TIM 17 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB PAS THIV (ST. PATRICK)

TIM 17 LUB 3 HLIS – NCO TXOG LEEJ NTSHIAB PAS THIV (ST. PATRICK) Read Post »

Leej Ntshiab Pas Thiv yog haiv neeg Xes Tis, nyob Nplis Tas Nias. Thaum Pas Thiv muaj 16 xyoo, ib […]