tsis tsim txiaj, tas cov vaj nyob ntiaj teb tau nrog nws ua plees ua yi. Cov tub lag tub luam nyob ntiaj teb muaj nyiaj txiag ntau vim nws txoj kev nplua nuj meem mias.”
4 Ces kuv hnov lwm lub suab hu saum ntuj tuaj tias : “Kuv haiv neeg, nej tawm hauv Npas Npis Los mus mog ! Kom nej txhob nrog nws raus tes rau hauv txoj kev txhaum, nej thiaj yuav tsis tau nrog nws raug xwv txheej ! 5 Vim nws cov txhaum sis tsub sis nias nco lug mus nto ntuj. Tswv Ntuj nco ntsoov txog nws tej kev tsis ncaj. 6 Koj ua pauj rau nws xws li nws tau ua rau luag ! Koj pauj ob npaug rau nws tej hauj lwm ! Koj hliv ob npaug rau hauv lub ntim uas nws hliv. 7 Koj ua kom nws muaj kev txom nyem, kev quaj ntsuag npaum li nws lub koob meej thiab nws txoj kev nplua nuj ! Nws xav hauv nruab siab tias : ‘Kuv zaum ua poj huab tais, kuv tsis yog poj ntsuam, kuv yuav tsis pom txoj kev quaj ntsuag.’ 8 Vim li ntawd, cov xwv txheej no yuav ua ib hnub los raug nws, yam li : mob aws, quaj ntsuag, tshaib plab. Nws yuav kub hnyiab ua hluav tas. Vim tus Huab Tais Tswv Ntuj uas muab txim rau nws, muaj hwj huam loj tas nrho.”
9 Cov Vaj nyob ntiaj teb uas tau nrog lub tsheej Npas Npis Los ua plees ua yi, thiab nrog nws sib faib lub neej nplua nuj, mas thaum lawv pom Npas Npis Los cov pa taws ncho, lawv yuav quaj thiab yuav nyiav nws. 10 Lawv yuav tuaj deb ntsia, vim lawv ntshai tsam tau nrog nws raug txom nyem. Lawv yuav hais tias : “Txoj hmoo phem, txoj hmoo phem ua luaj ! Npas Npis Los, lub tsheej loj, lub tsheej muaj hwj chim ! Ua cas ib teev xwb kev txiav txim twb los nplua koj lawm !”
11 Cov tub luam nyob ntiaj teb quaj, lawv ntoo xyom vim nws, vim tias tsis muaj neeg muas lawv cov nkoj toob xib lawm ! 12 Tej toob xib no yog tej nkoj kub nkoj nyiaj, tej pob zeb muaj nqis, tej hlaws npliag deg, tej ntaub pag dawb, ntaub npuag liab tsam xem, ntaub lws kab, ntaub paj yeeb, txhua tsav ntoo tsw qab, txhua hom twj xuas kaus ntxhw txaug, txhua hom toob xib uas xuas ntoo muaj nqis txua, tooj dag, hlau, txiag zeb du, 13 ntoo cem phij, ntoo tsw qab, tshuaj tsw qab, kua tsw qab, xyab, cawv, roj, hmoov nplej mos, nplej, tsiaj txhu, yaj, nees, tsheb nees, tej pab qhev, tej pab tib neeg… 14 “Cov txiv ntoo uas koj tus plig ntshaw, khiav mus deb ntawm koj lawm. Kev noj qab thiab kev nplua nuj ploj ntawm koj lawm, koj yuav tsis pom ib sim neej li !” 15 Cov tub luam uas tuaj muag tej toob xib no, nplua nuj vim nws, lawv yuav nyob deb deb quaj thiab nyiav nws, vim ntshai nws txoj kev txom nyem, lawv yuav hais tias : 16 “Txoj hmoo phem, txoj hmoo phem ! Lub tsheej loj ! Lub tsheej uas hnav ntaub tsuj, ntaub npuag liab tsam xem, ntaub paj yeeb, dai npauj kub ci iab, coj pob zeb tsim txiaj dhos hlaws npliag deg muaj nqis. 17 Ua cas ib teev xwb, npaum no nyiaj npaum no kub txawm siv liam sim tag !” Cov tsav nkoj, cov ntiav nkoj, cov tub txib nquam nkoj, cov ua lag luam saum dej ntuj, tas sawv daws tuaj deb ntsia. 18 Lawv ntsia cov pa taws hlawv lub tsheej, lawv qw tias : “Lub tsheej twg thiaj zoo cuag li lub tsheej loj ?”
19 Lawv nphoo hmoov av rau saum lawv taub hau, lawv quaj thiab nyiav tias : “Txoj hmoo phem, txoj hmoo phem ! Nroog loj, nws txoj kev nplua nuj ua cov los pav nkoj hauv dej ntuj nplua nuj tuaj tas huv tib si. Ua cas ib teev xwb nws txawm siv liam sim tas !” 20 “Lub Ntuj, koj hom khaj mog ! Cov Leej Ntshiab, cov Hauv Paus Xa Lus, thiab cov Yaj Saub, nej xyiv fab mog ! Vim Tswv Ntuj muab txim rau Npas Npis Los, nws tsa nej cai.” 21 Ces ib tug Tshiab muaj zog pov ib lub pob zeb zoo li ib lub zeb zom loj loj, mus rau hauv dej ntuj. Nws hais tias : “Luag yuav sib zog, ua ib teg zuas lub tsheej Npas Npis Los loj loj pov lawm hauv, kom tsis txhob pom ntxiv ib zaug. 22 Ces yuav tsis hnov cov kws thaj cheej thiab cov ntaus paj nruag lub suab, tsis hnov suab raj, suab hom nrov ib zaug ntxiv nyob hauv koj. Yuav tsis pom cov kws uas tes txawj tes nkiag txaug ib yam zoo nkauj tawm hauv koj los ib zaug ntxiv. Yuav tsis hnov zom zeb nrov hauv koj ib zaug ntxiv. 23 Teeb yuav tsis ci hauv koj ib zaug ntxiv. Yuav tsis hnov nkauj nyab nraug vauv lub suab sib hu nyob hauv koj ib zaug ntxiv : Vim koj cov tub luam yog cov loj nyob ntiaj teb, vim koj txoj kev tso dab mus dag kom tas txhua haiv neeg yuam kev. 24 Thiab vim tias, sawv daws yeej pom cov Yaj Saub, cov Leej Ntshiab, thiab cov uas raug nej nkaug caj dab, cov ntshav ntws hauv koj.”

-19-

1 Dhau tej no lawm, kuv hnov zoo li ib lub suab nrov muaj ceev tuaj ntawm ib pab neeg coob coob nyob saum ntuj tuaj, hais tias : “As Les Lus Yas ! Txoj kev cawm neeg, lub koob meej, lub hwj huam yog peb tus Tswv Ntuj tug. 2 Vim nws txiav txim raws qhov tseeb thiab qhov ncaj ! Nws txiav txim rau tus Poj Ntiav uas coj lub ntiaj teb mus rau hauv txoj kev lwj. Tswv Ntuj pauj nws cov tub txib cov ntshav.” 3 Ces pab neeg rov txais tias : “As Les Lus Yas ! Cov pa taws uas hlawv tus Poj Ntiav yuav ncho mus ib txhiab ib txhis !” 4 Ces nees nkaum plaub tug Laus thiab plaub Leeg Muaj Txoj Sia txhos caug hawm tus Tswv Ntuj uas zaum saum lub theej kiab, lawv hais tias : “Ua li. As Les Lus Yas !” 5 Muaj ib lub suab nrov ze ntawm lub theej kiab tuaj tias: “Nej cav txog peb tus Tswv Ntuj mog, nej uas yog nws cov tub txib, thiab nej uas nej hwm nws, cov hlob thiab cov yau huv tib si !” 6 Ces kuv hnov zoo li ib lub suab nrov ntawm ib pab neeg coob coob tuaj, zoo li dej hlob nrov nroo ntws, thiab zoo li xob nthe muaj ceem, hais tias: “As Les Lus Yas ! Vim Tswv Ntuj, peb tus Huab Tais Muaj Hwj Huam tas nrho ua Vaj lawm ! 7 Peb zoo siab, peb hom khaj mog, peb cav txog nws lub koob meej. Nyem no txog Leej Yaj rooj tshoob lawm. Tus Nkauj Nyab ua zam tiav tas lawm ! 8 Ntuj muab ntaub pag dawb mos rau nws hnav, nws dawb huv ci ntsa iab ! Vim cov ntaub pag dawb ntawd yog cov ntshiab tej hauj lwm ncaj.” 9 Tus Tshiab hais rau kuv tias : “Koj sau qhov no : Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov uas Ntuj caw lawv tuaj noj Leej Yaj rooj tshoob .” Tus Tshiab hais rau kuv tias: “Cov lus no, yog Tswv Ntuj cov lus tseeb tiag.” 10 Ces kuv txhos caug ntawm tus Tshiab ko taw, pe nws, tab sis nws hais tias : “Koj tsis txhob ua li ntawd. Kuv yog ib tug tub txib zoo li koj, thiab zoo li koj cov kwv tij ua Yes Xus tim khawv xwb. Koj pe Tswv Ntuj.” Vim cov lus uas Yes Xus ua tim khawv hais, yog lub tswv yim ua yaj saub.
11 Ces kuv pom lub ntuj qhib los, pom ib tug nees dawb. Tus caij tus nees ntawd hu ua ‘Tus Pheej Xeeb’ thiab ‘Tus Tseeb.’ Nws txiav txim thiab nws ua rog raws txoj kev ncaj. 12 Nws qhov muag yog zoo li nplaim taws. Muaj ntau lub teev kub nyob saum nws taub hau . Muaj ib lub npe sau cia, uas tsis muaj leej twg paub, kawg yog nws thiaj paub xwb. 13 Nws hnav ib lub tsho tshaj sab raus ntshav. Nws lub npe hu ua ‘Tswv Ntuj Leej Lo Lus’. 14 Cov peeb zeej qaum ntuj caij ib co nees dawb lawv nws qab, lawv hnav ntaub pag dawb, huv ci ntsa iab. 15 Ib rab ntaj ntse zuag plias tawm hauv nws qhov ncauj los, yog rab ntaj uas yuav tua cov haiv neeg. Nws yog tus yuav muab ib rab cwj hlau coj cov haiv neeg. Nws yuav tsuj cov txiv cawv hauv lub rhawv uas ntim tus Tswv Ntuj Muaj Hwj Huam tej kev thoj chim kev npau taws. 16 Muaj ib lub npe sau nyob saum nws lub tsho tshaj sab thiab nyob ntawm nws ncej puab tias : ‘Tus Vaj kav cov vaj, tus Huab Tais kav cov huab tais’.
17 Ces kuv pom ib tug Tshiab sawv ntsug saum lub hnub. Nws hu cov noog ya saum ntuj tas huv tib si, nws hu nrov nrov tias : “Nej los, nej los sib txoos noj Tswv Ntuj rooj qav loj loj ! 18 Nej los noj cov vaj lub cev nqaij, cov thawj tub rog lub cev nqaij, cov muaj hwj huam lub cev nqaij, nqaij nees, thiab cov caij nees lub cev nqaij ; noj tas txhua hom nqaij tib neeg, tsis hais cov twj lij los cov qhev, cov yau los cov hlob li !” 19 Ces kuv pom tus Tsiaj, thiab cov vaj nyob ntiaj teb, nrog lawv cov peeb zeej sib txoos ua ke. Lawv tsa rog ntaus tus Caij Nees thiab nws pab peeb zeej. 20 Tab sis tus Caij Nees pab peeb zeej txhom tau tus Tsiaj ; lawv kuj txhom tau tus Yaj Saub Cuav thiab. Tus Yaj Saub Cuav no txawj ua hwj huam yees ntxwv pab tus Tsiaj, thiab dag cov neeg coj tus Tsiaj lub cim kom hawm nws tus duab. Lawv muab nkawd pov rhees thaum tseem ciaj rau hauv lub pas hluav taws uas hlawv leej faj. 21 Lwm cov peeb zeej puav leej raug tus Caij Nees rab ntaj tua tas huv si. Yog rab ntaj uas tawm hauv tus Caij Nees lub qhov ncauj los. Tas txhua tsav noog tuaj noj lawv tej nqaij tsau plab.

-20-

1 Ces kuv pom ib tug Tshiab nqes saum ntuj los, nws tuav tus yawm sij qhib lub Qhov Ntuj, thiab tuav ib txog saw loj loj. 2 Tus Tshiab nthos nkaus tus Zaj, uas yog tus Nab txheej thaud, yog tus Dab Phem thiab yog Xas Tas. Nws muab khi kom puv ib txhiab xyoo. 3 Nws muab nrom sis rau hauv Qhov Ntuj, nws kaw nkaus lub ncauj qho, muab Xas Tas xauv rau hauv, kom nws tsis tau kev mus ntxias cov haiv neeg ntxiv, mus txog hnub puv ib txhiab xyoo. Thaum dhau ib txhiab xyoo lawd, mas Ntuj yuav tso nws tawm rov los ib ntus tsis ntev. 4 Kuv pom ib co theej kiab. Cov neeg zaum saum cov theej kiab ntawd tau txais txoj cai txiav txim. Kuv tseem pom cov plig uas lub cev raug luag txiav caj dab, vim lawv ua tim khawv txog Yes Xus thiab txog Tswv Ntuj lo lus. Lawv tsis tau hawm tus Tsiaj thiab nws tus duab, thiab tsis tau txais tus Tsiaj lub cim rau saum lawv hauv pliaj los saum lawv txhais tes. Lawv twb rov muaj txoj sia lawm, ces lawv nrog Leej Pleev zaum ua vaj ib txhiab xyoo. 5 Lwm cov neeg tuag, mas lawv tseem tsis tau muaj txoj sia, yuav yog puv ib txhiab xyoo tso, lawv mam li ciaj rov los. Qhov no yog kev sawv rov los zaum ib. 6 Cov uas xub txais kev sawv rov los thawj zaug no, mas lawv txoj hmoov zoo, lawv ntshiab huv ! Txoj kev tuag zaum ob tsis muaj hwj huam nphav tau lawv. Lawv yuav ua Tswv Ntuj thiab Leej Pleev cov leej choj. Lawv yuav nrog Leej Pleev ua vaj ib txhiab xyoo.
7 Thaum puv ib txhiab xyoo lawd, Ntuj yuav tso Xas Tas tawm hauv nws lub nkuaj los. 8 Nws yuav mus ntxias cov haiv neeg nyob plaub ceg kaum ntiaj teb, mus ntxias Nkos thiab Mas Nkos. Nws yuav sau lawv mus ua rog. Lawv yuav coob npaum li cov suab puam nyob ntawm ntug dej ntuj. 9 Lawv yuav nce mus puv ntiaj teb, lawv yuav puav cov Ntshiab lub yeej thiab puav lub nroog uas sawv daws nyiam. Tab sis ib co hluav taws poob saum ntuj los hlawv lawv. 10 Ces Ntuj muab tus Dab Phem uas ntxias lawv pov rau hauv lub pas hluav taws leej faj. Nws mus nrog tus Tsiaj thiab tus Yaj Saub Cuav nyiaj mob nruab hnub hmo ntuj tas ib txhiab ib txhis.
11 Kuv tseem pom ib lub theej kiab loj dawb paug, thiab pom tus zaum saum lub theej kiab. Lub ntuj lub teb khiav mus deb ntawm nws lub ntsej muag. Tsis muaj chaw rau lub ntuj lub teb nyob ntxiv lawm. 12 Ces kuv pom cov tuag, cov hlob, cov yau huv tib si, sawv daws sawv ntsug nyob ntawm lub theej kiab xub ntiag. Luag nthuav tej phau ntawv, luag tseem nthuav dua ib phau ntxiv thiab, yog phau ntawv txheeb txoj sia. Ces ib tsoom neeg tuag raug txiav txim raws li cov lus sau tseg rau hauv tej phau ntawv ntawd, raws nraim cov hauj lwm uas lawv tau ua. 13 Lub hiav txwv xa cov tuag, uas mus nyob hauv hiav txwv rov los. Txoj Kev Tuag thiab Tub Tuag Teb xa cov tuag rov los. Lawv nyias raug txiav txim raws li nyias cov hauj lwm. 14 Ntuj muab Txoj Kev Tuag thiab Tub Tuag lub Teb Chaws pov tseg rau hauv lub pas hluav taws : lub pas hluav taws no

-21-

1 Ces kuv pom ib lub ntuj tshiab thiab ib lub ntiaj teb tshiab. Vim tias thawj lub ntuj thiab thawj lub ntiaj teb ploj tas lawm. Hiav txwv kuj tsis nyob ntxiv lawm. 2 Ces kuv pom lub nroog Ntshiab, uas yog Yes Lus Xas Les tshiab nqes saum ntuj, pem Tswv Ntuj los. Nws ua zam sees xws li tus nkauj nyab ntim zam tos nraug vauv. 3 Kuv hnov ib lub suab tuaj ntawm lub theej kiab tuaj tias : “Saib ! Tswv Ntuj lub tsev los nrog neeg nyob : Tswv Ntuj yuav nrog lawv nyob ! Lawv yuav yog nws haiv neeg. Tswv Ntuj yuav nrog lawv nyob. 4 Nws yuav so txhua lub kua muag ntws ntawm lawv qhov muag. Yuav tsis muaj kev tuag ntxiv. Yuav tsis muaj kev quaj kev nyiav, kev ntsaj, kev mob ntxiv. Vim tas txhua yam muaj sia uas tau xub tshwm sim los, puav leej ploj tas huv tib si lawm.” 5 Ces tus zaum saum lub theej kiab hais tias : “Nej saib ! Kuv tsim dua txhua tsav txhua yam tshiab.” Thiab nws hais tias : “Koj sau qhov no cia mog. Vim cov lus no yog lus pheej xeeb thiab lus tseeb.” 6 Ces nws hais rau kuv tias : “Ua tiav tas lawm. Kuv yog As Fas thiab Os Mes Nkas, yog lub hauv paus thiab lub ntsis. Tus twg nqhis, mas kuv yuav muab cov dej uas txhawv hauv lub qhov dej muaj txoj sia pub dawb rau nws. 7 Tus ntaus yeej, nws yuav tau txais tej ntawd los ua nws tug. Kuv yuav yog nws tus Tswv Ntuj, ces nws yuav yog kuv tus tub. 8 Tab sis cov siab me, cov tsis ntseeg, cov ua phem, cov tua neeg, cov ua plees ua yi, cov tso dab tom neeg, cov teev dab, thiab tas cov neeg dag huv tib si, mas lawv chaw nyob yog lub pas hluav taws uas hlawv leej faj. Qhov chaw no, yog txoj kev tuag zaum ob.”
9 Ces xya tus Tshiab uas tuav xya lub ntim rau xwv txheej, muaj ib tug los hais rau kuv tias : “Koj los, kuv yuav coj koj mus saib tus Nkauj Nyab, uas yog Leej Yaj tus Poj Niam.” 10 Ces nws nqa hlo kuv lub tswv yim mus saum ib lub roob loj roob siab, nws muab lub tsheej Ntshiab Yes Lus Xas Les uas nqes saum ntuj, pem Tswv Ntuj los rau kuv saib. Lub tsheej muaj Tswv Ntuj lub hwj chim. 11 Lub tsheej ci ntsa iab xws li ib lub pob zeb muaj nqi kawg, xws li ib lub pob zeb dawb ci nra paug. 12 Muaj ib lub ntsa zeb loj thiab siab xov lub tsheej. Lub ntsa zeb muaj kaum ob lub qhov rooj, muaj kaum ob tug Tshiab zov qhov rooj. Muaj ib co npe sau rau ntawm qhov rooj : yog cov tub hauv kaum ob lub xeem His Xas Lais cov npe. 13 Sab Toob Fab muaj peb lub qhov rooj, Pej Fab muaj peb lub qhov rooj, Naj Fab muaj peb lub qhov rooj, Xib Fab muaj peb lub qhov rooj.
14 Lub ntsa zeb xov lub tsheej txawb rau saum kaum ob txheej taw ntsa. Muaj kaum ob lub npe sau rau saum cov taw ntsa. Yog Leej Yaj kaum ob leeg Hauv Paus Xa Lus cov npe. 15 Tus uas los hais lus rau kuv, nws tuav ib tug cwj ntsuas, yog ib tug cwj tauj kub. Nws yuav ntsuas lub nroog, ntsuas cov qhov rooj thiab lub ntsa zeb. 16 Lub tsheej ntawd xwm fab xwm meem : sab ntev thiab sab dav sib npaug zos. Nws muab rab cwj kub ntsuas lub tsheej sab dav : dav li 12000 ncua hneev. Sab ntev, sab dav thiab qhov siab sib npaug. 17 Thiab nws ntsuas lub ntsa zeb, yog 144 tshim. Tus Tshiab ntsuas raws li tej tib neeg niaj hnub ntsuas kam. 18 Lub ntsa zeb ntawd yog pob zeb dawb txho. Lub nroog yog xuas tseem kub txhim, kaj nrig xws li tsom iav. 19 Lub ntsa zeb xov lub nroog txawb rau saum cov taw ntsa uas luag muab txhua hom pob zeb muaj nqis plooj tas huv tib si. Thawj txheej taw ntsa yog pob zeb dawb txho. Txheej ob, yog pob zeb xiav. Txheej peb yog pob zeb daj txiv tsuav. Txheej plaub yog pob zeb ntsuab. 20 Txheej tsib yog zeb txhuas dawb ci. Txheej rau yog pob zeb liab. Txheej xya yog pob zeb ntsuab daj. Txheej yim yog pob zeb xiav ntsuab. Txheej cuaj yog pob zeb xiav dawb. Txheej kaum yog pob zeb ntsuab. Txheej kaum ib yog pob zeb liab txiv tsuav. Txheej kaum ob yog pob zeb liab tsam xem. 21 Kaum ob lub qhov rooj yog kaum ob lub hlaws npliag deg. Lub qhov rooj twg kuj yog xuas ib lub hlaws npliag deg loj ua. Lub tshav puam hauv nroog yog tseem kub, pom kev tshab plaws xws tsom iav.
22 Kuv tsis pom muaj tsev teev Ntuj hauv lub tsheej li, vim tus Huab Tais Tswv Ntuj Muaj Hwj Huam tas nrho, thiab Leej Yaj nkawd yog lub tsheej qhov chaw teev hawm. 23 Lub tsheej tsis tas yuav tos lub hnub thiab lub hli qhov pom kev, vim Tswv Ntuj lub hwj chim ci kaj lub tsheej, thiab Leej Yaj yog lub teeb pom kev rau lub tsheej. 24 Lub nroog ci mus rau cov haiv neeg kom pom kev mus kev. Cov vaj nyob ntiaj teb yuav coj lawv lub hwj chim tuaj rau lub tsheej. 25 Nruab hnub, tej qhov rooj hauv lub nroog yuav tsis kaw ib zaug, yuav tsis muaj hmo ntuj li. 26 Tib neeg yuav coj lawv haiv neeg lub hwj chim thiab lub koob meej tuaj nyob hauv lub tsheej. 27 Tsis muaj ib yam qias yuav chaws tau los hauv lub tsheej. Tus neeg ua tej yam phem tsiv saib, thiab tus neeg dag yuav nkag tsis tau los hauv. Tsuas yog cov uas lawv lub npe sau nyob hauv Leej Yaj phau ntawv txheeb txoj sia thiaj los tau xwb.

-22-

1 Ces tus Tshiab qhia tus dej muaj txoj sia rau kuv saib : dej ntshiab xws li iav. Tus dej txhawv ntawm Tswv Ntuj thiab Leej Yaj lub theej kiab los. 2 Nyob hauv nruab nrab lub tshav puam, ntawm tus dej ob sab, muaj ib tsob ntoo pub txoj sia. Nws txi kaum ob cim txiv, ib hlis txi ib zaug. Cov nplooj ntoos kho tau cov haiv neeg kom zoo hlo. 3 Yuav tsis muaj lus foom phem ntxiv. Tswv Ntuj thiab Leej Yaj lub theej kiab yuav txawb nyob hauv lub tsheej ; Tswv Ntuj cov tub txib yuav pe Tswv Ntuj.
4 Lawv yuav pom Tswv Ntuj lub ntsej muag ; Tswv Ntuj lub npe yuav sau rau saum lawv hauv pliaj. 5 Yuav tsis muaj hmo ntuj lawm. Lawv yuav tsis siv teeb thiab tsis tos lub hnub ci tuaj kom lawv pom kev : vim Huab Tais Tswv Ntuj yuav ci pom kev nrig tuaj rau lawv. Lawv yuav ua vaj nyob txheej dhau txheej.
6 Ces tus Tshiab hais rau kuv tias : “Cov lus no yog lus pheej xeeb thiab lus tseeb. Vim Huab Tais Tswv Ntuj uas yog tus tshoj cov Yaj Saub, nws xa nws tus Tshiab kom qhia cov xwm uas tsis ntev yuav tshwm sim rau nws cov tub txib paub.” 7 Ntsia saib ! Kuv twb yuav rov los sai. Tus tau txoj hmoov zoo, yog tus khaws cov lus qhia txog yav tom ntej uas sau tseg rau hauv phau ntawv no .” 8 Kuv yog Zam, yog tus tau hnov thiab tau pom tej no tib si. Thaum kuv tau hnov thiab kuv tau pom tej ntawd tas, mas kuv txhos caug pe tus Tshiab, vim nws tau muab tej no rau kuv pom. 9 Tab sis nws hais rau kuv tias : “Tsis txhob ua li koj. Kuv yog ib tug tub txib ib yam li koj, thiab koj cov npawg yaj saub, thiab cov uas khaws cov lus nyob hauv phau ntawv no. Koj yuav pe Tswv Ntuj.” 10 Tus Tshiab tseem hais rau kuv tias : “Koj tsis txhob muab cov lus qhia txog yav tom ntej uas nyob hauv phau ntawv no npog cia. Vim tias lub caij los txog ze lawm. 11 Tus ua tsis ncaj, mas cia nws ua nws ntxiv. Tus ua qias, cia nws ua ntxiv. Tus
ua ncaj, cia nws ua ntxiv. Tus ntshiab, cia nws ntshiab tuaj ntxiv. 12 Saib, kuv lub caij rov los, twb nyob ze lawm. Kuv nqa tus nqe zog los pauj rau nyias raws li nyias txoj hauj lwm. 13 Kuv yog As Fas thiab Os Mes Nkas, tus Thawj thiab tus Kawg, yog lub hauv paus thiab lub ntsis. 14 Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov uas lawv ntxhua lawv tej tsho ntev kom tau tsob ntoo pub txoj sia. Lawv yuav tau chaws ntawm cov qhov rooj mus rau hauv lub tsheej.
15 Hos cov dev, cov tso dab tom neeg, cov ua plees ua yi , cov tua neeg, cov teev dab teev mlom, cov neeg nyiam dag, cov neeg dag, mas lawv nyob nraum zoov.
16 “Kuv yog Yes Xus, kuv xa kuv tus Tshiab tuaj ua pov thawj qhia tej no rau cov Koom Txoos. Kuv yog tus Ntsuag Ntoo hlav hauv Das Vis caj ces, yog lub Hnub Qub Kaj Ntug ci ntsa iab.” 17 Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab tus Nkauj Nyab hu tias : “Koj los mog !” Kom tus twg hnov, nws kuj hu tias : ‘Koj los mog !’ Tus twg nqhis, kom nws kav tsij txav los mog ! Leej twg xav tau, kom nws yeej meem los nqa cov dej muaj txoj sia mus siv dawb ! 18 Kuv ceeb toom rau tus uas tau hnov cov lus qhib yav tom ntej nyob hauv phau ntawv no tias : Yog leej twg ntxiv rau, mas Tswv Ntuj yuav txhab cov xwv txheej uas sau tseg rau hauv phau ntawv no ntxiv rau nws !
19 Yog leej twg rho ib co lus nyob hauv phau ntawv no pov tseg, mas Tswv Ntuj yuav rho nws ntawm tsob ntoo muaj txoj sia thiab ntawm lub Tsheej Ntshiab uas sau tseg rau hauv phau ntawv no ! 20 Tus ua pov thawj hais txog tej yam no, nws hais tias : “Muaj tseeb tiag. Ib me ntsis, kuv yuav los.” Ua li. Huab Tais Yes Xus, koj los mas ! 21 Thov kom Huab Tais Yes Xus lub txiaj ntsim nrog sawv daws nyob ! Ua li.

Translate »
Scroll to Top