KOOM TXOOS LIV XWM ZAJ 7: XA PAJ LUG MUS LOS MAS

KOOM TXOOS LIV XWM ZAJ 7: XA PAJ LUG MUS LOS MAS Read Post »

Vim li cas Paj Lug thiaj taij kom cov nom nyob Xes Ntxas Les xa nws mus txog lub tsev […]